Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arbeta i delade utrymmen

Ett delat utrymme är ett delavsnitt av Qlik Cloud-analys-hubben som används för att utveckla appar i samarbete med andra och styra åtkomsten till appar. Du kan hitta dina delade utrymmen genom att använda listrutan med utrymmen i Katalog.

Utrymmesroller tilldelas medlemmar när de läggs till i ett delat utrymme. Varje utrymmesroll är en uppsättning med behörigheter som definierar vad medlemmar kan göra i det delade utrymmet.

Följande utrymmesroller är tillgängliga i delade utrymmen:

 • Ägare: Du är förste administratör och kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt skapa innehåll i utrymmet. Denna roll kan inte tilldelas någon annan medlem i utrymmet såvida inte du är en administratör. Denna utrymmesroll kan inte heller tas bort från utrymmesmedlemmen utan åtgärd från administratören. Det går inte att ta bort en medlem som har rollen Ägare från utrymmet såvida inte du har åtkomst till Hanteringskonsol som administratör.
 • Kan hantera: Du kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt skapa innehåll i utrymmet.
 • Kan redigera: Du kan lägga till och redigera innehåll i appar. Du kan inte hantera utrymmet och dess medlemmar.
 • Kan redigera data i appar: Du kan lägga till och redigera innehåll i appar, och redigera inläsningsskriptet och affärslogik i appar i det delade utrymmet. Du kan inte hantera utrymmet och dess medlemmar.
 • Kan visa: Du kan visa appar i utrymmet, men kan inte skapa innehåll eller hantera utrymmet.
 • Kan använda data: Du kan använda datakällor, men kan inte skapa eller redigera datakällor. Kan inte skapa innehåll eller hantera utrymmet. Mer information om datakällor inne i ett utrymme finns i Hantera datakällor i utrymmen.

Medlemmar kan tilldelas olika roller i ett utrymme. De kan också tas bort från utrymmen. Mer information om hur du hanterar behörigheter i ett delat område finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Du kan skapa nya appar direkt i ett delat utrymme. Du kan även flytta appar från ditt personliga utrymme till ett delat utrymme så att andra medlemmar kan arbeta på dem. Mer information om att samarbeta med användare i ett utrymme finns i Använda appar i delade utrymmen.

Du kan dela appar i ett delat utrymme med icke-medlemmar av ett utrymme, se:Delning av appar med användare som inte är medlemmar i ett utrymme

Skapa delade utrymmen

Utrymmets ägare är den användare som skapade utrymmet. Ett utrymmes ägare kan inte ändras i molnhubben. Utrymmesägare kan ändras i Hanteringskonsol.

Huvudadministratörer och användare med användarrollen Shared Space Creator kan skapa delade utrymmen. Som standard tilldelas alla användare med Användarrättighet Professional eller Full User rollen Shared Space Creator. Mer information finns i Tilldela säkerhetsroller.

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till nytt och välja Skapa utrymme.

 2. Ange ett namn och en beskrivning av utrymmet. Namnet måste vara unikt.
 3. Klicka på Skapa.

Lägga till medlemmar i ett delat utrymme

Medlemmar kan läggas till i utrymmet av ägaren eller medlemmar med rollen Kan hantera.

Om grupper är tillåtna i klientorganisationen kan du lägga till grupper med medlemmar i ditt utrymme. Om en utrymmesmedlem har både individuell behörighet och gruppbehörighet i ett utrymme tillämpas den högsta behörighetsnivån. Användargrupper skapas i identitetsleverantören.

Anteckning om information En huvudadministratör eller analysadministratör kan tilldela sig själva en Kan hantera-roll i ett utrymme för att kunna dela appar. En klientadministratör kan också ta äganderätten till utrymmet för att dela appar.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Medlemmar.
 2. Klicka på Lägg till medlemmar.

 3. Sök efter användare eller grupper via namn och välj medlemmarna du vill lägga till i utrymmet.

 4. Välj behörigheter för de nya medlemmarna och klicka på Lägg till.

Du kan också lägga till alla användar som medlemmar i ett utrymme för att enkelt kunna dela innehålla med alla i klientorganisationen. Om du exempelvis har appar med information som ska vara allmänt tillgänglig kan du spara apparna i ett utrymme som alla har tillgång till.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Medlemmar.

 2. Klicka på Lägg till medlemmar.

 3. Välj behörigheter i listrutan bredvid Alla på <din_klientorganisations_namn>.

 4. Klicka på Klart.

Ta bort medlemmar från delade utrymmen

Du kan ta bort medlemmar från ett utrymme.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Medlemmar.
 2. Klicka på ikonen för fler åtgärder Fler åtgärder bredvid den medlem som du vill ta bort från utrymmet.
 3. Klicka på Ta bort.

