Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa visualiseringar med Insight Advisor

Utforska dina data och skapa visualiseringar med sökning med Analystyper i Insight Advisor och Insight Advisor. Insight Advisor skapar visualiseringar för dig med hjälp av Qlik cognitive engine och din apps logiska modell. Klicka på Insight Advisor i ett ark för att använda sökning i Insight Advisor och Analystyper i Insight Advisor.

Analystyper i Insight Advisor

Välj vilken typ av analys du vill se, till exempel uppdelning, trend över tid eller ömsesidig information. Välj sedan de data du vill använda i analysen. Insight Advisor genererar diagram med hjälp av dina val. Analystyper i Insight Advisor är det snabbaste sättet att skapa diagram när du vet vad du vill se och vilka datakällor du ska använda, men inte vet hur du bygger analysen själv.

Skapa analyser genom att välja analystyper

Navigering Insight Advisor

Insight Advisor Sök

Ange en fråga eller ett påstående på naturligt språk. Insight Advisor använder sedan Qlik cognitive engine för att tolka din fråga och skapa visualiseringar som svarar på dina frågor från din datamodell. Insight Advisor Sök är det snabbaste sättet att skapa diagram när du har en specifik fråga att besvara.

Du kan också välja fält och huvudobjekt från resurspanelen. Insight Advisor genererar resultat baserat på dina val.

Skapa analyser med hjälp av Sök

Skapa analyser med tillgångsurval

Navigering Insight Advisor

Du kan även komma åt Insight Advisor i molnhubben med Insight Advisor Chat. Mer information finns i Utforska appar med analys av konversationer.

Insight Advisor och den logiska modellen

Insight Advisor skapar visualiseringar med hjälp av Qlik cognitive engine och en logisk modell av dina data. Den logiska modellen definierar hur fält i din datamodell ska användas som dimensioner eller mått, samt relationerna mellan fält. Som standard bygger Insight Advisor en logisk modell genom att lära sig hur användare interagerar. Om du lägger till diagram i ark eller redigerar diagram lär sig Insight Advisor dessa inställningar.

Du kan även skapa en egen logisk modell för appen. Med affärslogik kan du definiera relationer för och användning av data i din logiska modell. När affärslogik är påslagen, är inlärning baserad på tidigare användning inte tillgänglig. Om du definierar kalenderperioder och anger dem som standardperioder, är typerna periodanalys och periodprestandaanalys tillgängliga. Mer information finns i Anpassa logiska modeller för Insight Advisor.

Skapa visualiseringar med Analystyper i Insight Advisor och Insight Advisor Sök

Du kan skapa diagram med Insight Advisor på tre sätt:

 • Välj den typ av analys som du vill se och de fält eller originalobjekt som ska användas med den. Analystyper i Insight Advisor genererar sedan matchande analyser.

 • Ställ en fråga till Insight Advisor och låt Insight Advisor Sök generera diagram med hjälp av analyser med naturligt språk.

 • Välj fält eller originalobjekt och låt Insight Advisor Sök generera diagram genom autoanalys av dina data.

Vilka datatillgångar som är tillgängliga för dig i Insight Advisor beror på om programmet använder affärslogik för att definiera sin logiska modell och din utrymmesbehörighet. Om du har behörigheten Kan visa , kan du endast se huvudobjekt, såvida inte programmet definierar sin logiska modell med affärslogik.

Skapa analyser genom att välja analystyper

Välj en analystyp och lägg sedan till fält för att skapa analyser med Analystyper i Insight Advisor. Det här är det snabbaste sättet att skapa visualiseringar när du vet vilka analyser som du vill se och vilka data som du vill använda men inte hur du själv bygger analyserna.

Klicka på Skapa en analysInsight Advisor startsidan. I Analysalternativ visas alla tillgängliga analystyper med beskrivningar av hur de används.

Analysalternativ

Analystyper för Insight Advisor, som visar tillgängliga analystyper under alternativet Analyser.

När du har valt en analystyp väljer du fälten eller originalobjekten som du vill använda i analysen. Insight Advisor ger förslag på tillgångar att använda för varje parameter. Du kan ändra analystyper genom att välja en ny analystyp från listrutan eller genom att klicka på Visa alla analyser för att se analysalternativ. Du kan rensa dina urval genom att klicka på Återställ analys.

Bygga en analys

Bygga en analys med analystypen uppdelning.
 1. I ett ark, klicka på Insight Advisor.

 2. Klicka på Skapa en analys.

 3. Välj analystyp från Analysalternativ.

 4. Lägg till de obligatoriska fälten eller originalobjekten för din analystyp.

  När du har lagt till de obligatoriska fälten, genererar Insight Advisor dina diagram.

