Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Aplikacje On-demand

Aplikacje On-demand umożliwiają ładowanie i analizowanie źródeł danych big data w programie Qlik Sense.

Próby jednorazowego analizowania całego magazynu danych big data są wysoce niewydajne. Jednak w celu tworzenia reprezentatywnych wizualizacji wszystkie dane muszą być dostępne do wykrycia. Aplikacje On-demand Qlik Sense zapewniają użytkownikom zagregowane widoki magazynów danych big data i umożliwiają identyfikowanie oraz ładowanie istotnych podzbiorów tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz.

W skład aplikacji On-demand wchodzi kilka bloków lub składników, a niektóre z tych składników są tworzone przez użytkowników posiadających zaawansowane umiejętności pisania skryptów.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie danymi big data za pomocą aplikacji On-demand.

Generowanie aplikacji On-demand

Wygenerowanie aplikacji On-demand następuje do wybraniu możliwego do obsłużenia podzestawu danych przy użyciu aplikacji selekcji On-demand. W każdej z używanych aplikacji selekcji dostępne jest co najmniej jedno łącze nawigacji przeznaczone do generowania aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji.

Dla aplikacji On-demand widocznych na pasku Nawigacja aplikacji dostępne są wskaźniki ukończenia, które zmieniają kolor na zielony w miarę dokonywania selekcji w aplikacji selekcji. W każdej z aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji obowiązuje ograniczenie ilości danych, które mogą być w niej zawarte. W każdej z aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji obowiązuje ograniczenie ilości danych, które mogą być w niej zawarte. Przy dokonywaniu selekcji w aplikacji selekcji wskaźnik ukończenia informuje, kiedy ilość wybranych danych mieści się w granicach ustalonych dla aplikacji On-demand.

Gdy wskaźnik aplikacji On-demand całkowicie zmieni kolor na zielony, można wygenerować tę aplikację na podstawie aktualnie wybranych danych. Wygenerowane aplikacje na żądanie są dodawane do przestrzeni prywatnej. Możesz także otworzyć wcześniej wygenerowaną instancję tej aplikacji. Każdą aplikację On-demand na pasku nawigacji aplikacji można wygenerować wiele razy, a te wygenerowane aplikacje pozostaną dostępne. Po wygenerowaniu maksymalnej liczby aplikacji trzeba usunąć jedną z istniejących aplikacji On-demand, aby było możliwe wygenerowanie kolejnej. Aplikacje On-demand mogą mieć czas ważności, po którym są usuwane automatycznie.

Maksymalna liczba aplikacji i czas ich przechowywania są ustawiane w łączu nawigacji aplikacji On-demand. Łącze nawigacji aplikacji On-demand jest jednym z bloków aplikacji On-demand i zwykle jest dodawane przez twórcę aplikacji selekcji.

 1. Otwórz aplikację selekcji On-demand.
 2. W aplikacji selekcji wybierz obiekty wizualizacji.
 3. Gdy wskaźnik ukończenia aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji całkowicie zmieni kolor na zielony, kliknij tę aplikację On-demand.

  Aby otworzyć panel generowania aplikacji On-demand, możesz wybrać tę aplikację na pasku Nawigacja aplikacji. Aby wyświetlić Ograniczenie (maksymalną liczbę dozwolonych rekordów) oraz liczbę aktualnie wybranych rekordów, możesz kliknąć ikonę Informacje. Możesz również wyświetlić liczbę wartości wybranych dla poszczególnych pól oraz wszelkie ograniczenia dotyczące pól. Gdy tworzone są aplikacje On-demand, możliwe jest ustawianie ograniczeń dotyczących pojedynczych pól. Na przykład pole Rok może być ograniczone w taki sposób, aby nie można było wybrać więcej niż dwóch wartości.

  Gdy liczba aktualnie wybranych rekordów (Liczba wierszy) jest mniejsza lub równa maksymalnej dozwolonej liczbie rekordów, wskaźnik ukończenia całkowicie zmienia kolor na zielony. Jednak aplikacji można wygenerować dopiero po spełnieniu wszystkich ograniczeń. Jeśli liczba wierszy nie przekracza ograniczenia, ale co najmniej jedno pole nie spełniło wymogów jego ograniczenia, wówczas przycisk Wygeneruj nową aplikację nie będzie aktywny.

