Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inmonths — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy znacznik czasu mieści się w tym samym okresie miesięcznym, dwumiesięcznym, kwartalnym, czteromiesięcznym lub półrocznym, jako data bazowa. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

Składnia:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Schemat funkcji inmonths()

Schemat pokazuje zakres czasu, w którym funkcja inmonths() będzie zwracać prawdę lub fałsz dla daty bazowej.

Funkcja inmonths() dzieli rok na segmenty na podstawie przekazanego argumentu n_months. Następnie określa, czy każdy z ocenianych znaczników czasu wypada w tym samym segmencie, co argument base_date. Jeśli jednak zostanie przekazany argument period_no, funkcja określa, czy znaczniki czasu wypadają w poprzednim lub następnym okresie od base_date.

Następujące segmenty roku są dostępne w funkcji jako argumenty n_month.

Argumenty funkcji n_month
Okres Liczba miesięcy
miesiąc 1
dwa miesiące 2
kwartał 3
cztery miesiące 4
pół roku 6

Funkcja inmonths() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Za pomocą funkcji inmonths() możesz wybrać okres, który chcesz sprawdzić. Na przykład możesz pozwolić użytkownikowi zidentyfikować produkty wytworzone w miesiącu, kwartale lub półroczu określonego okresu.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny okresu.
period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.

first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0) Zwraca wartość  TRUE. Ponieważ wartość  znacznika,  01/25/2013, zawiera się w okresie czteromiesięcznym od  01/01/2013  do  04/30/2013, w którym przypada base_date, 04/25/2013.
inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0) Zwraca wartość FALSE. Ponieważ data 05/25/2013 przypada poza tym samym okresem co poprzedni przykład.
inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1 ) Zwraca wartość  TRUE. Ponieważ wartość period_no, -1 powoduje przesunięcie okresu wyszukiwania w tył o jeden okres czterech miesięcy (wartość n-months), przez co okres wyszukiwania przypada od 09/01/2012 do 12/31/2012.
inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3) Zwraca wartość  TRUE. Ponieważ wartość first_month_of_year jest ustawiona na 3, co sprawia, że okres wyszukiwania jest od 03/01/2006 do 07/30/2006 zamiast od  01/01/2006 do 04/30/2006.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!