Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Słownik

Administrator, analityczny

Administratorzy analityczni to administratorzy, którzy mają uprawnienia tylko do zarządzania zasobami użytkowników usługi Analytics.

Zob.:Uprawnienia dla administratorów analityki

Administrator, audytu

Administratorzy audytu, którym przypisano również rolę programisty, mogą uzyskiwać dostęp do opinii o aplikacji i wskaźników wykorzystania dla funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat.

Zob.: Uprawnienia administratorów audytu

Administrator, danych

Administratorzy danych to administratorzy o uprawnieniach ograniczonych do zarządzania przestrzeniami danych i zawartymi w nich zasobami danych.

Zob.: Uprawnienia administratorów danych

Administrator, dzierżawy

Administratorzy dzierżawy to administratorzy odpowiedzialni za zarządzanie użytkownikami, rozszerzeniami systemu i personalizacjami systemu. Administratorzy dzierżawy mają pełny dostęp do Konsola zarządzania.

Zob.:Uprawnienia administratorów dzierżawy

Agregacja

Agregacja to obliczenia przy użyciu kilku rekordów w tabelach źródłowych. Często jest to jedno pole agregowane za pomocą funkcji sumowania, liczenia, obliczania minimum, obliczania maksimum lub obliczania średniej. Na przykład suma sprzedaży.

Podobne terminy: Obliczenia, miara, wskaźnik

Zob.: Miary

Analiza wpływu

Analiza wpływu przedstawia wybiegający w przyszłość widok dalszych zależności baz danych, aplikacji i pól.

Zob.: Analizowanie wpływu aplikacji i zbiorów danych

Analiza zestawów

Analiza zestawów definiuje alternatywny zestaw wyborów w wizualizacji, inny niż w bieżącym wyborze. To umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej.

Zob.Analiza zestawów

Aplikacja

Termin ten ma kilka definicji:

 1. Aplikacja Qlik Sense lub QlikView: Aplikacje to programy służące do wykonywania określonych działań. Aplikacje zawierają dane załadowane ze źródeł danych, które są interpretowane poprzez wizualizacje.

  Podobne terminy: Dokument, skoroszyt

  Zob.: Wprowadzenie do aplikacji

 2. Aplikacja Qlik Sense Mobile: Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android. W aplikacji mobilnej można się łączyć z danymi w chmurze i korzystać z nich interaktywnie. Możesz pracować przy użyciu dostępnych aplikacji.

  Zob.: Qlik Sense Mobile SaaS

Aplikacja On-demand

Aplikacje on-demand ładują wybrane dane z dużych zestawów danych bez ładowania pełnego zestawu danych do aplikacji.

Zob.: Aplikacje On-demand

Arkusz

Arkusze to składniki aplikacji Qlik Sense. Prezentują wizualizacje użytkownikom aplikacji, aby mogli oni eksplorować, analizować i odkrywać dane. Arkusze mogą być publiczne lub prywatne.

Podobne terminy: Pulpit nawigacyjny, arkusz

Zob.Widok arkusza

Brama danych, dostęp bezpośredni

Brama danych Qlik — dostęp bezpośredni umożliwia aplikacjom Qlik SenseSaaS bezpieczny dostęp do danych znajdujących się za zaporą przez wyłącznie wychodzące, szyfrowane i wzajemnie uwierzytelniane połączenie.

Zob.: Przegląd funkcji Brama danych Qlik — dostęp bezpośredni

Brama danych, ruch danych

Brama danych Qlik — ruch danych umożliwia przenoszenie danych ze źródeł danych przedsiębiorstwa za zaporą do obiektów w chmurze przez wyłącznie wychodzące, zaszyfrowane i wzajemnie uwierzytelnione połączenie. Eliminując konieczność otwierania przychodzących portów zapory sieciowej, Brama danych Qlik — ruch danych zapewnia bezpieczne i zaufane środki dostępu do danych przedsiębiorstwa.

Zob.:Brama danych Qlik — ruch danych

CDC (Change Data Capture)

W trybie umieszczania CDC zmiany w źródle danych są przechwytywane w momencie ich wystąpienia i stosowane do celu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Zobacz: Umieszczanie danych ze źródeł danych i Pełne ładowanie poniżej.

Cecha (uczenie maszynowe)

Zmienna w problemie uczenia maszynowego, która może potencjalnie wpłynąć na wartość kolumny celu. W Qlik AutoML cechy to kolumny w zbiorze danych, które mogą mieć różne poziomy wpływu na wyniki w kolumnie celu.

Zob.: Pojęcia związane z uczeniem maszynowym

Cel

Termin ten ma kilka definicji:

 1. W kontekście uczenia maszynowego celem jest informacja, której przewidzenie jest celem problemu uczenia maszynowego. W Qlik AutoML celem jest kolumna w zestawie danych.

