Gå till huvudinnehåll

Prestandautvärdering för appar

Prestandautvärdering är en funktion i Qlik Sense SaaS som gör det möjligt för dig att köra en anpassad utvärdering när du utvärderar din app och presenterar enkla och begripliga mätvärden såsom svarstider för offentliga objekt. Prestandautvärderaren ger insikter i vilka offentliga objekt som du ska fokusera på när du optimerar prestanda och låter dig jämföra specifika prestandamätdata mellan utvärderade versioner av din app.

Anteckning om informationEndast publicerade ark används som faktorer vid utvärderingen. Det förhindrar att ark som är under utveckling påverkar resultat av prestandautvärderingen.

Vem ska använda prestandautvärdering

Prestandautvärdering är framtagen för apputvecklare med Qlik Sense SaaS Enterprise och Business. För att kunna köra prestandautvärderingen på en app måste du vara appens ägare eller vara medlem i utrymmet där appen finns och ha någon av rollerna Kan redigera, Kan hantera eller Är admin i utrymmet för att använda prestandautvärderingen.

Så här använder du prestandautvärdering

Prestandautvärdering kan användas på två sätt:

 1. Till att utvärdera appens prestanda.

 2. Till att avgöra om ändringar i appen har påverkat dess prestanda.

När du kör en prestandautvärdering undersöks svarstiderna för alla offentliga objekt i appen för att identifiera vilka objekt du ska koncentrera dig på när du vill optimera prestanda. Resultaten ska användas som vägledning. De garanterar inte att användarna faktiskt upplever bättre prestanda när appen används i en produktionsmiljö.

Mer information om vilka resurstyper som kan påverka appens prestanda finns i Optimera appens prestanda.

Anteckning om informationDet kommer att förekomma vissa variationer i resultatet från prestandautvärderingarna. Eftersom prestandautvärderingen körs i en molnbaserad miljö kan svarstiden komma att variera på grund av variationer i latens och bandbredd. Du kan minimera variationen när du vill jämföra två prestandautvärderingar genom att köra dem i så nära anslutning till varandra som möjligt.

Köra en prestandautvärdering på en app

För att kunna köra en prestandautvärdering måste du ha behörighet att ladda appen.

 1. Gå till molnhubben och klicka på Mer på appen du vill utvärdera.

 2. Välj utvärderingsikon Utvärdera prestanda.

  Du får ett meddelande när utvärderingen är klar.

Visa utvärderingsresultat

Resultattabellerna ser olika ut beroende på om du väljer att visa en prestandautvärdering eller vill jämföra två prestandautvärderingar.

Anteckning om information

Resultat från prestandautvärderingar av appar sparas i 90 dagar.

Visa en enda prestandautvärdering

 1. Klicka på Mer på appen när du vill visa prestandautvärderingen.

 2. Välj informationsikonen Detaljer och klicka på prestandautvärderingsikonPrestandautvärdering. Alla utvärderingar listas i prestandautvärderingstabellen.

  Anteckning om tipsDu kan även gå till resultaten genom att klicka på Visa resultat i meddelandet.
 3. Välj det du vill titta på och klicka sedan på Visa resultat.

  Prestandautvärderingstabellen som visar flera körda prestandautvärderingar
 4. Resultatfönstret ger en översikt över prestandautvärderingsresultaten.

  Anteckning om tipsSe Information om prestandautvärderingen för information om specifika mätvärden.
  Prestandautvärderingsinformationsfönstret som visar översiktsfliken
 5. Välj fliken Detaljer för att se mer specifik prestandainformation.

  Översiktsfilken som visar en enda prestanadautvärderingstabell
 6. Klicka på Nedåtpil för att visa detaljerna för varje rad.

 7. Klicka på Ny flik-ikon för att öppna appen som innehåller objektet. Det specifika objektet markeras på arket.

Jämföra prestandautvärderingar

 1. Klicka på Mer på appen när du vill visa prestandautvärderingen.

 2. Välj Detaljer och klicka på Prestandautvärdering. Alla utvärderingar listas i prestandautvärderingstabellen.

  Anteckning om tipsDu kan även gå till resultaten genom att klicka på Visa resultat i meddelandet.
 3. Välj de två som du vill se och klicka sedan på Jämför.

  Prestandautvärderingstabell med två rader markerade och jämförelseknappen visad
 4. Utvärderingsresultatet öppnas i ett fönster. Se Information om prestandautvärderingen för information om specifika mätvärden. Fliken Översikt visar mätvärdena för den valda prestandautvärderingen, utöver skillnaden mellan dem.

  Jämförelsevy för prestandautvärdering
 5. Välj fliken Detaljer för att se mer specifik prestandainformation. För varje rad visas den absoluta och relativa förändringen.

  Informationsvy för prestandautvärderingsjämförelse
 6. Klicka på Nedåtpil för att visa detaljerna för varje rad.

Anteckning om informationNär du jämför två utvärderingar markeras endast skillnader när de är tillräckligt signifikanta för att visa på en försämring eller förbättring av prestanda.

Information om prestandautvärderingen

Mätvärdena hämtas antingen från appens metadata eller så mäts de under prestandautvärderingen.

