Przeskocz do zawartości głównej

monthsname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość reprezentującą zakres miesięcy w okresie (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames), a także rok. Bazowa wartość liczbowa odpowiada znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową.

Składnia:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: dual

Diagram funkcji monthsname

Przykładowy diagram przedstawiający zakres miesięcy zwróconych przez funkcję monthsname z określoną datą wejściową.

Funkcja monthsname() dzieli rok na segmenty na podstawie podanego argumentu n_months. Następnie ocenia segment, do którego należy każda podana date, i zwraca nazwę miesiąca początkowego i końcowego tego segmentu, a także rok. Funkcja daje również możliwość zwracania tych granic z poprzednich lub następnych segmentów, a także redefiniowania, który jest pierwszym miesiącem roku.

Następujące segmenty roku są dostępne w funkcji jako argumenty n_month :

Możliwe argumenty n_month
Okresy Liczba miesięcy
miesiąc 1
bi-month 2
kwartał 3
tertial

4

half-year 6
Argumenty
Argument Opis
n_months Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).
date Data do oceny.
period_no Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.
first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Kiedy używać

Funkcja monthsname() jest przydatna, gdy chcesz udostępnić użytkownikowi funkcjonalność porównywania agregacji według wybranego samodzielnie okresu. Na przykład możesz podać zmienną wejściową, aby użytkownik mógł zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów według miesiąca, kwartału lub półrocza.

Te wymiary można utworzyć w skrypcie ładowania, dodając funkcję jako pole w tabeli kalendarza głównego, lub tworząc wymiar bezpośrednio na wykresie jako wymiar obliczany.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
monthsname(4, '10/19/2013') Zwraca „Sep-Dec 2013”. W tym i pozostałych przykładach instrukcja SET Monthnames jest ustawiona na wartość Jan;Feb;Mar itd.
monthsname(4, '10/19/2013', -1) Zwraca wartość „May-Aug 2013”.
monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2) Zwraca „Oct-Jan 2014”, ponieważ rok jest określony jako rozpoczynający się w miesiącu 2. W związku z tym okres czterech miesięcy kończy się w pierwszym miesiącu roku następnego.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacji zależą od kombinacji takich czynników jak ustawienia dostawcy tożsamości, ustawienia systemowe czy ustawienia przeglądarki. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz