Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi

Dodaj pliki danych i połączenia do źródeł danych do swoich przestrzeni w hubie Analityka Qlik Cloud. Wraz z innymi użytkownikami możesz ich używać do dodawania danych w aplikacjach i skryptach.

Aplikacje i skrypty wymagają źródeł danych. Analityka Qlik Cloud obsługuje dwa rodzaje źródeł danych:

 • Zestawy danych: Możesz przesyłać pliki danych do Qlik Sense, które są przechowywane w Qlik Cloud. Qlik Sense automatycznie dodaje do przesłanych plików danych warstwę metadanych, tworząc zestawy danych. Możesz również tworzyć zestawy danych dla tabel na podstawie istniejących już połączeń danych w hubie.

  Metadane dodane do zestawu danych umożliwiają korzystanie z dodatkowych narzędzi Qlik Sense do zarządzania danymi w hubie, w tym narzędzi do katalogowania i innych zasobów. Aby uzyskać więcej informacji na temat katalogowania, zobacz Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu.

  Qlik Sense obsługuje następujące typy plików:

  • Pliki tekstowe: dane w polach muszą być rozdzielone separatorami takimi jak przecinki, znaki tabulacji lub średniki. Przykład: pliki z wartościami rozdzielonymi przecinkami (ang. comma-separated values — CSV).

  • Tabele HTML;
  • Pliki Excel

   InformacjaNie można ładować danych z plików chronionych hasłem Excel ani plików Excel Binary Workbook (.xlsb).

   Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z arkuszy Microsoft Excel.

  • Pliki XML

  • Natywne pliki QVD i QVX programu Qlik

   Więcej informacji, patrz Praca z plikami QVD.

  • Pliki Apache Parquet

   Więcej informacji, patrz Praca z plikami Apache Parquet.

  • Pliki o stałej długości wiersza
  • Pliki Data Interchange Format (DIF): Pliki DIF mogą być ładowane wyłącznie za pomocą edytora ładowania danych.

  • Pliki danych geograficznych: 

   • GEOJSON

   • ESRIJSON

   • GML

   • KML

   • SHPZIP

   • DXF

  Podsumowanie, gdzie w Qlik Cloud można dodawać różne typy plików jako zestawy danych, zawiera temat Obsługa zestawów danych w Qlik Cloud.

  Pliki danych mogą mieć do 100 GB. Jednak podczas przesyłania bardzo dużych plików danych (ponad 6 GB) mogą wystąpić ograniczenia dotyczące pojemności silnika. Te ograniczenia są bardziej prawdopodobne w przypadku plików danych QVD ze względu na użycie pamięci niezbędnej do załadowania plików QVD do silnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania dostępnej pojemności, zobacz temat Obsługa dużych aplikacji.

 • Połączenia danych: Połączenia umożliwiają przenoszenie danych z zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych lub zdalnie przechowywane pliki, do aplikacji. Z połączeń można tworzyć zestawy danych. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych źródłach danych, zobacz Źródła danych w Qlik Sense SaaS.

Dodaj zestawy danych i źródła danych w hubie, klikając Dodaj nowy i wybierając Zestaw danych lub Połącz z danymi. Po dodaniu można nimi zarządzać ze Źródeł danych w ich przestrzeni. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach.

Zbiorów danych i połączeń można używać w aplikacjach z Menedżer danych, Edytor ładowania danych lub katalogiem danych. Zestawy danych i połączenia ze źródłami danych można również dodawać w aplikacji za pomocą narzędzi Menedżer danych lub Edytor ładowania danych. Aby uzyskać informacje na temat pracy z zestawami danych i połączeniami przy użyciu narzędzi Menedżer danych, Edytor ładowania danychlub katalogu danych, zobacz:

Zestawów danych i połączeń można używać w skryptach przy użyciu narzędzia Edytor skryptów. Zestawy danych i połączenia ze źródłami danych można również dodawać w skryptach w Edytorze. Więcej informacji na temat pracy ze skryptami zawarto w temacie Używanie funkcji Edytor skryptów.

Zestawy danych i połączenia ze źródłami danych można również dodawać w narzędziach Menedżer danych i Edytor ładowania danych podczas pracy nad aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Dane i przestrzenie

Podczas dodawania zestawów danych i połączeń należy wybrać przestrzeń docelową. Przestrzenie są osobiste, takie jak Twoja przestrzeń prywatna, lub są używane wspólnie z innymi użytkownikami — np. przestrzenie udostępnione lub zarządzane. Dodanie źródeł danych do przestrzeni udostępnionych lub zarządzanych umożliwia innym użytkownikom dostęp do Twoich źródeł danych i używanie ich we własnych aplikacjach. Dostęp różnych członków przestrzeni do danych można kontrolować za pomocą uprawnień do przestrzeni. Aby uzyskać więcej informacji na temat przestrzeni, zobacz Praca w przestrzeniach.

Zestawami danych lub połączeniami w przestrzeni możesz zarządzać, klikając Szczegóły przestrzeni i wybierając Źródła danych.

InformacjaPrzestrzenie danych nie są obsługiwane przez Usługi analiz Qlik Cloud. Są obsługiwane tylko przez Usługi integracji danych Qlik Cloud.

Jeśli masz lokalne źródła danych, których chcesz używać w dzierżawie, możesz przesłać je do przestrzeni za pomocą Qlik DataTransfer. Więcej informacji zawiera temat Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer.

Dodawanie zestawów danych z plików lokalnych

Informacje o obsługiwanych typach plików zawiera temat Ładowanie danych z plików.

Pliki danych muszą mieć rozmiar nie większy niż 6 GB.

 1. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Zestaw danych.
 2. Kliknij Prześlij plik danych.
 3. Przeciągnij i upuść pliki danych do okna dialogowego Dodaj plik.

  Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do swoich plików danych.

 4. Wybierz docelową przestrzeń plików.
 5. Kliknij przycisk Załaduj.

  Zamiast tego, aby natychmiast utworzyć aplikację ze swojego zestawu danych, kliknij Prześlij i analizuj.

Informacja

Podczas importowania pliku zbioru danych do aplikacji Qlik Sense lub przestrzeni przy użyciu Menedżer danych (przez przeciągnięcie lub inną bezpośrednią metodą przesyłania), maksymalna liczba ładowanych pól wynosi 5000.

Dodawanie zestawów danych z istniejących połączeń

Utwórz zestawy danych z istniejących połączeń ODBC. Podczas tworzenia zestawu danych wybiera się bazę danych ze źródła danych, a następnie wybiera się tabele w tej bazie danych. Dla każdej wybranej tabeli tworzony jest zestaw danych. Utworzone w ten sposób zestawy danych odświeżają swoje dane za każdym razem, gdy otwierany jest zestaw danych.

Tworzenie zestawów danych z połączeń umożliwia korzystanie z opcji katalogowania i pochodzenia przy użyciu danych z zewnętrznych źródeł danych.

Informacja

Zestawy danych utworzone z połączenia muszą znajdować się w tej samej przestrzeni co połączenie z tym źródłem danych. Jeśli zestaw danych zostanie przeniesiony do przestrzeni bez tego połączenia, tylko nazwa zestawu danych i ograniczone metadane będą dostępne z zestawu danych.

 1. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Zestaw danych.

 2. Wybierz połączenie ze źródłem danych z dostępnych połączeń i kliknij Dalej.

 3. W obszarze Baza danych wybierz bazę danych zawierającą tabele, dla których chcesz utworzyć zestawy danych.

 4. W obszarze Tabele wybierz tabele, z których chcesz utworzyć zestawy danych. Każda tabela utworzy nowy zestaw danych.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz przestrzeń docelową dla zestawu danych z obszaru Wybierz przestrzeń.

  Jeśli przestrzeń nie ma dostępu do wybranego połączenia, musisz wybrać Utwórz nowe połączenie w <nazwa przestrzeni>.

 7. Kliknij Utwórz zestawy danych.

Dodawanie zestawów danych z nowych połączeń

Dodaj nowe połączenie ODBC i utwórz z niego zestaw danych.

Informacja

Zestawy danych utworzone z połączenia muszą znajdować się w tej samej przestrzeni co połączenie z tym źródłem danych. Jeśli zestaw danych zostanie przeniesiony do przestrzeni bez tego połączenia, tylko nazwa zestawu danych i ograniczone metadane będą dostępne z zestawu danych.

 1. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Zestaw danych.

 2. Kliknij Utwórz połączenie.

 3. Wybierz miejsce docelowe połączenia.

 4. W obszarze Źródła danych wybierz źródło danych.

 5. Dodaj szczegóły połączenia.

 6. Wprowadź ustawienia połączenia dla źródła danych.

  Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych połączeń, zobacz temat Ładowanie danych analitycznych.

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

 8. Wybierz połączenie z dostępnych połączeń i kliknij Dalej.

 9. W obszarze Baza danych wybierz bazę danych zawierającą tabele, dla których chcesz utworzyć zestawy danych.

 10. W obszarze Tabele wybierz tabele, z których chcesz utworzyć zestawy danych. Każda tabela utworzy nowy zestaw danych.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. Wybierz przestrzeń docelową dla zestawu danych z obszaru Wybierz przestrzeń.

  Jeśli przestrzeń nie ma dostępu do wybranego połączenia, musisz wybrać Utwórz nowe połączenie w <nazwa przestrzeni>.

 13. Kliknij Utwórz zestawy danych.

Dodawanie nowych połączeń

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych połączeń, zobacz temat Ładowanie danych analitycznych.

 1. Kliknij pozycję Dodaj nowe i wybierz Połączenie danych.
 2. Wybierz połączenie danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 3. Wybierz miejsce docelowe połączenia.
 4. Wprowadź ustawienia połączenia dla źródła danych.
 5. Opcjonalnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby potwierdzić ustawienia.
 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć źródło danych, kliknij Utwórz.

