Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych

Uprawnienia w przestrzeniach są kontrolowane na podstawie ról przypisanych członkom dodawanym do przestrzeni. Rola nadaje temu członkowi zestaw uprawnień w tej przestrzeni i do zasobów w tej przestrzeni.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business ani Qlik Cloud Analytics Standard.

Do członków przestrzeni zarządzanej można przypisać wiele ról. Zapewnia to dostosowany dostęp do przestrzeni dla każdego członka. Jeśli grupy zostały włączone przez administratora dzierżawy, grupy użytkowników można dodawać do przestrzeni z taką samą rolą. Jeśli członek przestrzeni ma określone uprawnienia indywidualne oraz inne uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień.

Administratorzy dzierżawy i analityki, właściciele przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą dodawać nowych członków do przestrzeni i przypisywać im uprawnienia. Uprawnieniami dotyczącymi przestrzeni zarządza się w obszarze Szczegóły przestrzeni > Członkowie.

Właścicielowi przestrzeni przypisywana jest rola Właściciela. Członka przestrzeni nie można pozbawić tej roli bez interwencji administratora. Nie można usunąć z przestrzeni członków przestrzeni z rolą Właściciel, chyba że ma się dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator.

Aplikacje można udostępniać osobom niebędącym członkami przestrzeni. Więcej informacji, patrz Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni.

InformacjaZmiana uprawnień i ról użytkownika może dać wyniki, które nie odpowiadają oczekiwanemu zachowaniu zdefiniowanemu na tej stronie.

Dostępne role w przestrzeniach zarządzanych

W przestrzeniach zarządzanych dostępne są następujące role w przestrzeni:

  • Właściciel: może zarządzać przestrzenią i jej członkami oraz otwierać aplikacje w przestrzeni. Tej roli nie możesz przypisać innym członkom przestrzeni, jeżeli nie jesteś administratorem. Tej roli w przestrzeni nie można też odebrać członkowi przestrzeni bez interwencji administratora. Nie można usunąć członka z rolą Właściciel z przestrzeni, chyba że ma się dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator.
  • Może zarządzać: może zarządzać przestrzenią i jej członkami.
  • Może publikować: może publikować aplikacje w przestrzeni. Nie może otwierać aplikacji w przestrzeni.
  • Może współtworzyć: może przeglądać i otwierać aplikacje w przestrzeni. Współtwórcy mogą tworzyć prywatne treści w aplikacji i upubliczniać je.
  • Może wyświetlać: może wyświetlać i otwierać aplikacje w przestrzeni.
  • Ma ograniczony widok: może wyświetlać i otwierać aplikacje w przestrzeni. Może eksportować arkusze lub wykresy jako grafiki i pliki PDF, ale nie może eksportować danych.
  • Może używać danych: może wykorzystywać źródła danych, ale nie może tworzyć ani edytować źródeł danych. Nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią. Zobacz temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach, aby dowiedzieć się więcej o źródłach danych w przestrzeni.

Zmiana uprawnień dla członków w przestrzeniach zarządzanych

Role członków można zmienić, aby nadać im nowe uprawnienia w przestrzeni.

Administratorzy dzierżawy i analityki, właściciele przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą zmieniać uprawnienia członków.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.
  2. Kliknij strzałkę Strzałka w dół w kolumnie Rola dla członka.
  3. Wybierz odpowiednie role dla członka.

Kiedy dokonasz zmian uprawnień użytkownika do aplikacji, te zmiany nie są od razu uwzględniane w aktywnie otwartych aplikacjach. Aby zmiany uprawnień użytkownika zostały zaktualizowane, użytkownik musi zamknąć wszystkie karty przeglądarki należące do danej aplikacji i zaczekać co najmniej dwie minuty (czas wygaśnięcia sesji aplikacji), a następnie ponownie otworzyć aplikację. Dotyczy to uprawnień do aplikacji w przestrzeni prywatnej, udostępnionej i zarządzanej. Zmiany uprawnień w przypadku nowo otwartych aplikacji są odzwierciedlane od razu.

Uprawnienia do przestrzeni i uprawnienia użytkownika

Jeżeli masz subskrypcję Qlik Sense Enterprise SaaS lub Qlik Sense Business możliwe działania zależą zarówno od przydzielonych ról w przestrzeni, jak i uprawnień użytkownika — profesjonalnych lub analitycznych. Dozwolone działania są bardziej ograniczone dla użytkowników mających Uprawnienie Analityk. Zalecamy, by właściciel przestrzeni i członkowie mający rolę w przestrzeni Może zarządzać mieli uprawnienia profesjonalne.

W przypadku subskrypcji z pełnymi uprawnieniami użytkownika tylko role w przestrzeni określają, co możesz robić w danej przestrzeni. Posiadane Użytkownik z pełnymi uprawnieniami nie jest powiązane z uprawnieniami indywidualnymi. Należy pamiętać, że użytkownicy podstawowi mogą mieć tylko rolę Ma ograniczony widok. Nadanie dodatkowych uprawnień użytkownikom podstawowym spowoduje automatycznie awansowanie ich na użytkowników z pełnymi uprawnieniami.

