Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas ładowania i modelowania danych w Analityka Qlik Cloud i Qlik Sense.

Nie można dołączyć pliku przez upuszczenie go w obszarze Dodaj dane

Podjęto próbę dołączenia pliku przez przeciągnięcie go i upuszczenie w oknie dialogowym Dodaj dane/Pliki danych, ale plik nie jest przesyłany.

Możliwa przyczyna  

Plik jest zapisany w archiwum ZIP. Nie można dołączać pojedynczych plików z archiwum ZIP.

Proponowane działanie  

Przed dołączeniem plików wyodrębnij je z archiwum ZIP.

Problemy z zestawami znaków w plikach danych o kodowaniu innym niż ANSI

Gdy używane jest połączenie do danych przez interfejs ODBC, mogą występować problemy z kodowaniem znaków w plikach danych o kodowaniu innym niż ANSI.

Możliwa przyczyna  

Połączenia do danych ODBC nie obsługują wszystkich metod kodowania zestawów znaków.

Proponowane działanie  

 • W miarę możliwości należy importować pliki danych z użyciem połączenia danych w folderze, które daje większe możliwości obsługi kodów znaków. Jest to rozwiązanie zalecane w przypadku ładowania danych z arkusza Microsoft Excel lub pliku tekstowego.

Ostrzeżenie o odwołaniach cyklicznych podczas ładowania danych

Możliwa przyczyna  

W przypadku ładowania więcej niż dwóch tabel może się zdarzyć, że utworzone skojarzenia spowodują powstanie więcej niż jednej możliwej ścieżki asocjacji między dwoma polami, czyli pętli w strukturze danych.

Proponowane działanie  

Więcej informacji zawiera temat Rozpoznawanie i naprawianie odwołań cyklicznych.

Podczas wybierania danych z pliku o stałej długości wierszy kolumny nie są wyrównywane zgodnie z oczekiwaniami

Możliwa przyczyna  

W pliku używane są znaki tabulacji do dopełniania kolumn. Problem niedopasowania nagłówków pól do oczekiwanych danych występuje zazwyczaj przy wybraniu opcji Podziały pola w oknie dialogowym wyboru.

W takim przypadku znak tabulacji zwykle odpowiada pewnej liczbie znaków.

Proponowane działanie  

 1. W polu Nazwy pól wybierz opcję Brak nazw pól.
 2. Wybierz opcję Podziały pola.
 3. Zwiększaj wartość opcji Rozmiar tabulatora, aż kolumny będą ustawione równo z nagłówkiem.
 4. Wstaw podziały pól, klikając w odpowiednich miejscach kolumn.
 5. Wybierz opcję Podgląd danych.
 6. W polu Nazwy pól wybierz opcję Osadz. naz. pól.

Kolumny są teraz prawidłowo wyrównane, a każde pole powinno już mieć właściwą nazwę.

Połączenie do danych przestaje działać po zrestartowaniu serwera SQL Server

Możliwa przyczyna  

Jeśli po utworzeniu połączenia do danych na serwerze SQL Server serwer SQL Server zostanie zrestartowany, połączenie do danych może przestać działać i dokonywanie selekcji nie będzie możliwe. Program Qlik Sense utracił połączenie z serwerem SQL Server i nie mógł go ponownie nawiązać.

Proponowane działanie  

 • Zamknij aplikację i otwórz ją ponownie z huba.

Edytor ładowania danych nie wyświetla skryptu

Po otwarciu narzędzia Edytor ładowania danych zawartość edytora jest pusta, a skryptu nie można edytować.

Możliwa przyczyna  

Skrypt zawiera bardzo złożone konstrukcje, na przykład dużą liczbę zagnieżdżonych instrukcji if.

Proponowane działanie  

Otwórz edytora ładowania danych w trybie bezpiecznym dodając /debug/dle_safe_mode do adresu URL. To spowoduje wyłączenie podświetlania składni i funkcji autouzupełniania, ale powinno umożliwić edytowanie i zapisywanie skryptu.