  Zob.: Pojęcia związane z uczeniem maszynowym

 2. W kontekście przenoszenia danych cel odnosi się do miejsca docelowego lub punktu końcowego, do którego dane mają być przesyłane i w którym mają być przechowywane lub ładowane. Jest to lokalizacja lub system, który odbiera dane przenoszone ze źródła. Celem może być baza danych, hurtownia danych, pamięć masowa w chmurze, serwer lub dowolne inne miejsce docelowe, w którym dane mają być wykorzystywane, analizowane lub przetwarzane. Przenoszenie danych polega na przesyłaniu informacji ze źródła do celu, często w ramach procesów integracji, migracji lub synchronizacji danych.

  Zob.: Integrowanie danych

Confusion matrix

Tablica pomyłek podsumowuje dokładność wyników predykcji w modelu klasyfikacji. Liczba poprawnych i niepoprawnych predykcji jest podsumowana dla każdej klasy. Daje to wgląd nie tylko w błędy popełniane przez klasyfikator, ale także w rodzaje popełnianych błędów.

Zob.: Confusion matrix

Dane wstrzymania

W eksperymencie uczenia maszynowego dane wstrzymania to podzbiór zestawu danych do uczenia, który jest oddzielany i pomijany podczas uczenia algorytmu, a następnie jest stosowany do oceny wydajności modelu.

Zob.: Dane wstrzymania i walidacja krzyżowa

Data mart

Data marty to część potoku danych, która zawiera podzestaw danych z zasobów danych pamięci masowej lub transformacji. W zależności od potrzeb biznesowych można utworzyć dowolną liczbę data martów. Najlepiej, aby tematyczna hurtownia danych zawierała podsumowane dane zbierane na potrzeby analizy w konkretnej sekcji lub jednostce Twojej organizacji.

Zob.: Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Dostęp do sekcji

Dostęp do sekcji to sekcja skryptu ładowania danych zawierająca tabelę zabezpieczeń określającą, którzy użytkownicy mogą zobaczyć jakie dane w aplikacji.

Zob.: Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access

Dzierżawa

Dzierżawa to Twoje wdrożenie Qlik Cloud w chmurze. Jest to kontener na takie elementy, jak użytkownicy, aplikacje i przestrzenie.

Podobne terminy: Wdrożenie

Zob.Tworzenie i konfiguracja dzierżawy

Edytor ładowania danych

Edytor ładowania danych to edytor skryptów, który umożliwia tworzenie i dostosowywanie skryptu ładującego dane do Twojej aplikacji.

Podobne terminy: Edytor skryptów

Zob.: Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Eksperyment uczenia maszynowego

Zasób w Qlik AutoML, który umożliwia uczenie modelu uczenia maszynowego przy użyciu danych historycznych w celu wdrożenia jednego z końcowych wyników na potrzeby tworzenia prognoz na nowych danych.

Zob.: Praca z eksperymentami

Element główny

Elementy główne to wymiary, miary lub wizualizacje, które zostały zapisane do ponownego użycia w innych wizualizacjach i arkuszach. Następnie możesz wprowadzać zmiany lub aktualizacje w elemencie głównym w jednym miejscu i mieć wpływ na wszystkie obiekty korzystające z tego elementu głównego.

Zob.Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Fakt

Tabela faktów współpracuje z tabelami wymiarów. Tabela faktów zawiera dane do analizy, a tabela wymiarów przechowuje dane o sposobach analizowania danych w tabeli faktów. W związku z tym tabela faktów składa się z dwóch typów kolumn: kolumn klucza podstawowego i kolumn miar. Kolumny klucza podstawowego umożliwiają łączenie z tabelami wymiarów, a kolumny miar zawierają analizowane dane. Na przykład zestaw danych faktów Zamówienia będzie po prostu zawierać informację, że w tym dniu określony klient kupił pewną ilość określonego produktu, a powiązane zestawy danych wymiarów dostarczą więcej informacji o kliencie, produkcie i regionie, w którym odbyła się transakcja.

Zob.: Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Hub

Hub to centralny punkt dostępu do aplikacji, przestrzeni i kolekcji.

Podobne terminy: Punkt dostępu

Zob. Hub Analityka Qlik Cloud

Insight Advisor

Insight Advisor jest pakietem funkcji. Insight Advisor może pomóc w budowaniu modelu danych, tworzeniu wizualizacji i analizowaniu danych.

Zob.: Co to są Insight Advisor i logika biznesowa?

Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia zadawanie pytań z poziomu aplikacji, do których masz dostęp. Insight Advisor Chat następnie zwraca odpowiednie wizualizacje.

