Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ordlista

(Dataprojekt)

Dataprojekt använder du för att skapa din datapipeline genom att lägga till datatillgångar. Dataprojektet är kopplat till en dataplattform som används som mål för all utdata. Du kan skapa en enkel linjär datapipeline, eller en komplex pipeline som använder flera datakällor och genererar mycket utdata.

Se: Presentation av Qlik Cloud Data Integration

Administratör, analys

Analysadministratörer är administratörer som endast har behörighet att hantera Analytics-tjänstens användarresurser.

Se:Behörigheter för huvud- och analysadministratörer

Administratör, data

Dataadministratörer är administratörer som är begränsade till att hantera datautrymmen och de dataresurser som finns i dessa utrymmen.

Se: Behörigheter för dataadministratörer

Administratör, granskning

Granskningsadministratörer, som har även rollen Utvecklare tilldelad, kan komma åt appfeedback och mätvärden för användning för Insight Advisor och Insight Advisor Chat.

Se: Behörigheter för granskningsadministratörer

Administratör, klientorganisation

Administratörer för klientorganisationer ansvarar för att hantera användare, systemkomplement och systemanpassningar. Administratörer för klientorganisationer har full behörighet till Management Console.

Se:Behörigheter för huvudadministratörer

Affärslogik

Affärslogik är en uppsättning funktioner med vilka du kan anpassa beteendet hosInsight Advisor. Affärslogik har två huvudfunktioner:

 • Logisk modell: Den datamodell i appen som används för att generera visualiseringar.

 • Vokabulär: Alternativa termer för frågor som ställs med naturligt språk.

Liknande termer: Logisk modell, vokabulär, domänlogik

SeAnpassa logiska modeller för Insight Advisor

Aggregering

En aggregering är en beräkning som använder flera poster i källtabellerna. Ofta aggregeras ett enskilt fält med en funktion, som t.ex. summa, antal, minsta värde, högsta värde eller medelvärde. Till exempel summan av försäljning.

Liknande termer: Beräkning, mått, mätetal

Se: Mått

Analystyper i Insight Advisor

Analystyper i Insight Advisor är en funktion i Insight Advisor som skapar visualiseringar åt dig genom att låta dig välja den analystyp som du vill se och den data som du vill ska användas.

Se: Analystyper i Insight Advisor

Anpassat objekt

Anpassade objekt är anpassade visualiseringar som läggs till klientorganisationer av klientadministratörer eller ingår i ett av Qlik tilläggspaketen.

Liknande termer: Komplement

Se: Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

Anteckningar

Med anteckningar kan du snabbt lägga till textkommentarer till en app eller ett diagram. De kan också innehålla ögonblicksbilder av data. Du kan hålla dem privata eller dela dem med andra användare.

Liknande termer: Kommentarer

SeAvbilda och dela insikter med anteckningar

Användare med licens Basic

En användare med begränsad behörighet. Som användare med licens Basic kan du visa appinnehåll i hanterade utrymmen.

Se: Hantera användarrättigheter

Användare med licens Full

Fullständig användarrättighet gäller för alla användningsfall i Qlik Cloud. Som användare med licens Full kan du göra allt som dina behörigheter tillåter, till exempel skapa delade utrymmen, skapa, redigera och publicera ark och appar och arbeta med dataintegrering.

Se: Hantera användarrättigheter

Användarrättighet för Analyzer

Analyzer-rättighet avsedd för användare som bara använder ark och appar som andra har skapat. Du behöver Professional-rättighet för att skapa, redigera och publicera ark och appar.

Se: Tilldela användarrättigheter

Användarrättighet Professional

Professional-rättighet är avsedd för användare som skapar innehåll i Qlik Sense. Användare med Professional-rättighet kan skapa delade utrymmen samt skapa, redigera och publicera ark eller appar, och dessutom skapa och redigera aviseringar.

Se: Tilldela användarrättigheter

App

Denna term har flera definitioner:

 1. A Qlik Sense eller QlikView app: Appar är program som skapats särskilt för en viss uppgift. Appar innehåller data som laddas från datakällor och som tolkas med hjälp av visualiseringar.

  Liknande termer: Dokument, arbetsbok

  Se: Så här fungerar appar

 2. Qlik Sense MobileAppen: En mobilapp för iOS- och Android-enheter. I mobilappen kan du ansluta till och interagera med data i molnet. Du kan arbeta med dina tillgängliga appar.

  Se: Qlik Sense Mobile SaaS

Ark

Ark är komponenter i Qlik Sense appar. De presenterar visualiseringar för appanvändare så att de kan utforska, analysera och upptäcka data. Ark kan vara offentliga eller privata.

Liknande termer: Instrumentpanel, arbetsblad

SeArkvyn

Arkobjekt

Arkobjekt är komponenter som används för att skapa ett gränssnitt på ett ark. Inte alla arkobjekt visualiserar sådana data som t.ex. tabeller och diagram. Dessa kan inkludera andra objekt såsom knappar, textobjekt och komplement.

Liknande termer: Visualisering, diagram

Se: Arkvyn

Associative Insights

Associativa insikter är en funktion i Insight Advisor som jämför dina val och de värden som uteslutits av dina val för att hjälpa dig att finna dolda delar och relationer.

Se: Upptäcka dina data med Associative Insights

Avsnittsåtkomst

Avsnittsåtkomst är ett delavsnitt i dataladdningsskriptet som innehåller en säkerhetstabell som definierar vilka användare som kan se vilken data i en app.

Se: Hantera datasäkerhet med Section Access

Behörigheter

Behörigheter är rollerna i data, delade och hanterade utrymmen som avgör vad användare kan göra i det utrymmet.

Liknande termer: Rättigheter, användarroller, säkerhetsroller

Se

Berättelse

En berättelse är ett appverktyg med vilket du kan dela datastatistik och upptäckter du har gjort i en app med andra användare, genom att kombinera rapportering, presentation och utforskande analys.

Liknande termer: Rapport

SeDela dina insikter med data storytelling

Bokmärke

Med bokmärken kan du spara specifika urvalstillstånd så att de kan tillämpas igen i en app vid ett senare tillfälle, och delas med andra användare. Layoutinformation kan lagras i bokmärken, så att användare kan ledas till rätt plats i appen när bokmärket används.

Se

CDC (insamling av ändrade data)

I CDC-mellanlagringsläget registreras ändringar i datakällan när de inträffar och tillämpas på målet i nästan realtid.

Se: Mellanlagra data från datakälloroch Fullständig inläsning nedan.

Confusion matrix

Ett confusion matrix summerar noggrannheten hos prognosresutat i en klassificeringsmodell. Antalet korrekta och felaktiga förutsägelser summeras för varje klass. Detta ger dig insikt, inte bara om de fel som görs av din klassificerare, utan också vilka typer av fel som görs.

Se: Sammanblandningsmatris

Datagateway, dataflytt

Qlik Data Gateway – dataflytt gör det möjligt för dig att flytta data från företagets datakällor till mål i molnet och på plats via en strikt utgående, krypterad och ömsesidigt autentiserad anslutning. Genom att inte behöva öppna ingående brandväggsportar ger Qlik Data Gateway – dataflytt en säker och tillförlitlig metod för att få tillgång till företagsdata.

Se:Qlik Data Gateway – dataflytt

Datagateway, direkt åtkomst

Qlik Data Gateway – direktåtkomst gör det möjligt för Qlik Sense-SaaS applikationer att på ett säkert sätt få tillgång till data bakom brandväggen via en strikt utgående, krypterad och ömsesidigt autentiserad anslutning.

Se: Översikt över Qlik Data Gateway – direktåtkomst

Datahanteraren

Datahanteraren är en appkomponent med vilken du kan läsa in och hantera datakällor i en app. Du kan också förhandsgranska och associera data och utföra datatransformationer.

Se: Ladda och hantera data med Datahanteraren

Datakatalog

Datakatalogen är en komponent i Datahanteraren och Skriptredigeraren med vilken du kan välja och läsa in data från alla de datauppsättningar som du har tillgång till.

Se: Ladda data från datakatalogen

Datakoppling

Datakopplingar används för att datauppgifter ska få tillgång till datakällor och extern lagring och molndatalager som används i ett dataprojekt.

Se:Koppla till datakällor

Dataläckage

Ett oönskat fenomen inom maskininlärning där en algoritm tränas med data som den kommer att använda för att generera förutsägelser. Ett tecken på dataläckage är orealistiskt hög modellprestanda, som endast beror på memorering av målvärden (som felaktigt angavs i träningsdata, antingen direkt eller indirekt) och inte från faktisk inlärning av mönster och associationer.

Se: Dataläckage

Datamart

Datamarter är den del av din datapipeline som innehåller en delmängd av data från din lagring eller omvandlade datatillgångar. Du kan skapa valfritt antal datamarter beroende på dina affärsbehov. Helst ska dina datamarter innehålla databaser med sammanfattade data som samlats in för analys av ett särskilt delavsnitt eller enhet i en organisation.

Se: Skapa och hantera datamarter

Datamodellvyn

Datamodellvyn är en appkomponent som gör det möjligt att visa strukturen för de data som lagts till i en app och visa metadata om tabeller och fält.

Se: Visa och omvandla datamodellen

Datapipeline

I ett dataprojekt, består en datapipeline av en uppsättning uppgifter för integrering av data. Vid registreringen flyttas data till projektet från lokala datakällor eller i molnet och lagrar data i datauppsättningar som kan användas direkt. Du kan även utföra omvandlingar och skapa datamarter för att utnyttja dina genererade och omvandlade datauppsättningar. Datapipelinen kan vara enkel och linjär, men den kan också vara en komplex pipeline som använder flera datakällor och genererar mycket utdata.

Se: Skapa en datapipeline

Dataprofilering

Dataprofilering visar statistik och information om dina datauppsättningar.

Se: Hantering av metadata på fältnivå och dataprofilering

Datatillgång

En målanpassad samling datauppsättningar.

Se:Skapa en datapipeline

Datauppgift

En datauppgift är huvudenheten för arbete i ett dataprojekt. I ett dataprojekt, kan du skapa dataarbetsuppgifter av följande typer:

 • Mellanlagring - Flytta din data från datakällan till en ett molndatalager eller Qlik Cloud.
 • Lagring - Lagra mellanlagringsdata i datauppsättningar som ska läsas och förbrukas.
 • Registrerade data - Registrera data som redan finns på dataplattformen.
 • Omvandla - Omvandla din data i enlighet med målkraven och verksamhetsbehoven.
 • Datamart - Skapa datamarter från lagrad eller omvandlad data.

Du kan även kombinera mellanlagringen och lagringen till en enda "introduktionsuppgift".

Se: Dataarbetsuppgift

Datauppsättning

Termen datauppsättning är ibland synonym med tabell. Den kan referera till den ursprungliga källtabellen, tabellen efter genomgångna omvandlingar, eller de fakta och dimensionsvärdestabeller som finns i datamarten.

Den kan också referera till en logisk tabell där det finns flera instanstabeller och -vyer:

 • Aktuella data

 • Historik, där tidigare versioner av tabellen finns

 • Ändringar

Se: Hantera datauppsättningar

Datauppsättning för tillämpning

Datauppsättningen på vilken en tränad maskininlärningsmodell gör prognoser. Utdata från en Qlik AutoML-prognos är en ny datauppsättning med prognostiserade värden för ett valt målfält.

Se: Skapa prognoser för datauppsättningar

Diagram

Diagram är objekt där beräkningar, aggregeringar och grupperingar kan göras. Grafiska visualiseringar som t.ex. stapeldiagram och cirkeldiagram är vanliga exempel, men även icke-grafiska objekt, som t.ex. pivottabeller är exempel på diagram.

Ett diagram består av dimensioner och mått, där mått beräknas en gång per dimensionsvärde. Om diagrammet innehåller flera dimensioner så kan måtten beräknas en gång per kombination av dimensionsmått.

Liknande termer: Visualisering, hyperkub, kub

Se: Välja rätt visualisering

Dimension

I Analystjänster:

En dimension är en enhet som används för att kategorisera data i ett diagram. Till exempel representerar segmenten i ett cirkeldiagram eller staplarna i ett stapeldiagram enskilda värden i en dimension. Dimensioner är ofta ett enda fält med diskreta värden, men kan också beräknas i ett uttryck.

Liknande termer: Kategori, grupp

Se: Datagruppering med dimensioner

I Data Integration:

Ett dimensionsvärde är en datauppsättning i en datamart som bildar en del av Star-schemat. Datauppsättningar med dimensionsvärden innehåller den beskrivande informationen för alla relaterade fält som är inkluderade i faktatabellens poster. Ett par vanliga exempel på datauppsättningar med dimensionsvärden är Kund och Produkt. Eftersom data i en datauppsättning med dimensionsvärden ofta är denormaliserade, har datauppsätningar för dimensionsvärden ett stort antal kolumner.

Se: Skapa och hantera datamarter

Dynamiska vyer

Med dynamiska vyer kan du fråga och visa relevanta delmängder av stora datauppsättningar från en annan app i ett diagram. De kan uppdateras dynamiskt när val görs. Dynamiska vyer påminner om on-demand-appar.

Se: Hantera data med dynamiska vyer

Egenskaper

När du redigerar ett ark innehåller Egenskaper alternativ för att konfigurera och utforma visualiseringar.

SeEgenskapspanelen

Fakta

En faktatabell arbetar med dimensionsvärdestabeller. En faktatabell innehåller den data som ska analyseras, och en dimensionsvärdestabell lagrar data om de sätt på vilket data i faktatabellen kan analyseras. Därmed, består faktatabellen av två typer av kolumner: kolumner med primära nycklar och kolumner med mätvärden. Kolumnerna med primära nycklar kan slås samman med dimensionsvärdestabeller, och kolumnerna med mätvärden innehåller den data som ska analyseras. Som exempel, kommer datauppsättningen fakta om ordrar bara att lista att en viss kund köpt en kvantitet av en viss produkt en viss dag, medan den relaterade datauppsättningen kommer att ge mer information om kunden, produkten och den region där transaktionen inträffade.

Se: Skapa och hantera datamarter

Favoriter

Favoriter är ett avsnitt som är tillgängligt för alla användare där de kan lägga till appar, datauppsättningar, automatiseringar, noteringar, experiment och diagram från hubben. Favoriter är privata.

Se: Favoriter

Fullständig laddning

I Qlik Cloud Data Integration avser fullständig laddning den första replikeringen av data från datakällan till mellanlagringen.

Se: Mellanlagra data från datakällor och CDC ovan.

Funktion (maskininlärning)

En variabel i ett maskininlärningsproblem som potentiellt kan bidra till värdet för en målkolumn. I Qlik AutoML, är funktioner kolumner i en datauppsättning som kan ha olika grad av inflytande på resultaten i målkolumnen.

Se: Begrepp för maskininlärning

Fält

Ett fält innehåller värden, och läses in från en datakälla. På en grundläggande nivå motsvarar ett fält en kolumn i en tabell. Fält används för att skapa dimensioner och mått i visualiseringar.

SeFält

Föregående Load

En föregående inläsning är en skriptkonstruktion med vilken du kan läsa in från följande LOAD- eller SELECT-sats utan att specificera källan. Föregående inläsningar är ofta snabbare än interna inläsningar.

Se: Läsa in data från en tidigare inläst tabell

Förutsägelse (maskininlärning)

En uppskattning, av en maskininlärningsmodell, av det framtida värdet för en målkolumn. I Qlik AutoML, genereras förutsägelser av ML-distributioner som en eller flera datauppsättningar i ett personligt, delat eller hanterat utrymme.

Se: Arbeta med ML-prognoser

Hubb

Hubben är den centrala åtkomstpunkten för appar, utrymmen och samlingar.

Liknande termer: Access Point

Se Qlik Cloud-analys-hubben

Insight Advisor

Insight Advisor är en uppsättning funktioner. Insight Advisor kan hjälpa dig att bygga din datamodell, skapa visualiseringar och analysera data.

Se: Vad är Insight Advisor och affärslogik?

Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat är ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat. Insight Advisor Chat låter dig ställa frågor från de appar som du har tillgång till. Insight Advisor Chat returnerar sedan relevanta visualiseringar.

