Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Första arket: Dashboard

I det här första arket kommer du att skapa en instrumentpanel med olika visualiseringar.

Översikt

I appöversikten högerklickar du på Dashboard och väljer sedan Öppna och redigera för att öppna det första arket. Just nu är arket tomt, men det ändrar vi strax på.

Standardredigeringsläge och avancerat redigeringsläge

Du kommer att använda en kombination av standardredigeringsläget och det avancerade redigeringsläget. Standardläget hjälper dig att skapa innehåll snabbt, medan det avancerade läget låter dig finjustera alternativen i visualiseringarna och göra en mer detaljerad layout av arkobjekt. Avancerat läge ger dig också möjlighet att skapa diagramuttryck. Du kan växla mellan dessa lägen med hjälp av Avancerade alternativ.

Du kommer att börja ditt arbete i standardredigeringsläge. När du har skapat dina visualiseringar kommer du att använda avancerat redigeringsläge för att anpassa dem.

Från vänster till höger har standardredigeringsläget följande layout:

 1. Fält

 2. Originalobjekt

 3. Egenskaper

  1. Data

  2. Visualiseringar

  3. Filter

  4. Presentation

 4. Arkområde

  1. Växling av avancerade alternativ

  2. Arket du designar

  3. Källdatatabellen

Dashboard-ark utan visualiseringar i standardredigeringsläge

Ett ark utan diagram i standardredigeringsläge.

Fält, dimensioner och mått

Visualiseringar byggs med hjälp av fält, dimensioner och mått.

Fält

Ett fält är en datatillgång som innehåller värden, och läses in från en datakälla. På en grundläggande nivå motsvarar ett fält en kolumn i en tabell. Fält används för att skapa dimensioner och mått i visualiseringar.

Mer information finns här Fält.

Dimension

En dimension är en enhet som används för att kategorisera data i ett diagram. Till exempel representerar segmenten i ett cirkeldiagram eller staplarna i ett stapeldiagram enskilda värden i en dimension. Dimensioner är ofta ett enda fält med diskreta värden, men kan också beräknas i ett uttryck.

Mer information finns i Datagruppering med dimensioner.

Mått

Ett mått är en beräkning baserad på en eller flera aggregeringar. Till exempel är summan av försäljningen en enskild aggregering, medan summan av försäljningen delat med antalet kunder är ett mått baserat på två aggregeringar.

Mer information finns i Mått.

Syftet med detta ark

Syftet med en instrumentpanel är att ge en snabb överblick över den aktuella situationen Fokus ligger på försäljningstrender och siffror. Instrumentpanelen är inte primärt designad för att utforska data, men du kan göra urval och analysera resultaten.

Dashboard-arket när det är klart

Instrumentpanelark när introduktionskursen är klar

Lägga till ringdiagrammet

Den första visualiseringen du ska skapar är ett Sales per Region-ringdiagram. Cirkeldiagram och ringdiagram visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalvärdet. Ett cirkeldiagram är lämpligt när du har en enda dataserie som endast innehåller positiva värden. Du bör använda ett ringdiagram när du har en enda dataserie som innehåller negativa värden.

Mer information finns i Cirkeldiagram och ringdiagram.

 1. Gå till Fält och dra Sales-fältet till arket och släpp det på brickan Släpp fält för att använda som mått.

 2. Dra Region-fältet till arket eller släpp det på brickan Släpp fält för att använda som en dimension.

 3. Automatiskt diagram skapar en tabell. Under Egenskaper > Visualiseringar klickar du på Ringdiagram.

 4. Under Presentation väljer du Etiketter och lägger till en titel: Sales per Region.

Lägga till KPI-diagram

Den andra visualiseringen är KPI-diagrammet Total Sales and Margin. En KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat. Färgkodning och symboler indikerar hur data kan relateras till det förväntade resultatet.

Mer information finns i KPI (nyckeltal).

 1. Klicka på Lägg till element till höger om ringdiagrammet för att lägga till en ny visualisering.

 2. Under Fältdrar du Salessom ett mått.

  Detta skapar automatiskt vårt KPI-diagram.

 3. Lägg till Margin som ett andra mått.

 4. Under Presentationväljer du Etiketter och lägger till en titel: : Total försäljning och marginal.

Lägga till mätardiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa är mätdiagrammet Profit Margin. Mätaren används för att visualisera ett enskilt mått. En mätare är enkel att läsa och förstå. Den ger direkt återkoppling om resultatet inom ett område.

Mer information finns i Mätare .

Den här gången ska vi lägga till ett uttryck för att beräkna vinstmarginalen.

 1. Klicka på Lägg till element till höger om ringdiagrammet för att lägga till en ny visualisering.

 2. Under Egenskaper > Visualiseringar klickar du på Mer. Klicka sedan på Mätardiagram.

 3. Klicka på Lägg till mått. Klicka på Uttryck.

  Uttrycksredigeraren öppnas.

 4. Skriv in:

  (sum(Sales) - sum(Cost)) / Sum (Sales)

 5. Klicka på Tillämpa.

Lägga till stapeldiagrammet

Nästa visualisering är ett stapeldiagram med de fem största kunderna. Stapeldiagrammet lämpar sig väl för att jämföra flera värden. Dimensionsaxeln visar kategorielementen som jämförs och måttaxeln visar värdet för varje kategorielement. Flervärdesstaplar och staplade staplar gör det lättare att visualisera grupperade data.

Mer information finns i Stapeldiagram.

 1. Klicka på Lägg till element under mätdiagrammet för att lägga till en ny visualisering.

 2. Lägg till Customer som dimension och Sales som ett mått.

 3. Automatiskt diagram skapar ett stapeldiagram som. Du kommer att anpassa detta senare i avancerat redigeringsläge.

Lägga till linjediagrammet

Den femte visualiseringen är Quarterly Trend-linjediagrammet. Linjediagram används för att visa trender över en tidsperiod. Dimensionen ligger alltid på x-axeln, och måtten ligger alltid på y-axeln.

Mer information finns i Linjediagram.

Linjediagrammet används för att visa kvartalsförsäljningstrenden för åren 2012-2014. Siffrorna för 2014 avser första halvåret.

 1. Klicka på Lägg till element till höger om stapeldiagrammet för att lägga till en ny visualisering.

 2. Under Fält klickar du på Datum > Härledda fält. Lägg till Quarter och Year som dimensioner.

 3. Lägg till Sales som ett mått.

 4. Under Egenskaper > Visualiseringar klickar du på linjediagram.

Lägga till kombinationsdiagrammet

Den tredje visualiseringen vi vill skapa här är kombinationsdiagrammet Sales Trend. I kombinationsdiagrammet kombineras ett stapeldiagram och ett linjediagram och detta är användbart om du vill kombinera värden som normalt är svåra att kombinera eftersom de har olika skalor. Ett typexempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och du vill kombinera dem med marginalvärdena (i procent).

Mer information finns i Kombinationsdiagram.

 1. Klicka på Lägg till element under linjediagrammet för att lägga till en ny visualisering.

 2. Lägg till Sales och Margin som mått.

 3. Under Fält klickar du på Datum > Härledda fält. Lägg till YearMonth som en dimension.

 4. Under Egenskaper > Visualiseringar klickar du på kombinationsdiagram.

Anpassa dina diagram i avancerat redigeringsläge

Nu när alla visualiseringar har skapats kommer du att byta till avancerat redigeringsläge för att anpassa dem. Aktivera Avancerade alternativ uppe till höger.

Dashboard ark i avancerat redigeringsläge

Instrumentpanelsark innan anpassning

Anpassa ringdiagram

 1. Välj ringdiagrammet.

 2. Till höger klickar du på Färger och teckenförklaring.

 3. Avaktivera Automatiska färger. Under Anpassadklickar du på rullgardinsmenyn och väljer Efter mått.

 4. Avaktivera Visa teckenförklaring.

Ringdiagrammet är klart. Färgerna i ringdiagrammet är efter mått, vilket innebär att ju högre värdet är desto mörkare blir färgen.

Du har många alternativ att välja mellan när det kommer till att färglägga värdena. Tänk på att färgerna ska ha ett syfte och inte bör användas bara för att göra visualiseringen mer färgglad.

Anpassa ringdiagram

 1. Välj KPI-diagram.

 2. På höger sida går du till Mått.

 3. Klicka på Försäljning, som expanderas för att visa fler alternativ. Under Etikettskriver du Sales.

 4. Klicka på Marginal, som expanderas för att visa fler alternativ. Under Etikettskriver du Margin.

 5. Avaktivera Diagramförslag.

 6. Under Utseendeväljer du Färg. Kontrollera att Förstaär valt. Avaktivera Villkorliga färger och Biblioteksfärger. Välj sedan en nyans av rött från färgpaletten.

 7. Välj Andra. Avaktivera Bilbioteksfärger. Välj sedan en nyans av grön från färgpaletten.

KPI är fullständigt och visar att total försäljning är under förväntningarna men att det fortfarande finns tillräcklig marginal.

De olika färgerna och symbolerna stöder tolkningen av värdet. Rött är oroande men grönt betyder att allt ser bra ut.

