Przeskocz do zawartości głównej

Ocena wydajności aplikacji

Ocena wydajności to funkcja Qlik Sense SaaS, która umożliwia przeprowadzanie specjalnie dostosowanych ocen w trakcie tworzenia aplikacji oraz przedstawia proste i zrozumiałe wskaźniki, takie jak czasy reakcji dotyczące obiektów publicznych. Narzędzie do oceny wydajności zapewnia wgląd w obiekty publiczne, na których należy się skoncentrować podczas optymalizowania wydajności, i umożliwia porównanie wskaźników wydajności między ocenianymi wersjami aplikacji.

InformacjaW ocenie są uwzględniane tylko opublikowane arkusze. Zapobiega to wpływowi arkuszy, które są w trakcie opracowywania, na wyniki oceny wydajności.

Kto powinien korzystać z oceny wydajności?

Ocena wydajności jest przeznaczona dla twórców aplikacji w środowisku Qlik Sense SaaS Enterprise i Business. Aby przeprowadzić ocenę wydajności aplikacji, musisz być właścicielem aplikacji lub należeć do przestrzeni zawierającej aplikację i mieć rolę Może edytować, Może zarządzać lub Jest administratorem, aby korzystać z narzędzia oceny wydajności.

Jak korzystać z oceny wydajności

Oceny wydajności można używać na dwa sposoby:

 1. Aby ocenić wydajność aplikacji.

 2. Aby określić, czy zmiany w aplikacji wpłynęły na wydajność.

W ramach oceny wydajności sprawdza się czas reakcji w odniesieniu do wszystkich obiektów publicznych w aplikacji, aby określić, na których obiektach należy się skoncentrować podczas optymalizacji wydajności. Wyniki są prezentowane jako wskazówki i nie mogą zagwarantować odzwierciedlenia rzeczywistej wydajności postrzeganej przez użytkownika w środowiskach produkcyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o typach zasobów, które mogą wpływać na wydajność aplikacji, zobacz temat Optymalizacja wydajności aplikacji.

InformacjaWyniki oceny wydajności będą w pewnym stopniu zmienne. Wynika to z faktu, że ocena wydajności działa w środowisku opartym na chmurze, dlatego można się spodziewać pewnych różnic w czasie odpowiedzi z powodu opóźnień i wahań przepustowości. Aby zminimalizować zmienność podczas porównywania dwóch ocen wydajności, uruchom je możliwie blisko siebie.

Uruchamianie oceny wydajności aplikacji

Aby przeprowadzić ocenę wydajności, musisz mieć uprawnienia do ładowania aplikacji.

 1. W hubie w chmurze kliknij Więcej na aplikacji, którą chcesz ocenić.

 2. Wybierz ikona oceny Oceń wydajność.

  Po zakończeniu oceny otrzymasz powiadomienie.

Przeglądanie wyników oceny

W zależności od tego, czy chcesz wyświetlić pojedynczą ocenę wydajności, czy też porównać dwie oceny wydajności, tabele wyników będą się różnić.

Informacja

Wyniki oceny wydajności aplikacji są przechowywane przez 90 dni.

Przeglądanie pojedynczej oceny wydajności

 1. Aby wyświetlić ocenę wydajności, kliknij Więcej na aplikacji.

 2. Wybierz ikona informacji Szczegóły, a następnie kliknij pozycję ikona Ocena wydajności Ocena wydajności. Wszystkie oceny są wymienione w tabeli ocen wydajności.

  WskazówkaMożesz również przejść do wyników, klikając pozycję Wyświetl wyniki w powiadomieniu.
 3. Wybierz tę, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij Wyświetl wyniki.

  Tabela oceny wydajności pokazująca kilka przebiegów oceny wydajności
 4. Okno wyników zawiera przegląd wyników oceny wydajności.

  WskazówkaSzczegółowe informacje o określonych wskaźnikach zawiera temat Informacje dotyczące oceny wydajności .
  Okno szczegółów oceny wydajności pokazujące kartę Przegląd
 5. Wybierz kartę Szczegóły, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o wydajności.

  Karta szczegółów pokazująca jedną tabelę oceny wydajności
 6. Kliknij Strzałka w dół, aby wyświetlić szczegóły dotyczące każdego wiersza.

 7. Kliknij Ikona Nowa karta, aby otworzyć aplikację zawierającą obiekt. Określony obiekt jest wyróżniony na arkuszu.

Porównanie ocen wydajności

 1. Aby wyświetlić ocenę wydajności, kliknij Więcej na aplikacji.

 2. Wybierz Szczegóły, a następnie kliknij pozycję Ocena wydajności. Wszystkie oceny są wymienione w tabeli ocen wydajności.

  WskazówkaMożesz również przejść do wyników, klikając pozycję Wyświetl wyniki w powiadomieniu.
 3. Wybierz dwie, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij Porównaj.

  Tabela oceny wydajności z zaznaczonymi dwoma wierszami i widocznym przyciskiem Porównaj
 4. Wyniki ocen otwierają się w oknie. Szczegółowe informacje o określonych wskaźnikach zawiera temat Informacje dotyczące oceny wydajności . Karta Przegląd zawiera wskaźniki wybranej oceny wydajności oraz różnice między nimi.

  Widok porównania do oceny wydajności
 5. Wybierz kartę Szczegóły, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o wydajności. W przypadku każdego wiersza pokazana jest zmiana bezwzględna i względna.

  Widok szczegółowy porównania do oceny wydajności
 6. Kliknij Strzałka w dół, aby wyświetlić szczegóły dotyczące każdego wiersza.

InformacjaPodczas porównywania dwóch ocen różnice są wyróżniane tylko wtedy, gdy są wystarczająco istotne, by wykazać pogorszenie lub poprawę wydajności.

Informacje dotyczące oceny wydajności

Wskaźniki są uzyskiwane z metadanych aplikacji lub mierzone podczas oceny wydajności.

InformacjaKliknij przycisk Pobierz dziennik w oknie oceny wydajności, aby pobrać plik dziennika dotyczący wybranej oceny.

Karta Przegląd

Karta Przegląd zawiera podstawowe informacje o aplikacji dotyczące wybranej wersji.

Status

 • Pokazuje status oceny wydajności.

  • Ukończono — ocena wydajności zakończona pomyślnie.

  • Ostrzeżenie — ocena wydajności została ukończona, ale brakuje niektórych wyników lub są one niedokładne.

  • Błąd — ocena wydajności nie zakończyła się pomyślnie i brakuje wyników lub są one niedokładne.

Rozmiar aplikacji

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Pokazuje całkowity rozmiar modelu danych aplikacji w pamięci bez początkowych wyborów.

Rozmiar pliku

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Pokazuje całkowity rozmiar pliku QVD na dysku.

Liczba wierszy w aplikacji

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Pokazuje łączną liczbę wierszy zawartych w tabelach w modelu danych aplikacji.

Arkusze publiczne w aplikacji

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Pokazuje łączną liczbę arkuszy publicznych w aplikacji.

Obiekty publiczne w aplikacji

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Pokazuje łączną liczbę obiektów publicznych w aplikacji.

  InformacjaW wynikach oceny wydajności arkusze publiczne nie są liczone jako obiekty publiczne.

Karta Szczegóły

Karta Szczegóły zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat oceny wydajności.

Obiekt wykazujący problemy z buforowaniem

 • Źródło wskaźnika: zmierzone

 • Obiekty list nie są efektywnie buforowane. Jest to określane przez dwukrotne załadowanie każdego obiektu. Po uprzednim jednokrotnym załadowaniu obiektu można spodziewać się szybszego czasu odpowiedzi, ponieważ zestaw wyników powinien być wprowadzony do pamięci podręcznej. Potencjalnie można wprowadzić ulepszenia, dostosowując model danych lub wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych i Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

 • Więcej informacji o ogólnej optymalizacji aplikacji zawiera temat Optymalizacja wydajności aplikacji.