  • Aby utworzyć źródło danych i załadować z niego dane do nowej aplikacji, kliknij Utwórz i analizuj.

   Nowa aplikacja o tej samej nazwie co połączenie zostanie utworzona i otwarta w Menedżerze danych.

   Informacje dotyczące używania Menedżera danych zawiera temat Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych.

Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach

Zestawami danych lub połączeniami w przestrzeni możesz zarządzać, klikając Szczegóły przestrzeni i wybierając Źródła danych.

W Źródłach danych możesz wykonać następujące czynności: 

 • Dodawanie zbiorów danych i połączeń danych

 • Duplikowanie zbiorów danych

 • Przenoszenie zestawów danych

 • Usuwanie zestawów danych i połączeń danych

Członkowie przestrzeni udostępnionej z rolami Właściciel, Może zarządzać, Może edytować i Może edytować dane w aplikacjach mogą zarządzać źródłami danych w tej przestrzeni. Członkowie przestrzeni zarządzanych z uprawnieniami Właściciel lub Może zarządzać mogą zarządzać źródłami danych w tej przestrzeni. Członkowie przestrzeni z uprawnieniem Może używać danych mogą wyświetlać źródła danych w przestrzeni i używać źródeł danych tam, gdzie mają uprawnienia do tworzenia aplikacji.

InformacjaRola Może używać danych to rola na poziomie przestrzeni, która daje członkom przestrzeni uprawnienia do wyświetlania i używania źródeł danych przechowywanych w tej przestrzeni. Zaletą tej roli jest to, że możesz zezwolić użytkownikom na dostęp do plików danych i połączeń danych w Twojej przestrzeni bez nadawania im podwyższonych uprawnień, których normalnie potrzebowaliby w celu uzyskania dostępu do źródeł danych w przestrzeni.

Dodawanie plików danych do przestrzeni

Pliki danych można dodawać jako zestawy danych w Źródłach danych.

Pliki danych mogą mieć do 100 GB. Jednak podczas przesyłania bardzo dużych plików danych (ponad 6 GB) mogą wystąpić ograniczenia dotyczące pojemności silnika. Te ograniczenia są bardziej prawdopodobne w przypadku plików danych QVD ze względu na użycie pamięci niezbędnej do załadowania plików QVD do silnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania dostępnej pojemności, zobacz temat Obsługa dużych aplikacji.

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz Źródła danych.
 2. Kliknij pozycję Dodaj plik.
 3. Przeciągnij i upuść pliki danych do okna dialogowego Dodaj plik.

  Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do swoich plików danych.

 4. Kliknij przycisk Załaduj.

Dodawanie połączeń do przestrzeni

Połączenia można dodawać do źródeł danych w Źródłach danych. Połączeń protokołu Network File System (NFS) nie można dodać bezpośrednio w przestrzeni i muszą być dodawane w aplikacji.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych połączeń, zobacz temat Ładowanie danych analitycznych.

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz Źródła danych.
 2. Kliknij pozycję Dodaj połączenie.
 3. Wybierz połączenie danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 4. Wprowadź ustawienia połączenia dla źródła danych.
 5. Opcjonalnie kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić ustawienia.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Edytowanie zasobów danych

Edytuj połączenia danych w Źródłach danych. Poświadczenia użytkownika są usuwane za każdym razem, gdy edytujesz połączenie.

 1. W kolumnie Akcje, w wierszu połączenia danych, które chcesz edytować, kliknij Więcej i wybierz Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień, specyficzne dla tego typu połączenia danych.

 2. Edycja ustawień połączenia dla źródła danych.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Powielanie plików danych

 • W kolumnie Akcje w wierszu pliku danych kliknij Więcej i wybierz Powiel.

Przenoszenie plików danych

 1. W kolumnie Akcje w wierszu pliku danych kliknij Więcej i wybierz Przenieś.

 2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
 3. Aby otworzyć nową przestrzeń po przeniesieniu pliku danych, wybierz Nawigowanie do przestrzeni.
 4. Kliknij przycisk Przenieś.

Przenoszenie połączeń danych

Kiedy w przestrzeni zostanie utworzone połączenie danych, nie można go przenieść do innej przestrzeni, chyba że masz dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator dzierżawy, analityki lub danych. Aby przenieść istniejące połączenie danych do innej przestrzeni, należy skontaktować się z administratorem lub utworzyć nowe połączenie w żądanej przestrzeni z tymi samymi ustawieniami co w istniejącym połączeniu.

Informacje o tym, jak administrator może przenieść połączenie, zawiera temat Przenoszenie połączeń danych.

Usuwanie źródeł danych

Można usunąć źródło danych z przestrzeni.

 1. W kolumnie Akcje, w wierszu połączenia danych, które chcesz usunąć, kliknij Więcej i wybierz Usuń.

 2. Kliknij polecenie Usuń.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!