Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Generowanie i przechowywanie zestawów danych

Zestawy danych można generować przy użyciu zadania danych pamięci masowej. Zadanie danych pamięci masowej korzysta z danych umieszczonych w obszarze umieszczania w chmurze przez zadanie umieszczania danych. Tych tabel można używać na przykład w aplikacji analitycznej.

 • Możesz zaprojektować zadanie danych pamięci masowej, gdy status zadania umieszczania danych jest co najmniej Gotowy do przygotowania.

 • Możesz przygotować zadanie danych pamięci masowej, gdy status zadania umieszczania danych jest co najmniej Gotowy do uruchomienia.

Zadanie danych w pamięci masowej będzie używać tego samego trybu działania (Pełne ładowanie lub Pełne ładowanie i CDC) co wykorzystane zadanie danych do umieszczenia. Właściwości konfiguracji różnią się w obu trybach pracy, a także w przypadku opcji monitorowania i sterowania. Jeśli używasz zadania umieszczania danych w chmurze tylko z pełnym ładowaniem, zadanie danych w pamięci masowej utworzy widoki do tabel danych do umieszczania zamiast generowania tabel fizycznych.

Tworzenie zadania danych w pamięci masowej

Zadanie danych w pamięci masowej można utworzyć na trzy sposoby:

 • Kliknij ... na zadaniu umieszczania danych i wybierz opcję Przechowuj dane, aby utworzyć zadanie danych pamięci masowej na podstawie tego zasobu danych do umieszczania.

 • Kliknij opcję Dodaj nowy, a następnie Przechowuj dane. W tym przypadku musisz określić, które zadanie umieszczania danych ma zostać użyte.

 • Gdy dodajesz dane, tworzone jest zadanie danych pamięci masowej. Jest ono połączone z zadaniem umieszczania danych, które jest również tworzone podczas dodawania danych.

  Więcej informacji, patrz Dołączanie danych.

Po utworzeniu zadania danych pamięci masowej:

 1. Otwórz zadanie danych pamięci masowej, klikając ... i wybierając Otwórz.
  Zadanie danych pamięci masowej zostanie otwarte i będzie można podejrzeć wyjściowe zestawy danych oparte na tabelach z zasobu danych do umieszczania.

 2. Dokonaj wszystkich wymaganych zmian w dołączonych zestawach danych, takich jak transformacje, filtrowanie danych czy dodawanie kolumn.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie zestawami danych.

 3. Po dodaniu odpowiednich transformacji możesz zatwierdzić zestawy danych, klikając Zatwierdź zestawy danych. Jeśli walidacja wykaże błędy, należy je naprawić przed kontynuacją.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie poprawności i dostosowywanie zestawów danych.

 4. Utwórz model danych

  Kliknij Model, aby ustawić relacje między dołączonymi zestawami danych.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie modelu danych.

 5. Kliknij Przygotuj, aby przygotować zadanie danych i wszystkie wymagane artefakty. Może to trochę potrwać.

 6. Gdy na ekranie pojawi się komunikat Gotowy do uruchomienia, możesz uruchomić zadanie danych.

  Kliknij Uruchom.

  Zadanie danych zacznie teraz tworzyć zestawy danych do przechowywania danych.

Przechowywanie danych historycznych

Aby łatwo odtworzyć dane w postaci z konkretnego momentu, można zachować dane historyczne zmian typu 2. Generuje to też pełny magazyn danych historycznych (HDS).

 • Obsługiwane są powoli zmieniające się wymiary typu 2.

 • Kiedy zmieniony rekord jest scalany, tworzy nowy rekord do przechowywania zmienionych danych i pozostawia stary rekord bez zmian.

 • Nowe rekordy HDS są automatycznie oznaczane znacznikiem czasu, aby umożliwić tworzenie analiz trendów i innych analitycznych data martów zorientowanych na czas.

Dane historyczne można włączyć, klikając:

 • Replikacja z bieżącymi danymi i historią poprzednich danych w Ustawieniach podczas dodawania danych.

 • Zachowaj zapisy historyczne zmian i archiwum zapisów zmian w oknie dialogowym Ustawienia zadania pamięci masowej.

InformacjaDane historyczne nie są dostępne w przypadku korzystania z Qlik Cloud jako platformy danych.

Dane HDS są przechowywane w tabeli Prior w wewnętrznym schemacie danych. Do wyświetlania danych historycznych służą widoki historii i widoki historii na żywo w schemacie danych zewnętrznych.