Se: Utforska appar med analys av konversationer

Introduktion

I ett dataprojekt, är introduktion av data, det första steget för att skapa en datapipeline. I detta ingår att kontinuerligt överföra data från den lokala datakällan och generera datauppsättningar i ett läsoptimerat format.

Se: Introduktion av data

Kardinalitet

Unikheten hos datavärden i en kolumn. När du tränar en maskininlärningsmodell kan Qlik AutoML inte använda funktionskolumner med hög kardinalitet (för många unika värden) eller ingen kardinalitet (kolumndata som består av ett konstant värde).

Se: Kardinalitet

Katalog

Katalogen finns i det område i hubben där du kan hittar dina appar och datakällor. Katalogverktygen gör det möjligt att skapa profiler om dina data.

Se:Förstå data med hjälp av katalogverktyg

Klientorganisation

Klientorganisationen är din molndistribution av Qlik Cloud. Det är en behållare för objekt som användare, appar och utrymmen.

Liknande termer: Driftsättning

SeSkapa och konfigurera klientorganisationen

Korsvalidering

En process som genomfördes under experimentträning i Qlik AutoML där träningsdata delas upp i fem segment (vikningar), vilket gör att varje segment av data kan användas som ett test på de andra fyra segmenten. Korsvalidering resulterar i statistik som visar hur väl en modell kan förutsäga data den aldrig har sett förut.

Se: Undantagna data och korsvalidering

Laddningsskript

Laddningsskript är en sekvens av satser som definierar vilka data som ska laddas och hur de olika laddade tabellerna ska länkas. Det kan genereras med Datahanteraren eller med Skriptredigeraren där den också kan visas och redigeras.

Liknande termer: Skript

Se: Ladda och omvandla data med skript

Lagringsplats

Lagring är den del av datapipelinen som innehåller datauppsättningar som är redo att förbrukas i ett molndatalager, eller i Qlik Cloud, från den data som kopierats från mellanlagringszonen. Datauppsättningarna kan hållas uppdaterade med mellanlagringszonens data utan manuell åtgärd.

Se: Lagra datauppsättningar

Livevyer

I Qlik Cloud Data Integration kan du med hjälp av livevyer få tillgång till både aktuella data (ODS) och historiska data (HDS). Livevyer innehåller data från ändringstabeller som ännu inte har tillämpats på de aktuella eller tidigare tabellerna. Det innebär att du kan se data med lägre latens utan att behöva tillämpa ändrade data ofta. Möjligheten att fördröja sammanslagningen gör det möjligt att minska kostnaderna och bearbetningskraven i målplattformen.

Se även: Livevy

Logisk modell

Den logiska modellen är den underliggande datamodellen som talar om för Insight Advisor hur man använder data när man genererar visualiseringar.

Liknande termer: Logisk modell, logiskt ramverk

Se: Skapa logiska modeller för Insight Advisor med Affärslogik

Meddelanden

Med aviseringar får du veta när det har skett ändringar i appar eller utrymmen, eller när varningar du ställt in har utlösts.

Se: Meddelanden

Mellanlagra

Processen för att flytta data från en datakälla till en mellanlagringszon i ett molndatalager.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

Mellanlagring

I Qlik Cloud Data Integration, kan mellanlagring betyda något av följande:

 • En databas - allmänt kallad mellanlagringszon - i ett molndatalager där källdata "mellanlagras" initialt innan den behandlas ytterligare i datapipelinen
 • Den faktiska uppgiften eller processen som flyttar data från datakällan till mellanlagringszonen

Mellanlagringsuppgiften i Qlik Cloud Data Integration styr den kontinuerliga eller schemalagda mellanlagringen av data från datakällorna till mellanlagringszonen.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

ML-distribution:

En modell, genererad från en enda algoritm inom en enda experimentversion, som distribueras för att generera förutsägelser i Qlik AutoML. Det är resultatet som vanligtvis uppnås efter att ha konfigurerat experimentet över flera versioner för att producera den prestandanivå som krävs för ditt användningsfall. En ML-distribution finns tillgänglig som en tillgång som går att nå från katalogen.

