Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

yeartodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja sprawdza, czy wejściowy znacznik czasu przypada w roku daty dnia, w którym skrypt został ostatnio załadowany, i zwraca True, jeśli przypada, a False, jeśli nie przypada.

Składnia:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Typ zwracanych danych: Wartość logiczna

Informacja

W Qlik Sense wartość logiczna Prawda jest reprezentowana przez -1, a wartość Fałsz jest reprezentowana przez 0.

Przykładowy diagram funkcji yeartodate()

Diagram przedstawiający wartości dat, dla których funkcja yeartodate zwróci wartość True lub False.

Jeśli żaden z parametrów opcjonalnych nie jest używany, wówczas data od początku roku oznacza dowolną datę w ciągu roku kalendarzowego od 1 stycznia aż do daty ostatniego wykonania skryptu włącznie.

Innymi słowy, funkcja yeartodate(), jeśli zostanie wywołana bez żadnych dodatkowych parametrów, pobiera znacznik czasu i zwraca wartość logiczną zależną od tego, czy dana data wypadła w roku kalendarzowym do daty przeładowania włącznie.

Istnieje jednak także możliwość zmiany daty początkowej roku za pomocą argumentu firstmonth, jak również dokonywania porównań z poprzednimi lub następnymi latami za pomocą argumentu yearoffset.

Ponadto, w przypadku historycznych zestawów danych, funkcja yeartodate() udostępnia parametr umożliwiający ustawienie argumentu todaydate, co spowoduje porównanie znacznika czasu z rokiem kalendarzowym do daty przekazanej w argumencie todaydate włącznie.

Argumenty
Argument Opis
timestamp

Znacznik czasu do porównania, np. '10/12/2012'.

yearoffset

Po określeniu wartości yearoffset parametr yeartodate zwraca wartość True dla tego samego okresu w innym roku. Ujemna wartość yearoffset wskazuje poprzedni rok, a dodatnie przesunięcie — przyszły rok. Najnowszą datę od początku roku uzyskuje się przez określenie yearoffset = -1. W przypadku pominięcia przyjmuje się wartość 0.

firstmonth

Przez określenie wartości firstmonth z zakresu od 1 do 12 (1 w przypadku pominięcia) można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Jeżeli na przykład chcesz pracować z rokiem finansowym, który zaczyna się 1 maja, określ firstmonth = 5. Wartość 1 oznaczałaby rok podatkowy zaczynający się 1 stycznia, a wartość 12 – rok podatkowy zaczynający się 1 grudnia.

todaydate Określenie parametru todaydate (w przypadku pominięcia jest to znacznik czasu ostatniego wykonania skryptu) umożliwia przeniesienie dnia używanego jako górna granica okresu.

Kiedy używać

Funkcja yeartodate() zwraca wynik logiczny. Zazwyczaj ten typ funkcji będzie używany jako warunek w wyrażeniu if. Spowoduje to zwrócenie agregacji lub obliczeń w zależności od tego, czy przetwarzana data wypada w roku do daty ostatniego przeładowania aplikacji włącznie.

Na przykład funkcja YearToDate() może zostać użyta do identyfikacji całego sprzętu wyprodukowanego do danego momentu w roku.

W poniższych przykładach przyjmuje się, że ostatnie przeładowanie miało miejsce 18.11.2011 r.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
yeartodate( '11/18/2010') zwraca wartość False
yeartodate( '02/01/2011') zwraca wartość True
yeartodate( '11/18/2011') zwraca wartość True
yeartodate( '11/19/2011') zwraca wartość False
yeartodate( '11/19/2011', 0, 1, '12/31/2011') zwraca wartość True
yeartodate( '11/18/2010', -1) zwraca wartość True
yeartodate( '11/18/2011', -1) zwraca wartość False
yeartodate( '04/30/2011', 0, 5) zwraca wartość False
yeartodate( '05/01/2011', 0, 5) zwraca wartość True

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – yearoffset

Przykład 3 – firstmonth

Przykład 4 – todaydate

Przykład 5 – Przykład z użyciem obiektu wykresu

Przykład 6 – Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!