Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Behörigheter som beviljas via säkerhetsroller

Med en säkerhetsroll följer en uppsättning behörigheter till alla användare som har tilldelats rollen. När en användare tilldelas mer än en roll erhåller de behörigheterna från varje roll. Behörigheter definierar vad en användare kan se och göra i Qlik Cloud.

Anteckning om informationDetta ämne är tillämpligt på Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business och Qlik Cloud Government. Om du har en prenumeration på någon av versionerna Standard, Premium eller Enterprise av Qlik Cloud-analys eller Qlik Cloud Data Integration ska du se Hantera användare – Kapacitetsbaserade prenumerationer.

Säkerhetsroller kontrollerar åtgärder och åtkomsträttigheter för användare och administratörer i klientorganisationen. Utöver rollerna på klientorganisationsnivå finns det också utrymmesroller som styr användaråtgärder på innehåll inom utrymmen. Mer information om roller i utrymmen finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen, Hantera behörigheter i hanterade utrymmen och Roller och behörigheter i datautrymmen.

Behörigheter för huvudadministratörer

Användare som har tilldelats rollen Huvudadministratör har breda behörigheter för att hantera en klientorganisation. Här ingår hantering av användare, åtkomstkontroll och konfigurering av klientorganisationen.

För vissa åtgärder behöver administratören ytterligare behörigheter. Du behöver rollen Utvecklare för att skapa API-nycklar och du måste vara medlem i ett utrymme för att få tillgång till data och appar i det utrymmet.

Huvudadministratörer är de enda administratörer som kan bli ägare av och ta bort andra användares personliga innehåll. Klientadministratörer kan inte exportera appar från andra användares personliga utrymmen, men de kan bli ägare av de här apparna och sedan exportera dem. Se: Hantera appar för huvud- och analysadministratörer och Exportera appar.

I tabellen anges de tillåtna åtgärder på innehåll i andra användares personliga utrymmen.

Klientorganisationsbehörigheter för innehåll i andra användares personliga utrymmen
Resurser Behörigheter
Appar

Lista, Öppna, Ta bort, Ändra ägare

Datakopplingar

lista, redigera, ta bort, öppna (för laddning av app)

Kan också öppna (läsa) datafiler för laddning i appen.

Anteckning om informationEn huvudadministratör kan inte ta bort sin egen Huvudadministratör-roll.
Anteckning om varning

Alla som har tilldelats rollen Huvudadministratör kan beviljas åtkomst till innehåll (vilket kan omfatta personligt innehåll) avseende alla användare i den klientorganisation som huvudadministratören har tilldelats.

Behörigheter för huvud- och analysadministratörer

Användare som har tilldelats rollen Analysadministratör är administratörer med begränsad behörighet. De har tillgång till delar av Management Console, till exempel hantering av delade och hanterade utrymmen, komplement och teman.

Analysadministratörer kan inte hantera användare i delavsnittet Användare i Management Console. De kan hantera utrymmesmedlemmar i utrymmestyper som de får hantera.

Analysadministratörer kan hantera användarresurser för analystjänster i delade och hanterade utrymmen. De kan inte komma åt utrymmen i andra användares personliga utrymmen. Detta omfattar appar, datafiler, datatillgångar och datakopplingar.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Analytics-administratörsbehörigheter
Resurser Behörigheter
Delade utrymmen Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Hanterade utrymmen Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Komplement Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Automatiseringar Aktivera, Inaktivera, Lista, Ta bort, Byt ägare
Teman Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Dela tjänstuppgift Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Behörigheter för analysadministratörer avseende innehåll i delade och hanterade utrymmen.
Resurser Behörigheter
Appar Lista, Ta bort
Generiska länkar Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Datauppsättningar Läs, Ta bort
Datatillgångar Läs, Ta bort
REST-datafiler Lista, Ta bort
Datakopplingar Lista, Ta bort

Behörigheter för dataadministratörer

Användare som har tilldelats rollen Dataadministratör är administratörer med begränsade behörigheter för datautrymmen och dataresurser inom dessa utrymmen. I Management Console har de endast åtkomst till områden de har behörighet för.

Dataadministratörer kan inte hantera användare i avsnittet Användare i Management Console. De kan hantera utrymmesmedlemmar i utrymmestyper som de får hantera.