Se: Användning av modeller

ML-experiment

En tillgång i Qlik AutoML som låter dig träna en maskininlärningsmodell med hjälp av historiska data, med målet att distribuera ett av de slutliga resultaten för att göra förutsägelser om nya data.

Se: Arbeta med experiment

Modellmetrik

Detaljer om hur väl en algoritm presterar under experimentell träning i Qlik AutoML. Modellmätningar visar hur exakt varje modell lär sig för att fastställa det korrekta resultatet av maskininlärningsproblemet. Detta hjälper dig att bestämma vilken modell du ska distribuera för att skapa förutsägelser.

Se: Visa modellpoäng

Mål

Denna term har flera definitioner:

 1. I maskininlärningssammanhang är ett mål den information som ett maskininlärningsproblem har som mål att förutsäga. I Qlik AutoML, är målet en kolumn i datauppsättningen.

  Se: Begrepp för maskininlärning

 2. I datarörelsesammanhang avser ett mål destinationen eller slutpunkten där data avses att överföras, lagras eller läsas in. Det är platsen eller systemet som tar emot data som flyttas från en källa. Målet kan vara en databas, ett datalager, ett molnlager, en server eller någon annan destination där data avses att användas, analyseras eller bearbetas. Datarörelse involverar överföring av information från en källa till ett mål, ofta som del i en dataintegrering, migrering eller synkroniseringsprocess.

  Se: Integrerar data

Mått

Ett mått är en beräkning baserad på en eller flera aggregeringar. Till exempel är summan av försäljningen en enskild aggregering, medan summan av försäljningen delat med antalet kunder är ett mått baserat på två aggregeringar.

Liknande termer: Aggregering, beräkning, mätvärde

Se: Mått

Område under kurva (AUC)

En ROC-kurva för AUC (område under kurva) beskriver hur bra en maskininlärningsmodell är på att förutsäga den positiva klassen när det faktiska utfallet är positivt. Ju närmare den sanna positiva andelen ligger 1,0 – det största möjliga området under kurvan – desto mer deterministisk är modellen. ROC-kurvan är användbar för att förstå om separation mellan klasser är möjlig, och indikerar därigenom om data är tillräckligt bra för att exakt skilja mellan prognostiserade utfall.

Se: AUC och ROC-kurva

On-demand-app

On-demand-appar laddar urval av data från stora datauppsättningar utan att behöva ladda in hela datauppsättningen i appen.

Se: On-demand-appar

Optimering av hyperparameter

En process för att finjustera begränsningarna, vikterna och inlärningshastigheterna för en maskininlärningsmodell för att öka dess prestanda för att lösa ett problem. I Qlik AutoML, är detta inte aktiverat som standard men kan tillämpas under experimentkonfigurationen för potentiellt förbättrade resultat.

Se: Optimering av hyperparameter

Originalobjekt

Originalobjekt är dimensioner, mått eller visualiseringar som har sparats så att de kan återanvändas i andra visualiseringar eller ark. Du kan sedan göra ändringar eller uppdateringar av originalobjektet på en enda plats, och få det att påverka alla objekt som använder originalobjektet.

SeÅteranvända resurser med originalobjekt

Permutationsbetydelse

Hur mycket maskininlärningsmodellens prestanda beror på en funktion. När man itererar över vilka funktioner som ska inkluderas i modellen kan permutation importance användas för att bestämma vilka kolumner som ska behållas och vilka kolumner som kan tas bort.

Se: Permutationsbetydelse

Prenumeration

Med prenumerationsrapporter kan du schemalägga återkommande e-postmeddelanden som innehåller ett PDF  med dina valda ark eller diagram.

SeSchemalägga rapporter med prenumerationer

Påverkansanalys

Påverkansanalys visar en framåtblickande, nedströmsvy av en databas, app, eller fältberoenden.

Se: Analysera påverkansanalys för appar och datauppsättningar

Se:Analysera påverkansanalys i Data Integration

QVD

En QlikView datafil (QVD) är en fil som innehåller data som exporterats från Qlik Sense eller QlikView. Det är ett inbyggt Qlik Sense format optimerat för snabbt läsa in data. Du kan också generera QVD-filer med Qlik Cloud Data Integration.