Skapa analyser med hjälp av Sök

Ställ frågor till Insight Advisor Sök med naturligt språk så genereras relevanta diagram med fältnamn, fältvärden och originalobjekt. Du kan söka i Insight Advisor på följande sätt:

 • Ange en fråga eller ett påstående, till exempel vilka är de bästa produkterna för försäljning eller Visa mig produkt efter intäkter i Sverige. Frågor med naturligt språk fungerar bäst när det refererar till fält- eller originalobjekt direkt.

  Riktlinjer för att använda naturligt språk i dina sökningar finns i Använda naturligt språk med Insight Advisor.

 • Mer information om språkstöd i Sök i Insight Advisor, finns i Språk som stöds.

 • Välj en fråga från exempelfrågorna. Appskapare kan lägga till exempelfrågor till Insight Advisor för att vägleda din analys. När sådana finns tillgängliga visas exempelfrågor när du markerar sökrutan. Mer information om exempelfrågor finns i Lägger till exempelfrågor till Insight Advisor.

 • Om din webbläsares röst-till-text-funktion stöds i Insight Advisor kan du klicka på mikrofon-ikonen och ställa din fråga till Insight Advisor.

  Anteckning om information

  När du använder röst-till-text-funktionen för att ställa frågor med naturligt språk, ska Insight Advisor-språket du använder matcha språket i dina data.

Om en app definierar tidsperioder i laddningsskriptet, den logiska modellen eller den automatiska kalendern kan du be Insight Advisor om jämförelser av tidsperioder. Du kan be att få månader, kvartal och år i dina jämförelser. Du kan be om en jämförelse genom att använda vs, over, against eller compare to i din fråga. Exempel:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

Insight Advisor använder fälten eller termerna du anger. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna. Om du tidigare har gett Insight Advisor anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa.

För frågor med naturligt språk försöker Insight Advisor hitta ett matchande Insikts-diagramresultat. Om ett sådant hittas visar det även relaterade resultat. Du kan klicka på Info om du vill visa hur Insight Advisor genererat resultat utifrån din sökfråga. Om du har ett matchande resultat kan Insight Advisor tillhandahålla ytterligare insikter på naturligt språk i relation till dina frågor. Klicka på Visa ytterligare insikter om du vill visa insikter på naturligt språk.

Matchande resultat med insikter på naturligt språk

Stapeldiagram med matchande resultat för frågan ”sum(Sales) by Customer” som har tre berättande insikter i delavsnittet Hittade insikter.
 • I ett ark anger du en fråga eller ett påstående i sökfältet Fråga Insight Advisor och klickar på Skicka fråga.

  Alternativt klickar du på Insight Advisor, anger en fråga i sökfältet för Insight Advisor och klickar på Skicka fråga.

Skapa analyser med tillgångsurval

Välj fält och originalobjekt som du vill använda i diagram och låt Insight Advisor Sök autogenerera diagram. Välj tillgångar att använda från resurspanelen. Du kan även skriva in tillgångsnamn i sökfältet Insight Advisor. Insight Advisor använder sedan fälten som du valde till att generera diagrammen. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna.

Om du tidigare har gett Insight Advisor anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa.

Insight Advisor-analyser genererade efter urval

Analys skapad genom att välja kund och försäljning.
 1. I ett ark, klicka på Insight Advisor.

 2. I resurspanelen väljer du fält och originalobjekt för att skapa analyser.

  Alternativt kan du ange fält eller originalobjekt i sökfältet.

  När du väljer tillgångar genererar Insight Advisor visualiseringar.

Beaktanden vid dataöverföring av röst-till-text

I många webbläsare Insight Advisor använder röst-till-text-sökningsfunktionen Web Speech API för extern bearbetning av röst-till-text-data. Detta används av både Sök i Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Användarens webbläsare kan skicka ljudet som spelats in av webbläsarens API till en extern källa för transkription. Röstbearbetning kommer att hanteras av den webbtjänst som väljs av användarens webbläsare. Till följd av detta kan den inspelade informationen skickas till en tredjepartsserver. Det finns därför ingen garanti att uppgifterna stannar inom användarens Qlik region. Qlik är inte ansvarig för denna utomstående parts databearbetning.

Om användare vill begränsa detta informationsflöde till sin relevanta tredjepartswebbläsare (stänga av röst-till-text-funktionen), ordnas detta med hjälp av specifika kontroller, inklusive inställningar i deras webbläsare och andra säkerhetskonfigurationer.

