Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Ladda data

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när data laddas och modelleras i Qlik Cloud-analys och Qlik Sense.

Det går inte att bifoga en fil genom att släppa den i Lägg till data

Du försöker bifoga en fil genom att dra och släppa den på dialogen Lägg till data/ Datafiler, men filen laddas inte upp.

Möjlig orsak  

Filen sparas i ett ZIP-arkiv. Det går inte att bifoga enskilda filer från ett ZIP-arkiv.

Föreslagen åtgärd  

Extrahera filerna från ZIP-arkivet innan du bifogar dem.

Problem med teckenuppsättning för datafiler som inte kodats med ANSI

I datafiler som inte använder ANSI-kod kan det uppstå problem med kodning av teckenuppsättningar när du använder en ODBC-datakoppling.

Möjlig orsak  

ODBC-datakopplingar ger inte fullständiga funktioner för kodning av teckenuppsättningar.

Föreslagen åtgärd  

 • Om det är möjligt kan du importera filerna med hjälp av en mappdatakoppling, som har stöd för fler alternativ för hatt hantera teckenkoder. Detta är antagligen det bästa alternativet om du laddar ett Microsoft Excel-kalkylblad eller en textdatafil.

Varning om cirkelreferenser när du laddar data

Möjlig orsak  

Om du har laddat fler än två tabeller kan tabellerna associeras på ett sådant sätt att det finns mer än en väg för associationer mellan två fält, vilket skapar en cirkelreferens i datastrukturen.

Föreslagen åtgärd  

Mer information finns i Förstå och lösa cirkelreferenser.

Kolumnerna har inte justerats som förväntats när data valdes från en fil med fasta poster

Möjlig orsak  

Filen använder tabbtecken för att innesluta kolumnerna. Vanligtvis ser du att fältrubrikerna inte stämmer överens med förväntade data om du väljer Fältbrytningar i dialogen för val.

I detta fall är tabbtecknet oftast lika med ett antal tecken.

Föreslagen åtgärd  

 1. Välj Inga fältnamn i Fältnamn.
 2. Välj Fältbrytningar.
 3. Öka inställningen för Tabbavstånd tills du ser att kolumnerna är i linje med rubriken.
 4. Infoga fältbrytningar genom att klicka på lämpliga kolumnpositioner.
 5. Välj Förhandsgranskning av data.
 6. Välj Inbäddade fältnamn i Fältnamn.

Kolumnerna har nu justerats korrekt och varje fält bör ha rätt fältnamn.

Datakopplingar slutar att fungera när SQL Server startas om

Möjlig orsak  

Om du skapar en datakoppling till en SQL Server och sedan startar om SQL Server kan datakopplingen sluta fungera och du kan inte välja data. Qlik Sense har förlorat kopplingen till SQL Server och kan inte återkoppla.

Föreslagen åtgärd  

 • Stäng appen och öppna den igen från hubben.

Skriptredigeraren visar inte skriptet

När Skriptredigeraren öppnas är innehållet i redigeraren tomt och skriptet kan inte redigeras.

Möjlig orsak  

Skriptet innehåller mycket komplexa konstruktioner, till exempel ett stort antal kapslade if-satser.

Föreslagen åtgärd  

Öppna Skriptredigeraren i säkert läge genom att lägga till /debug/dle_safe_mode i URL:en. Det innebär att funktionerna för syntaxmarkering och automatisk ifyllning inaktiveras, men du ska kunna redigera och spara skriptet.

Anteckning om tipsDu kan överväga att flytta de komplexa delarna av skriptet till en separat textfil, och använda include-variabeln för att mata in den i skriptet vid körningen. Mer information finns här Include.

Dataladdningsskriptet körs utan fel, men inga data laddas

Skriptet körs utan fel för syntax eller laddning, men data laddas inte som förväntas. En allmän rekommendation är att aktivera felsökning för att gå igenom skriptet steg för steg och kontrollera körningsresultat, men det finns några vanliga orsaker till fel.

Felsöka dataladdningsskriptet

En sats avslutats inte med ett semikolon

Möjlig orsak  

Du har glömt att avsluta en sats med ett semikolon.

Föreslagen åtgärd  

 • Avsluta alla satser med ett semikolon.

Enkla citationstecken inuti en sträng

Möjlig orsak  

En sträng har enkla citationstecken i till exempel en SET-variabelsats.

Föreslagen åtgärd  

 • Om en sträng innehåller ett enkelt citationstecken ska den förses med ett extra enkelt citationstecken.

Mer information finns i Använda citattecken i skriptet.

Datahanteraren visar inte tabeller i en app som innehåller data

När du öppnar en app som skapats med en Qlik Sense-version tidigare än 3.0 visar datahanteraren inga tabeller och ett meddelande visas om att appen inte innehåller några data.

Möjlig orsak  

Den förbättrade datamodellen i Qlik Sense 3.0 och senare kräver en omladdning av data för att kunna slutföra dataprofileringen och -förberedelsen.

Föreslagen åtgärd  

Klicka på Läs in data i Datahanteraren. Detta kräver att appen har tillgång till de datakällor som används i appen.

