Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Wykres liniowy

Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y.

Wykres liniowy.

W celu narysowania linii zestaw danych musi obejmować co najmniej dwa punkty danych. Zestaw danych z wartością pojedynczą jest wyświetlany jako punkt. Przestrzeń pod liniami możesz wypełnić za pomocą wizualizacji wykresu liniowego.

Jeśli istnieje zestaw danych, w którym brakuje danych za pewien miesiąc, wówczas dostępne są następujące opcje przedstawienia brakujących wartości:

  • W postaci przerw
  • W postaci połączeń
  • W postaci zer

Gdy źródło danych nie zawiera konkretnego miesiąca, jest on również wykluczany z prezentacji.

Kiedy używać

Wykres liniowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest wizualizowanie trendów i przesunięć w czasie, a wartości wymiaru są równo rozmieszczone — przykładem mogą być miesiące, kwartały lub lata obrotowe.

Zalety

Wykres liniowy jest łatwy w interpretacji i umożliwia natychmiastowy rozpoznanie trendów.

Wady

Użycie więcej niż kilku linii na wykresie liniowym powoduje, że wykres jest zaśmiecony, a jego interpretowanie jest utrudnione. Z tego powodu należy unikać używania więcej niż dwóch lub trzech miar.

Tworzenie wykresu liniowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres liniowy.

  1. W arkuszu kliknij , aby dodać nową wizualizację.
  2. W obszarze Wizualizacja wybierz Wykres liniowy lub Wykres liniowy obszaru.
  3. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub wymiar główny jako wymiar.
  4. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub miarę główną jako miarę.

Na wykresie liniowym potrzebny jest co najmniej jeden wymiar i jedna miara.

Na wykresie liniowym można przedstawić maksymalnie dwa wymiary i jedną miarę lub jeden wymiar i maksymalnie 15 miar.

Tworzenie wykresu liniowego
Wymiary Miary Wynik
1 wymiaru 1 miara Pojedynczy wykres liniowy z jedną linią.
2 wymiarów 1 miara Wykres liniowy z pierwszym wymiarem na osi X i linią dla każdej wartości drugiego wymiaru.
1 wymiaru maksymalnie 15 miar Jeden wykres liniowy z jedną linią dla każdej miary.

Po utworzeniu wykresu liniowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie).  W przypadku wykresów liniowych z dwoma wymiarami miniwykres jest dostępny tylko w trybie skumulowanym warstwowym.

Wykres liniowy z miniwykresem, ponieważ wartości wymiaru przekraczają szerokość wizualizacji.

Wykres liniowy z wykresem miniaturowym.

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości zaawansowanego trybu edycji w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Gdy nie jest możliwe wyświetlenie wartości punktu danych z powodu limitów zakresu, wówczas strzałka wskazuje kierunek, w jakim znajduje się ta wartość.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie liniowym

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych w wykresie liniowym wyświetla się komunikat o treści „Aktualnie przedstawiany jest ograniczony zestaw danych.” oznaczający, że nie wszystkie dane są wyświetlane.

  • Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych jest 2000 punktów danych.
  • Jeśli wykres używa skali nieciągłej, liczba wyświetlanych punktów danych mieści się w zakresie od 2500 do 5000. Limit zależy od tego, czy wykres ma jeden czy dwa wymiary, a także od tego, czy używane jest kolorowanie.

Powyżej tej liczby punkty danych nie są wyświetlane lub uwzględniane w selekcjach wykonanych w wykresie liniowym.

Ponadto dla drugiego wymiaru na wykresie z dwoma wymiarami i skalą ciągłą wyświetlanych jest tylko dwanaście wartości wymiaru.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Dowiedz się więcej