Przeskocz do zawartości głównej

Słowniczek

Analiza zestawów

Analiza zestawów definiuje alternatywny zestaw wyborów w wizualizacji, inny niż w bieżącym wyborze. To umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej.

Zob.Analiza zestawów

Aplikacja

Termin ten ma kilka definicji:

  1. Aplikacja Qlik Sense lub QlikView: Aplikacje to programy służące do wykonywania określonych działań. Aplikacje zawierają dane załadowane ze źródeł danych, które są interpretowane poprzez wizualizacje.

    Podobne terminy: Dokument, skoroszyt

    Zob.: Zapoznanie z aplikacjami Qlik Sense

  2. Aplikacja Qlik Sense Mobile: Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android. W aplikacji mobilnej można się łączyć z danymi w chmurze i korzystać z nich interaktywnie. Możesz pracować przy użyciu dostępnych aplikacji.

    Zob.: Qlik Sense Mobile SaaS

Arkusz

Arkusze to składniki aplikacji Qlik Sense. Prezentują wizualizacje użytkownikom aplikacji, aby mogli oni eksplorować, analizować i odkrywać dane. Arkusze mogą być publiczne lub prywatne.

Podobne terminy: Pulpit nawigacyjny, arkusz

Zob.Widok arkusza

Dzierżawa

Dzierżawa to Twoje wdrożenie Qlik Cloud w chmurze. Jest to kontener na takie elementy, jak użytkownicy, aplikacje i przestrzenie.

Podobne terminy: Wdrożenie

Zob.Tworzenie i konfiguracja dzierżawy

Edytor ładowania danych

Edytor ładowania danych to edytor skryptów, który umożliwia tworzenie i dostosowywanie skryptu ładującego dane do Twojej aplikacji.

Podobne terminy: Edytor skryptów

Zob.: Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Element główny

Elementy główne to wymiary, miary lub wizualizacje, które zostały zapisane do ponownego użycia w innych wizualizacjach i arkuszach. Następnie możesz wprowadzać zmiany lub aktualizacje w elemencie głównym w jednym miejscu i mieć wpływ na wszystkie obiekty korzystające z tego elementu głównego.

Zob.Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Hub

Hub to centralny punkt dostępu do aplikacji, przestrzeni i kolekcji.

Podobne terminy: Punkt dostępu

Zob.Hub w chmurze

Insight Advisor

Insight Advisor jest pakietem funkcji. Insight Advisor może pomóc w budowaniu modelu danych, tworzeniu wizualizacji i analizowaniu danych.

Zob.: Co to są Insight Advisor i logika biznesowa?

Katalog danych

Katalog danych stanowi komponent Menedżer danych oraz Edytor ładowania danych i umożliwia wybieranie oraz ładowanie danych ze wszystkich zestawów danych, do których masz dostęp.

Zob.: Ładowanie danych z katalogu danych

Klucz syntetyczny

Klucz syntetyczny jest kluczem złożonym między dwiema tabelami w modelu danych. Są one tworzone, gdy co najmniej dwie tabele danych mają dwa lub więcej wspólnych pól. W przypadku otrzymania ostrzeżenia dotyczącego kluczy syntetycznych podczas ładowania danych może być wymagane sprawdzenie struktury danych w przeglądarce modelu danych. Klucz syntetyczny niekoniecznie stanowi problem, ale występowanie kluczy syntetycznych opartych na innych kluczach syntetycznych może powodować błędy w modelu danych.

Zob.Klucze syntetyczne

Kolekcja

Kolekcje to narzędzie, które umożliwia grupowanie aplikacji, wykresów i łączy w hubie w celu ułatwienia dostępu i sortowania. Na przykład kolekcją są Twoje Ulubione.

Zob.: Kolekcje

Logika biznesowa

Logika biznesowa to zestaw funkcji, które umożliwiają dostosowanie działania funkcji Insight Advisor. Logika biznesowa ma dwie główne funkcje:

  • Model logiczny: model danych aplikacji używany podczas generowania wizualizacji.

  • Słownictwo: Alternatywne terminy do zapytań w języku naturalnym.

Podobne terminy: Model logiczny, słownictwo, logika dziedzinowa

Zob.: Dostosowywanie modeli logicznych do programu Insight Advisor

Menedżer danych

Menedżer danych to składnik aplikacji, który umożliwia ładowanie źródeł danych i zarządzanie nimi w aplikacji. Możesz także przeglądać, kojarzyć i przekształcać dane.

Zob.: Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych

Miara

Miara jest obliczeniem na podstawie co najmniej jednej agregacji. Na przykład suma sprzedaży jest pojedynczą agregacją, podczas gdy suma sprzedaży podzielona przez liczbę klientów jest miarą opartą na dwóch agregacjach.

Podobne terminy: Agregacja, obliczenia, wskaźnik

Zob.: Miary

Migawka

Migawki to graficzne reprezentacje wizualizacji w określonym czasie. Migawki służą do tworzenia narracji.

Podobne terminy: Zrzut ekranu

Zob.Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

Model logiczny

Model logiczny to podstawowy model danych, który informuje funkcję Insight Advisor, jak używać danych podczas generowania wizualizacji.

Podobne terminy: Model logiczny, platforma logiczna

Zob.: Tworzenie modeli logicznych do Insight Advisor przy użyciu Logiki biznesowej

Monitoruj w hubie

Monitoruj w hubie to funkcja, która umożliwia dodawanie wykresów z arkuszy lub funkcji Insight Advisor do huba, dzięki czemu można je monitorować bez otwierania aplikacji.