Använda Insight Advisor-analyser

Du kan expandera en Insight Advisor-analys genom att välja den eller klicka på Visa. Du kan sedan göra urval i analysen.

Observera följande angående val:

 • Urvalen gäller för alla analyser.

 • Urval som gjorts i diagram från dina ark sparas när du öppnar Insight Advisor.

 • Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av Insight Advisor.

Om en analys är ny kan du lägga till den i dina ark. Om diagrammet finns i ett ark kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till arket.

Vissa analystyper, till exempel Period jämfört med period-instrumentpanelen, resulterar i flera relaterade visualiseringar istället för ett diagram. För dessa visas en förhandsgranskning av den typ av visualiseringar som ingår i analysen. Klicka på Öppna analys för att visa analysen med data.

En period jämfört med period-analys

Du kan visa ytterligare alternativ genom att klicka på Visa. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Helskärm: Expandera ett diagram om du vill göra ett urval.
 • Redigera analysegenskaper Redigera diagrammets egenskaper om du vill ändra dimensioner, mått eller diagramtyp.

  Redigera Insight Advisor analysegenskaper

 • Lägg till på ark ...: Lägg till diagrammet på ett nytt eller befintligt ark.
 • Lägg till i nytt ark: Lägg till diagrammen i ett nytt blad (endast ändringar under perioden, ändringar under perioden (detaljerad), period jämfört med period, period jämfört med period (urval) analystyper).
 • Övervaka i hubben: Lägg till diagrammet i hubben.

  Övervaka visualiseringar

 • Hämta: Hämta diagrammet som en bild eller PDF-fil.

  Hämta appinnehåll

 • Dölj: Dölj diagram som du inte vill att Insight Advisor ska använda igen. Du kan visa diagrammen som är dolda från din aktuella sökning i Allmänna egenskaper.

  Anteckning om information

  Dölj är inte tillgängligt i appar som använder affärslogik.

Redigera Insight Advisor analysegenskaper

Redigera Insight Advisor-analys genom att välja ett diagram och klicka på Redigera. Följande egenskaper är tillgängliga i Analysegenskaper:

 • Diagramtyp: Välj en annan diagramtyp, i den mån det finns tillgängligt. Information om de alternativa diagramtyper som finns för de olika analyserna finns i Analystyper i Insight Advisor.
 • Gynnsam trend: (Endast rangordningsanalys) Ange om den gynnsamma trenden för rangordning ska öka eller minska.

 • Parametrar: Gör justeringar av parametrar som är specifika för analystypen i diagrammet.

 • Dimensioner och mått: Ändra fälten som används som Dimensionereller Mått. Du kan ändra måttaggregeringen. Sortera om mått eller dimensioner genom att dra dem.

  Dimensioner och mått från en Insight Advisor-analys kan läggas till bland dina originalobjekt. Klicka på en dimension eller ett mått och klicka sedan på Lägg till ny.

  Om du har specificerat filter i en fråga med naturligt språk, som ett visst fältvärde, kan du ändra dem också.

 • Detaljer: Visa information om varför diagrammet skapades och tidigare användning som Insight Advisor har lärt sig av ett diagram Välj detaljer genom att klicka på dem för att ändra eller avvisa dem. Du kan ställa in fält som dimensioner eller mått eller utesluta fält från framtida analys. Du kan dölja diagram från framtida analys genom att välja Vi har föreslagit ett diagram för den här datakombinationen och klicka på Dölj det här diagrammet.

 • Analysperiod: Ändra vilken period från affärslogikskalendern som används i det här diagrammet Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

  Välj en analysperiod för diagram av typen rangordning för att visa analystyperna period och periodprestanda.

  Anteckning om information

  Analysperiod är bara tillgängligt när affärslogik är aktiverat och kalenderperioder har skapats för appen. Om det inte finns någon affärslogik, är Analysperiod tillgängligt om appen har datum/tid-fält med autoCalendar-härledningar i laddningsskriptet.

Redigera Insight Advisor-analyser av typen kalenderperiod

Om en standardkalenderperiod har tilldelats till en grupp, är ytterligare periodanalystyper tillgängliga för Insight Advisor-analys. Standardkalenderperioder skapas i affärslogik. De har andra egenskaper än andra diagram. Följande typer finns tillgängliga:

 • Ändringar under perioden: Visar hur ett mått har förändrats sedan den aktuella eller senaste perioden i vald analysperiod.

 • Ändringar under perioden (detaljerad): Jämför en förändring i ett mått från den aktuella perioden med den tidigare perioden. Förändringen mäts med ett prognostiserat målvärde. Du definierar procentsatserna för om målet uppnås, nästan uppnås eller inte uppnås.

