Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Praca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzeń udostępniona to sekcja huba w chmurze używana do wspólnego opracowywania aplikacji oraz kontrolowania dostępu do aplikacji. Własne przestrzenie udostępnione można znaleźć na liście rozwijanej przestrzeni w obszarze Kataloguj.

Dowolni użytkownicy z profesjonalnym przydziałem mogą utworzyć przestrzeń. Jest to kontrolowane przy użyciu ustawienia w konsoli Konsola zarządzania. Administrator dzierżawy może wyłączyć to ustawienie domyślne w konsoli Konsola zarządzania. Wybierz kolejno Ustawienia > Uprawnienia, a następnie wyłącz opcję Uprawnienia Professional umożliwiają tworzenie przestrzeni udostępnionych. Jeśli automatyczne przypisywanie roli jest wyłączone, tylko użytkownicy z rolą Administrator dzierżawy, Administrator analityki lub Twórca przestrzeni udostępnionej mogą tworzyć przestrzenie udostępnione.

InformacjaAby uzyskać więcej informacji o rolach związanych z zabezpieczeniami, zobacz temat Przypisywanie ról związanych z zabezpieczeniami.

Role w przestrzeni są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni udostępnionej. Każda rola w przestrzeni to zestaw uprawnień, które określają, co członkowie mogą zrobić w przestrzeni udostępnionej.

Następujące role w przestrzeni są dostępne w przestrzeniach udostępnionych:

 • Właściciel: pierwszy administrator, który może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni. Tej roli nie można przypisać innym członkom przestrzeni.
 • Może zarządzać: może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni.
 • Może edytować: może dodawać zawartość do aplikacji, a także edytować zawartość. Nie może zarządzać przestrzenią ani członkostwem w niej.
 • Może wyświetlać: może wyświetlać aplikacje w przestrzeni, ale nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią.
 • Może używać danych: Możesz wykorzystywać źródła danych, ale nie możesz tworzyć ani edytować źródeł danych. Nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią. Zobacz temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach, aby dowiedzieć się więcej o źródłach danych w przestrzeni.

Członkom można przypisać różne role w przestrzeni. Można ich również usunąć z przestrzeni. Informacje dotyczące zarządzania uprawnieniami w przestrzeni udostępnionej zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Nowe aplikacje możesz tworzyć bezpośrednio w przestrzeni udostępnionej. Dodatkowo aplikacje można przenosić ze swojej przestrzeni prywatnej do przestrzeni udostępnionej, aby umożliwić innym członkom korzystanie z tych aplikacji. Więcej informacji dotyczących współpracy z innymi użytkownikami w przestrzeni zawiera temat Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych.

Aplikacje w przestrzeni udostępnionej można udostępniać osobom niebędącym członkami tej przestrzeni, zobacz: Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni.

Tworzenie przestrzeni udostępnionych

Właściciel przestrzeni to użytkownik, który utworzył tę przestrzeń. Właściciela aplikacji nie można zmienić w hubie w chmurze. Właścicieli przestrzeni można zmienić w funkcji Konsola zarządzania.

Informacja

Nazwy przestrzeni muszą być niepowtarzalne.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij listę rozwijaną przestrzeni i wybierz opcję Dodaj przestrzeń.

  Zamiast tego możesz kliknąć pozycję Dodaj nowy i wybrać polecenie Utwórz przestrzeń.

 2. Wprowadź nazwę i opis przestrzeni.
 3. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie członków do przestrzeni udostępnionych

Członkowie mogą być dodawani do przestrzeni przez właściciela lub członków mających rolę Może zarządzać.

Jeśli administrator dzierżawy włączył grupy, wówczas użytkownik może również dodawać do swojej przestrzeni grupy członków.

Informacja

Jeśli w przestrzeni użytkownik posiada określone uprawnienia indywidualne oraz uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.
 2. Wyszukaj członków według nazw i wybierz członków, których chcesz dodać do przestrzeni.
 3. Wybierz rolę dla członków i kliknij Dodaj członków.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Edycja nazw i opisów przestrzeni udostępnionych

Nazwę i opis przestrzeni można zmienić.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Edytuj przestrzeń.
 2. Zmień nazwę i opis, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przestrzeni udostępnionych

Przestrzeń można usunąć. Tylko administrator dzierżawy, administrator analityki lub użytkownik dysponujący rolą Jest właścicielem lub Może zarządzać może usunąć przestrzeń.

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Usuń przestrzeń.
 2. Kliknij polecenie Usuń.

Rozwijanie i udostępnianie aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Istnieją różne sposoby rozwijania aplikacji w ramach współpracy i udostępniania ich innym członkom huba w chmurze. Oto przykładowy przepływ pracy korzystania z przestrzeni udostępnionych:

 1. Tworzenie aplikacji

  Utwórz aplikację w swojej przestrzeni prywatnej. Dodaj źródła danych, utwórz model danych i utwórz harmonogram ładowania aplikacji.

  Twórca aplikacji jest jedynym użytkownikiem, który może zarządzać danymi w aplikacji, dlatego model danych musi być gotowy zanim możliwe będzie rozwijanie aplikacji w ramach współpracy z innymi użytkownikami.

  Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

 2. Tworzenie przestrzeni udostępnionej

  Do swojego huba w chmurze dodaj przestrzeń udostępnioną, aby rozwijać aplikację w ramach współpracy.

 3. Przenoszenie aplikacji do przestrzeni

  Po przygotowaniu aplikacji do współpracy przenieś aplikację do swojej przestrzeni udostępnionej.

  Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

 4. Dodawanie użytkowników do przestrzeni

  Dodaj współpracujących do swojej przestrzeni i przypisz im rolę Może edytować.Współpracujący muszą mieć przydział profesjonalny.

 5. Dodawanie danych do przestrzeni

  Opcjonalnie można dodać dodatkowe zasoby danych do przestrzeni do wykorzystania przez innych współpracowników.

  Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi

 6. Rozwijanie aplikacji w przestrzeni w ramach współpracy

  Wszyscy użytkownicy mający rolę Może edytować mogą dodawać arkusze, narracje i zakładki do aplikacji. Ich zawartość pozostaje prywatna do momentu, gdy zdecydują się ją ustawić jako publiczną w aplikacji.

  Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

  Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

 7. Dodawanie odbiorców docelowych aplikacji do przestrzeni

  Gdy aplikacja jest gotowa dla odbiorców docelowych, można ich dodać do przestrzeni.

  Jeśli konkretna przestrzeń jest używana wyłącznie w celu programowania, wówczas można przenieść aplikację do innej przestrzeni, do której dostęp mają odbiorcy aplikacji.

  Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

  Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

 8. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że otrzymasz opinie od odbiorców Twojej aplikacji. Aplikację w przestrzeni można zaktualizować w dowolnym momencie, uwzględniając zmiany modelu danych lub zawartości w aplikacji.

 9. Wycofanie aplikacji z przestrzeni udostępnionej

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji

 10. Wycofanie przestrzeni

  Gdy przestrzeń nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!