Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

addmonths - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de datum n maanden na startdate of, als n negatief is, de datum n maanden vóór startdate.

Syntaxis:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Retourgegevenstypen: dual

De addmonths()-functie voegt een gedefinieerd aantal maanden toe aan of trekt dit aantal af, n, van een startdate en retourneert de resulterende datum.

Het argument mode heeft invloed op startdate-waarden op of na de 28e van de maand. Door het argument mode in te stellen op 1, retourneert de addmonths()-functie een datum die gelijk is aan de relatieve afstand tot het eind van de maand als de startdate.

Voorbeelddiagram van de addmonths()-functie

Het voorbeelddiagram toont hoe de verschillende componenten van de addmonths-functie samen een uitvoerdatum produceren.

Bijvoorbeeld: 28 februari is de laatste dag van de maand. Als de addmonths()-functie, met een mode van 1, wordt gebruikt om de datum twee maanden later te retourneren, retourneert de functie de laatste datum van april: 30 april.

Voorbeelddiagram van de addmonths()-functie met mode=1

Het voorbeelddiagram toont hoe het mode-argument kan worden aangepast om de uitvoerdatum van de addmonths-functie te veranderen.
Argumenten
Argument Beschrijving
startdate De startdatum als tijdstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
n Aantal maanden als een positief of negatief geheel getal.
mode Geeft aan of de maand relatief tot het begin of het eind van de maand is toegevoegd. Standaardmodus is 0 voor toevoegingen relatief tot het begin van de maand. Stel modus in op 1 voor toevoegingen relatief tot het eind van de maand. Als de modus is ingesteld op 1 en de invoerdatum de 28ste of later is, controleert de functie hoeveel dagen er op de startdatum nog resteren voordat het eind van de maand is bereikt. Hetzelfde aantal dagen dat resteert voordat het eind van de maand is bereikt, wordt ingesteld op de geretourneerde datum.

Wanneer gebruiken

De addmonths()-functie wordt doorgaans gebruikt in een uitdrukking om een datum te vinden met een bepaald aantal maanden vóór of na een bepaalde periode.

Bijvoorbeeld: de addmonths()-functie kan worden gebruikt om de einddatum van mobieletelefooncontracten te identificeren.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
addmonths ('01/29/2003' ,3) Retourneert '04/29/2003'.
addmonths ('01/29/2003',3,0) Retourneert '04/29/2003'.
addmonths ('01/29/2003',3,1) Retourneert '04/28/2003'.
addmonths ('01/29/2003',1,0) Retourneert '02/28/2003'.
addmonths ('01/29/2003',1,1) Retourneert '02/26/2003'.
addmonths ('02/28/2003',1,0) Retourneert '03/28/2003'.
addmonths ('02/28/2003',1,1) Retourneert '03/31/2003'.
addmonths ('01/29/2003',-3) Retourneert '10/29/2002'.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – Relatief einde van de maand

Voorbeeld 3 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!