Zob.: Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

Instrukcja LOAD z kwalifikatorem Resident

Instrukcja LOAD z kwalifikatorem Resident to konstrukcja skryptowa umożliwiająca ładowanie z już załadowanej tabeli. Instrukcje LOAD z kwalifikatorem Resident są często szybsze niż ponowny dostęp do oryginalnego źródła danych.

Zob.: Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli

Katalog

Katalog to obszar huba, w którym można znaleźć aplikacje i źródła danych. Narzędzia katalogu umożliwiają profilowanie danych.

Zob.:Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

Katalog danych

Katalog danych stanowi komponent Menedżer danych oraz Edytor ładowania danych i umożliwia wybieranie oraz ładowanie danych ze wszystkich zestawów danych, do których masz dostęp.

Zob.: Ładowanie danych z katalogu danych

Klucz syntetyczny

Klucz syntetyczny jest kluczem złożonym między dwiema tabelami w modelu danych. Są one tworzone, gdy co najmniej dwie tabele danych mają dwa lub więcej wspólnych pól. W przypadku otrzymania ostrzeżenia dotyczącego kluczy syntetycznych podczas ładowania danych może być wymagane sprawdzenie struktury danych w przeglądarce modelu danych. Klucz syntetyczny niekoniecznie stanowi problem, ale występowanie kluczy syntetycznych opartych na innych kluczach syntetycznych może powodować błędy w modelu danych.

Zob.Klucze syntetyczne

Kolekcja

Kolekcje to narzędzie, które umożliwia grupowanie aplikacji, wykresów, notatek, automatyzacji, eksperymentów i łączy w hubie w celu ułatwienia dostępu i sortowania.

Zob.: Kolekcje

Liczebność

Unikatowość wartości danych w kolumnie. Podczas uczenia modelu uczenia maszynowego Qlik AutoML nie może używać kolumn cech z wysoką kardynalnością (zbyt wiele unikatowych wartości) lub bez kardynalności (dane kolumny składające się z jednej wartości stałej).

Zob.: Kardynalność

Logika biznesowa

Logika biznesowa to zestaw funkcji, które umożliwiają dostosowanie działania funkcji Insight Advisor. Logika biznesowa ma dwie główne funkcje:

 • Model logiczny: model danych aplikacji używany podczas generowania wizualizacji.

 • Słownictwo: Alternatywne terminy do zapytań w języku naturalnym.

Podobne terminy: Model logiczny, słownictwo, logika dziedzinowa

Zob.: Dostosowywanie modeli logicznych do programu Insight Advisor

Menedżer danych

Menedżer danych to składnik aplikacji, który umożliwia ładowanie źródeł danych i zarządzanie nimi w aplikacji. Możesz także przeglądać, kojarzyć i przekształcać dane.

Zob.: Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych

Miara

Miara jest obliczeniem na podstawie co najmniej jednej agregacji. Na przykład suma sprzedaży jest pojedynczą agregacją, podczas gdy suma sprzedaży podzielona przez liczbę klientów jest miarą opartą na dwóch agregacjach.

Podobne terminy: Agregacja, obliczenia, wskaźnik

Zob.: Miary

Migawka

Migawki to graficzne reprezentacje wizualizacji w określonym czasie. Migawki służą do tworzenia narracji.

Podobne terminy: Zrzut ekranu

Zob.Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

Model logiczny

Model logiczny to podstawowy model danych, który informuje funkcję Insight Advisor, jak używać danych podczas generowania wizualizacji.

Podobne terminy: Model logiczny, platforma logiczna

Zob.: Tworzenie modeli logicznych do Insight Advisor przy użyciu Logiki biznesowej

Monitoruj w hubie

Monitoruj w hubie to funkcja, która umożliwia dodawanie wykresów z arkuszy lub funkcji Insight Advisor do huba, dzięki czemu można je monitorować bez otwierania aplikacji.

Zob.Monitorowanie wizualizacji

Narracja

Narracja to narzędzie aplikacji, które umożliwia udostępnianie innym użytkownikom wniosków z danych oraz odkryć dokonanych w aplikacji, łączące w sobie raportowanie, prezentację i analizę eksploracyjną.

Podobne terminy: Raport

Zob.Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych

Notatki

Notatki umożliwiają szybkie dodawanie komentarzy tekstowych do aplikacji lub wykresu. Mogą również zawierać migawki danych. Możesz zachować je jako prywatne lub udostępnić innym użytkownikom.

Podobne terminy: Komentarze

Zob.Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek

Obiekt niestandardowy

Obiekty niestandardowe to niestandardowe wizualizacje dodane do dzierżaw przez administratorów dzierżawy lub zawarte w jednym z pakietów rozszerzeń firmy Qlik.

