Gå till huvudinnehåll

monthsname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som representerar månadsintervallet i perioden (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) liksom året. Det underliggande numeriska värdet motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, tredjedelen av året eller halvåret som innehåller ett basdatum.

Syntax:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för monthsname-funktionen

Exempeldiagram som visar intervallet av månader som returneras av funktionen monthsname, givet ett specifikt inmatningsdatum.

monthsname()-funktionen delar upp året i segment baserat på det angivna n_months-argumentet. Den utvärderar sedan segmentet som varje tillhandahållen date tillhör, och returnerar start- och slutmånadsnamnen för det segmentet, såväl som året. Funktionen ger också möjligheten att returnera dessa gränser från föregående eller efterföljande segment, samt omdefiniera vilket som är årets första månad.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som n_month-argument:

Möjliga n_month-argument
Perioder Antal månader
månad 1
två månader 2
kvartal 3
tertial

4

halvår 6
Argument
Argument Beskrivning
n_months Antalet månader som definierar perioden. 1 (motsvaras av inmonth()-funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (tredjedels år), eller 6 (halvår).
date Det datum som ska evalueras.
period_no Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Användning

monthsname()-funktionen är användbar när du vill ge användaren funktionalitet för att jämföra aggregationer efter en valfri period. Du kan till exempel ange en indatavariabel för att låta användaren se den totala försäljningen av produkter per månad, kvartal eller halvår.

Dessa dimensioner kan skapas antingen i laddningsskriptet genom att lägga till funktionen som ett fält i en Master Calendar-tabell, eller alternativt genom att skapa dimensionen direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
monthsname(4, '10/19/2013') Returnerar Sep-Dec 2013. I det här och andra exempel har SET Monthnames-satsen angetts som Jan;Feb;Mar och så vidare.
monthsname(4, '10/19/2013', -1) Returnerar May-Aug 2013.
monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2) Returnerar Oct-Jan 2014, eftersom året är specificerat att börja i månaden 2. Därför slutar fyramånadersperioden med den första månaden av nästföljande år.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på en kombination av identitetsleverantörsinställningar, systeminställningar eller webbläsarinställningar. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario