Gå till huvudinnehåll

Välja data i Skriptredigeraren

Du kan välja vilka fält som ska laddas från filer eller databastabeller och vilka vyer av datakällan du vill ha med hjälp Välj data i Skriptredigeraren.

Förutom att välja fält kan du även byta namn på fält i dialogen. När du har valt fälten kan du infoga den genererade skriptkoden i ditt skript.

Vissa datakällor, som t.ex. en CSV-fil, innehåller en enda tabell samtidigt som andra datakällor, som t.ex. Microsoft Excel-kalkylblad kan innehålla flera tabeller.

Varning:

Do not add a table in Data load editor that has already been added as a scripted table with the same name and same columns in Data manager.

Du öppnar Välj data genom att klicka på Data Selection på en datakoppling i Skriptredigeraren.

Välja data från en databas

När du väljer data från en databas kan datakällan innehålla flera tabeller.

Gör följande:

 1. Öppna Skriptredigeraren.
 2. Klicka på Data Selection på en databasanslutning under Dataanslutningar till vänster.

  Dialogen för val av data visas.

 3. Välj en Databas från listrutan.

  Vissa dialoger för val har ingen Databas-listruta eftersom databasnamnet anges när anslutningen konfigureras.

 4. Välj Ägare till databasen.

  Listan över Tabeller fylls i med vyer och tabeller som är tillgängliga i den valda databasen.

  Vissa databaser kräver inte att ägare anges under dataurvalsprocessen.

 5. Välj en tabell.
 6. Välj fält du vill ladda genom att markera kryssrutan invid varje fält du vill ladda.

  Du kan välja alla fält i tabellen genom att markera rutan invid tabellnamnet.

  Tips: Du kan redigera fältnamnet genom att klicka på befintligt fältnamn och skriva in ett nytt namn. Detta kan påverka hur tabellen länkas till andra tabeller, eftersom de som standard länkas genom de gemensamma fälten.
 7. Välj ytterligare tabeller om du vill lägga till data från dem.

  Observera: Du kan inte byta namn på fält i guiden Dataval samtidigt som du filtrerar efter fält med hjälp av sökfunktionen. Du måste först radera söksträngen i textrutan.
  Observera: Det går inte att byta namn på två fält i samma tabell så att de får samma namn.
 8. När du är klar med dataurvalet gör du följande:

  • Klicka på Infoga skript.

   Fönstret Dataval stängs och LOAD/SELECT-satserna infogas i skriptet efter dina val.

Välja data från ett Microsoft Excel-kalkylblad

Om du väljer data från ett Microsoft Excel-kalkylblad kan filen innehålla flera ark. Varje ark laddas som en separat tabell. Ett undantag är om arket har samma fält-/kolumnstruktur som ett annat ark eller en annan laddad tabell, då konkateneras tabellerna.

Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

Gör följande:

 1. Klicka på Data Selection på lämplig mappkoppling i Skriptredigeraren.

  Dialogen för val av fil visas.

 2. Välj en fil i listan med filer som är tillgängliga för den här mappkopplingen.
 3. Välj det första arket du vill välja data från. Du kan markera alla fält i tabellen genom att markera för kryssrutan invid arknamnet.

 4. Se till att du har gjort lämpliga inställningar för arket:

  Inställningar som kan vara användbara för att få en korrekt tolkning av tabelldata.
  UI-element Beskrivning
  Fältnamn Ange om tabellen innehåller Inbäddade fältnamn eller Inga fältnamn. I ett Excel-kalkylblad innehåller den första raden normalt de inbäddade fältnamnet. Om du väljer Inga fältnamn får fälten namnet A, B, C ...

  Rubrikstorlek

  Inställt på det antal rader som ska utelämnas som tabellrubrik, normalt rader som innehåller allmän information som inte är i kolumnformat.

 5. Välj fält du vill ladda genom att markera kryssrutan invid varje fält du vill ladda.

  Tips: Du kan redigera fältnamnet genom att klicka på befintligt fältnamn och skriva in ett nytt namn. Detta kan påverka hur tabellen är länkad till andra tabeller, eftersom de som standard är kopplade genom de gemensamma fälten.
 6. När du är klar med dataurvalet gör du följande:

  • Klicka på Infoga skript.

   Fönstret Dataval stängs och LOAD/SELECT-satserna infogas i skriptet efter dina val.

Tips: Du kan även använda en Microsoft Excel-fil som datakälla med hjälp av ODBC-gränssnittet. I så fall behöver du använda en ODBC-datakoppling i stället för en Alla filer-datakoppling.

Välja data från en tabellfil

Du kan välja data från ett stort antal datafiler.

 • Textfiler, där data i fält separeras av avgränsare som komma, tabb eller semikolon (kommaavgränsad variabel (CSV)-filer).
 • HTML-tabeller.
 • XML-filer.
 • KML-filer.
 • Filer i Qliks egna format QVD och QVX.
 • Filer med fast postlängd
 • DIF-filer (Data Interchange Format).

Gör följande:

 1. Klicka på Data Selection på lämplig mappkoppling i Skriptredigeraren.

  Dialogen för val av fil visas.

