Przeskocz do zawartości głównej

Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie wniosków w dowolnej aplikacji, do której masz dostęp.

Dostęp do Insight Advisor Chat można uzyskać, klikając Zapytaj wnioski w hubie chmurowym.

Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat, pokazujący widok początkowy.

Wyszukiwania można wprowadzać, a jeżeli funkcja przekształcania głosu na tekst przeglądarki jest obsługiwana w Insight Advisor Chat, można kliknąć ikonę mikrofonu. Możesz wybrać język czatu z listy obsługiwanych języków. Wprowadzane do Insight Advisor Chat pytania są szyfrowane, zanim zostaną utrwalone. Insight Advisor Chat zwraca aplikacje, które zawierają odpowiednie wyniki. Po wybraniu aplikacji Insight Advisor Chat przedstawia odpowiedź tekstową lub wizualizację. Insight Advisor Chat może zaproponować dalsze analizy związane z zapytaniem, które utworzą różne wizualizacje. Możesz także zadawać dodatkowe pytania, na przykład w Niemczech lub za rok 2019, a Insight Advisor Chat poda nowe wyniki.

Jeśli aplikacja definiuje przedziały czasu w skrypcie ładowania, modelu logicznym lub instrukcji AutoCalendar, możesz poprosić Insight Advisor o porównania okresów. W porównaniach możesz zapytać o miesiące, kwartały i lata. Aby poprosić o porównanie, użyj w pytaniu słów vs, over, against lub compare to. Na przykład:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

To, co możesz wyszukiwać i wyświetlać w aplikacjach, zależy od aplikacji i Twoich uprawnień w przestrzeni danej aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Dostępność zawartości aplikacji w Insight Advisor Chat.

InformacjaW celu uzyskania pomocy wprowadź help.

Aby wyświetlić i wybrać spośród dostępnych opcji, kliknij Aplikacje, Wymiary bądź Miary lub wprowadź Pokaż aplikacje, Pokaż wymiary lub Pokaż miary. Wymiary i miary wyświetlają odpowiednie elementy główne z aplikacji. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola wymiarów i miar.

Możesz kliknąć Pytania, aby wyświetlić do pięciu losowych przykładowych pytań z aplikacji, do których masz dostęp. Możesz ponownie kliknąć Pytania, aby odświeżyć listę pytań. Kliknięcie przykładowego pytania wprowadza pytanie do czatu, w którym możesz je edytować przed wysłaniem.

W wizualizacjach nie można dokonywać wyborów tak jak w aplikacji. Możesz wyświetlać etykietki do wizualizacji i — w zależności od danych w aplikacji — przewijać duże wykresy. Możesz kliknąć Zbadaj to dokładniej, aby wyświetlić wizualizację w funkcji Insight Advisor w aplikacji źródłowej.

Aby aplikacje pojawiły się w Insight Advisor Chat, należy je włączyć dla wniosków. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat.

Używanie języka naturalnego w wyszukiwaniach

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól z modelu danych aplikacji. Można wyświetlić dostępne aplikacje, wprowadzając Pokaż aplikację. Możesz wyświetlić dostępne wymiary i miary, wpisując pokaż wymiary i pokaż miary. Kliknięcie wymiaru powoduje wyświetlenie pierwszych 10 wartości tego wymiaru. Kliknięcie miary powoduje zastosowanie tej miary.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

 • Time: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
 • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
 • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania lub compare.You can ask for a comparison by adding vs or compare to your question Na przykład Compare sales to expenses over time.Można żądać ocen, dodając przymiotnik top do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

Przekazywanie opinii

Możesz przekazać opinię na temat wizualizacji generowanych przez funkcje Insight Advisor i Insight Advisor Chat. Opinie mogą być używane przez administratorów audytu do poprawy środowiska użytkownika poprzez zmiany w logice biznesowej aplikacji lub samych danych.

Kliknij Rate na wykresie wygenerowanym przez Insight Advisor Chat, aby przekazać opinię na temat wizualizacji. Możesz wskazać pozytywną lub negatywną odpowiedź i napisać komentarz.

Okno dialogowe do przekazywania opinii na temat analiz funkcji Insight Advisor Chat

Okno dialogowe opinii na temat wykresu zalecanego przez funkcję Insight Advisor lub Insight Advisor Chat.

Więcej informacji, patrz Korzystanie z opinii i wskaźników użytkowania w celu poprawy użyteczności aplikacji.

Obsługiwane języki

Pytania w języku naturalnym w Insight Advisor Chat są obsługiwane w następujących językach:

 • Niemiecki

 • Angielski

 • hiszpański

 • francuski

 • włoski

 • Portugalski

Uwagi dotyczące języka

Obsługi języków w funkcji Insight Advisor Chat dotyczą następujące ograniczenia:

 • W języku hiszpańskim nazwy pól i wartości zawierające litery ze znakami diakrytycznymi (á, é, í, ó, ú, ü, ñ) lub odwrócone znaki interpunkcyjne (¿, ¡) nie są traktowane jako te same wartości bez znaków diakrytycznych. Na przykład:

  • México nie zwróci wyników dla Mexico, ani Mexico nie zwróci wyników dla México.
  • Categorias nie zwróci wyników dla Categorías, ani Categorías nie zwróci wyników dla Categorias.