WskazówkaRozważ przeniesienie złożonych części skryptu do osobnego pliku tekstowego i użyj zmiennej include, aby wprowadzić ten plik do skryptu w środowisku wykonawczym.Więcej informacji można znaleźć w temacie Include.

Skrypt ładowania danych wykonuje się bez błędu, ale dane nie są ładowane

Skrypt jest wykonywany bez błędów składniowych ani błędów ładowania, ale dane nie są ładowane zgodnie z oczekiwaniami. Ogólnie zaleca się włączenie trybu debugowania w celu krokowego przechodzenia przez skrypt i sprawdzania wyników wykonywania, ale poniżej podajemy kilka typowych przyczyn błędów.

Więcej informacji zawiera temat Debugowanie skryptu ładowania danych.

Instrukcja nie jest zakończona średnikiem

Możliwa przyczyna  

Przeoczono zakończenie instrukcji znakiem średnika.

Proponowane działanie  

 • Umieszczaj średnik na końcu wszystkich instrukcji.

Znak pojedynczego cudzysłowu wewnątrz ciągu znaków

Możliwa przyczyna  

Ciąg znaków zawiera znak pojedynczego cudzysłowu, na przykład w instrukcji SET określającej zmienną.

Proponowane działanie  

 • Jeśli w ciągu znaków znajduje się znak pojedynczego cudzysłowu, musi on być poprzedzony drugim takim znakiem.

Więcej informacji zawiera temat Stosowanie znaków cudzysłowu w skrypcie.

Menedżer danych nie pokazuje tabel w aplikacji, która zawiera dane

Po otwarciu aplikacji utworzonej w Qlik Sense w wersji wcześniejszej niż 3.0 Menedżer danych nie pokazuje tabel i pojawia się komunikat informujący o tym, że aplikacja nie zawiera żadnych danych.

Możliwa przyczyna  

Udoskonalony model danych w Qlik Sense 3.0 i nowszych wersjach wymaga przeładowania danych w celu ukończenia profilowania i przygotowania danych.

Proponowane działanie  

Kliknij opcję Ładuj dane w Menedżerze danych. Wykonanie tego polecenia oznacza, że aplikacja musi uzyskać dostęp do źródeł danych, które są używane w aplikacji.

Pola daty nie są rozpoznawane jako pola daty w widoku arkusza

Pola zawierające daty lub znaczniki czasu nie są rozpoznawane jako pola daty w widoku arkusza, czyli nie są wyświetlane z ikoną Data i godzina w panelu zasobów i innych listach pól.

Profilowanie danych zostało wyłączone podczas dodawania tabeli

Możliwa przyczyna  

Podczas dodawania tabel nastąpiło wyłączenie profilowania danych za pomocą opcji z ikony Więcej obok przycisku Dodaj dane.

Po użyciu tej opcji pola dat i znaczników czasu, które zostaną rozpoznane, będą działać poprawnie, ale nie będą oznakowane symbolem Data i godzina w panelu zasobów ani na listach w innych polach, a rozszerzane pola właściwości będą niedostępne.

Proponowane działanie  

Otwórz Menedżera danych i kliknij opcję Ładuj dane.

Po wykonaniu tej czynności wszystkie pola dat i znaczników czas powinny być oznakowane symbolem Data i godzina w panelu zasobów widoku arkusza. Jeśli nadal nie są oznakowane symbolem Data i godzina, oznacza to, że prawdopodobnie dane pola są zapisane w formacie, który nie jest rozpoznawany jako data.

Format daty nie został rozpoznany

Możliwa przyczyna  

Format wejściowy pola daty nie został rozpoznany podczas ładowania tabeli. Zwykle Qlik Sense rozpoznaje pola dat automatycznie na podstawie ustawień regionalnych i typowych formatów danych, ale w niektórych przypadkach konieczne jest określenie formatu wejściowego.

Proponowane działanie  

Otwórz Menedżera danych i przeprowadź edycję tabeli zawierającej pole, które nie zostało rozpoznane jako data. To pole jest prawdopodobnie oznakowane symbolem typ pola jako pole ogólne. Zmień typ pola na Data lub Znacznik czasu i wybierz format wejściowy pasujący do danych pola.

