Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Linjediagram

Linjediagram används för att visa trender över en tidsperiod. Dimensionen ligger alltid på x-axeln, och måtten ligger alltid på y-axeln.

Linjediagram.

Din datauppsättning måste bestå av minst två datapunkter för att rita en linje. En datauppsättning med ett enda värde visas som en punkt. Du kan fylla i utrymmet under linjerna genom att använda en visualisering av ytlinjediagram.

Om du har en datauppsättning där data saknas för en viss månad kan du visa saknade värden på ett av följande sätt:

 • Visa som mellanrum
 • Visa som anslutningar
 • Visa som nollor

När en månad inte är med alls i datakällan utesluts den också från presentationen.

Användning

Linjediagrammet är framför allt lämpligt när du vill visualisera trender och rörelser över tid och när dimensionsvärdena är jämnt fördelade, exempelvis månader, kvartal eller budgetår.

Fördelar

Linjediagrammet är enkelt att förstå och ger en omedelbar förståelse för trender.

Nackdelar

Om alltför många linjer används i ett linjediagram blir det svårt att tolka. Därför bör du undvika att använda fler än två eller tre mått.

Visa eller dölja dimensioner och mått beroende på ett villkor

Du kan visa eller dölja en dimension eller ett mått beroende på om villkoret är sant eller falskt. Detta kallas ett visa-villkor och anges som ett uttryck. Dimensionen eller måttet visas bara om uttrycket utvärderas som sant. Om det här fältet är tomt visas alltid dimensionen eller måttet. Expandera dimensionen eller måttet i Data-delavsnittet i egenskapspanelen och ange ett uttryck under Visa dimension eller Via mått om.

Anteckning om informationAnpassade beskrivningar inaktiveras för ett linjediagram om någon av dimensionerna i diagrammet använder ett visa-villkor.
Anteckning om informationTidsserieprognos är inte tillgängligt om någon av dimensionerna eller måtten i linjediagrammet använder visningsvillkor.

Låt oss säga att du har en datauppsättning med bland annat fälten Sales, Quarter, Year och Order Number. Du kan konfigurera ditt diagram så att försäljning visas längs en tidsbaserad dimension för årlig aggregering. Du kan lägga till en andra dimension för kvartalsvisa aggregeringar men bara organisera data efter denna dimension om totalt antal order som ditt företag tagit emot når målet 100 000.

 1. Slå på avancerade alternativ i redigeraläget.

 2. Dra ett linjediagram till arket från resurspanelen.

 3. Lägg till Quarter som en dimension.

 4. Lägg till Year som en andra dimension från egenskapspanelen.

  Varje distinkt år i datamodellen blir en separat linje i diagrammet.

 5. Lägg till Sum(Sales) som ett mått.

 6. Utöka dimensionen Manager i egenskapspanelen. Under Visa dimension om lägger du till följande uttryck:

  Count([Order Number])>100000

Om dina data bara innehåller 50 000 poster kommer diagrammet inte att organisera försäljning per kvartal, eftersom uttrycket utvärderas som falskt. Om dina data innehåller minst 100 000 poster kommer försäljningen att organiseras efter både Year och Quarter.

Visa begränsningar

Visa många dimensionsvärden

När antalet dimensionsvärden överskrider bredden på visualiseringen visas ett minidiagram med en bläddringslist. Du kan bläddra genom att använda bläddringslisten i minidiagrammet, eller beroende på enhet, genom att använda bläddringshjulet eller svepa med två fingrar. När ett stort antal värden används visas inte längre samtliga värden i minidiagrammet. Istället visar en kondenserad version av minidiagrammet (med elementen i grått) en översikt över värdena, men mycket låga och mycket höga värden är fortfarande synliga.  Observera att för linjediagram med två dimensioner är minidiagrammet endast tillgängligt i staplat områdesläge.

Linjediagram med ett minidiagram eftersom dimensionsvärdena överstiger visualiseringens bredd.

Linjediagram med minidiagram.

Visa värden som ligger utanför området

I egenskapspanelen för det avancerade redigeringsläget under Utseende kan du ange en gräns för åtgärdens måttaxelområde. Utan en gräns, omfattar området automatiskt det högsta positiva och lägsta negativa värdet, men om du anger en gräns kan du ha värden som överskrider den gränsen. När ett datapunktsvärde inte kan visas på grund av intervallgränserna indikeras värdets riktning av en pil.

När en referenslinje är utanför området visas en pil och antalet referenslinjer som är utanför området.

Visa stora mängder data i ett linjediagram

Om diagrammet använder en kontinuerlig skala kan du ställa in det maximala antalet synliga punkter och linjer i avancerat redigeringsläge. I egenskapspanelen går du till Presentation. Justera sedan följande:

 • Maximalt antal synliga punkter: Ange det maximala antalet punkter som ska visas. Standard är 2 000. Maxantalet är 50 000. Om du anger ett antal som är färre än 1 000 kommer linjediagrammet att bete sig som om det maximala antalet är 1 000 synliga punkter. Det verkliga antalet datapunkter i diagrammet påverkas av hur data är fördelat och kan vara lägre än det värde som du konfigurerar med den här inställningen. När det finns fler datapunkter än det värde som du har ställt in visas inte datapunkter och de inkluderas inte heller i urval som görs i diagrammet.

 • Maximalt antal synliga rader: Ange det maximala antalet linjer som ska visas. Standard är 12. Maxantalet är 1 000.

Om det finns fler datapunkter än det antal som konfigurerats i Maximalt antal synliga punkter, kommer du inte att se några punkter, bara linjer. Om det finns fler än 5 000 synliga punkter kommer etiketter inte att visas. Om du har ett stort antal linjer kommer inte alla linjer att visas, eller så kan linjerna överlappa varandra.

Om du har ett stort antal punkter eller linjer, kan det ta längre tid att återge ditt diagram när du zoomar eller panorerar. Du kan inte göra markeringar när linjediagrammet renderas.

Ett linjediagram med en stor datauppsättning. Detta diagram är inställt på att visa 50 linjer och 20 000 datapunkter.

Ett linjediagram med många linjer.

För att undvika att visa begränsade datauppsättningar kan du antingen markera dem eller använda dimensionsgränser på panelen med egenskaper.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!