Anteckning om informationKlicka på knappen Hämtningslogg i prestandautvärderingsfönstret för att hämta en loggfil för den valda utvärderingen.

Fliken Översikt

Översiktsfliken visar grundläggande appinformation för den valda versionen.

Status

 • Visar status för prestandautvärderingen.

  • Slutfört – prestandautvärderingen har slutförts.

  • Varning – prestandautvärderingen har slutförts men vissa resultat saknas eller är felaktiga.

  • Fel – prestandautvärderingen har inte slutförts och resultaten saknas eller är felaktiga.

Appstorlek

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar den totala storleken på appens datamodell i minnet utan inledande markeringar.

Filstorlek

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar den totala storleken för QVD-filen på hårddisken.

Antal rader i appen

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar det totala antalet rader i tabellerna i datamodellen för appen.

Offentliga ark i appen

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar det totala antalet offentliga ark i appen.

Offentliga objekt i appen

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • Visar det totala antalet offentliga objekt i appen.

  Anteckning om informationI prestandautvärderingsresultaten räknas inte offentliga ark som offentliga objekt.

Fliken Detaljer

Fliken Detaljer ger mer specifik information om prestandautvärderingen.

Objekt som uppvisar problem vid cachelagring

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Listobjekt cachelagras inte effektivt. Det beror på att varje objekt laddas två gånger. När du redan har läst in objektet en gång kan du förvänta dig en snabbare svarstid eftersom resultatuppsättningen ska finnas i cacheminnet. Förbättringar kan vara möjliga genom att justera datamodellen eller uttrycken. Mer information finns i Beprövade metoder för datamodellering och Använda uttryck i visualiseringar.

 • Mer information om generell appoptimering finns i Optimera appens prestanda.

Enkeltrådsobjekt

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Det här avsnittet innehåller objekt vars mätvärden tyder på att företrädesvis enkeltrådsbehandling används under laddningen. Om ett objekt visas i det här delavsnittet och svarstiden för en användare bedöms vara för lång, ska frågor som uppstår som resultat från uttryck i objektet undersökas efter flaskhalsar. Förbättringar kan vara möjliga genom att justera datamodellen eller uttrycken.

 • Mer information om enkeltrådsprestanda finns i Undvik, om möjligt, att använda fält från olika tabeller inuti en aggregeringstabell..

Ocachad laddningstid

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Mätning av svarstiden per objekt. Dessa mätningar extraheras första gången appen används och varje objekt begärs ett efter ett. Värdena i det här delavsnittet motsvarar sämsta möjliga laddningstid per objekt.

 • Du kan till exempel få mer effektiv cachelagring genom att använda originalobjekt. Mer information finns här Använd originalobjekt eller variabler för uttryck.

Cachad laddningstid

 • Mätvärdets källa: uppmätt

 • Mätning av svarstiden per objekt. När objekt begärs första gången cachelagras de vanligen. Dessa mätningar extraheras andra gången appen används och varje objekt begärs ett efter ett.

Minnesallokering per tabell

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • En lista över tabeller som ingår i datamodellen och deras storlekar. Det här delavsnittet är intressant när du försöker minimera storleken på datamodellen, vilket också gör den mer responsiv.

 • För att förbättra hastighet och resursanvändning kan du låta fält och tabeller som inte används i något uttryck i laddningsskriptet utgå. Mer information finns här Datamodellens prestanda.

Minnesallokering per fält

 • Mätvärdets källa: appens metadata

 • En lista över fält som ingår i datamodellen och deras storlekar. Det här delavsnittet är intressant när du försöker minimera storleken på datamodellen, vilket också gör den mer responsiv.

 • För att förbättra hastighet och resursanvändning kan du låta fält och tabeller som inte används i något uttryck i laddningsskriptet utgå. Mer information finns här Datamodellens prestanda.

Meddelandeinställningar

Du kan välja att få ett meddelande när prestandautvärderingen har slutförts eller misslyckats.

Klicka på Mer på appen och välj Detaljer. Klicka sedan på Meddelanden. Du kan ställa in meddelanden för:

 • Prestandautvärderingen för den här appen har slutförts

 • Prestandautvärderingen för den här appen har misslyckats

Begränsningar

 • Det är bara offentliga ark i appen som utvärderas.

 • Det går inte att utvärdera prestandan för appar som distribueras från Qlik Sense Enterprise on Windows.

 • Alla diagramobjekt stöds inte. Om ett objekt inte stöds nämns det i varningsavsnittet för resultatet.

 • Diagramobjekt som har skapats från diagramförslag i tidigare versioner än June 2020 stöds bara om de uppdateras manuellt.

 • Utvärderingsresultat är inte alltid giltiga om appen körs i ett utrymme med dedikerad kapacitet.

 • Om appen begränsar data med hjälp av section access, utförs utvärderingen efter att data har begränsats för den aktuella användaren. Det innebär att du måste köra utvärderingen som en användare med åtkomst till den datauppsättning som du vill utvärdera. Det är inte relevant att jämföra resultat för användare med olika section access.