Obiekty jednowątkowe

 • Źródło wskaźnika: zmierzone

 • Ta sekcja zawiera obiekty, których wskaźniki wydajności wskazują na głównie jednowątkowe przetwarzanie podczas ładowania. Jeśli obiekt pojawia się w tej sekcji, a czas reakcji dla użytkownika uznaje się za zbyt długi, należy przejrzeć zapytania wynikające z dowolnych wyrażeń w obiekcie pod kątem wąskich gardeł. Potencjalnie można wprowadzić ulepszenia, dostosowując model danych lub wyrażenia.

 • Aby uzyskać więcej informacji o działaniu jednowątkowym, zobacz temat W miarę możliwości w tabeli agregacji unika się pól z różnych tabel.

Czas ładowania bez pamięci podręcznej

 • Źródło wskaźnika: zmierzone

 • Pomiar czasu odpowiedzi obiektu. Te pomiary są pobierane z pierwszego przejścia przez aplikację, a każdy z obiektów jest żądany jeden po drugim. Wartości zawarte w tej sekcji reprezentują najgorszy czas ładowania na obiekt.

 • Na przykład możesz ulepszyć wykorzystanie buforowania, używając elementów głównych. Więcej informacji zawiera temat Używanie elementów głównych lub zmiennych w wyrażeniach.

Czas ładowania z pamięcią podręczną

 • Źródło wskaźnika: zmierzone

 • Pomiar czasu odpowiedzi obiektu. Gdy wszystkie obiekty były żądane po raz pierwszy, powinny były zazwyczaj zostać zbuforowane. Te pomiary są pobierane z drugiego przejścia przez aplikację, a każdy z obiektów jest żądany jeden po drugim.

Alokacja pamięci na tabelę

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Lista tabel uwzględnionych w modelu danych i ich wielkość. Ta sekcja przyda się przy próbie zminimalizowania rozmiaru modelu danych, co przekłada się na lepszą responsywność.

 • Aby poprawić szybkość i wykorzystanie zasobów, można usunąć w skrypcie ładowania pola i tabele, które nie są używane w żadnym wyrażeniu. Więcej informacji zawiera temat Wydajność modelu danych.

Alokacja pamięci na pole

 • Źródło wskaźnika: metadane aplikacji

 • Lista pól zawartych w modelu danych i ich rozmiar. Ta sekcja przyda się przy próbie zminimalizowania rozmiaru modelu danych, co przekłada się na lepszą responsywność.

 • Aby poprawić szybkość i wykorzystanie zasobów, można usunąć w skrypcie ładowania pola i tabele, które nie są używane w żadnym wyrażeniu. Więcej informacji zawiera temat Wydajność modelu danych.

Preferencje powiadomień

Możesz wybrać powiadamianie, gdy ocena wyników zostanie wykonana pomyślnie lub zakończy się niepowodzeniem.

Kliknij Więcej w aplikacji i wybierz opcję Szczegóły. Następnie kliknij Powiadomienia. Możesz ustawić powiadomienia dla następujących zdarzeń:

 • Ocena wydajności tej aplikacji została ukończona

 • Ocena wydajności tej aplikacji nie powiodła się

Ograniczenia

 • Oceniane są tylko arkusze publiczne w aplikacji.

 • Nie można ocenić wydajności aplikacji, które są dystrybuowane z Qlik Sense Enterprise on Windows.

 • Nie wszystkie obiekty wykresu są obsługiwane. Jeśli obiekt nie jest obsługiwany, jest to wskazane w sekcji ostrzeżeń wyników.

 • Obiekty wykresów utworzone na podstawie sugestii dotyczących wykresów przed czerwcem 2020 r. muszą zostać ręcznie zaktualizowane, aby były obsługiwane.

 • Wyniki oceny niekoniecznie są prawidłowe, jeśli aplikacja działa w dedykowanej pojemności przestrzeni.

 • Jeśli aplikacja korzysta z instrukcji Section Access w celu zmniejszenia ilości danych, ocena jest przeprowadzana ze zredukowanymi danymi dla bieżącego użytkownika. Oznacza to, że musisz uruchomić ocenę jako użytkownik z dostępem do zestawu danych, który chcesz ocenić. Porównywanie wyników pochodzących od użytkowników z różnymi ustawieniami Section Access nie jest istotne.