 • Widok historii scala dane z tabeli Current i tabeli Prior. Ten widok zawiera wszystkie scalone zmiany.

 • Widok historii na żywo scala dane z tabeli Current, tabeli Prior i tabeli Changes. Ten widok zawiera również wszystkie zmiany, które nie zostały jeszcze scalone.

Więcej informacji, patrz Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze.

Planowanie zadania pamięci masowej

Możesz zaplanować okresową aktualizację zadania pamięci masowej.

 • Jeśli zadanie wejściowe umieszczania danych korzysta z Pełnego ładowania i CDC, można ustawić tylko harmonogram oparty na czasie.

 • Jeśli zadanie wejściowe umieszczania danych korzysta z Pełnego ładowania, możesz ustawić harmonogram oparty na czasie lub uruchamianie zadania po zakończeniu zadania wejściowego umieszczania danych.

  InformacjaPodczas uruchamiania harmonogramu opartego na czasie z zadaniem wejściowym umieszczania danych przy użyciu Pełnego obciążenia należy wziąć pod uwagę, że każda tabela ukończona podczas umieszczania jest dostępna, gdy zadanie umieszczania nadal działa. Pozwala to na jednoczesne uruchamianie umieszczania i przechowywania, co może skrócić całkowity czas ładowania.

Kliknij ... na zadaniu danych i wybierz Planowanie, aby utworzyć harmonogram. Domyślne ustawienie planowania jest dziedziczone z ustawień w projekcie danych. Więcej informacji na temat ustawień domyślnych zawiera temat Wartości domyślne pamięci masowej. Aby włączyć harmonogram, należy zawsze ustawić opcję Planowanie na Wł.

Harmonogramy oparte na czasie

Możesz użyć harmonogramu opartego na czasie, aby uruchomić zadanie pamięci masowej niezależnie od typu umieszczania.

 • Wybierz O określonym czasie w Uruchom zadanie danych.

Możesz ustawić harmonogram godzinowy, dzienny, tygodniowy lub miesięczny.

Harmonogramy oparte na zdarzeniach

 • Wybierz Po pomyślnym ukończeniu jakiegokolwiek zadania wprowadzania danych w Uruchom zadanie danych.

Zadanie pamięci masowej będzie uruchamiane za każdym razem, gdy zadanie wejściowe umieszczania danych zakończy się pomyślnie.

InformacjaTa opcja nie jest dostępna, gdy zadanie wejściowe umieszczania danych korzysta z Pełnego ładowania i CDC, ponieważ umieszczanie odbywa się w sposób ciągły.

Monitorowanie zadania pamięci masowej

Możesz monitorować stan i postęp zadania pamięci masowej, klikając Monitoruj.

Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie zadań dotyczących danych.

Ustawienia pamięci masowej

Możesz ustawić właściwości zadania pamięci masowej danych, gdy platformą danych jest hurtownia danych w chmurze. Jeśli używasz Qlik Cloud jako platformy danych, zobacz temat Ustawienia pamięci masowej dla projektów danych z Qlik Cloud jako platformą danych.

 • Kliknij Ustawienia.

OstrzeżenieJeśli zadanie już zostało uruchomione, zmiana ustawienia innego niż ustawienia środowiska uruchamiania wymaga odtworzenia zestawów danych.

Ustawienia ogólne

 • Baza danych

  Baza danych, która ma być użyta w źródle danych.

 • Schemat zasobu danych

  Możesz zmienić nazwę schematu zasobu danych pamięci masowej. Domyślna nazwa to nazwa zadania pamięci masowej.

 • Schemat wewnętrzny

  Możesz zmienić nazwę schematu zasobu danych wewnętrznej pamięci masowej. Domyślną nazwą jest nazwa zadania pamięci masowej z dodatkiem _internal.

 • Historia

  Aby łatwo odtworzyć dane w postaci z konkretnego momentu, można zachować dane historyczne zmian. Do wyświetlania danych historycznych służą widoki historii i widoki historii na żywo. Wybierz opcję Zachowaj zapisy historyczne i archiwizuj zapisy zmian, aby włączyć dane historyczne zmian.

 • Podczas porównywania pamięci masowej z lokalizacją umieszczania, możesz wybrać jak zarządzać rekordami, których nie ma w lokalizacji umieszczania.