Anpassa mätaren

 1. Välj mätardiagrammet

 2. Avaktivera Diagramförslag.

 3. Under Presentation > Områdesgränser ställer du in minimivärdet på -0.5 och maxvärdet till 0.5.

 4. Välj alternativet Stapel.

 5. Aktivera Använd segment och avaktivera Använd bibliotek.

 6. Klicka på knappen Lägg till en gräns. Skriv in 0.12i fältet.

 7. Klicka på Värde-stapeln. Välj rött för värdena under gränsen och grönt för värdena över gränsen

 8. Välj Data Klicka på uttrycket för att se fler alternativ. Under Nummerformatering väljer du Nummer från rullgardinsmenyn. UnderEnkelväljer du 12%.

  Detta kommer att visa en procentsats utan decimaler.

 9. Välj Utseende > Mät axel. I rullgardinsmenyn Etiketter och rubrik väljer du Endast etiketter.

 10. Klicka på diagrammet och lägg till en titel: Vinstmarginal.

Mätaren är klar och visar en stor vinstmarginal.

De olika mätarfärgerna stöder tolkningen av värdet. Rött är oroande men grönt betyder att allt ser bra ut.

Anpassa stapeldiagrammet

 1. Välj stapeldiagrammet och avaktivera Diagramförslag.

 2. Under Presentationväljer du Horisontell.

 3. Välj Data och klicka på Customer -dimensionen.

 4. I rullgardinsmenyn Begränsning väljer du Fast antal. I uttrycksfältet skriver du in: 5.

  Diagrammet visar bara de fem bästa kunderna.

 5. Avmarkera kryssrutan Visa andra.

 6. Klicka på diagrammet och lägg till en titel: Top 5 Customers.

Stapeldiagrammet är komplett och visar de fem bästa kunderna. När du gör urval i andra visualiseringar kommer dessa kunder att ändras på motsvarande sätt.

Om du inte hade avmarkerat Visa övriga, skulle den femte stapeln ha varit grå, och sammanfattat alla försäljningsvärden där företagsnamnet saknas. Det här värdet kan vara användbart för att få en förståelse för hur mycket av försäljningen som inte kan hänföras till ett visst företag.

Anpassa linjediagrammet

 1. Välj linjediagrammet.

 2. Under Utseende > Presentation markerar du kryssrutan Visa datapunkter.

 3. Klicka på diagrammet och lägg till en titel: Kvartalstrend.

Anpassa kombinationsdiagrammet

 1. Välj kombinationsdiagrammet.

 2. Under Färger och teckenförklaring avaktiverar du Visa teckenförklaring.

 3. Under X-axeln avaktiverar du Kontinuerlig och avmarkerar kryssrutan Använd kontinuerlig skala.

 4. Klicka på diagrammet och lägg till en titel: Försäljningstrend.

Kombinationsdiagrammet är klart. De två måtten har en axel vardera, vilket möjliggör en kombination av två helt olika skalor.

Den primära axeln till vänster används för Sales och den sekundära axeln till höger används för Margin.

Lägga till filterrutorna

Filterrutor ska filtrera ut en begränsad uppsättning data, som du kan analysera och utforska.

Mer information finns i Filterruta.

 1. Till vänster i resurspanelen klickar du på Ark för att öppna Diagram. Dra en filterruta till arket.

 2. Till vänster i resurspanelen klickar du på Fält för att öppna Fält.

 3. Klicka på Date i listan för att utvidga den.

 4. Dra fältet Year till mitten av filterruta, klicka sedan på Högerpil i egenskapspanelen på höger sida om du vill expandera dimensionen och ändra dess Rubrik till Year.
 5. Dra fältet Quarter till filterrutan, klicka sedan på Högerpil i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till Quarter.
 6. Dra fältet Month till filterrutan, klicka sedan på Högerpil i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till Month.
 7. Dra fältet Week till filterrutan, klicka sedan på Högerpil i egenskapspanelen och ändra dess Rubrik till Week.
 8. Du kan använda handtagen för att ändra storlek på filterrutan.

 9. Högerklicka på varje filterruta och välj Lägg till bland original.

 10. Ange namnet Period och klicka på Lägg till.

Du har skapat en filterruta och sparat den som ett originalobjekt. Detta gör det enkelt att återanvända i andra ark.

Den andra filterruta innehåller bara en dimension, Region.

 1. I resurspanelen till vänster klickar du på Ark för att öppna Diagram och drar en filterruta till arket.

 2. Klicka på Lägg till dimension, bläddra nedåt och välj fältet Region.

 3. Du kan använda handtagen för att ändra storlek på filterrutan.

 4. Högerklicka på filterrutan och välj Lägg till bland original.

 5. Ange namnet Region och klicka på Lägg till.

De två filterrutorna är klara.

Justera gärna placeringen och storleken på visualiseringarna i ditt ark.

Dashboard-ark efter anpassning

Instrumentpanelsark efter anpassning

Du har slutfört det första arket. I det övre högra hörnet klickar du på Nästa för att flytta arket Product Details.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!