Podobne terminy: Rozszerzenia

Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Obiekty arkusza

Obiekty arkusza to składniki używane do tworzenie interfejsu na arkuszu. Nie wszystkie obiekty arkusza wizualizują dane, takie jak tabele i wykresy. Mogą zawierać inne obiekty, takie jak przyciski, obiekty tekstowe i rozszerzenia.

Podobne terminy: Wizualizacja, wykres

Zob.: Widok arkusza

Obsługa dużych aplikacji

Obsługa dużych aplikacji umożliwia pracę z aplikacjami o rozmiarach większych niż standardowe. Administratorzy mogą przypisywać obsługę dużych aplikacji do określonych przestrzeni.

Standardowy rozmiar aplikacji wynosi do 5 GB w przypadku Qlik Sense Enterprise SaaS oraz do 10 GB w przypadku Analityka Qlik Cloud Premium i Enterprise.

Zob.: Obsługa dużych aplikacji

Optymalizacja hiperparametrów

Proces precyzyjnego dostrajania ograniczeń, wag i szybkości uczenia się modelu uczenia maszynowego w celu zwiększenia jego wydajności w rozwiązywaniu problemu. W Qlik AutoML ta funkcja nie jest domyślnie włączona, ale można ją zastosować podczas konfigurowania eksperymentu, aby uzyskać potencjalnie lepsze wyniki.

Zob.: Optymalizacja hiperparametrów

Pamięć masowa

Pamięć masowa to część potoku danych, która zawiera gotowe do wykorzystania zestawy danych w hurtowni danych w chmurze lub w Qlik Cloud, pochodzące z danych skopiowanych ze strefy umieszczania. Zestawy danych są aktualizowane danymi ze strefy umieszczania bez ręcznej interwencji.

Zob.: Przechowywanie zestawów danych

Pełne ładowanie

W Integracja danych Qlik Cloud Pełne ładowanie odnosi się do początkowej replikacji danych ze źródła danych do lokalizacji umieszczania.

Zobacz: Umieszczanie danych ze źródeł danych i CDC powyżej.

Pochodzenie

Pochodzenie śledzi dane i transformacje danych do ich oryginalnego źródła, które reprezentuje jako wykres pochodzenia.

Zob.: Analizowanie pochodzenia aplikacji i zbiorów danych

Pole

Pole to zasób danych zawierający wartości ładowane ze źródła danych. Na poziomie podstawowym pole odpowiada kolumnie w tabeli. Pola służą do tworzenia wymiarów i miar w wizualizacjach.

Zob.: Pola

Pole pod krzywą (AUC)

Krzywa ROC dla AUC opisuje, jak dobry jest model w przewidywaniu klasy pozytywnej, kiedy rzeczywisty wynik jest pozytywny. Im wskaźnik wartości prawdziwie pozytywnych jest bliższy 1 (maksymalnemu możliwemu polu pod krzywą), tym bardziej deterministyczny jest model. Krzywa ROC ułatwia zrozumienie, czy możliwe jest oddzielenie klas, wskazując tym samym, czy dane są wystarczająco dobre, aby można było dokładnie rozróżnić przewidywane wyniki.

Zob.: AUC i krzywa ROC

Połączenie danych

Połączenia danych umożliwiają zadaniom danych dostęp do źródeł danych oraz zewnętrznej pamięci masowej i hurtowni danych w chmurze, które są używane w projekcie danych.

Zob.:Łączenie ze źródłami danych

Poprzedzające polecenie LOAD

Poprzedzające polecenie LOAD to konstrukcja skryptu, która umożliwia ładowanie z instrukcji LOAD lub SELECT bez określania tego źródła. Poprzedzające polecenia LOAD są często szybsze niż rezydentne.

Zob.: Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli

Potok danych

W projekcie danych potok danych to zestaw zadań do integrowania danych. Dołączenie powoduje przeniesienie danych ze źródeł danych lokalnych i w chmurze do projektu oraz ich zapisanie w gotowych do wykorzystania zestawach danych. Można też przeprowadzić transformacje i utworzyć tematyczne hurtownie danych, aby wykorzystać wygenerowane i przekształcone zestawy danych. Potok danych może być prosty i liniowy lub złożony — wykorzystujący kilka źródeł danych i generujący wiele danych wyjściowych.

Zob.: Tworzenie potoku danych w projekcie danych

Powiadomienia

Powiadomienia informują o zmianach w aplikacjach lub przestrzeniach albo o wyzwoleniu ustawionych alarmów.

Zob.: Powiadomienia

Profilowanie danych

Profilowanie danych wyświetla statystyki i informacje dotyczące Twoich zestawów danych.