  • Oznacz jako usunięte

   Spowoduje to miękkie usunięcie rekordów, które nie istnieją w obszarze umieszczania.

  • Zachowaj

   Spowoduje to zachowanie wszystkich rekordów, które nie istnieją w obszarze umieszczania

  InformacjaZestawy danych w zadaniu danych pamięci masowej muszą mieć zestaw kluczy głównych. W przeciwnym razie przy każdym przeładowaniu danych do umieszczania zostanie wykonane wstępne ładowanie zadania danych pamięci masowej.

Ustawienia widoków

 • Widoki na żywo

  Odczytaj tabele z najmniejszym opóźnieniem za pomocą widoków na żywo.

  InformacjaWidoki na żywo są mniej wydajne niż standardowe widoki i wymagają więcej zasobów, ponieważ zastosowane dane muszą zostać ponownie obliczone.

Ustawienia czasu działania

 • Wykonanie równoległe

  Możesz ustawić maksymalną liczbę połączeń danych dla pełnego ładowania w zakresie od 1 do 5.

 • Hurtownia

  Nazwa hurtowni danych w chmurze. To ustawienie dotyczy tylko Snowflake.

Ustawienia pamięci masowej dla projektów danych z Qlik Cloud jako platformą danych

Możesz ustawić folder, który ma być używany w pamięci masowej, gdy platformą danych jest Qlik Cloud.

 1. Kliknij Ustawienia.

 2. Wybierz folder, który ma być używany do zapisywania w pamięci masowej.

 3. Po zakończeniu kliknij OK.

Operacje na zadaniu danych pamięci masowej

Z menu zadania można wykonać następujące operacje na zadaniu pamięci masowej danych.

 • Otwórz

  Powoduje to otwarcie zadania danych pamięci masowej. Umożliwia przeglądanie struktury tabeli i szczegółów dotyczących zadania danych oraz monitorowanie statusu pełnego załadowania i partii zmian.

 • Edytuj

  Umożliwia edycję nazwy i opisu zadania oraz dodawanie znaczników.

 • Usuń

  Możesz usunąć zadanie danych.

 • Przygotuj

  Przygotowuje to zadanie do wykonania. Obejmuje to następujące czynności:

  • Weryfikację poprawności projektu.

  • Tworzenie lub modyfikowanie fizycznych tabel i widoków w celu dopasowania do projektu.

  • Generowanie kodu SQL dla zadania danych

  • Tworzenie lub modyfikowanie pozycji katalogu dla wyjściowych zestawów danych zadania.

 • Sprawdź poprawność zestawów danych

  Powoduje to sprawdzenie poprawności wszystkich zestawów danych uwzględnionych w zadaniu danych.

  Aby zobaczyć wszystkie błędy wykryte podczas sprawdzania poprawności i zmiany w projekcie, rozwiń pozycję Sprawdź poprawność i dostosuj.

 • Odtwarzanie tabel

  Odtwarza zbiory danych ze źródła.

  Należy też ponownie utworzyć wszystkie zadania danych podrzędnych, które korzystają z tego zadania danych.

 • Zatrzymaj

  Powoduje zatrzymanie działania zadania danych. Zadanie danych nie będzie już aktualizować tabel.

  InformacjaTa opcja jest dostępna, gdy zadanie danych jest uruchomione.
 • Wznów

  Umożliwia wznowienie działania zadania danych od momentu, w którym zostało zatrzymane.

  InformacjaTa opcja jest dostępna, gdy zadanie danych jest zatrzymane.
 • Przekształć dane

  Tworzenie przeznaczonych do wielokrotnego użytku transformacji danych na poziomie wiersza na podstawie reguł i niestandardowych instrukcji SQL. Spowoduje to utworzenie zadania danych Transformacja.

  Przekształcanie danych

 • Utwórz data mart

  Utwórz data mart, aby wykorzystać zadania danych. Spowoduje to utworzenie zadania danych Data mart.

  Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Ograniczenia

 • Jeśli zadanie danych zawiera zestawy danych i zmienisz jakiekolwiek parametry połączenia, na przykład nazwę użytkownika, bazę danych lub schemat, zakłada się, że dane istnieją w nowej lokalizacji. W przeciwnym razie można:

  • Przenieść dane ze źródła do nowej lokalizacji.

  • Utwórz nowe zadanie danych z tymi samymi ustawieniami.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!