Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

inmonths — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy znacznik czasu mieści się w tym samym okresie miesięcznym, dwumiesięcznym, kwartalnym, czteromiesięcznym lub półrocznym, jako data bazowa. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

Składnia:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Schemat funkcji inmonths()

Schemat pokazuje zakres czasu, w którym funkcja inmonths() będzie zwracać prawdę lub fałsz dla daty bazowej.

Funkcja inmonths() dzieli rok na segmenty na podstawie przekazanego argumentu n_months. Następnie określa, czy każdy z ocenianych znaczników czasu wypada w tym samym segmencie, co argument base_date. Jeśli jednak zostanie przekazany argument period_no, funkcja określa, czy znaczniki czasu wypadają w poprzednim lub następnym okresie od base_date.

Następujące segmenty roku są dostępne w funkcji jako argumenty n_month.

Argumenty funkcji n_month
Okres Liczba miesięcy
miesiąc 1
dwa miesiące 2
kwartał 3
cztery miesiące 4
pół roku 6

Funkcja inmonths() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w if expression. Za pomocą funkcji inmonths() możesz wybrać okres, który chcesz sprawdzić. Na przykład możesz pozwolić użytkownikowi zidentyfikować produkty wytworzone w miesiącu, kwartale lub półroczu określonego okresu.

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Argumenty
Argument Opis
n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny okresu.
period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.

first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Aby ustawić pierwszy miesiąc roku w argumencie first_month_of_year, możesz użyć następujących wartości:

first_month_of_year values
Miesiąc Wartość
Luty 2
Marzec 3
Kwiecień 4
May 5
Czerwiec 6
Lipiec 7
Sierpień 8
Wrzesień 9
Październik 10
Listopad 11
Grudzień 12

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)Zwraca wartość  TRUE. Ponieważ wartość  znacznika,  01/25/2013, zawiera się w okresie czteromiesięcznym od  01/01/2013  do  04/30/2013, w którym przypada base_date, 04/25/2013.
inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0)Zwraca wartość FALSE. Ponieważ data 05/25/2013 przypada poza tym samym okresem co poprzedni przykład.
inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1 )Zwraca wartość  TRUE. Ponieważ wartość period_no, -1 powoduje przesunięcie okresu wyszukiwania w tył o jeden okres czterech miesięcy (wartość n-months), przez co okres wyszukiwania przypada od 09/01/2012 do 12/31/2012.
inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3)Zwraca wartość  TRUE. Ponieważ wartość first_month_of_year jest ustawiona na 3, co sprawia, że okres wyszukiwania jest od 03/01/2006 do 07/30/2006 zamiast od  01/01/2006 do 04/30/2006.

Przykład 1 — bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!