Se: Arbeta med QVD-filer

Reserverade data

I ett ML-experiment är reserverade data en delmängd av träningsdatauppsättningen som läggs åt sidan och som inte används under träningen av en algoritm, och därefter används för att poängsätta modellprestanda.

Se: Undantagna data och korsvalidering

Resident LOAD

En resident LOAD är en skriptkonstruktion som gör det möjligt att ladda från en tabell som redan är laddad. Resident LOAD är ofta snabbare än att få åtkomst till den ursprungliga datakällan igen.

Se: Läsa in data från en tidigare inläst tabell

Samling

Samlingar är ett verktyg med vilket du kan gruppera appar, diagram noteringar, automatiseringar, experiment och länkar i hubben för enkel åtkomst och sortering.

Se: Samlingar

Scheman

I ett dataprojekt, genereras artefakter i ett internt schema och i ett datatillgångsschema.

 • Det interna schemat innehåller de fysiska datatabellerna.

 • Schemat för datatillgångar innehåller de vyer som du kan använda för att förbruka data.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

Servicekontoägare

Servicekontoägare (SAO) är ansvariga för underhåll av och konfigurering av Qlik Cloud-prenumerationen.

Se: Servicekontoägare

Set-analys

Uppsättningsanalys definierar en alternativ uppsättning val i en visualisering som skiljer sig från de i det aktuella urvalet. Detta gör att du kan utföra jämförande analyser.

SeSet-analys

SHAP-betydelse

Ett mått på hur mycket inflytande varje funktion i ett experiment har på det prognostiserade resultatet av målet. Qlik AutoML skapar aggregerade rankningsdiagram för SHAP importance på radnivå automatiskt under träningen av binära klassificerings- och regressionsexperiment.

Se: SHAP-betydelse

Skriptredigeraren

Skriptredigeraren är en skriptredigerare med vilken du kan bygga och anpassa det skript som läser in data till din app.

Liknande termer: Skriptredigeraren

Se: Ladda och omvandla data med skript

Stöd för stora appar

Med stöd för stora appar kan du arbeta med appar som är större än standardstorleken. Administratörer kan tilldela stöd för stora appar till specifika utrymmen.

Standardstorlek för appen är upp till 5 GB för Qlik Sense Enterprise SaaS och upp till 10 GB för Qlik Cloud-analys Premium och Enterprise.

Se: Stöd för stora appar

Syntetisk nyckel

En syntetisk nyckel är en sammansatt nyckel mellan två tabeller i datamodellen. De skapas när minst två tabeller har minst två gemensamma fält. Om du får en varning om syntetiska nycklar när du läser in data bör du granska datastrukturen i datamodellvyn. En syntetisk nyckel är inte nödvändigtvis ett problem, men om du har syntetiska nycklar baserade på andra syntetiska nycklar kan det finnas fel i din datamodell.

SeSyntetiska nycklar

Sök i Insight Advisor

Sök i Insight Advisor är en funktion i Insight Advisor som gör det möjligt för dig att ställa frågor med naturligt språk i en app och få relevanta visualiseringar.

Se: Insight Advisor Sök

Tabeller: Aktuell tabell (ODS), Föregående tabell (HDS) och Ändring

I ett dataprojekt

 • Aktuell tabell (ODS)

  Den här tabellen innehåller kopian av datakällan som uppdaterats med ändringar under det senaste tillämpningsintervallet.

 • Föregående tabell (HDS)

  Den här tabellen innehåller historiska data av typ 2. Den genereras endast om History är aktiverat i inställningarna för datauppgiften.

  När en post i källtabellen uppdateras läggs en ny post till i den föregående tabellen varje gång. Historikposten är en kopia av den föregående aktuella posten, som också innehåller uppgifter om vad som uppdaterades och när det var giltigt.

 • Ändringstabell

  Den här tabellen innehåller alla ändringar som ännu inte har tillämpats på den aktuella tabellen. Den genereras endast om mellanlagringsläget Full load and CDC används.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

Transformera

En omvandlingsuppgift är den del av din datapipeline som låter dig skapa återanvändningsbara omvandlingar baserat på regler och anpassad SQL. Du kan utföra omvandlingar på radnivå och skapa datauppsättningar som antingen materialiseras som tabeller eller skapas som vyer som utför omvandlingar omgående.