Zob.: Zarządzanie metadanymi na poziomie pól i profilowanie danych

Projekt danych

Projekt danych to miejsce, w którym tworzy się potoki danych przy użyciu zasobów danych. Projekt danych jest powiązany z platformą danych, która służy jako miejsce docelowe wszystkich danych wyjściowych. Można utworzyć prosty liniowy potok danych lub złożony potok danych — wykorzystujący kilka źródeł danych i generujący wiele danych wyjściowych.

Zob.: Przedstawiamy Integracja danych Qlik Cloud

Przeglądarka modelu danych

Przeglądarka modelu danych to składnik aplikacji, który umożliwia wyświetlanie struktury danych dodanych do aplikacji i wyświetlanie metadanych dotyczących tabel i pól.

Zob.: Wyświetlanie i przekształcanie modelu danych

Przekształcenie

Zadanie transformacji to element potoku danych, który umożliwia tworzenie transformacji danych wielokrotnego użytku na podstawie reguł i niestandardowych instrukcji SQL. Możesz wykonywać transformacje na poziomie wiersza i tworzyć zestawy danych zmaterializowanych, takich jak tabele, lub w postaci widoków, w których przekształcenia odbywają się na bieżąco.

Zob.:Przekształcanie danych

Przestrzeń, dane

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które służą do tworzenia i przechowywania projektów danych. W przestrzeni można też utworzyć nowe połączenia danych przy użyciu łączników oraz zarządzać dostępem do bram ruchu danych. Wszystkie zasoby danych zostaną utworzone w przestrzeni projektu danych, do którego należą.

Zob.: Praca w przestrzeniach w Integracja danych Qlik Cloud

Przestrzeń, prywatna

Przestrzeń prywatna to osobista przestrzeń, w której użytkownicy mogą tworzyć aplikacje.

Zob.Praca w przestrzeniach

Przestrzeń, udostępniona

Przestrzenie udostępnione to obszary, w których aplikacje i źródła danych mogą być udostępniane innym użytkownikom w celu wspólnego opracowywania.

Zob.Praca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzeń, zarządzana

Przestrzenie zarządzane to starannie kontrolowane przestrzenie służące do udostępniania aplikacji ograniczonej grupie użytkowników.

Zob.Praca w przestrzeniach zarządzanych

Przewidywanie (uczenie maszynowe)

Oszacowanie przez model uczenia maszynowego przyszłej wartości kolumny celu. W Qlik AutoML predykcje są generowane przez wdrożenia uczenia maszynowego jako jeden lub więcej zestawów danych w przestrzeni prywatnej, udostępnionej lub zarządzanej.

Zob.: Praca z predykcjami uczenia maszynowego

QVD

Plik danych QlikView (QVD) zawiera dane wyeksportowane z Qlik Sense lub QlikView. Jest to natywny format Qlik Sense zoptymalizowany pod kątem szybkiego ładowania danych. Możesz także generować pliki QVD za pomocą Integracja danych Qlik Cloud.

Zob.: Praca z plikami QVD

Rozpoczęcie korzystania

Pierwszym etapem tworzenia potoku danych w projekcie danych jest dołączenie danych. Polega to na ciągłym przesyłaniu danych z lokalnego źródła danych i generowaniu zbiorów danych w formacie zoptymalizowanym do odczytu.

Zob.: Dołączanie danych

Schematy

W projekcie danych artefakty są generowane w schemacie wewnętrznym i schemacie zasobu danych.

 • Schemat wewnętrzny zawiera tabele danych fizycznych.

 • Schemat zasobu danych zawiera widoki, które można wykorzystać do korzystania z danych.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Skrypt ładowania

Skrypt ładowania to sekwencja poleceń definiująca dane, które mają zostać załadowane, oraz sposób powiązania różnych załadowanych tabel. Można go wygenerować za pomocą Menedżer danych lub Edytor ładowania danych, gdzie można go także wyświetlić i edytować.

Podobne terminy: Skrypt

Zob.: Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Słownictwo

Słownictwo to funkcja logiki biznesowej, która umożliwia dodawanie synonimów i analiz niestandardowych do Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat.

Zob.Tworzenie słownictwa dla funkcji Insight Advisor

Subskrypcja

Raporty subskrypcji umożliwiają zaplanowanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających plik PDF wybranych arkuszy lub wykresów.

Zob.Planowanie raportów z subskrypcjami

Tabele: ODS, HDS i zmian

W projekcie danych może istnieć kilka typów tabel w zależności od jego ustawień:

 • Bieżąca tabela (ODS)

  Ta tabela zawiera repliki źródła danych uaktualnione o zmiany podczas ostatniego okresu stosowania.

 • Poprzednia tabela (HDS)

  Ta tabela zawiera dane historyczne typu 2. Jest ona generowana tylko wtedy, gdy w ustawieniach zadania danych włączona jest opcja Historia.

