Przeskocz do zawartości głównej
Dodawanie źródeł danych z przestrzeni i zarządzanie nimi

NA TEJ STRONIE

Dodawanie źródeł danych z przestrzeni i zarządzanie nimi

Pliki danych i połączenia danych można dodawać bezpośrednio do przestrzeni. Źródłami danych dodanymi w aplikacjach można również zarządzać z przestrzeni w hubie w chmurze.

Źródła danych można dodawać jako nową zawartość w hubie w chmurze. Można także dodawać źródła danych podczas zarządzania przestrzeniami. Po dodaniu źródła danych do hubu w chmurze możesz załadować dane z nich do swoich aplikacji za pomocą Menedżera danych lub Edytora ładowania danych.

Źródła danych można również dodawać i zarządzać nimi w aplikacji za pomocą Menedżera danych lub Edytora ładowania danych. Więcej informacji zawierają sekcje Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych i Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą skryptów

Jeśli masz lokalne źródła danych, których chcesz używać w dzierżawie, możesz przesłać je do przestrzeni za pomocą Qlik DataTransfer. Więcej informacji zawiera temat Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer.

Dodawanie nowych źródeł danych do przestrzeni

Do przestrzeni można dodawać pliki danych i połączenia.Podczas dodawania połączeń można również utworzyć nową aplikację, która używa połączenia jako źródła danych. Źródła danych dodane w hubie w chmurze można wyświetlać w ich przestrzeniach docelowych.

Dodawanie nowych plików danych

Informacje o obsługiwanych typach plików zawiera temat Ładowanie danych z plików.

 1. Kliknij pozycję Dodaj nowe i wybierz Plik danych.
 2. Przeciągnij i upuść pliki danych do okna dialogowego Dodaj plik.

  Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do swoich plików danych.

 3. Wybierz docelową przestrzeń plików.
 4. Kliknij przycisk Załaduj.

Pliki danych są teraz dostępne do użytku w aplikacjach w przestrzeni docelowej.

Dodawanie nowych połączeń

Połączeń NFS nie można dodać bezpośrednio w przestrzeni i muszą być dodawane w aplikacji.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych połączeń, zobacz temat Ładowanie danych analitycznych.

 1. Kliknij pozycję Dodaj nowe i wybierz Połącz z danymi.
 2. Wybierz połączenie danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 3. Wybierz docelową przestrzeń plików.
 4. Wprowadź ustawienia połączenia dla źródła danych.
 5. Opcjonalnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby potwierdzić ustawienia.
 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć źródło danych, kliknij Utwórz.

  • Aby utworzyć źródło danych i załadować z niego dane do nowej aplikacji, kliknij Utwórz i analizuj.

   Nowa aplikacja o tej samej nazwie co połączenie zostanie utworzona i otwarta w Menedżerze danych.

   Informacje dotyczące używania Menedżera danych zawiera temat Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych.

Połączenie jest teraz dostępne do użytku w aplikacjach w przestrzeni docelowej.

Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach

Każde źródło danych dodane do przestrzeni z hubu w chmurze ze Źródeł danych lub z aplikacji w przestrzeni jest widoczne w Źródłach danych. Aby wyświetlić źródła danych przestrzeni, kliknij w danej przestrzeni Ustawienia i wybierz Źródła danych.

W Źródłach danych można dodawać, powielać, przenosić i usuwać pliki danych. Połączenia można dodawać i usuwać. Członkowie przestrzeni udostępnionej z uprawnieniami Właściciel, Może zarządzać i Może edytować mogą zarządzać źródłami danych w tej przestrzeni. Członkowie przestrzeni zarządzanych z uprawnieniami Właściciel lub Może zarządzać mogą zarządzać źródłami danych w tej przestrzeni. Członkowie przestrzeni z uprawnieniem Może używać danych mogą wyświetlać źródła danych w przestrzeni i używać źródeł danych tam, gdzie mają uprawnienia do tworzenia aplikacji.

InformacjaRola Może używać danych to rola na poziomie przestrzeni, która daje członkom przestrzeni uprawnienia do wyświetlania i używania źródeł danych przechowywanych w tej przestrzeni. Zaletą tej roli jest to, że możesz zezwolić użytkownikom na dostęp do plików danych i połączeń danych w Twojej przestrzeni bez nadawania im podwyższonych uprawnień, których normalnie potrzebowaliby w celu uzyskania dostępu do źródeł danych w przestrzeni.

Dodawanie plików danych do przestrzeni

Można dodawać pliki danych jako zasoby danych do swoich przestrzeni. Można dodać więcej niż jeden plik jednocześnie.

Pliki danych muszą mieć rozmiar nie większy niż 6 GB.

 1. W przestrzeni osobistej lub udostępnionej kliknij i wybierz Źródła danych.
 2. Kliknij pozycję Dodaj plik.
 3. Przeciągnij i upuść pliki danych do okna dialogowego Dodaj plik.

  Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do swoich plików danych.

 4. Kliknij przycisk Załaduj.

Dodawanie połączeń do przestrzeni

Połączenia mogą być dodawane bezpośrednio w przestrzeniach. Połączeń NFS nie można dodać bezpośrednio w przestrzeni i muszą być dodawane w aplikacji.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych połączeń, zobacz temat Ładowanie danych analitycznych.

 1. W przestrzeni kliknij i wybierz Źródła danych.
 2. Kliknij pozycję Dodaj połączenie.
 3. Wybierz połączenie danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 4. Wprowadź ustawienia połączenia dla źródła danych.
 5. Opcjonalnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić ustawienia.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Edytowanie zasobów danych

Można edytować połączenia danych w przestrzeniach. Poświadczenia użytkownika są usuwane za każdym razem, gdy edytujesz połączenie.

 1. W kolumnie Akcje, w wierszu połączenia danych, które chcesz edytować, kliknij Więcej i wybierz Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień, specyficzne dla tego typu połączenia danych.

 2. Edycja ustawień połączenia dla źródła danych.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Powielanie plików danych

 • W kolumnie Akcje w wierszu pliku danych kliknij Więcej i wybierz Powiel.

Przenoszenie plików danych

 1. W kolumnie Akcje w wierszu pliku danych kliknij Więcej i wybierz Przenieś.

 2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
 3. Aby otworzyć nową przestrzeń po przeniesieniu pliku danych, wybierz Nawigowanie do przestrzeni.
 4. Kliknij przycisk Przenieś.

Usuwanie źródeł danych

Można usunąć źródło danych z przestrzeni.

 1. W kolumnie Akcje, w wierszu połączenia danych, które chcesz usunąć, kliknij Więcej i wybierz Usuń.

 2. Kliknij polecenie Usuń.