 • Period jämfört med period: Jämför ett mått i den aktuella perioden med samma mått i den tidigare perioden.

 • Period jämfört med period (detaljerad): Jämför ändringar i ett mått över tid mellan perioder. Den innehåller en filterruta för att utforska dimensionsvärden för period jämfört med period.

Dessa analystyper har unika egenskaper. Ändringar under perioden och Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

 • Uppdelning: Välj den dimension som ska användas tillsammans med måttet om du vill visa ändringarna under perioden.

 • Mått: Välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: Välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Period jämfört med period har följande egenskaper:

 • Mått: Välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: Välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

 • Parametrar: Ange de procentuella gränserna, den förväntade ändringsmarginalen och den förväntade ändringen.

 • Gynnsam trend: Ange om den gynnsamma trenden för måttet ska öka eller minska.

 • Uppdelning: Välj dimensionen för att visa de detaljerade periodändringarna tillsammans med måttet.

 • Mått: Välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: Välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Dessa analystyper har unika egenskaper. Ändringar under perioden och Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

Insight Advisor lär sig av dina inställningar för det diagrammet, om du lägger till det i ett ark eller om du klickar på Lär in när du har redigerat diagrammet. Tidigare användning som angivits av en användare gäller bara för den användarens instans av Insight Advisor.

Ge feedback

Du kan ge feedback på visualiseringar som genererats av Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Feedback kan användas av appadministratörer för att förbättra användarupplevelsen genom att ändra appens affärslogik eller data.

Klicka på Kurs på ett diagram som genererats av Insight Advisor för att ge feedback på visualiseringen. Du kan ange ett positivt eller negativt svar och skriva en kommentar.

Dialog för att ge feedback på Insight Advisor-analyser

Dialogruta för feedback för diagram som rekommenderas av Insight Advisor eller Insight Advisor Chat.

Mer information finns i Användning av feedback och användningsmätningar för att förbättra appens användbarhet.

Hantera allmänna egenskaper

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina dolda och inlärda diagram och inlärning som du har ställt in för när diagram genereras.

Anteckning om information

Allmänna egenskaper är inte tillgängliga när affärslogik är aktiverad.

Följande egenskaper är tillgängliga:

 • Dolda rekommendationer innehåller diagram som du har dolt för sökningar. Du kan klicka på Visa det här diagrammet igen för att åter visa diagrammet i sökningar.
 • Inlärda rekommendationer innehåller diagram som du har valt Lär in för efter redigering. Du kan ta bort inlärda diagram genom att klicka på Ta bort.
 • Dina definierade inställningar visar alla inställningar som Insight Advisor har lärt sig. Du kan ta bort inställningar genom att klicka på Ta bort.

Du kan radera alla dolda diagram, inlärda diagram och inställningar genom att klicka på Radera alla.

Språk som stöds

Insight Advisor stöds på alla Qlik Cloud-stödda språk, men vissa funktioner i Sök i Insight Advisor är begränsade till vissa språk. Sök i Insight Advisor stöder följande språk för frågor på naturliga språk och narrativa insikter:

Språk som stöds i Sök i Insight Advisor
Språk Stöds för frågor på naturligt språk Stöds för insikter på naturligt språk
engelska Ja Ja
tyska

Ja

Ja

spanska

Ja

Ja

franska

Ja

Ja

italienska

Ja

Ja

Nederländska

Ja

Ja

polska

Ja

Ja

portugisiska

Ja

Ja

ryska

Ja

Nej
Svenska

Ja

Ja

Frågor som stöds av språk

De frågor som kan ställa till Insight Advisor med naturligt språk behandlas som en kombination av mätvärden och dimensionsvärden. Du kan även tillämpa filter, såsom tidsperiod och plats.

Som framgår ovan stöder Insight Advisor frågor på naturligt språk på tio språk. Vissa kombinationer av mått, dimensioner och filter kanske inte stöds på alla dessa språk.

Exempel: Frågor som kan ställas på alla språk som stöds

Följande är exempel på den typ av frågor som går att ställa på alla språk i Insight Advisor och Insight Advisor Chat stödjer. Kommatering, såsom frågetecken, behövs inte.

Endast mätvärden

 • Visa försäljning för mig

 • Visa genomsnittlig kostnad för mig

 • Visa försäljning och marginal för mig

Endast dimensionsvärden

 • Visa produkter för mig

 • Vad är försäljningskvantitet?

 • Vad är regioner?

Mått och dimensioner

 • Vad är försäljning per produktgrupp?