Uprawnienia dla członków przestrzeni mających Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie mający Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia:

Działania dotyczące przestrzeni według ról w przestrzeni zarządzanej

Działanie

Właściciela

Może zarządzać Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok Może używać danych
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Publikowanie lub ponowne publikowanie aplikacji w tej przestrzeni

Informacja

Jeśli publikowana aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej, do opublikowania aplikacji potrzebna jest również rola Może edytować lub wyższa w tej przestrzeni udostępnionej.

Tak Nie Tak Nie Nie Nie Nie
Wyświetlenie aplikacji opublikowanych w tej przestrzeni Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie
Udostępnianie aplikacji w przestrzeni osobom niebędącym członkami przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Odbieranie dostępu tylko do aplikacji osobom niebędącym członkami przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Usuwanie tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Zmiana uprawnień członków do przestrzeni

InformacjaWłaścicieli przestrzeni mogą zmieniać administratorzy dzierżawy i analityki w funkcji Konsola zarządzania.
Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Dodawanie i edytowanie źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Tworzenie, edytowanie i usuwanie łączy ogólnych Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Dodawanie notatek

Tak Tak

Nie

Tak Tak Tak Nie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona indywidualnie.
Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Działania dotyczące aplikacji według ról w przestrzeni zarządzanej

Działanie Właściciela

Może zarządzać

Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok Może używać danych
Otwieranie aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie

Usuwanie aplikacji.

Tak

Tak

Nie Nie Nie Nie Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Ładowanie aplikacji i tworzenie zaplanowanych ładowań Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Wyświetlanie elementów głównych

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie

Wyświetlanie zmiennych

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Wyświetlanie zawartości biblioteki multimediów Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie
Dodawanie prywatnych zakładek do aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie
Dodawanie prywatnych narracji do aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie

Publikowanie i cofanie publikacji prywatnych arkuszy, zakładek i narracji w Społeczności

Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie

Ustawianie wszystkich arkuszy, zakładek i narracji ze Społeczności jako prywatnych w aplikacji (cofanie ich publikacji)

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Kopiowanie łącza do zakładki Publiczne lub Społeczność Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie
Monitorowanie wizualizacji w hubie Analityka Qlik Cloud Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie
Wyszukiwanie pól aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Wyszukiwanie elementów głównych aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie
Dodawanie notatek Tak Tak

Nie

Tak Tak Tak Nie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona indywidualnie.
Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Działania dotyczące źródeł danych według ról w przestrzeni zarządzanej

Działanie Właściciela

Może zarządzać

Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok Może używać danych
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Powielanie plików danych w przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Przenoszenie plików danych między przestrzeniami Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Edytowanie połączeń danych w przestrzeni

Informacja

Poświadczenia użytkownika są usuwane po każdej edycji połączenia.

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Profilowanie źródła danych Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Tworzenie aplikacji ze źródła danych Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Otwieranie połączenia danych lub pliku do ładowania aplikacji Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Ładowanie binarne z aplikacji w przestrzeni Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak

Uprawnienia dla członków mających Uprawnienie Analityk

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni zarządzanej mogą wykonywać członkowie mający Uprawnienie Analityk:

Działania dotyczące przestrzeni według ról w przestrzeni zarządzanej

Działanie Może zarządzać Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok Może używać danych
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje Tak Tak Tak Tak Tak Nie

Publikowanie lub ponowne publikowanie aplikacji w tej przestrzeni

Informacja

Jeśli publikowana aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej, do opublikowania aplikacji potrzebna jest również rola Może edytować lub wyższa w tej przestrzeni udostępnionej.

Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Wyświetlenie aplikacji opublikowanych w tej przestrzeni Tak Nie Tak Tak Tak Nie
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak Nie Tak Tak Tak Nie
Udostępnianie aplikacji w przestrzeni osobom niebędącym członkami przestrzeni Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Odbieranie dostępu tylko do aplikacji osobom niebędącym członkami przestrzeni Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Tworzenie, edytowanie i usuwanie łączy ogólnych Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Dodawanie notatek Tak

Nie

Tak Tak Tak Nie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona indywidualnie.
Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Działania dotyczące aplikacji według ról w przestrzeni zarządzanej

Działanie Może zarządzać Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok Może używać danych
Otwieranie aplikacji Tak Nie Tak Tak Tak Nie

Usuwanie aplikacji.

Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Dodawanie prywatnych zakładek do aplikacji Tak Nie Tak Tak Tak Tak
Dodawanie prywatnych narracji do aplikacji Tak Nie Tak Tak Nie Nie

Publikowanie i cofanie publikacji prywatnych zakładek i narracji w Społeczności

Tak Nie Tak Nie Nie Nie

Ustawianie wszystkich zakładek i narracji ze Społeczności jako prywatnych w aplikacji (cofanie ich publikacji)

Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Nie Tak Tak Nie Nie
Monitorowanie wizualizacji w hubie Analityka Qlik Cloud Tak Nie Tak Tak Nie Nie
Wyszukiwanie pól aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Nie Nie Nie Nie
Wyszukiwanie elementów głównych aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Nie Tak Tak Tak
Dodawanie notatek Tak Nie Tak Tak Tak Nie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona indywidualnie.
Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Działania dotyczące źródeł danych według ról w przestrzeni zarządzanej

Działanie

Może zarządzać

Może publikować Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok Może używać danych
Tworzenie listy źródeł danych w przestrzeni Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Powielanie plików danych w przestrzeni Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Przenoszenie plików danych między przestrzeniami Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeni Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Edytowanie połączeń danych w przestrzeni

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem połączenia.
Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Profilowanie źródła danych Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeni Tak Nie Nie Nie Nie Nie
Tworzenie aplikacji ze źródła danych Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Otwieranie połączenia danych lub pliku do ładowania aplikacji Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Ładowanie binarne z aplikacji w przestrzeni Nie Nie Nie Nie Nie Tak

Uprawnienia dotyczące wszystkich uprawnień użytkowników ze słownikami biznesowymi

Rola użytkownika zarządca, przypisywana w funkcji Konsola zarządzania, służy do tworzenia, aktualizowania i usuwania słownika, a także do edytowania lub usuwania terminów o statusie Zweryfikowano i zmiany statusu terminu na Zweryfikowano. Użytkownicy, którzy mają rolę Może wyświetlać w przestrzeni lub udostępniono im słownik, mogą przeglądać terminy w słowniku. Użytkownicy, którzy mają uprawnienia Może być współautorem lub Może zarządzać w danej przestrzeni mogą edytować terminy niemające statusu Zweryfikowano.

Działania dotyczące słownika biznesowego według roli w przestrzeni i roli użytkownika w przestrzeni zarządzanej

Działanie Właściciela Może zarządzać Może współtworzyć Może wyświetlać Ma ograniczony widok +rola zarządcy
Tworzenie słownika Tak Tak Tak Nie Nie Wymagane pole
Edytowanie ustawień i strony słownika Tak Tak Tak Nie Nie Wymagane pole
Usuwanie słownika Tak Tak Tak Nie Nie Wymagane pole
Dodawanie terminu w słowniku Tak Tak Tak Nie Nie Niewymagane
Edycja terminu niemającego statusu Zweryfikowano Tak Tak Tak Nie Nie Niewymagane
Edycja terminu mającego status Zweryfikowano Tak Tak Tak Nie Nie Wymagane pole
Usuwanie terminu niemającego statusu Zweryfikowano Tak Tak Tak Nie Nie Niewymagane
Usuwanie terminu mającego status Zweryfikowano Tak Tak Tak Nie Nie Wymagane pole
Zmiana statusu terminu na/ze Zweryfikowano Tak Tak Tak Nie Nie Wymagane pole
Zmiana statusu terminu między statusami innymi niż Zweryfikowano Tak Tak Tak Nie Nie Niewymagane
Tworzenie, edycja i usuwanie kategorii Tak Tak Tak Nie Nie Niewymagane
Wyświetlanie słownika i terminów Tak Tak Tak Tak Tak Niewymagane

Uprawnienia dla administratorów dzierżawy i analityki

Zakres działań administratorów dzierżawy i analityki w przestrzeni zarządzanej bez konkretnych uprawnień jest ograniczony. W poniższych tabelach przedstawiono dostępne działania administratorów dzierżawy i analityki bez uprawnień do przestrzeni zarządzanej.

Działania administratora dzierżawy i analityki w przestrzeni zarządzanej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Sprawdzanie, czy przestrzeń istnieje w funkcji Konsola zarządzania Tak
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje w hubie Analityka Qlik Cloud Tak
Publikowanie lub ponowne publikowanie aplikacji w tej przestrzeni Nie
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak
Usuwanie tej przestrzeni Tak
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak
Udostępnianie aplikacji w przestrzeni osobom niebędącym członkami przestrzeni Nie
Zmiana uprawnień użytkowników do przestrzeni (Może zarządzać, Może publikować, Może współtworzyć, Może wyświetlać, Ma ograniczony widok) Tak
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak
Zmiana właściciela przestrzeni w funkcji Konsola zarządzania Tak

Wyświetlanie plików danych

Tak
Usuwanie plików danych Tak
Aktualizacja pliku danych (zastąpienie z tą samą nazwą) Nie
Przenoszenie plików danych Nie
Tworzenie, edytowanie i usuwanie łączy ogólnych Tak
Dodawanie aplikacji i innej zawartości z tej przestrzeni w kolekcjach publicznych oraz zarządzanie nimi Tak
Działania administratora dzierżawy i analityki w aplikacji w przestrzeni zarządzanej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Otwieranie aplikacji Nie

Usuwanie aplikacji.

Tak

Zmiana właściciela aplikacji w Konsola zarządzania

Tak
Eksportowanie aplikacji z funkcji Konsola zarządzania Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Nie

Wyświetlanie elementów głównych i zmiennych

Nie
Wyświetlanie zawartości biblioteki multimediów Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Nie
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacji Nie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacji Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Nie
Monitorowanie wizualizacji w hubie Analityka Qlik Cloud Nie

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!