Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

monthsname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een weergavewaarde die het bereik vertegenwoordigt van de maanden van de periode (geformatteerd volgens de scriptvariabele MonthNames) alsmede het jaar. De onderliggende numerieke waarde komt overeen met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de periode van een maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar die een basisdatum bevat.

Syntaxis:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van functie monthsname

Voorbeelddiagram dat het bereik van maanden toont dat wordt geretourneerd door de functie monthsname, gegeven een specifieke invoerdatum.

De functie monthsname() verdeelt het jaar in segmenten op basis van het opgegeven n_months-argument. Het evalueert vervolgens het segment waartoe elke opgegeven date behoort, en retourneert de namen van de begin- en eindmaanden van dat segment, evenals het jaar. De functie biedt ook de mogelijkheid om deze grenzen van voorgaande of volgende segmenten te retourneren, en om opnieuw te definiëren wat de eerste maand van het jaar is.

De volgende segmenten van het jaar zijn beschikbaar in de functie als n_month-argumenten:

Mogelijke n_month-argumenten
Perioden Aantal maanden
maandelijks 1
tweemaandelijks 2
kwartaal 3
tertiaal

4

halfjaarlijks 6
Argumenten
Argument Beschrijving
n_months Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal of uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.
first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Wanneer gebruiken

De functie monthsname() is handig wanneer u de gebruiker de functionaliteit wilt bieden om aggregaties te vergelijken op een periode naar keuze. U kunt bijvoorbeeld een invoervariabele opgeven om de gebruiker de totale verkoop van producten per maand, kwartaal of halfjaar te laten zien.

Deze dimensies kunnen worden gemaakt in het load-script door de functie toe te voegen als een veld in een masterkalendertabel, of door de dimensie rechtstreeks in een diagram te maken als een berekende dimensie.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
monthsname(4, '10/19/2013') Retourneert 'Sep-Dec 2013.' In dit en andere voorbeelden is de opdracht SET Monthnames ingesteld op Jan;Feb;Mar, enzovoort.
monthsname(4, '10/19/2013', -1) Retourneert 'May-Aug 2013'.
monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2) Retourneert 'Oct-Jan 2014', aangezien het jaar is opgegeven om te beginnen in maand 2. Daarom eindigt de periode van vier maanden in de eerste maand van het volgende jaar.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!