 2. Välj en fil i listan med filer som är tillgängliga för den här mappkopplingen.
 3. Se till att du har valt lämplig filtyp i Filformat.
 4. Se till att du har gjort lämpliga inställningar för filen. Filinställningarna är olika för olika filtyper.

  Mer information finns i Välja inställningar för filtyper.

 5. Välj fält du vill ladda genom att markera kryssrutan invid varje fält du vill ladda. Du kan också markera alla fält i en fil genom att markera kryssrutan invid arknamnet.

  Tips: Du kan redigera fältnamnet genom att klicka på befintligt fältnamn och skriva in ett nytt namn. Detta kan påverka hur tabellen är länkad till andra tabeller, eftersom de som standard är kopplade genom de gemensamma fälten.
 6. När du är klar med dina dataurval klickar du på Infoga skript.

 7. Fönstret Dataval stängs och LOAD/SELECT-satserna infogas i skriptet efter dina val.

  Observera: Användare som har redigeringsbehörighet i ett utrymme kan läsa, skriva till och ladda datafiler i det utrymmet. Andra användare ser inte datafilerna.

Välja inställningar för filtyper

Avgränsade tabellfiler

De här inställningarna valideras för en avgränsad tabellfil som innehåller en enda tabell, där varje post avgränsas med en radmatning och varje fält separeras med ett avgränsat tecken, till exempel en CSV-fil.

File format settings for delimited table files
UI item Description
File format for delimited table files

Set to Delimited or Fixed record.

When you make a selection, the select data dialog will adapt to the file format you selected.

Field names Set to specify if the table contains Embedded field names or No field names.

Delimiter

Set the Delimiter character used in your table file.

Quoting

Set to specify how to handle quotes:

None = quote characters are not accepted

Standard = standard quoting (quotes can be used as first and last characters of a field value)

MSQ = modern-style quoting (allowing multi-line content in fields)

Header size

Set the number of lines to omit as table header.

Character set

Set character set used in the table file.

Comment

Data files can contain comments between records, denoted by starting a line with one or more special characters, for example //.

Specify one or more characters to denote a comment line. Qlik Sense does not load lines starting with the character(s) specified here.

Ignore EOF Select Ignore EOF if your data contains end-of-file characters as part of the field value.

Datafiler med fasta poster

Datafiler med fasta poster innehåller en enda tabell där varje post (datarad) innehåller ett antal kolumner med en fast fältstorlek, vanligtvis kompletterat med mellanslag eller tabbtecken.

Du kan ställa in fältbrytningsplaceringar på två olika sätt:

 • Ange fältbrytningsplaceringar avgränsade med kommatecken manuellt under Placering av fältbrytningar. Varje placering markerar början på ett fält.

  Example: 1,12,24

 • Aktivera Fältbrytningar för att redigera fältbrytningsplaceringar interaktivt i förhandsgranskningen av fältdata. Placering av fältbrytningar uppdateras med de valda placeringarna. Du kan göra något av följande:
  • Klicka i fältdataförhandsvyn för att infoga en fältbrytning.

  • Klicka på en fältbrytning för att ta bort den.
  • Dra i en fältbrytning för att flytta den.
File format settings for fixed record data files
UI item Description
Field names Set to specify if the table contains Embedded field names or No field names.

Header size

Set Header size to the number of lines to omit as table header.

Character set

Set to the character set used in the table file.

Tab size Set to the number of spaces that one tab character represents in the table file.
Record line size

Set to the number of lines that one record spans in the table file. Default is 1.

HTML-filer

HTML-filer kan innehålla flera tabeller. Qlik Sense tolkar alla element med en <TABLE>-tagg som en tabell.

File format settings for HTML files
UI item Description
Field names Set to specify if the table contains Embedded field names or No field names.

Character set

Set the character set used in the table file.

XML-filer

Du kan läsa in data som är lagrade i XML-format.

Det finns inga specifika formatinställningar för XML-filer.

QVD-filer

Du kan läsa in data som är lagrade i QVD-format. QVD är ett Qlik-originalformat och kan bara skrivas till och läsas av Qlik Sense eller QlikView. Detta filformat är optimerat för hastighet vid datainläsning från ett Qlik Sense-skript, men är samtidigt mycket kompakt.

Det finns inga specifika formatinställningar för QVD-filer.

Mer information finns i Arbeta med QVD-filer.

QVX-filer

Du kan läsa in data som har sparats i Qlik data eXchange (QVX)-format. QVX-filer skapas med hjälp av anpassade kopplingar som har utvecklats med Qlik QVX SDK.

Det finns inga specifika formatinställningar för QVX-filer.

KML-filer

Du kan ladda kartfiler som finns lagrade i KML-format och använda dem för kartvisualiseringar.

Det finns inga specifika formatinställningar för KML-filer.

Mer information finns i Läs in egen kartdata.

Förhandsgranska skript

Satserna som läggs till visas i förhandsgranskningen för skriptet, som du kan välja att dölja genom att klicka på Förhandsgranska skriptet.

Inkludera LOAD-satser

Om Inkludera LOAD-sats har valts genereras SELECT-satser med föregående LOAD-satser med hjälp av SELECT-satserna som indata.

Observera: Om du byter namn på fält i en tabell kommer en LOAD-sats att infogas automatiskt oavsett den här inställningen.