Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Prestandautvärdering för appar

Prestandautvärdering är en funktion i Qlik Sense SaaS som gör det möjligt för dig att köra en anpassad utvärdering när du utvärderar din app och presenterar enkla och begripliga mätvärden såsom svarstider för offentliga ark och objekt. Prestandautvärderaren ger insikter i vilka offentliga ark och objekt som du ska fokusera på när du optimerar prestanda och låter dig jämföra specifika prestandamätdata mellan utvärderade versioner av din app.

Anteckning om informationEndast publicerade ark används som faktorer vid utvärderingen. Det förhindrar att ark som är under utveckling påverkar resultat av prestandautvärderingen.

Vem ska använda prestandautvärdering

Prestandautvärdering är framtagen för apputvecklare med Qlik Sense SaaS Enterprise och Business. För att kunna köra prestandautvärderingen på en app måste du vara appens ägare eller vara medlem i utrymmet där appen finns, och ha någon av rollerna Kan redigera, Kan redigera data i appar, Kan hantera, Är admin eller Kan styra (i hanterade utrymmen) i utrymmet för att använda prestandautvärderingen.

Så här använder du prestandautvärdering

Prestandautvärdering kan användas på två sätt:

 1. Till att utvärdera appens prestanda.

 2. Till att avgöra om ändringar i appen har påverkat dess prestanda.

När du kör en prestandautvärdering undersöks svarstiderna för alla offentliga ark och objekt i appen för att identifiera vilka objekt du ska koncentrera dig på när du vill optimera prestanda. Resultaten ska användas som vägledning. De garanterar inte att användarna faktiskt upplever bättre prestanda när appen används i en produktionsmiljö.

Mer information om vilka resurstyper som kan påverka appens prestanda finns i Optimera appens prestanda.

Anteckning om informationDet kommer att förekomma vissa variationer i resultatet från prestandautvärderingarna. Eftersom prestandautvärderingen körs i en molnbaserad miljö kan svarstiden komma att variera på grund av variationer i latens och bandbredd. Du kan minimera variationen när du vill jämföra två prestandautvärderingar genom att köra dem i så nära anslutning till varandra som möjligt.

Köra prestandautvärderingar på appar

För att köra en prestandautvärdering måste du ha laddningsbehörighet för appen. Du kan köra en prestandautvärdering från hubben eller från appinformationen.

Köra en prestandautvärderingar från hubben

 1. Gå till hubben och klicka på Mer på appen du vill utvärdera.

 2. Välj utvärderingsikon Utvärdera prestanda.

  Du får ett meddelande när utvärderingen är klar.

Köra prestandautvärderingar från appinformation

 1. Gå till hubben och klicka på Mer på appen du vill utvärdera.

 2. Välj informationsikonen Detaljer och klicka på prestandautvärderingsikonPrestandautvärdering.

 3. Klicka på Utvärdera nu.

Visa utvärderingsresultat

Resultattabellerna ser olika ut beroende på om du väljer att visa en prestandautvärdering eller vill jämföra två prestandautvärderingar.

Anteckning om information

Resultat från prestandautvärderingar av appar sparas i 90 dagar.

Visa en enda prestandautvärdering

 1. Klicka på Mer på appen när du vill visa prestandautvärderingen.

 2. Välj informationsikonen Detaljer och klicka på prestandautvärderingsikonPrestandautvärdering. Alla utvärderingar listas i prestandautvärderingstabellen.

  Anteckning om tipsDu kan även gå till resultaten genom att klicka på Visa resultat i meddelandet.
 3. Klicka på Visa på utvärderingen du vill visa.

  Prestandautvärderingstabellen som visar flera körda prestandautvärderingar
 4. Resultatfönstret ger information om prestandautvärderingsresultaten.

  Anteckning om tipsSe Information om prestandautvärderingen för information om specifika mätvärden.
  Prestandautvärderingsinformationsfönstret som visar översiktsfliken
 5. Välj fliken Resultat för att se mer specifik prestandainformation.

  Översiktsfilken som visar en enda prestanadautvärderingstabell
 6. Klicka på Nedåtpil för att visa detaljerna för varje rad. Du kan även klicka på Nedåtpil för varje ark för att visa de objekt som har längst inläsningstid.

