Gå till huvudinnehåll

week - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret som motsvarar angivet datum.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Returnerad datatyp: heltal

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

broken_weeks

Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.

Se BrokenWeeks för mer information om systemvariabeln

reference_day

Om du inte specificerar reference_day, används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Se ReferenceDay för mer information om systemvariabeln

week()-funktionen bestämmer i vilken vecka datumet infaller och returnerar veckans nummer.

 I Qlik Sense, hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler. Dessa används för att fastställa veckonumret.

Detta innebär att de flesta europeiska apputvecklare får följande miljövariabler, vilket motsvarar ISO 8601-definitionen:

Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

En nordamerikansk apputvecklare får ofta följande miljövariabler:

Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Veckans första dag bestäms av systemvariabeln FirstWeekDay. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet first_week_day i week()-funktionen.

Om ditt program använder brutna veckor, börjar veckoräkningen den 1 januari och slutar dagen före systemvariabeln FirstWeekDay oavsett hur många dagar som har förlöpt.

Om ditt program använder obrutna veckor kan vecka 1 börja föregående år eller under de första dagarna i januari. Detta beror på hur du använder miljövariablerna FirstWeekDay och ReferenceDay.

Användning

Funktionen The week() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckor. Den kan till exempel användas om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka. week()-funktionen väljs före weekname() när användaren inte nödvändigtvis vill att beräkningen ska använda programmets systemvariabler BrokenWeeks, FirstWeekDay eller ReferenceDay.

Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka.

Om programmet använder obrutna veckor kan vecka 1 innehålla datum från december föregående år eller exkludera datum i januari innevarande år. Om programmet använder brutna veckor kan vecka 1 innehålla färre än sju dagar.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exemplen nedan antar

Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY'; Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Exempel på funktioner
Exempel Resultat

week('12/28/2021')

Returnerar 52.

week(44614) Returnerar 8, eftersom detta är serienumret för 2022-02-22.
week('01/03/2021') Returnerar 53.
week('01/03/2021',6) Returnerar 1.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Exempel 2 – first_week_day

Exempel 3 – unbroken_weeks

Exempel 4 – reference_day

Exempel 5 – exempel på diagramobjekt

Exempel 6 – scenario