  Gdy rekord tabeli źródłowej jest aktualizowany, za każdym razem do poprzedniej tabeli dodawany jest nowy rekord. Zapis historii jest kopią poprzedniego, aktualnego zapisu, który zawiera również informacje o tym, co zostało zaktualizowane i kiedy było ważne.

 • Tabela zmian

  Ta tabela zawiera wszystkie zmiany, które nie zostały jeszcze zastosowane do bieżącej tabeli. Jest ona generowana tylko wtedy, gdy używany jest tryb umieszczania Pełne ładowanie i CDC.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Typ 1 — magazyn danych operacyjnych (ODS)

W zestawie danych typu 1 nowe informacje po prostu zastępują oryginalne informacje. Innymi słowy, nie jest przechowywana żadna historia.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Typ 2 — magazyn danych historycznych (HDS)

W zestawie danych typu 2 do tabeli dodawany jest nowy rekord reprezentujący nowe informacje. W związku z tym będzie obecny zarówno oryginalny, jak i nowy rekord. Nowy rekord będzie miał swój własny klucz podstawowy.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Typy analiz funkcji Insight Advisor

Typy analiz funkcji Insight Advisor to element funkcji Insight Advisor, który tworzy wizualizacje za Ciebie, umożliwiając wybór typu analizy oraz danych.

Zob.: Typy analiz funkcji Insight Advisor

Ulubione

Ulubione to sekcja dostępna dla wszystkich użytkowników, w której mogą oni dodawać aplikacje, zestawy danych, automatyzacje, notatki, eksperymenty i wykresy z huba. Ulubione są prywatne.

Zob.: Ulubione

Umieszczanie

W Integracja danych Qlik Cloud umieszczanie może odnosić się do jednego z następujących elementów:

 • Baza danych — powszechnie znana jako strefa umieszczania — w hurtowni danych w chmurze, w której dane źródłowe są początkowo „umieszczane”, zanim zostaną przetworzone w dalszej części potoku danych
 • Rzeczywiste zadanie lub proces, który przenosi dane ze źródła danych do strefy umieszczania

Zadanie umieszczenia w Integracja danych Qlik Cloud kontroluje ciągłe lub zaplanowane umieszczanie danych ze źródeł danych w strefie umieszczania.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Umieść

Proces przenoszenia danych ze źródła danych do strefy docelowej w hurtowni danych w chmurze.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Uprawnienia

Uprawnienia to role dotyczące danych oraz przestrzeni udostępnionych i zarządzanych, które określają, co użytkownicy mogą robić w danej przestrzeni.

Podobne terminy: Uprawnienia, role użytkowników, role bezpieczeństwa

Zob.

Uprawnienie profesjonalne

Uprawnienie profesjonalne jest dla użytkowników, którzy będą tworzyć zawartość w Qlik Sense. Użytkownik mający Uprawnienie profesjonalne może tworzyć przestrzenie udostępnione, tworzyć, edytować i publikować arkusze lub aplikacje, a także tworzyć i edytować alarmy.

Zob.: Przypisywanie uprawnień użytkownika

Uprawnienie użytkownika typu analityk

Uprawnienie Analityk jest dla użytkowników, którzy korzystają z arkuszy i aplikacji utworzonych przez inne osoby. Do tworzenia, edytowania lub publikacji arkuszy lub aplikacji należy mieć Uprawnienie profesjonalne.

Zob.: Przypisywanie uprawnień użytkownika

Użytkownik z pełnymi uprawnieniami

Użytkownik z pełnymi uprawnieniami ma zastosowanie do wszystkich przypadków w Qlik Cloud. Jako użytkownik z pełnymi uprawnieniami możesz robić wszystko, na co pozwalają Twoje uprawnienia, na przykład tworzyć przestrzenie udostępnione, tworzyć, edytować i publikować arkusze lub aplikacje albo pracować z Data Integration.

Zob.: Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Użytkownik z podstawowymi uprawnieniami

Typ użytkownika z ograniczonym dostępem. Jako użytkownik z uprawnieniami podstawowymi możesz wyświetlać zawartość aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Zob.: Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Walidacja krzyżowa

Proces realizowany podczas uczenia eksperymentu w Qlik AutoML, w którym dane do uczenia są dzielone na pięć segmentów (podzbiorów), co pozwala na użycie każdego segmentu danych jako testu dla pozostałych czterech segmentów. Wynikiem walidacji krzyżowej są wskaźniki, które pokazują, jak dobrze model może dokonywać predykcji w odniesieniu do danych, których nigdy wcześniej nie widział.