Dataadministratörer kan inte komma åt innehåll i andra användares personliga utrymmen.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Dataadministratörsbehörigheter
Resurser Behörigheter
Datautrymme Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Behörigheter för dataadministratörer avseende innehåll i datautrymmen
Resurser Behörigheter
Datauppsättningar Lista, Läs, Ta bort
Datatillgångar Lista, Läs, Ta bort
Resurskopplingar Lista, Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort
Datalagring Lista, Läs, Ta bort

Behörigheter för granskningsadministratörer

Användare som tilldelas rollen Granskningsadministratör utöver rollen Utvecklare kan få tillgång till app-feedback- och -användningsinformation som samlas in som en del av API:et för naturligt språk. En granskningsadministratör kan visa flera olika användningsmått för Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Det här API:et gör det möjligt att utvärdera mönster i användarnas interaktioner med appar, inklusive feedback som ges för analyser som genereras av Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Denna information kan användas för att förbättra användarupplevelsen genom att justera appen, antingen i data eller i appens affärslogik.

Det här API:et returnerar endast appinformation från delade och hanterade utrymmen. En granskningsadministratör har inte tillgång till data om användningsmätningar för personliga utrymmen.

För att visa mätdata för användningen av en app behöver en granskningsadministratör också ha tilldelats en av följande utrymmesbehörigheter i det utrymme där appen finns.

Roller i delade utrymmen:

  • Ägare

  • Kan hantera

  • Kan redigera

  • Kan visa

Roller i hanterade utrymmen:

  • Är ägare

  • Kan hantera

  • Kan bidra

  • Kan visa

  • Har begränsad vy

Anteckning om informationAPI:et för naturligt språk kontrollerar inte kontroller för avsnittsåtkomst i appens laddningsskript. Om en granskningsadministratör har rollen Utvecklare och kan öppna appar (enligt vad som anges via utrymmesbehörigheterna) kan denne visa appens användningsmätvärden.

Mer information om hur Insight Advisor-data om användarinteraktion kan användas för att förbättra appens användbarhet finns i Användning av feedback och användningsmätningar för att förbättra appens användbarhet. För närmare upplysningar om API:t för naturligt språk läser du Naturligt språk, och en handledning om hur du använder API:et för naturligt språk finns i Samla in och dela feedback från Insight Advisor.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Granskningsadministratörsbehörigheter
Resurser Behörigheter
Granska

Läsa

Filtrera åtgärder för API:et för naturligt språk Läsa

Behörigheter för utrymmesskapare

Användare med en av rollerna för att skapa utrymme har behörighet att skapa den typen av utrymme från hubben.

I tabellen listas de behörigheter som ges av rollerna.

Data Space Creator-behörigheter
Resurser Behörigheter
Datautrymmen Skapa
Managed SpaceCreator-behörigheter
Resurser Behörigheter
Hanterade utrymmen Skapa
Shared Space Creator-behörigheter
Resurser Behörigheter
Privata utrymmen Skapa

Som standard tilldelas alla användare med Professional-rättighet rollen Shared Space Creator. Huvudadministratörer kan slå från denna automatiska rolltilldelning genom att avaktivera Professional-rättigheter kan skapa delade utrymmen under Inställningar > Rättigheter i Management Console.

Behörigheter för Private Analytics Content Creators

Användare med rollen Private Analytics Content Creator kan skapa analysinnehåll i personliga utrymmen. Användare utan den här rollen kan fortfarande skapa övervakade diagram, aviseringar, prenumerationer och anteckningar i sina personliga utrymmen.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen för resurser i personliga utrymmen.

Behörigheter för Private Analytics Content Creator
Resurser Behörigheter
Qlik Sense-appar

Skapa, Kopiera, Importera, Källa

QlikView-appar

Kopiera, Importera, Källa

Dataanslutningar Skapa, Uppdatera, Byta utrymme
Datafiler

Skapa, Uppdatera

Datauppsättningar Skapa, Uppdatera, Profil

Observera att huvudadministratörer även måste ha rollen Private Analytics Content Creator för att utföra åtgärderna i tabellen.

Som standard tilldelas alla användare med Professional-rättighet rollen Private Analytics Content Creator. Huvudadministratörer kan slå från denna automatiska rolltilldelning genom att avaktivera Professional-rättigheter kan skapa private analytics-innehåll under Inställningar > Rättigheter i Management Console.

Rollen kan inte tilldelas till användare med Analyzer-rättighet. Du kan tilldela rollen till en grupp där användare med Analyzer-rättighet ingår, men rollen kommer inte att ha någon påverkan på dessa användare.