Więcej informacji zawiera temat Wymuszanie prawidłowego rozpoznawania pola daty lub znacznika czasu.

Komunikat o błędzie „Nieprawidłowa ścieżka” podczas dołączania pliku

Możliwa przyczyna  

Nazwa pliku jest za długa. Qlik Sense obsługuje nazwy plików o maksymalnej długości 171 znaków.

Proponowane działanie  

Zmień nazwę pliku, aby była ona krótsza niż 172 znaki.

W skrypcie używane są nieobsługiwane funkcje lub instrukcje

Możliwa przyczyna  

Jeśli wystąpi błąd podczas wykonywania skryptu w edytorze ładowania danych, jego przyczyną może być używanie instrukcji skryptowych lub funkcji QlikView nieobsługiwanych w programie Qlik Sense.

Proponowane działanie  

 • Usuń nieprawidłową instrukcję lub zastąp ją prawidłową.

Więcej informacji zawiera temat Funkcje i instrukcje programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense.

Microsoft Excel: Ładowanie danych z plików w Menedżerze danych lub edytorze ładowania danych nie udaje się

Możliwa przyczyna  

Arkusz kalkulacyjny programu Excel ma włączoną opcję Zablokuj okienka lub Podziel ekran, a w tabeli są puste komórki.

Proponowane działanie  

Wyłącz opcję Zablokuj okienka lub Podziel ekran albo wyczyść arkusz kalkulacyjny, a następnie załaduj ponownie dane.

Ładowanie kończy się niepowodzeniem w przypadku łączników z poświadczeniami zdefiniowanymi przez użytkownika

Ładowanie aplikacji kończy się niepowodzeniem w przypadku korzystania z łączników, które dokonują uwierzytelniania przy użyciu poświadczeń zdefiniowanych przez użytkownika.

Możliwa przyczyna  

Nie masz poświadczeń skojarzonych z połączeniami używanymi w aplikacji lub poświadczenia przypisane do połączeń są nieprawidłowe.

Proponowane działanie  

Musisz przypisać poświadczenia do połączeń używanych w aplikacji.

 1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie ze strony Źródła danych przestrzeni, w której znajduje się połączenie.

 2. Wybierz polecenie Edytuj poświadczenia.

 3. Wprowadź nowe poświadczenia lub wybierz istniejące poświadczenia z listy.

Ostrzeżenie o kluczach syntetycznych podczas ładowania danych

Jeśli było ładowanych kilka plików, po załadowaniu danych może pojawić się ostrzeżenie o utworzeniu kluczy syntetycznych.

Możliwa przyczyna  

Jeśli dwie tabele mają więcej niż jedno pole wspólne, program Qlik Sense tworzy klucz syntetyczny w celu rozstrzygnięcia powiązania.

Więcej informacji zawiera temat Klucze syntetyczne.

Proponowane działanie  

Jeśli utworzone powiązanie ma sens, w wielu przypadkach klucze syntetyczne nie wymagają interwencji użytkownika, ale zawsze warto przyjrzeć się strukturze danych w przeglądarce modelu danych.

Tabele zawierające pola wspólne nie są automatycznie kojarzone na podstawie nazw pól

Dodano co najmniej dwie tabele poleceniem Dodaj dane. Tabele zawierają pola o takich samych nazwach, ale nie są automatycznie kojarzone.

Możliwa przyczyna  

Podczas dodawania tabel zachowano w oknie dialogowym Dodaj dane domyślne ustawienie włączające profilowanie danych. Opcja ta powoduje automatyczne zakwalifikowanie wszystkich nazw pól występujących w kilku tabelach. Jeśli ta opcja jest włączona i dodasz na przykład tabele A i B zawierające wspólne pole F1, spowoduje to nadanie temu polu w tabeli A nazwy F1, a w tabeli B nazwy B.F1. Z tego powodu tabele nie zostaną automatycznie powiązane.

Proponowane działanie  

Otwórz Menedżera danych i wybierz widok Asocjacje. Teraz możesz utworzyć asocjacje tabel na podstawie rekomendacji profilowania danych.

Po utworzeniu asocjacji tabel kliknij przycisk Ładuj dane.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!