Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inmonthstodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w części okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, czterech miesięcy lub półrocza z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_date włącznie. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

Składnia:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Schemat funkcji inmonthstodate.

Schemat pokazujący, jak za pomocą funkcji inmonthstodate można sprawdzić, czy dany znacznik czasu mieści się w określonym segmencie czasu.
Argumenty
Argument Opis
n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny okresu.
period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.

first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

W funkcji inmonthstodate() data base_date pełni rolę punktu końcowego określonego segmentu roku, którego jest częścią.

Na przykład, jeśli rok zostanie podzielony na trzy części, a data base_date zostanie ustawiona na 15 maja, to każdy znacznik czasu mieszczący się między początkiem stycznia a końcem kwietnia będzie powodował zwrócenie logicznego fałszu. Daty między 1 maja i 15 maja będą dawać w wyniku prawdę. Dla pozostałej części roku będzie zwracany fałsz.

Schemat wyników logicznych zwracanych przez funkcję inmonthstodate.

Schemat pokazujący zakres wyników logicznych funkcji inmonthstodate.

Następujące segmenty roku są dostępne w funkcji jako argumenty n_month:

Argumenty funkcji n_month
Okres Liczba miesięcy
miesiąc 1
dwa miesiące 2
kwartał 3
cztery miesiące 4
pół roku 6

Funkcja inmonthstodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji jest używany jako warunek w if expression. Za pomocą funkcji inmonthstodate() możesz wybrać okres, który chcesz sprawdzić. Na przykład, przekazując zmienną wejściową, która pozwala użytkownikowi zidentyfikować produkty wytworzone w miesiącu, kwartale lub półroczu okresu do określonej daty.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inmonthstodate(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0) Zwraca True, ponieważ wartość timestamp, 01/25/2013, mieści się w czteromiesięcznym okresie od 01/01/2013 do końca 04/25/2013, który obejmuje wartość 04/25/2013 argumentu base_date.
inmonthstodate(4, '04/26/2013', '04/25/2006', 0) Zwraca False, ponieważ 04/26/2013 znajduje się poza okresem z poprzedniego przykładu.
inmonthstodate(4, '09/25/2005', '02/01/2006', -1) Zwraca True, ponieważ wartość period_no, -1, przesuwa okres wyszukiwania w tył o jeden czteromiesięczny okres (wartość n-months), co sprawia, że okres wyszukiwania obejmuje daty od 01/09/2005 do 02/01/2006.
inmonthstodate(4, '04/25/2006', '06/01/2006', 0, 3) Zwraca True, ponieważ wartość first_month_of_year jest ustawiona na 3, co zmienia okres wyszukiwania na zakres dat od 03/01/2006 do 06/01/2006 zamiast od 05/01/2006 do 06/01/2006.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład – przykład z wykresem

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!