  Jeśli chcesz, aby terminy były uznawane za ekwiwalenty, dodaj je jako synonimy w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie synonimów do Insight Advisor.

 • Odpowiedzi narracyjne w obsługiwanych językach obejmują tylko ogólne stwierdzenie, gdy pytanie zawiera więcej niż dwa filtry lub więcej niż dwa filtry wartości danych w wymiarze. Użyte filtry są jednak uwzględniane w odpowiedzi.

Uwagi dotyczące przesyłania danych zamiany głosu na tekst

W wielu przeglądarkach internetowych funkcja wyszukiwania z zamianą głosu na tekst w Insight Advisor wykorzystuje interfejs API Web Speech do zewnętrznego przetwarzania danych zamiany głosu na tekst. Jest on używany zarówno przez Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, jak i Insight Advisor Chat. Przeglądarka internetowa użytkownika może wysyłać dźwięk nagrany przez swój interfejs API do zewnętrznego źródła w celu transkrypcji. Przetwarzanie głosu będzie obsługiwane przez usługę internetową wybraną przez przeglądarkę internetową użytkownika. W rezultacie przechwycone informacje mogą zostać wysłane na serwer innej firmy. W związku z tym nie ma gwarancji, że dane pozostaną w regionie Qlik użytkownika. Qlik nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez tę osobę trzecią.

Jeżeli użytkownicy chcą ograniczyć ten przepływ informacji do swojej przeglądarki innego producenta (wyłączyć funkcję przetwarzania głosu na tekst), mogą w tym celu użyć różnych elementów sterujących, w tym ustawień w wybranej przeglądarce oraz innych konfiguracji zabezpieczeń.

Ograniczenia

Insight Advisor Chat mają następujące ograniczenia:

 • Następujące wykresy nie obsługują pasków przewijania i etykietek w funkcji Insight Advisor Chat:
  • Wykres kombi
  • Wykres punktowy
  • Wykres kaskadowy
 • Odpowiedzi narracyjne nie są dostępne w przypadku zapytań z wieloma wymiarami lub co najmniej trzema miarami.
 • Podczas korzystania z funkcji przekształcania głosu na tekst do zadawania zapytań w języku naturalnym język funkcji Insight Advisor powinien być zgodny z językiem używanym w danych.

 • Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access wymagają dodatkowej konfiguracji dla użytkowników usługi, aby aplikacje były dostępne w funkcji Insight Advisor Chat. Więcej informacji zawiera temat Używanie Section Access i Insight Advisor Chat. Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access mają następujące ograniczenia:

  • Sugestie aplikacji dotyczące zapytania obejmują aplikacje korzystające z instrukcji Section Access z przestrzeni, do których masz dostęp. Jeśli nie masz dostępu do tych aplikacji, wybranie aplikacji nic nie da.

 • Insight Advisor Chat wyświetla aplikacje włączone dla czatu w hubie z przestrzeni, do których masz dostęp. Musisz mieć uprawnienia w tych przestrzeniach, aby wyświetlać aplikacje. Jeśli masz uprawnienie Może zarządzać w przestrzeni zarządzanej, ale nie masz uprawnień Może wyświetlać ani Może współtworzyć, będziesz widzieć aplikacje z tej przestrzeni zarządzanej w Insight Advisor Chat, anie nie będzie można wyświetlić z nich wizualizacji.
 • Nowe elementy główne i słownictwo logiki biznesowej dodane do aplikacji nie są dostępne w Insight Advisor Chat do czasu załadowania aplikacji.
 • Jeśli nazwa pola zawiera tylko wartości liczbowe, to pole będzie używane podczas generowania wyników wyszukiwania w języku naturalnym zamiast superlatywów (takich jak najlepsi czy najgorsi z tą samą wartością liczbową).

  Jeżeli na przykład szukasz top 3 service providers, a jedno z pól nosi nazwę 3, w wynikach zapytania zostanie użyte 3 zamiast 3 najlepszych usługodawców.

 • Porównanie okresów ma następujące ograniczenia:
  • Aplikacja musi definiować okresy w skrypcie ładowania, modelu logicznym lub instrukcji AutoCalendar, aby obsługiwać porównania okresów.
  • W przypadku zapytań takich jak year over year lub month over month całe określenie musi być podane w całości. Skróty, takie jak YOY lub MOM, nie są obsługiwane.
  • Porównania okresów obsługują tylko jedną miarę i jeden wymiar w zapytaniu w języku naturalnym.
 • Aby uzyskać informacje o obsługiwanych typach analiz dla wniosków narracyjnych, zobacz temat Ograniczenia.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej