Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

yearname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller date.

Diagram över tidsintervall för yearname() -funktionen.

Diagram som visar tidsintervallet inom vilket årsnamnsfunktionen kommer att returnera ett resultat.

yearname()-funktionen skiljer sig från year()-funktionen eftersom den låter dig förskjuta det datum du vill utvärdera och låter dig ställa in årets första månad.

Om årets första månad inte är januari kommer funktionen att returnera de två fyrsiffriga åren över den tolvmånadersperiod som innehåller datumet. Till exempel, om början av året är april och datumet som utvärderas är 06/30/2020 så skulle det returnerade resultatet vara 2020-2021.

Diagram för yearname()-funktionen med april inställt som årets första månad.

Diagram som visar att yearname-funktionen kan identifiera datum inom en tolvmånadersperiod och att avkastningen då kan bero på vilken månad som är satt som årets första månad.

Syntax:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Returnerad datatyp: dual

Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year. Visningsvärdet blir då en sträng som visar två år.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet first_month_of_year:

first_month_of_year values
Månad Värde
februari 2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
november 11
december 12

yearname()-funktionen är användbar för att jämföra aggregeringar per år. Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka.

Dessa dimensioner kan skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. De kan också skapas i ett diagram som beräknade dimensioner

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
yearname('10/19/2001') Returns '2001.'
yearname('10/19/2001',-1) Returnerar "2000".
yearname('10/19/2001',0,4) Returnerar "2000-2001".
Relaterade ämnen
Avsnitt Beskrivning
year - skript- och diagramfunktion Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar året om uttrycket tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!