Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie zestawami danych

Zestawami danych zawartymi w zadaniach danych do umieszczania, pamięci masowej, transformacji i data mart można zarządzać w celu utworzenia przekształceń, filtrowania danych i dodawania kolumn.

Lista uwzględnionych zestawów danych znajduje się w obszarze Zestawy danych w widoku Projekt.

Zestawy danych w widoku Projekt zadania danych

Reguły transformacji i transformacje jawne

Można wykonywać zarówno transformacje globalne, jak i jawne.

Reguły transformacji

Możesz dokonywać transformacji globalnych, tworząc regułę transformacji, która używa symbolu wieloznacznego % w zakresie w celu zastosowania do wszystkich pasujących zestawów danych.

Reguły transformacji są wskazywane za pomocą ciemnofioletowego narożnika danego atrybutu.

Transformacje jawne

Transformacje jawne tworzy się:

 • Po wybraniu opcji Edytuj w celu zmiany atrybutu kolumny.

 • Po wybraniu opcji Zmień nazwę w zestawie danych.

 • Podczas dodawania kolumny.

Transformacje jawne zastępują transformacje globalne i są wskazane za pomocą jasnofioletowego narożnika danego atrybutu.

Filtrowanie zestawów danych

InformacjaMożliwość filtrowania zestawów danych jest dostępna tylko w przypadku zadań umieszczania danych, które umieszczają dane za pośrednictwem Brama danych Qlik — ruch danych, zadań danych pamięci masowej i transformacji.

W razie potrzeby można filtrować dane, aby utworzyć podzbiór wierszy.

 • Kliknij przycisk Filtr.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Filtrowanie zestawów danych.

Zmiana nazwy zestawu danych

Nazwę zestawu danych można zmienić.

 • Kliknij ikonę obok zestawu danych, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę.

Dodawanie kolumn

W razie potrzeby można dodać kolumny z transformacjami na poziomie wiersza.

 • Kliknij przycisk Dodaj kolumnę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie kolumn do zestawu danych.

Edytowanie kolumny

Właściwości kolumny można edytować po wybraniu kolumny i kliknięciu przycisku Edytuj.

 • Nazwa

 • Klucz

  Ustaw kolumnę jako klucz podstawowy. Klucze można też ustawić przez zaznaczenie opcji lub anulowanie wyboru w kolumnie Klucz.

 • Nullowalne

 • Typ danych

  Ustaw typ danych kolumny. W przypadku niektórych typów danych można ustawić właściwość dodatkową, na przykład Długość.

Usuwanie kolumn

Z zestawu danych można usunąć co najmniej jedną kolumnę.

 • Wybierz kolumny do usunięcia i kliknij przycisk Usuń.

Aby zobaczyć usunięte kolumny, kliknij przycisk Pokaż usunięte kolumny. Wskaźnikiem usuniętych kolumn jest przekreślony tekst. Usuniętą kolumnę można przywrócić, zaznaczając ją i klikając przycisk Odwróć.

WskazówkaAby usunąć dodaną kolumnę, zaznacz ją i kliknij przycisk Odwróć.

Odwracanie jawnych zmian w kolumnach

Można odwrócić wszystkie jawne zmiany w co najmniej jednej kolumnie.

 • Wybierz kolumny do odwrócenia zmian i kliknij przycisk Odwróć.

Zmiany wynikające z globalnych reguł transformacji nie zostaną odwrócone.

Odwrócenie dodanej kolumny spowoduje jej usunięcie.

Ustawienia zestawu danych

Ustawienia zestawu danych można zmienić. Ustawienie domyślne jest dziedziczone z ustawienia zasobu danych, ale można też zmienić ustawienie, aby było jawnie włączone lub wyłączone.

 • Kliknij ikonę obok zestawu danych, a następnie wybierz polecenie Ustawienia.

Sprawdzanie poprawności i dostosowywanie zestawów danych

Można sprawdzić poprawność wszystkich zestawów danych uwzględnionych w zadaniu danych.

Aby zobaczyć wszystkie błędy wykryte podczas sprawdzania poprawności i zmiany w projekcie, rozwiń pozycję Sprawdź poprawność i dostosuj.

Sprawdzanie poprawności zestawów danych

 • Aby sprawdzić poprawność zestawów danych, kliknij przycisk Sprawdź poprawność zestawów danych.

Sprawdzenie poprawności obejmuje ustalenie, czy:

 • Wszystkie tabele mają klucz podstawowy,

 • Nie brakuje atrybutów,

 • Nie ma zduplikowanych nazw tabeli lub kolumn.

Zostanie też wyświetlona lista zmian w projekcie w porównaniu ze źródłem:

 • Dodane tabele i kolumny,

 • Usunięte tabele i kolumny,

 • Tabele i kolumny o zmienionych nazwach,

 • Zmienione klucze podstawowe i typy danych.

Aby zobaczyć wszystkie błędy wykryte podczas sprawdzania poprawności i zmiany w projekcie, rozwiń pozycję Sprawdź poprawność i dostosuj.

 • Popraw wykryte błędy, a następnie ponownie sprawdź poprawność zestawu danych.

 • Większość zmian w projekcie można dostosować automatycznie, poza zmienionymi kluczami podstawowymi i typami danych. W takim przypadku jest konieczna synchronizacja zestawów danych.

Przygotowanie zestawów danych

Możesz przygotować zestawy danych, aby dostosować zmiany w projekcie w miarę możliwości bez utraty danych. Jeśli istnieją zmiany w projekcie, których nie można dostosować bez utraty danych, uzyskasz opcję odtworzenia tabel ze źródła z utratą danych.

To wymaga zatrzymania zadania.

 • Kliknij , a następnie Przygotuj.

Po przygotowaniu zestawów danych, ale przed ponownym uruchomieniem zadania pamięci masowej sprawdź poprawność zestawów danych.

Odtwarzanie zestawów danych

Zestawy danych możesz odtworzyć ze źródła. Podczas odtwarzania zestawu danych nastąpi utrata danych w zasobie danych. Dopóki masz dane źródłowe, możesz załadować je ponownie ze źródła.

To wymaga zatrzymania zadania.

 • Kliknij ikonę , a następnie polecenie Odtwórz.

Ograniczenia

 • Usunięcie kolumny lub zmiana jej nazwy w przypadku platformy Google BigQuery powoduje odtworzenie tabeli i utratę danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!