Zob.Monitorowanie wizualizacji

Narracja

Narracja to narzędzie aplikacji, które umożliwia udostępnianie innym użytkownikom wniosków z danych oraz odkryć dokonanych w aplikacji, łączące w sobie raportowanie, prezentację i analizę eksploracyjną.

Podobne terminy: Raport

Zob.Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych

Notatki

Notatki umożliwiają szybkie dodawanie komentarzy tekstowych do aplikacji lub wykresu. Mogą również zawierać migawki danych. Możesz zachować je jako prywatne lub udostępnić innym użytkownikom.

Podobne terminy: Komentarze

Zob. Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek

Obiekt niestandardowy

Obiekty niestandardowe to niestandardowe wizualizacje dodane do dzierżaw przez administratorów dzierżawy lub zawarte w jednym z pakietów rozszerzeń firmy Qlik.

Podobne terminy: Rozszerzenia

Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Pole

Pole to zasób danych zawierający wartości ładowane ze źródła danych. Na poziomie podstawowym pole odpowiada kolumnie w tabeli. Pola służą do tworzenia wymiarów i miar w wizualizacjach.

Zob.: Pola

Poprzedzające polecenie LOAD

Poprzedzające polecenie LOAD to konstrukcja skryptu, która umożliwia ładowanie z instrukcji LOAD lub SELECT bez określania tego źródła. Poprzedzające polecenia LOAD są często szybsze niż rezydentne.

Zob.: Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli

Powiadomienia

Powiadomienia informują o zmianach w aplikacjach lub przestrzeniach albo o wyzwoleniu ustawionych alarmów.

Zob.: Powiadomienia

Przestrzeń, dane

Przestrzenie danych to przestrzenie używane do tworzenia i przechowywania zasobów danych oraz zarządzania dostępem do nich.

Zob.: Przestrzenie danych

Przestrzeń, prywatna

Przestrzeń prywatna to osobista przestrzeń, w której użytkownicy mogą tworzyć aplikacje.

Zob.Praca w przestrzeniach

Przestrzeń, udostępniona

Przestrzenie udostępnione to obszary, w których aplikacje i źródła danych mogą być udostępniane innym użytkownikom w celu wspólnego opracowywania.

Zob.Praca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzeń, zarządzana

Przestrzenie zarządzane to starannie kontrolowane przestrzenie służące do udostępniania aplikacji ograniczonej grupie użytkowników.

Zob.Praca w przestrzeniach zarządzanych

QVD

Plik danych QlikView (QVD) zawiera dane wyeksportowane z Qlik Sense lub QlikView. Jest to natywny format Qlik Sense zoptymalizowany pod kątem szybkiego ładowania danych.

Zob.: Praca z plikami QVD

Słownictwo

Słownictwo to funkcja logiki biznesowej, która umożliwia dodawanie synonimów i analiz niestandardowych do Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat.

Zob.Tworzenie słownictwa dla funkcji Insight Advisor

Subskrypcja

Raporty subskrypcji umożliwiają zaplanowanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających plik PDF wybranych arkuszy lub wykresów.

Zob.Planowanie raportów z subskrypcjami

Ulubione

Ulubione to domyślna kolekcja dostępna dla wszystkich użytkowników, w której mogą oni dodawać aplikacje, zestawy danych i wykresy z huba.

Zob.: Ulubione

Uprawnienia

Uprawnienia to role dotyczące danych oraz przestrzeni udostępnionych i zarządzanych, które określają, co użytkownicy mogą robić w danej przestrzeni.

Podobne terminy: Uprawnienia, role użytkowników, role bezpieczeństwa

Zob.

Widoki dynamiczne

Widoki dynamiczne umożliwiają tworzenie zapytań i wyświetlanie odpowiednich podzestawów dużych zestawów danych z innej aplikacji na wykresie. Można je dynamicznie odświeżać w miarę dokonywania wyborów. Widoki dynamiczne są podobne do aplikacji On-demand.

Zob.: Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych

Wizualizacja

Wizualizacje to wykresy, rozszerzenia i inne obiekty, które wizualizują dane do eksploracji w arkuszu.

Podobne terminy: Wykres

Zob.: Praca z wizualizacjami 

Właściwości

Podczas edycji arkusza Właściwości zawierają opcje konfigurowania i stylizowania wizualizacji.

Zob.Panel właściwości

Wybory

Wybory to wartości wybrane przez użytkownika w wizualizacjach w aplikacji służącej do filtrowania danych.Po dokonaniu wyboru wszystkie powiązane wizualizacje są aktualizowane, aby uwzględnić ten wybór. Wybory można zapisywać jako zakładki i udostępniać innym użytkownikom.

Zob.: Eksplorowanie danych za pomocą wizualizacji

Wymiar

Wymiar to jednostka służąca do kategoryzowania danych na wykresie. Na przykład wycinki na wykresie kołowym lub słupki wykresu słupkowego reprezentują poszczególne wartości w wymiarze. Wymiary są często pojedynczym polem z wartościami dyskretnymi, ale można je również obliczać w wyrażeniu.

Podobne terminy: Kategoria, grupa

Zob.: Grupowanie danych z wymiarami

Zakładka

Zakładki umożliwiają zapisywanie określonych stanów zaznaczenia, dzięki czemu można je później zastosować ponownie w aplikacji i udostępnić innym użytkownikom. W zakładkach można przechowywać informacje o układzie, dzięki czemu użytkownicy mogą być przenoszeni we właściwe miejsce w aplikacji po użyciu zakładki.

Zob.: Oznaczanie selekcji zakładkami