Zob.: Dane wstrzymania i walidacja krzyżowa

Ważność permutacji

W jakim stopniu wydajność modelu uczenia maszynowego zależy od cechy. Podczas iteracji z różnymi cechami do uwzględnienia w modelu można użyć ważności permutacji w celu określenia, które kolumny należy zachować, a które można usunąć.

Zob.: Ważność permutacji

Ważność SHAP

Miara wpływu każdej cechy w eksperymencie na przewidywany wynik celu. Qlik AutoML automatycznie tworzy zagregowane wykresy klasyfikacji ważności SHAP na poziomie wierszy podczas uczenia klasyfikacji binarnej i eksperymentów z regresją.

Zob.: Ważność SHAP

Wdrożenie uczenia maszynowego

Model wygenerowany na podstawie pojedynczego algorytmu w ramach jednej wersji eksperymentu, który jest wdrażany w celu generowania prognoz w Qlik AutoML. Jest to wynik zwykle uzyskiwany po skonfigurowaniu eksperymentu z użyciem wielu wersji w celu uzyskania wymaganego poziomu wydajności dla danego przypadku. Wdrożenie uczenia maszynowego jest dostępne jako zasób dostępny z katalogu.

Zob.: Wdrażanie modeli

Widoki

Widoki są używane w projektach danych. Widok jest wirtualną reprezentacją fizycznych zestawów danych. Ponieważ widoki są wynikiem zapytania dotyczącego fizycznych zestawów danych, zawsze wybierają odpowiednie dane z bazowego zestawu danych. Widoki mają kilka zalet w porównaniu z fizycznymi zestawami danych: są w stanie wygenerować pojedynczy zestaw wyników z połączeń między wieloma zestawami danych, kontrolują dostęp do danych bazowych i nie zajmują znaczącej ilości miejsca na dysku.

W projekcie danych może istnieć kilka typów widoków. To, jakie widoki są tworzone, zależy od tego, czy włączone są widoki na żywo i historia oraz czy używane jest przetwarzanie zmian.

Zob.: Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze

Widoki dynamiczne

Widoki dynamiczne umożliwiają tworzenie zapytań i wyświetlanie odpowiednich podzestawów dużych zestawów danych z innej aplikacji na wykresie. Można je dynamicznie odświeżać w miarę dokonywania wyborów. Widoki dynamiczne są podobne do aplikacji On-demand.

Zob.: Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

Widoki na żywo

Widoki na żywo w Integracja danych Qlik Cloud umożliwiają dostęp do danych bieżących (ODS) i danych historycznych (HDS). Widoki na żywo zawierają dane z tabel zmian, które nie zostały jeszcze zastosowane do aktualnych lub poprzednich tabel. Dzięki temu możesz zobaczyć dane z mniejszym opóźnieniem, bez konieczności częstego stosowania zmienionych danych. Możliwość opóźnienia scalenia pozwala na zmniejszenie kosztów i wymagań dotyczących przetwarzania w platformie docelowej.

Zob. także: Widok na żywo

Wizualizacja

Wizualizacje to wykresy, rozszerzenia i inne obiekty, które wizualizują dane do eksploracji w arkuszu.

Podobne terminy: Wykres

Zob.: Praca z wizualizacjami 

Właściciel konta usługi

Właściciele konta usługi (SAO) są odpowiedzialni za zarządzanie subskrypcją Qlik Cloud i jej konfigurowanie.

Zob.: Właściciel konta usługi

Właściwości

Podczas edycji arkusza Właściwości zawierają opcje konfigurowania i stylizowania wizualizacji.

Zob.Panel właściwości

Wnioski asocjacyjne (Associative Insights)

Wnioski asocjacyjne w funkcji Insight Advisor porównują Twoje wybory i wartości wykluczone przez Twoje wybory, aby pomóc w znalezieniu martwych punktów i ukrytych powiązań.

Zob.: Discovering your data with associative insights

Wskaźniki modelu

Szczegółowe informacje o wydajności algorytmu podczas uczenia eksperymentu w Qlik AutoML. Wskaźniki modelu pokazują, jak dokładnie uczy się każdy model, aby określić prawidłowy wynik problemu z uczeniem maszynowym. Pomaga to w podjęciu decyzji, który model zostanie wdrożony na potrzeby tworzenia predykcji.

Zob.: Wyświetlanie ocen modeli

Wybory

Wybory to wartości wybrane przez użytkownika w wizualizacjach w aplikacji służącej do filtrowania danych.Po dokonaniu wyboru wszystkie powiązane wizualizacje są aktualizowane, aby uwzględnić ten wybór. Wybory można zapisywać jako zakładki i udostępniać innym użytkownikom.