Redigera namn och beskrivningar för delade utrymmen

Du kan ändra namn och beskrivning för utrymmet.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Redigera utrymme.
 2. Ändra på namn och beskrivning och klicka på Spara.

Ta bort delade utrymmen

Du kan ta bort ett utrymme. Endast huvudadministratören, Analytics-administratören eller en användare med rollen Är ägare eller Kan hantera kan ta bort ett utrymme.

 1. I utrymmet klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Ta bort utrymme.
 2. Klicka på Ta bort.

Samarbeta med andra vid apputveckling

När de som samarbetar får tillräckliga behörigheter i ett delat utrymme får de möjlighet att arbeta tillsammans för att konstruera en app, från början till slut. I de inledande faserna av apputvecklingen kan användare med rollen Kan redigera data i appar arbeta tillsammans med laddningsskriptet, vilket gör det möjligt att skapa appens underliggande dataarkitektur tillsammans.

En av de största fördelarna med delade utrymmen är möjligheten att enkelt utbyta innehåll mellan privat och offentlig åtkomst. Exempelvis kan en användare börja utveckla ett ark privat och sedan göra den offentlig så andra kan försöka förbruka den, redigera den och lägga till nytt innehåll till den.

Utrymmesmedlemmar kan enkelt kopiera offentligt innehåll, skapa en privat kopia som de sedan kan anpassa och finjustera. Reviderade kopior av innehåll kan sedan göras offentlig igen så andra som samarbetar kan granska ändringarna. Offentliga ark, bokmärken och berättelser kan även göras privata av andra användare som inte nödvändigtvis behöver ha skapat dem. Dessa funktioner, inklusive variationen av tillgängliga utrymmesroller, gör att team bestämma vem som kontrollerar vilket innehåll i appen och vilket innehåll som anses färdigt och klart för att börja användas.

Dessutom kan användare skapa och redigera anteckningar i utrymmet som kommentarer gällande specifika delar av en app, som en visualisering eller ett urvalstillstånd. Du kan nämna användare direkt i anteckningar och spåra konversationer mellan teammedlemmar om specifika detaljer i apputvecklingen. Mer information om samarbetsfördelarna med anteckningar finns i Avbilda och dela insikter med anteckningar.

Exempel på arbetsflöde: Utveckla och dela appar med delade utrymmen

Du kan utveckla appar i samarbete med andra och dela dem med andra medlemmar i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempelarbetsflöde för hur delade utrymmen kan användas:

 1. Skapa en app

  Skapa en app i ditt personliga utrymme. Lägg till datakällor, skapa en datamodell och skapa schemalagda laddningar för appen.

  Skapa appar och lägga till data

 2. Skapa ett delat utrymme

  Lägg till ett delat utrymme i din molnhubb för att utveckla din app i samarbete med andra.

 3. Flytta appen till utrymmet

  När appen är klar för samarbete flyttar du den till ditt delade utrymme.

  Flytta appar mellan utrymmen

 4. Lägga till användare i utrymmet

  Lägg till de som ska samarbeta i ditt utrymme och tilldela dem någon av rollerna Kan redigera eller Kan redigera data i appar. Samarbetspartners måste ha Användarrättighet Professional eller Full User.

 5. Lägga till data i utrymmet

  Om du vill kan du lägga till ytterligare dataresurser i utrymmet som andra medarbetare kan använda.

  Lägga till och hantera dina analysdata

 6. Utveckla appar i utrymmet genom samarbete

  Alla användare med rollen Kan redigera kan lägga till ark, berättelser och bokmärken i appen. Deras innehåll är privat tills de väljer att göra det offentligt i appen.

  Användare med rollen Kan redigera data i appar kan utveckla laddningsskript i samarbete med appägare.

  Använda appar i delade utrymmen

  Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser

 7. Lägg till målgruppen för appen i utrymmet

  När appen är klar för sin målgrupp kan du lägga till dem i ditt utrymme.

  Om utrymmet används endast för utveckling kan du flytta appen till ett annat utrymme dit appubliken har åtkomst.

  Hantera behörigheter i delade utrymmen

  Flytta appar mellan utrymmen

 8. Uppdatera appen

  Du kan få feedback från appubliken. En app i ett utrymme kan uppdateras när som helst med ändringar av datamodellen eller innehåll i appen.

 9. Dra tillbaka en app från ett delat utrymme

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar

 10. Dra tillbaka utrymmet

  När utrymmet inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!