 • Bästa fem produkter efter kostnad

 • Minsta försäljning efter produkt

Kategorifilter

 • Visa mig försäljning per chef i USA

 • Visa försäljning exklusive Portugal för mig

 • Vad är försäljning av producerat per region?

Tidsfilter

 • Vad är försäljningen för 2022?

 • Visa mig försäljning mellan januari 2021 och mars 2022

Villkors- eller jämförelsefilter

 • Försäljning med kvantitet < 10

 • Försäljning med kostnader mellan 20 och 30 dollar

 • Försäljning med ordervärde under 10 000 enheter

Frågor utan stöd på vissa språk

Följande typer av frågor stöds inte på vissa språk:

Exempelfrågor som inte stöds på vissa språk
Frågevariation Exempel Nederländska polska ryska Svenska
Tidsfilter Vad var försäljningen förra året? Nej Nej Nej Nej
Tidsfilter Sales for 2021 over 2022 Nej Nej Nej Nej
Kontextuella frågor (endast i Insight Advisor Chat)

(Inledande fråga: Vad var försäljningen i december?)

Vad var det för mars?

Ja

Ja

Nej

Ja

Sök i Insight Advisor har följande språkrelaterade begränsningar:

 • Sammansatta ord som innehåller fältnamn stöds inte för frågor på naturligt språk på tyska, nederländska och svenska.

Begränsningar

Insight Advisor har följande begränsningar:

 • Insight Advisor har stöd för originalobjekt som använder dollarteckenexpansioner i uttrycken med följande begränsningar:
  • Uttryck och bildtexter för originalobjekt expanderas en gång och resultaten cachelagras. Dollarteckenuttryck utvärderas inte igen förrän uttrycken ändras eller cachen löper ut (vanligen 30 dagar efter utvärderingen).
  • Dollarteckenuttryck som definieras så att de expanderas till värden, som =sum(Sales), stöds inte. Dessa uttryck går inte att kombinera med filter i Insight Advisor. Dollarteckenuttryck måste expanderas till uttryck som ska användas i Insight Advisor.

 • Om ett fältnamn innehåller enbart numeriska värden kommer det fältet att användas när resultat genereras från frågor med naturligt språk istället för ett superlativ (som toppen eller botten med samma numeriska värde).

  Om du till exempel har sökt efter top 3 service providers och ett av dina fält hette 3, kommer 3 att användas i frågeresultatet istället för topp 3-resultatet för tjänstleverantörer.

 • Jämförelser av tidsperioder har följande begränsningar:
  • För sökningar som year over year eller month over month måste hela satsen skrivas ut. Förkortningar som YOY eller MOM stöds inte.
  • Jämförelser av tidsperioder har endast stöd för upp till ett mått och en dimension i frågan med naturligt språk.

Begränsningar i insikter på naturligt språk

Följande begränsningar gäller för insikter på naturligt språk i Insight Advisor:

 • Insikter på naturligt språk är inte alltid inkluderade i de analystyper som stöds, beroende på hur en fråga med naturligt språk behandlas och vilka data som används.

 • Insikter på naturligt språk ger bara ett generellt meddelande om frågan innehåller fler än två filter eller fler än två datavärdesfilter på en dimension. De använda filtren ingår dock i svaret.

 • Insikter på naturligt språk är inte tillgängliga för sökningar med flera dimensioner eller tre eller flera mått.

Insikter på naturligt språk är tillgängliga för följande analystyper beroende på kombinationen av dimensioner, mått och fält som används i analysen:

Analystyper som stöds för insikter med naturligt språk i Sök i Insight Advisor
Analystyp Variation Stöds för insikter på naturligt språk
Avvikelse (topp) 1 mått, 1 tidsbaserad dimension Ja
Avvikelse (trend) 1 mått, 1 tidsbaserad dimension Ja
Uppdelning 2–3 dimensioner, 1 mått Ja
Uppdelning (geospatial) 0–1 mått, 1–2 dimensioner Ja
Klustring (k-medelvärde) 1 dimension, 2 mått Ja
Jämförelse 1 dimension, 2 mått Ja
Korrelation 0–1 dimensioner, 2 mått Ja
Beräknat mått (KPI) 1 mått Ja
Ömsesidig information 2–11 fält Ja
Period jämfört med period 1 mått Ja
Processkontroll (medelvärde) 1 mått, 1 tidsbaserad dimension Ja
Rangordning 1 dimension, 1 mått Ja
Relativ betydelse 1 dimension, 1 mått Ja
Upplösning av tidsserie 1 mått, 1 tidsbaserad dimension Nej
Trend över tid 1 mått, 1 tidsbaserad dimension Ja
Trend med prognos 1 mått, 1 tidsbaserad dimension Nej
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!