 7. Klicka på Ny flik-ikon för att öppna appen som innehåller objektet. Det specifika objektet markeras på arket.

Jämföra prestandautvärderingar

 1. Klicka på Mer på appen när du vill visa prestandautvärderingen.

 2. Välj informationsikonen Detaljer och klicka på prestandautvärderingsikonPrestandautvärdering. Alla utvärderingar listas i prestandautvärderingstabellen.

 3. Välj de två som du vill se och klicka sedan på Jämför.

  Prestandautvärderingstabell med två rader markerade och jämförelseknappen visad
 4. Utvärderingsresultatet öppnas i ett fönster. Se Information om prestandautvärderingen för information om specifika mätvärden. Fliken Info visar mätvärdena för den valda prestandautvärderingen, utöver skillnaden mellan dem.

  Jämförelsevy för prestandautvärdering
 5. Välj fliken Resultat för att se mer specifik prestandainformation. För varje rad visas den absoluta och relativa förändringen.

  Du kan sortera utifrån kolumnerna Absolut ändring och Relativ ändring. Klicka på kolumnrubriken för att sortera i stigande eller fallande ordning.

  Informationsvy för prestandautvärderingsjämförelse
 6. Klicka på Nedåtpil för att visa detaljerna för varje rad.

Anteckning om informationNär du jämför två utvärderingar markeras endast skillnader när de är tillräckligt signifikanta för att visa på en försämring eller förbättring av prestanda.

Information om prestandautvärderingen

Mätvärdena hämtas antingen från appens metadata eller så mäts de under prestandautvärderingen.

Anteckning om informationKlicka på knappen Hämtningslogg i prestandautvärderingsfönstret för att hämta en loggfil för den valda utvärderingen.

Infoflik

Fliken Info visar grundläggande appinformation för den valda versionen.

Status

 • Visar status för prestandautvärderingen.

  • Klar för granskning – prestandautvärderingen har slutförts.

  • Varning – prestandautvärderingen har slutförts men vissa resultat saknas eller är felaktiga.

  • Kunde inte utvärdera – prestandautvärderingen har inte slutförts och resultaten saknas eller är felaktiga.

Appstorlek

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar den totala storleken på appens datamodell i minnet utan inledande markeringar.

Antal rader

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar det totala antalet rader i tabellerna i datamodellen för appen.

Offentliga ark i appen

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar det totala antalet offentliga ark i appen.

Offentliga objekt i appen

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar det totala antalet offentliga objekt i appen.

  Anteckning om informationI prestandautvärderingsresultaten räknas inte offentliga ark som offentliga objekt.

Inte utvärderad

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Listar alla objekt som inte kunde utvärderas helt. Bland de typiska orsakerna finns att objektet har ett beräkningsvillkor som inte har uppfyllts eller att objekttypen inte stöds för utvärderingen. Ett exempel kan vara att beteendet hos kundutvecklade tillägg inte är känt för apputvärderaren och kanske inte kan utvärderas korrekt.

Varningar

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Listar objekt som har problem med anknytning till apputveckling som kan behöva åtgärdas. Ett exempel kan vara ett objekt som fungerar i ett ark men har felkoder, till exempel ett objekt som inte har mått eller dimensioner listas under Varningar. Om ett objekt skickar tillbaka en datasida som är över en angiven storlek som också kommer att listas här med Storlek för nyttolast för stor.

Kritiska fel

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Listar fel som har stoppat utvärderingen från att slutföras, tillsammans med kvoter för klientorganisationen eller appen. Här kan apputvärderingsfel och andra infrastrukturproblem som förhindrar slutförande finnas med, till exempel om kvoten för apputvärdering överskrids, eller om appen överskrider storleksgränsen för apputvärdering på 20 GB och inte kan öppnas.

Fliken Resultat

Fliken Resultat ger mer specifik information om prestandautvärderingen.

Objekt som uppvisar problem vid cachelagring

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Listobjekt cachelagras inte effektivt. Det beror på att varje objekt laddas två gånger. När du redan har läst in objektet en gång kan du förvänta dig en snabbare svarstid eftersom resultatuppsättningen ska finnas i cacheminnet. Förbättringar kan vara möjliga genom att justera datamodellen eller uttrycken. Mer information finns i Beprövade metoder för datamodellering och Använda uttryck i visualiseringar.

 • Mer information om generell appoptimering finns i Optimera appens prestanda.