Se:Omvandla data

Träningsdatauppsättning

Datauppsättningen som används för att träna en maskininlärningsmodell i Qlik AutoML. Genom att tillåta algoritmer att lära sig mönster och associationer i dina data, är den resulterande modellen utrustad för att göra förutsägelser om nya data (den tillämpade datauppsättningen).

Se: Gör din datauppsättning redo för träning

Typ 1 - Operativt datalager (ODS)

I en datauppsättning av typ 1, skriver den nya informationen helt enkelt över den ursprungliga information. Med andra ord, sparas ingen historik.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

Typ 2 - Historiskt datalager (HDS)

I en datauppsättning av typ 2, läggs en ny post till i tabellen för att representera den nya information. Det innebär att både den ursprungliga och den nya posten kommer att finnas. Den nya posten kommer att ha sin egen primära nyckel.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

Ursprung

Ursprung spårar data och datatransformationer bakåt till den ursprungliga källan och visar dem som ett ursrpungsdiagram

Se: Analysera ursprung för appar och datauppsättningar

Se: Analys av ursprung i Data Integration

Urval

Val är värden som valts av en användare i visualiseringar i en app som används för att filtrera data. När ett urval görs uppdateras alla associerade visualiseringar för att återspegla valet. Val kan sparas som bokmärken och delas med andra användare.

Se: Utforska data med visualiseringar

Utrymme, data

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där dataprojekt skapas och lagras. I utrymmet kan du också skapa nya dataanslutningar med kopplingar och hantera åtkomst till gatewayer för dataflytt. Alla datatillgångar kommer att skapas i samma utrymme som det dataprojekt som de tillhör.

Se: Arbeta i utrymmen i Qlik Cloud Data Integration

Utrymme, hanterade

Hanterade utrymmen är noggrant kontrollerade utrymmen som används för att dela appar med en begränsad grupp användare.

SeArbeta i hanterade utrymmen

Utrymme, personligt

Ett personligt utrymme är ett privat utrymme som tillhör användare där de kan utveckla appar.

SeArbeta i utrymmen

Utrymme. delat

Delade utrymmen är områden där appar och datakällor kan delas med andra användare för gemensam utveckling.

SeArbeta i delade utrymmen

Variabel

En variabel i Qlik Sense är en behållare som lagrar ett statiskt värde eller en beräkning, till exempel ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde.

Se: Använda variabler i uttryck

Visualisering

Visualiseringar är diagram, tillägg och andra objekt som visualiserar dina data för utforskning i ett ark.

Liknande termer: Diagram

Se: Arbetar med visualiseringar 

Vokabulär

Ordförråd är en affärslogikfunktion med vilken du kan lägga till synonymer och anpassade analyser till Sök i Insight Advisor och Insight Advisor Chat.

SeSkapa vokabulärer för Insight Advisor

Vyer

Vyer används i dataprojekt. En vy är en visuell representation av de fysiska datauppsättningarna. Då vyer är ett resultat av frågor till de fysiska datauppsättningarna, kommer de alltid att välja relevant data från den underliggande datauppsättningen. Vyer har flera fördelar jämfört med fysiska datauppsättningar: de kan kan producera en enda resultatuppsättning från kopplingar mellan flera datauppsättningar, de styr åtkomsten till underliggande data, och de tar inte upp några betydande mängder diskutrymme.

Det kan finnas flera typer av vyer i ett dataprojekt. Vilka vyer som skapas beror på om du har aktiverat livevyer och historik, och om du använder ändringsbearbetning.

Se: Arkitektur för datauppsättningar i ett datalager i molnet

Ögonblicksbild

Ögonblicksbilder är grafiska representationer av en visualisering vid en viss tidpunkt. Ögonblicksbilder används för att skapa berättelser.

Liknande termer: Skärmbild

SeSamla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder

Övervaka i hubben

Övervaka i hubben är en funktion med vilken du kan lägga till diagram från ark eller Insight Advisor till hubben så att du kan övervaka dem utan att öppna en app.

SeÖvervaka visualiseringar

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!