Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa ett nyansdiagram

Nyansdiagrammet (Nyansdiagram) visar en mätare med utökade alternativ. Nyansdiagram kan användas för att visualisera och jämföra resultat för ett mått med ett målvärde och en kvalitativ skala, som dålig, medel och bra.

Du kan skapa ett nyansdiagram på arket som du redigerar.

 1. I ett ark klickar du på för att lägga till en ny visualisering.
 2. Under Visualisering väljer du Nyansdiagram.
 3. Klicka och dra ett fält eller originalobjekt under data som en dimension. Den här dimensionen definierar hur många mätare som visas.
 4. Klicka och dra ett fält eller originalobjekt under data som ett mått. Det här är värdemåttet för diagrammet som definierar stapelns längd.

  När måttet har valts visas nyansdiagrammet med standardinställningar. Varje mätare visas med ett eget intervall. Om du vill använda ett gemensamt intervall kan du ange det i Avancerade alternativ med Utseende>Y-axel>Gemensamt intervall.

 5. Om du vill lägga till ett målvärde går du till Avancerade alternativ och klickar på Mål under måttet. Du kan definiera ett fast värde eller använda ett mått med målvärden.

 6. Om du vill lägga till resultatintervall går du till Avancerade intervall och ställer in Använd segment.

  Ange en intervallgräns för segmenten genom att klicka på Lägg till gräns. Du kan justera färgen för varje segment genom att klicka på det.

  Du kan definiera ett fast gränsvärde eller använda ett uttryck.

Nyansdiagrammet visas nu med den dimension och det mått du har valt.

När du har skapat nyansdiagrammet kanske du vill ändra utseendet och andra inställningar i det avancerade redigeringsläget. Mer information om formatering finns i Formatera nyansdiagrammet. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Formatera nyansdiagrammet

När Avancerade alternativ är aktiverat, har du ett antal formateringsalternativ tillgängliga under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 5. På fliken Diagram kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Axelns rubrik: Ställ in stilen på rubrikerna på axlarna.

  • Axelns etikett: Ställ in stilen på etiketterna på axlarna.

  • Värdeetiketter: Anpassa etiketterna som visar mätvärdet för varje dimensionsvärde.

   klicka i markeringsrutan Autokontrastfärg för att automatiskt åsidosätta den valda färgen med standardfärgen för appens tema. Det gäller enbart värdeetiketter i fält eller i vita rektanglar utanför fälten.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Klicka på Avancerade alternativ.

 2. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 3. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 4. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 5. Välj en färg för kanten.

 6. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 7. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Ange ett målvärde

I de avancerade egenskaperna i Avancerade alternativ kan du lägga till ett målvärde som visas som en markörlinje. Om måttet innehåller försäljningssiffror kan det till exempel vara budgeterad försäljning.

Du kan definiera ett fast värde eller använda ett mått med målvärden.

Ange resultatintervall

I de avancerade egenskaperna i Avancerade alternativ kan du lägga till resultatintervall. I egenskapspanelen ställer du in Använd segment under måttet till .

Du måste lägga till gränser för intervallen du vill använda för visning av indikatorer med Lägg till gräns. Gränsvärden kan anges på tre olika sätt.

 • Använd skjutreglaget.
 • Skriv ett värde i textrutan.
 • Ange ett uttryck som returnerar gränsvärdet.

Byta färgschema

I standardredigeringsläget kan du ändra stapelfärgen. I det avancerade redigeringsläget kan du byta färgschema för värdestapeln och målet genom att gå till Utseende > Färger > Färger och välja Anpassad. Du kan ange enskilda färger eller använda ett uttryck.

Anteckning om tipsDet är bra om stapelns färg framträder tydligare än intervallfärgerna.

När du har lagt till gränserna kan du välja indikatorns symbol och färg för de olika intervallen.

Lägga till en anpassad beskrivning

Du kan lägga till mått, diagram och bilder som beskrivningar i det avancerade redigeringsläget. Du lägger till anpassade beskrivningar genom att välja Utseende > Beskrivning > Anpassad.

 • Om du vill lägga till ett mått som en beskrivning kan du lägga till det från ett fält med Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard. Du kan lägga till en rubrik och en beskrivande text i beskrivningen. Du kan ändra beskrivningens etikett med hjälp av Etikett och ändra formateringen med Talformat.

 • Om du vill lägga till ett diagram som en beskrivning väljer du en originalvisualisering från listan med Originalobjekt.

  • Ange storleken på beskrivningsbehållaren. Qlik Sense passar in diagrammet i behållaren.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 140 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
   Anteckning om tipsNär du har lagt till diagrammet kan du redigera det genom att klicka på Redigera originalobjekt. Se Redigera en originalvisualisering.
 • Om du vill lägga till en bild som en beskrivning, kan du lägga till den från ditt Mediebibliotek eller från en URL.

  • Ange storleken på beskrivningsbehållaren. Qlik Sense passar in bilden i behållaren.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 50 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
   • Ursprunglig. Qlik Sense passar in bilden i behållaren. Om bilden är större än 340 pixlar skalas den ned.
  • Mediabiblioteket. Visas när du väljer Mediebibliotek som Typ. Klicka för att välja en bild från ditt mediebibliotek.
  • URL: Visas när du väljer URL som Typ. Ange en URL. Din Qlik Sense-administratör måste lista externa URL:er som tillåtna i Content Security Policy.

Ange skala på axeln

Om du använder en dimension för att visa flera mätare kan du välja hur axelns skala ska se ut genom att gå till Utseende > Y-axel > Gemensamt intervall i den avancerade arkredigeraren.

 • Om du vill att alla dimensioner ska använda samma skala ska du aktivera Gemensamt intervall. Om intervallmåttet beror på dimensionsvärdet kommer intervallstaplarna att ha olika längder.

  Det är användbart om du vill kunna jämföra faktiska värden.

  Du kan även ange en gemensam axel för alla mätare med Utseende > Y-axel > Gemensamt intervall.

 • Om du vill att alla intervallstaplar ska vara lika långa ska du inaktivera Gemensamt intervall.

  Detta är användbart när du vill jämföra det relativa resultatet för varje dimensionsvärde.

Ändra orientering på etiketterna

Om du vill ändra orienteringen på diagrammets etiketter måste diagrammets presentation vara vertikal. Det går att ställa in i avancerat redigeringsläge med UtseendePresentationVertikal. Etikettorienteringen går sedan att välja med UtseendeX-axelEtikettorientering. Följande orienteringar är möjliga:

 • Automatisk: Väljer automatiskt ett av alternativen beroende på utrymmet som är tillgängligt i diagrammet.

 • Horisontell: Etiketter organiseras i en enda horisontell linje.

 • Lutad: Etiketter staplas horisontellt i en vinkel.

 • Skiktade: Etiketter staplas över två horisontella rader.

Om du vill se exempel på etikettorientering, se X-axel och y-axel.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!