Enkeltrådsobjekt

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Det här avsnittet innehåller objekt vars mätvärden tyder på att företrädesvis enkeltrådsbehandling används under laddningen. Om ett objekt visas i det här delavsnittet och svarstiden för en användare bedöms vara för lång, ska frågor som uppstår som resultat från uttryck i objektet undersökas efter flaskhalsar. Förbättringar kan vara möjliga genom att justera datamodellen eller uttrycken.

 • Mer information om enkeltrådsprestanda finns i Undvik, om möjligt, att använda fält från olika tabeller inuti en aggregeringstabell..

Objekt överskrider minnesgränsen

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Det här avsnittet innehåller objekt som har nått en minnesgräns med motsvarande felkod. Detta kan röra sig om objekt som når en gräns för sandbox med motorobjekt, överskrider totalt motorminne, eller har nått en relaterad minnesgräns.

Offentliga ark efter initial laddningstid

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Mätning av svarstid per ark. Dessa mätningar extraheras första gången appen används och varje ark begärs ett efter ett. Värdena i det här delavsnittet motsvarar sämsta möjliga inläsningstid per ark. För varje ark är det möjligt att se de 5 mest långsamma objekten som finns däri genom att klicka på pilikonen till höger om raden. Detta ger dig en snabb uppdelning av var tid läggs när du läser in arket.

Cachad inläsningstid

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Mätning av svarstid per ark. När alla ark begärs första gången cachelagras de vanligen. Dessa mätningar extraheras andra gången appen används och varje ark begärs ett efter ett. Även här kan du hämta en uppdelning av var tiden läggs på objektsbasis genom att expandera en rad med knappen till höger.

Initial inläsningstid av objekt

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Mätning av svarstiden per objekt. Dessa mätningar extraheras första gången appen används och varje objekt begärs ett efter ett. Värdena i det här delavsnittet motsvarar sämsta möjliga laddningstid per objekt.

 • Du kan till exempel få mer effektiv cachelagring genom att använda originalobjekt. Mer information finns här Använd originalobjekt eller variabler för uttryck.

Cachad inläsningstid av objekt

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Mätning av svarstiden per objekt. När objekt begärs första gången cachelagras de vanligen. Dessa mätningar extraheras andra gången appen används och varje objekt begärs ett efter ett.

Minnesallokering per tabell

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • En lista över tabeller som ingår i datamodellen och deras storlekar. Det här delavsnittet är intressant när du försöker minimera storleken på datamodellen, vilket också gör den mer responsiv.

 • För att förbättra hastighet och resursanvändning kan du låta fält och tabeller som inte används i något uttryck i laddningsskriptet utgå. Mer information finns här Datamodellens prestanda.

Minnesallokering per fält

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • En lista över fält som ingår i datamodellen och deras storlekar. Det här delavsnittet är intressant när du försöker minimera storleken på datamodellen, vilket också gör den mer responsiv.

 • För att förbättra hastighet och resursanvändning kan du låta fält och tabeller som inte används i något uttryck i laddningsskriptet utgå. Mer information finns här Datamodellens prestanda.

Meddelandeinställningar

Du kan välja att få ett meddelande när prestandautvärderingen har slutförts eller misslyckats.

Klicka på Mer på appen och välj Aviseringar. Följande aviseringar för utvärdering av prestanda är tillgängliga:

 • Utvärdering av den här appens prestanda är klar för granskning

 • Utvärdering av den här appens prestanda har misslyckats

Begränsningar

 • Det är bara offentliga ark i appen, inklusive alla objekt i den, som utvärderas.

 • Det går inte att utvärdera prestandan för appar som distribueras från Qlik Sense Enterprise on Windows.

 • Alla diagramobjekt stöds inte. Om ett objekt inte stöds nämns det i avsnittet Inte utvärderad för resultatet.

 • Diagramobjekt som har skapats från diagramförslag i tidigare versioner än June 2020 stöds bara om de uppdateras manuellt.

 • Om appen begränsar data med hjälp av section access, utförs utvärderingen efter att data har begränsats för den aktuella användaren. Det innebär att du måste köra utvärderingen som en användare med åtkomst till den datauppsättning som du vill utvärdera. Det är inte relevant att jämföra resultat för användare med olika section access.

 • Utvärderingen av apprestandan är begränsad till 20 GB kapacitet, men kommer att försöka att utvärdera alla appar. För appar som kräver mer minne än kapaciteten kommer utvärderingen att misslyckas och ett felmeddelande visas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!