Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda Skriptredigeraren

Förbered data för analysappar direkt i Qlik Cloud-analys-hubben med hjälp av skript. Skript är uppgiftsspecifika, specialbyggda tillämpningar för att ladda, omvandla och exportera data. Du skapar och hanterar dina skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Med skript kan du ladda och omvandla data utan att behöva en analysapp. Omvandlingarna kan återanvändas för att tillhandahålla data till flera appar. Skript hjälper dig att ta bort dataförberedelsen från analysappens arbetsflöde om inte användarna själva vill bygga och omvandla data i sin app.

I Skriptredigeraren kan du skapa, förhandsgranska och köra dataskript i hubben. Du kan använda dessa skript för att lagra data i QVD-filer eller andra format med Store-satsen. Dessa utdata kan sedan användas av andra användare när de skapar analysappar eller när de förbereder data för AutoML. Du kan också skapa skript som andra användare kan använda som mallar för laddningsskript för analysappar, vilket snabbt påskyndar skapandet av appar som använder liknande datamodeller.

I Skriptredigeraren kan du visa de datakällor som används av skriptet samt de filer som skriptet matar ut. Du kan få tillgång till påverkansanalys och ursprungsinformation för ditt skript samt in- och utdata för dem.

Skript kan ställas in så att de laddas om enligt ett fördefinierat schema eller på begäran.

En översikt över skript och Skriptredigeraren finns i Navigering Skriptredigeraren

Ett skript öppet i Skriptredigeraren

Översikt över skriptredigeraren, öppen på fliken Sammanfattning.

Behörigheter

Din möjlighet att skapa, visa och ta bort skript beror på vilken typ av utrymme du arbetar i och dina behörigheter i det utrymmet.

Hantera behörigheter i delade utrymmen

Hantera behörigheter i hanterade utrymmen

Skapa skript

Du kan skapa skript genom att klicka på Lägg till nyttSkript i hubben. När du skapar ett nytt skript kan du ange destinationsutrymmet för skriptet. Som standard läggs skript till i det aktuella utrymmet eller i ditt personliga utrymme om inget utrymme har valts.

När du har skapat ett nytt skript kan du utveckla det laddningsskript som används för att ladda data i skriptet och exportera filer från skriptet. Först lägger du till datakällor till ditt skript i Redigerare -delavsnittet i Skriptredigeraren. Du kan sedan använda Qliks skriptfunktioner för att omvandla inlästa data. När du arbetar kan du använda Förhandsgranska data för att visa de data som kommer att exporteras av dina laddningsskript. Slutligen lägger du till Store-satser för att lagra och exportera laddade data.

Lägga till datakällor i skript

Du kan lägga till datakällor i ditt laddningsskript med hjälp av Qlik-skriptfunktioner. Du kan använda befintliga datafiler och kopplingar. Du kan också lägga till nya datakällor och kopplingar. Du kan visa befintliga datakällor och lägga till nya datakällor i Datakällor.

Lägga till data från befintliga datauppsättningar

Klicka på Lägg till från datakatalog för att öppna datakatalogen. Du kan lägga till data från flera datauppsättningar.

Se: Ladda data från datakatalogen

Skapa kopplingar

Klicka på Skapa ny koppling när du vill lägga till en koppling i ditt skript.

Se: Ladda analysdata

Bygga laddningsskriptet

Skript använder en dataladdningssyntax för att ansluta till och hämta data från dina datakällor när skriptet körs.

I laddningsskriptet anger du de fält och tabeller som ska laddas. Skriptet kan användas för att definiera utrymmesmedvetna kopplingar, så att du kan ladda data från ett annat utrymme eller låta ditt laddningsskript leta efter datakällor med ett visst namn i det aktuella utrymmet. Mer information om utrymmesmedvetna kopplingar finns i Hänvisa till en dataanslutning i skriptet.

Du kan sedan manipulera inlästa data med funktioner i laddningsskriptet. Skriptredigeraren innehåller en mängd verktyg för laddning och omvandling av appdata. Du kan utföra åtgärder som:

 • Beräkna nya värden

 • Översätta kodade värden

 • Aggregera värden

 • Koppla eller konkatenera tabeller

 • Validera data

Mer information om hur du skapar laddningsskript finns i:

Alla skript innehåller en standardinställning för språk och region baserat på de val du gjort i din profil. Information om hur du ändrar dessa inställningar finns i Ändra regioninställningar för appar och skript.

Förhandsgranska data

Du kan förhandsgranska data i redigeraren. Detta gör att du kan göra en delvis laddning utan att ladda och exportera alla data. Du kan ignorera Store-satser och definiera hur många rader med data som ska förhandsgranskas för varje tabell. Klicka på Förhandsgranska data för att förhandsgranska dina data.

Mer information om förhandsgranskning av data finns i Förhandsgranska data i Skriptredigeraren.

Exportera data

Du kan exportera data med hjälp av Store-satser i ditt skript. Du kan lägga till dem manuellt i skriptet eller klicka på Infoga Store-sats i DataFiles för att öppna Infoga Store-sats för assisterat skapande av satser. Mer information om lagring av data finns i Lagra data med Skriptredigeraren.

Om du vill köra ditt skript och exportera klickar du på Exportera data.

Begränsningar för skript

Skript har följande begränsningar

 • Till skillnad från appar lagrar skript inte data som har laddats i skriptet. När sessionen är slut tas dessa data bort. Om du t.ex. förhandsgranskar data och sedan stänger skriptet måste du klicka på Förhandsgranska data igen nästa gång du öppnar skriptet för att skapa en ny förhandsgranskning.

 • Delvis laddning stöds inte för skript.

 • Laddning av skript med binary-satser stöds inte. Eftersom skript inte lagrar inlästa data i skriptet resulterar inläsning av data från ett skript med en binary-sats i tomma tabeller.

 • Skript stöder inte avsnittsåtkomst.

 • Förhandsgranskning av data (utan UseStore-sats aktiverad) räknas inte som en omladdning för omladdningsinformation.

 • Exporterade skript som laddats upp till Qlik Sense Enterprise on Cloud Services, Qlik Sense Desktop eller Qlik Sense Mobile visas som appar utan data.

 • Medlemmar i delat utrymme med behörigheten Kan hantera kan se fliken Publicerade kopior i översikten men kan inte se publicerade skript. Om de har Kan publicera-behörighet kan de se sina egna skript.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!