Zob.: Eksplorowanie danych za pomocą wizualizacji

Wyciek danych

Niepożądane zjawisko w uczeniu maszynowym, polegające na tym, że algorytm jest uczony z danymi, dla których będzie używany do generowania prognoz. Jednym ze wskaźników wycieku danych jest nierealistycznie wysoka wydajność modelu, która wynika jedynie z zapamiętywania wartości docelowych (które zostały błędnie podane bezpośrednio lub pośrednio w danych do uczenia), a nie z rzeczywistego uczenia się wzorców i asocjacji.

Zob.: Wyciek danych

Wykres

Wykresy to obiekty, w których można wykonywać obliczenia, agregacje i grupowania. Typowymi przykładami są wizualizacje graficzne, takie jak wykresy słupkowe i wykresy kołowe, ale do wykresów zaliczają się także niegraficzne obiekty, takie jak tabele przestawne.

Wykres składa się z wymiarów i miar, przy czym miary są obliczane po jeden raz na wartość wymiarową. Jeśli wykres zawiera wiele wymiarów, to miary są obliczane po jeden raz na kombinację wartości wymiarowych.

Podobne terminy: Wizualizacja, hiperkostka, kostka

Zob.: Wybór odpowiedniej wizualizacji

Wymiar

W Usługi analiz:

Wymiar to jednostka służąca do kategoryzowania danych na wykresie. Na przykład wycinki na wykresie kołowym lub słupki wykresu słupkowego reprezentują poszczególne wartości w wymiarze. Wymiary są często pojedynczym polem z wartościami dyskretnymi, ale można je również obliczać w wyrażeniu.

Podobne terminy: Kategoria, grupa

Zob.: Grupowanie danych z wymiarami

W Integracja danych:

Wymiar to zestaw danych w data marcie, który stanowi część schematu gwiazdy. Zestawy danych wymiarów zawierają informacje opisowe dla wszystkich powiązanych pól zawartych w rekordach tabeli faktów. Typowe przykłady zestawów danych wymiarów to Klient i Produkt. Ponieważ dane w zestawie danych wymiarów są często zdenormalizowane, zestawy danych wymiarów mają wiele kolumn.

Zob.: Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor

Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor to element funkcji Insight Advisor, który umożliwia zadawanie pytań w języku naturalnym w aplikacji i otrzymywanie odpowiednich wizualizacji.

Zob.: Insight Advisor Wyszukiwanie

Zadanie danych

W projekcie danych można utworzyć następujące typy zadań danych.

 • Umieszczanie — przenieś swoje dane ze źródła danych do hurtowni danych w chmurze lub Qlik Cloud.
 • Pamięć masowa — przechowuj dane do umieszczenia w zestawach danych gotowych do użycia.
 • Transformacja — przekształć swoje dane zgodnie z wymaganiami miejsca docelowego i potrzebami biznesowymi.
 • Data mart — twórz zbiory data mart z przechowywanych lub przekształconych danych.

Możesz także połączyć umieszczanie i pamięć masową w jednym zadaniu „Dołączanie”.

Zob.: Zadanie danych

Zakładka

Zakładki umożliwiają zapisywanie określonych stanów zaznaczenia, dzięki czemu można je później zastosować ponownie w aplikacji i udostępnić innym użytkownikom. W zakładkach można przechowywać informacje o układzie, dzięki czemu użytkownicy mogą być przenoszeni we właściwe miejsce w aplikacji po użyciu zakładki.

Zob.: 

Zasób danych

Kolekcja zestawów danych przeznaczonych do określonego celu.

Zob.:Tworzenie potoku danych w projekcie danych

Zestaw danych

Termin zestaw danych jest zwykle synonimem tabeli. Może odnosić się do oryginalnej tabeli źródłowej, tabeli po przekształceniach lub tabel faktów i wymiarów w data marcie.

Zob.: Zarządzanie zestawami danych

Zestaw danych do uczenia

Zestaw danych używany do uczenia modelu uczenia maszynowego w Qlik AutoML. Dzięki umożliwieniu algorytmom uczenia się wzorców i powiązań w danych wynikowy model jest przygotowany do przewidywania nowych danych (z zestawu danych do zastosowania).

Zob.: Przygotowywanie zestawu danych do uczenia

Zestaw danych do zastosowania

Zestaw danych, na podstawie którego wyuczony model uczenia maszynowego dokonuje predykcji. Dane wyjściowe predykcji Qlik AutoML to nowy zestaw danych z przewidywanymi wartościami dla wybranego pola celu.

Zob.: Tworzenie predykcji z zestawu danych

Zmienna

Zmienna w aplikacji Qlik Sense to kontener, w którym przechowywana jest wartość statyczna lub obliczenie, na przykład wartość liczbowa lub alfanumeryczna.

Zob.: Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!