Som du kan se i ovanstående tabell styr inte den här rollen alla åtgärder för resurserna. Om du tar bort rollen från en användare som har analytics-innehåll i sitt personliga utrymme kan användaren fortfarande använda innehållet. Alla befintliga datakopplingar och datafiler kan väljas och användas och skript kan uppdateras och läsas in igen.

Anteckning om informationOm filöverföring till ett personligt utrymme via Qlik-dataöverföring nekas kan användaren som skapade API-nyckeln som används i Qlik Data Transfer för kommunikation med Qlik Cloud måste tilldelas rollen Private Analytics Content Creator. Användare med Professional-rättighet tilldelas automatiskt den här rollen vid inloggningen när Professional-rättigheter kan skapa privat innehåll är aktiverat i Management Console. Huvudadministratörer kan också tilldela rollen till användare manuellt.

Behörigheter för Automation Creator

Användare med rollen automatiseringsskapare kan skapa automatiseringar i personliga utrymmen.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Behörigheter för Automation Creator
Resurser Behörigheter
Qlik Application Automation

Skapa, uppdatera, köra, aktivera, inaktivera, duplicera

För nya klientorganisationer tilldelas rollen Automation Creator automatiskt till alla användare som standard. Administratörer för klientorganisation kan stänga av denna automatiska rolltilldelning genom att stänga av alternativet Automatisk tilldelning under Användare > Behörigheter i Hanteringskonsolen. Se Tilldela säkerhetsroller till alla i klientorganisationen.

Behörigheter för utvecklare

Du behöver rollen Utvecklare för att generera API-nycklar. Användare med den här rollen har ett delavsnitt API-nycklar på sina användarprofilmenyer. Mer information finns i Hantera API-nycklar.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Utvecklarbehörigheter
Resurser Behörigheter
API-nycklar

Lista, Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort

Behörigheter för användare som bidrar med datatjänster

Du behöver rollen Data Services Contributor för att arbeta med Qlik Cloud Data Integration. Användare med den här rollen kan komma åt startsidan för Qlik Cloud Data Integration genom att välja dataintegrering från startmenyn ().

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Behörigheter för användare som bidrar med datatjänster
Resurser Behörigheter
Data Services

Läsa

Som standard tilldelas alla användare med Professional-rättighet rollen Data Services Contributor. Huvudadministratörer kan stänga av denna automatiska rolltilldelning genom att inaktivera Professionella rättigheter kan få tillgång till Data Integration under Inställningar > Rättigheter i Management Console.

Behörigheter för ansvariga för affärsordlistor

Med rollen Ansvarig kan du skapa, uppdatera och ta bort en ordlista samt redigera eller ta bort en term i verifierat tillstånd och ändra termens status till verifierad. Förutom rollen Ansvarig måste du även ha tilldelats rollen Kan redigera utrymme i det utrymme där ordlistan finns.

I tabellen listas de behörigheter som ges av den här rollen.

Den ansvariges behörigheter
Resurser Behörigheter
Affärsordlistor

Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort

Ordlistetermer Ändra status

För nya klientorganisationer tilldelas rollen Steward automatiskt till alla användare som standard. Administratörer för klientorganisation kan stänga av denna automatiska rolltilldelning genom att stänga av alternativet Automatisk tilldelning under Användare > Behörigheter i Hanteringskonsolen. Se Tilldela säkerhetsroller till alla i klientorganisationen.

Behörigheter för användare av inbäddad analys

Rollen Användare av inbäddad analys är en begränsande användarroll. Rollen ger åtkomst till appar och appinnehåll samtidigt som åtkomst till alla andra delar av Qlik Cloud, till exempel analyshubben, ProgramautomatiseringApplication Automation, Data Integration och profilinställningar inaktiveras.

Om en användare med rollen Användare av inbäddad analys också tilldelas en administratörsroll kan denne komma åt de delar av hanteringskonsolen som tillåts i deras administratörsroll.

Användare med rollen Användare av inbäddad analys har tillgång till appar och ark via direkta länkar, exempelvis i inbäddade användningsfall. Vad användaren får lov att göra med appar baseras på användarens andra säkerhetsroller, licensrättigheter och utrymmesroller.

Alternativet Autotilldela är som standard avstängt för den här användarrollen. Administratörer för klientorganisation kan slå på denna automatiska rolltilldelning genom att aktivera alternativet under Användare > Behörigheter i Hanteringskonsolen. Se Tilldela säkerhetsroller till alla i klientorganisationen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!