Datumfält identifieras inte som datumfält i arkvyn

Det finns fält som innehåller datum- eller tidsmarkördata, men de identifieras inte som datumfält i arkvyn, det vill säga de indikeras inte med Datum och tid i resurspanelen och i andra fältlistor.

Dataprofilering inaktiverades när tabellen lades till

Möjlig orsak  

När du lade till tabellerna inaktiverade du dataprofilering från Mer bredvid knappen Lägg till data.

Med det här alternativet kommer datum- och tidsmarkörfält som identifieras att fungera korrekt, men de indikeras inte med Datum och tid i resurspanelen och andra fältlistor, och expanderade egenskapsfält är inte tillgängliga.

Föreslagen åtgärd  

Öppna Datahanteraren och klicka på Ladda data.

Nu ska alla datum- och tidsmarkörfält indikeras med Datum och tid i resurspanelen för arkvyn. Om de ändå inte indikeras med Datum och tid, använder fältdata troligen ett format som inte identifieras som ett datum.

Datumformatet identifierades inte

Möjlig orsak  

Indataformatet för datumfältet identifierades inte när tabellen laddades. Qlik Sense identifierar vanligen datumfälten automatiskt utifrån nationella inställningar och vanliga datumformat, men i vissa fall kan du behöva specificera indataformatet.

Föreslagen åtgärd  

Öppna Datahanteraren och redigera tabellen som innehåller fältet som inte identifierades som ett datum. Fältet indikeras mest sannolikt med fälttyp som ett allmänt fält. Ändra fälttypen till Datum eller Tidsmarkör, med ett indataformat som matchar fältdata.

Mer information finns i Kontrollera att ett datum- eller tidsmarkörfält har identifierats korrekt.

Felmeddelandet "Ogiltig sökväg" när en fil bifogas

Möjlig orsak  

Filnamnet är för långt. Qlik Sense har enbart stöd för filnamn på maximalt 171 tecken.

Föreslagen åtgärd  

Byt namn på filen till ett namn som innehåller färre än 172 tecken.

Funktioner eller satser som inte stöds används i skriptet

Möjlig orsak  

Om ett syntaxfel visas när du kör ett skript i Skriptredigeraren kan detta bero på att du använder QlikView-skriptsatser eller -funktioner som inte stöds i Qlik Sense.

Föreslagen åtgärd  

 • Ta bort den ogiltiga satsen eller ersätt den med en som är giltig.

Mer information finns i QlikView-funktioner och satser som inte stöds i Qlik Sense.

Microsoft Excel: Det går inte att ladda data från filer i Datahanteraren eller Skriptredigeraren

Möjlig orsak  

Lås fönsterrutor eller Dela skärm är aktiverat i Excel-kalkylbladet och det finns tomma celler i tabellen.

Föreslagen åtgärd  

Inaktivera Lås fönsterrutor eller Dela skärm, eller rätta till kalkylbladet. Ladda sedan data.

Laddningar misslyckas för kopplingar med användardefinierade inloggningsuppgifter

Appladdningar misslyckas vid användning av kopplingar som autentiseras med användardefinierade inloggningsuppgifter.

Möjlig orsak  

Du har inte några inloggningsuppgifter associerade med kopplingarna som används i appen, eller de inloggningsuppgifter du har tilldelat till kopplingarna är ogiltiga.

Föreslagen åtgärd  

Du måste tilldela inloggningsuppgifter till kopplingarna som används i appen.

 1. Gå till hubben och högerklicka på kopplingen från sidan Datakällor för det utrymme där kopplingen finns.

 2. Välj Redigera inloggningsuppgifter.

 3. Ange nya inloggningsuppgifter eller välj befintliga inloggningsuppgifter i listan.

Varning om syntetiska nycklar när du laddar data

Om du har laddat flera filer kan det hända att du får en varning om att syntetiska nycklar har skapats efter att data har laddats.

Möjlig orsak  

Om två tabeller innehåller fler än ett gemensamt fält skapar Qlik Sense en syntetisk nyckel för att lösa länkningarna.

Mer information finns i Syntetiska nycklar.

Föreslagen åtgärd  

I många fall behöver du inte göra någonting åt de syntetiska nycklarna om länkningen är meningsfull, men det kan vara bra att granska datastrukturen i datamodellvyn.

Tabeller med gemensamma fält associeras inte automatiskt efter fältnamn

Du har lagt till två eller fler tabeller med Lägg till data. Tabellerna har fält med ett gemensamt fältnamn, men de associeras inte automatiskt.

Möjlig orsak  

När du lade till tabellerna behöll du standardalternativet att aktivera dataprofilering i dialogen Lägg till data. Med det här alternativet görs en automatisk kvalificering av alla fältnamn som är gemensamma mellan tabellerna. Om du till exempel lägger till tabellen A och tabellen B med det gemensamma fältet F1 med hjälp av det här alternativet, kommer fältet att få namnet F1 i tabellen A och B.F1 i tabellen B. Det innebär att tabellerna inte associeras automatiskt.

Föreslagen åtgärd  

Öppna Datahanteraren och välj vyn Associationer. Nu kan du associera tabellerna baserat på rekommendationerna från dataprofilering.

När du har associerat tabellerna klickar du på Ladda data.

Mer information finns i Hantera dataassociationer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!