Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

yeartodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion räknar ut om indatatidsmarkören hamnar inom året för datumet då skriptet senast laddades och returnerar True om så är fallet, False om så inte är fallet.

Syntax:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Returnerad datatyp: Boolesk

Anteckning om information

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Exempeldiagram för yeartodate()-funktionen

Diagram som visar de datumvärden inom vilket yeartodate-funktionen returnerar värdet True eller False.

Om ingen av de valfria parametrarna används, omfattar definitionen alla datum inom ett kalenderår från den 1 januari t.o.m. datumet för senaste skriptexekvering.

Med andra ord används yeartodate()-funktionen, när den utlöses utan ytterligare parametrar, för att utvärdera en tidsmarkör och returnerar ett booleskt resultat baserat på huruvida datumet inträffade inom kalenderåret fram till och inklusive det datum då laddningen ägde rum.

Men det är också möjligt att ersätta årets startdatum med firstmonth-argumentet, och att göra jämförelser med föregående eller efterföljande år med yearoffset-argumentet.

Slutligen har yeartodate()-funktionen en parameter för att ställa in todaydate för historiska datauppsättningar. Den kommer då i stället att jämföra tidsmarkörer för kalenderåret fram till och med det datum som anges i todaydate-argumentet.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp

Tidsmarkören som ska utvärderas, exempelvis 2012-10-12.

yearoffset

Genom att ange en yearoffset, yeartodate returneras True för samma period ett annat år. Ett negativt värde på yearoffset indikerar ett tidigare år, ett positivt värde ett framtida år. Det senaste året uppnås genom att ange yearoffset = -1. Om det utelämnas, antas 0.

firstmonth

Genom att ange en firstmonth mellan 1 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 maj, sätter du firstmonth till 5. Ett värde på 1 anger att budgetåret börjar 1 januari och ett värde på 12 anger att budget året börjar 1 december.

todaydate Genom att ange todaydate (tidsmarkör för senaste skriptexekveringen om parametern utelämnas), kan du flytta dagen som används som periodens övre gräns.

Användning

Funktionen yeartodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett if-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om det utvärderade datumet inträffade i året fram till och med det senaste laddningsdatumet för programmet.

Till exempel kan YearToDate()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som har tillverkats hittills under det nuvarande året.

I följande exempel antas att senaste laddningstillfället är 2011-11-18.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
yeartodate( '11/18/2010') returnerar False
yeartodate( '02/01/2011') returnerar True
yeartodate( '11/18/2011') returnerar True
yeartodate( '11/19/2011') returnerar False
yeartodate( '11/19/2011', 0, 1, '12/31/2011') returnerar True
yeartodate( '11/18/2010', -1) returnerar True
yeartodate( '11/18/2011', -1) returnerar False
yeartodate( '04/30/2011', 0, 5) returnerar False
yeartodate( '05/01/2011', 0, 5) returnerar True

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – yearoffset

Exempel 3 – firstmonth

Exempel 4 – todaydate

Exempel 5 – exempel på diagramobjekt

Exempel 6 – scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!