  InformacjaJeśli wybierzesz przycisk Wygeneruj nową aplikację, gdy panel ograniczeń będzie otwarty, nie zobaczysz wygenerowanej aplikacji. Kliknij ikonę Informacje, aby zamknąć panel, a nową aplikację zobaczysz na liście (pod warunkiem że została pomyślnie wygenerowana).
 4. Kliknij przycisk Wygeneruj nową aplikację, aby utworzyć nowe wystąpienie aplikacji On-demand z aktualnie wybranymi danymi.

  Spowoduje to wygenerowanie nowego wystąpienia aplikacji, które pojawi się na panelu generowania nad przyciskiem Wygeneruj nową aplikację.

  Aby zobaczyć więcej informacji na temat wygenerowanej aplikacji, otwórz panel szczegółów.

  Karta Wybory w panelu szczegółów.

  W tym widoku możesz również zmienić nazwę aplikacji On-demand. Domyślnie do aplikacji On-demand przypisywane są nazwy punktów nawigacji, z których zostały wygenerowane, a znacznik czasu jest dołączany. Na przykład gdy punkt nawigacji ma nazwę „Ox Sample Detail”, wówczas domyślną nazwą wygenerowanej aplikacji On-demand będzie „Ox Sample Detail_20190405_113822”. Na powyższej ilustracji nazwa aplikacji On-demand została zmieniona na „Ox Sample Detail_Airlines”.

  Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje zastosowanie selekcji widocznych na liście na karcie Selekcje w wygenerowanej aplikacji On-demand względem aplikacji selekcji.

  Wybory zastosowane do aplikacji selekcji

 5. Aby otworzyć wygenerowaną aplikację, wybierz polecenie Otwórz aplikację z menu Więcej>.

  Możesz także przeładować dane i ponownie wygenerować aplikację On-demand. Menu Przeładuj jest dostępne, gdy otwarty jest panel szczegółów:

  Panel szczegółów z menu Przeładuj.

  Selekcje w menu Przeładuj działają w następujący sposób:

  • Przeładuj: przeładowuje dane na podstawie bieżących selekcji, które zostały dokonane w aplikacji On-demand.
  • Wygeneruj ponownie na podstawie bieżących selekcji: ponownie generuje aplikację On-demand, używając selekcji, które zostały dokonane w aplikacji selekcji.

   InformacjaKliknięcie przycisku Zastosuj na karcie Selekcje powoduje zastosowanie selekcji z aplikacji On-demand do aplikacji selekcji. Selekcje w aplikacji On-demand to selekcje widoczne jako Selekcje aktywne w momencie generowania tej aplikacji. Więcej informacji zawiera ilustracja powyżej.

   Jest to operacja odwrotna do wykonywanej w przypadku użycia polecenia Wygeneruj ponownie na podstawie bieżących selekcji.

  • Wygeneruj ponownie kopię na podstawie bieżących selekcji: ponownie generuje nową aplikację On-demand, używając bieżących selekcji, które zostały dokonane w aplikacji selekcji. Poprzednio wygenerowana aplikacja On-demand pozostaje w jej bieżącym stanie.

Eksplorowanie udostępnionej aplikacji On-demand

Możesz tworzyć aplikacje selekcji On-demand w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Najpierw musisz ustawić arkusze aplikacji selekcji i szablonów jako publiczne. Następnie możesz dodać aplikację selekcji do przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Jeśli publikujesz w przestrzeni zarządzanej, wystarczy opublikować aplikację selekcji.

Użytkownicy mający dostęp do takich przestrzeni będą mogli uzyskiwać dostęp do punktów nawigacji w tych aplikacjach. Będą mogli na przykład wygenerować aplikację On-demand z paska Nawigacja aplikacji.

Ostrzeżenie

Jeśli Twoje aplikacje w przestrzeniach zarządzanych lub udostępnionych zawierają dane wrażliwe, korzystaj z aplikacji On-demand ostrożnie i sprawdź uprawnienia osób, które mają dostęp do Twoich aplikacji selekcji.

Aplikacje On-demand są dodawane do przestrzeni prywatnych użytkowników. Jeśli użytkownicy mają uprawnienia Może współtworzyć, Może zarządzać, Może publikować lub Właściciel w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, mogą udostępniać wygenerowane aplikacje On-demand ze swojej przestrzeni prywatnej innym użytkownikom.

Po opublikowaniu aplikacji selekcji On-demand w przestrzeni zarządzanej nie można edytować łącza nawigacyjnego w aplikacji selekcji ani aplikacji opublikowanej. Jeśli chcesz zaktualizować łącze nawigacyjne, usuń opublikowaną aplikację. Następnie edytuj łącze w aplikacji selekcji i ponownie opublikuj aplikację w przestrzeni zarządzanej.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!