Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

monthsend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, czterech miesięcy lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać znacznik czasu końca okresu poprzedniego lub następnego. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: dual

Schemat funkcji monthsend.

Diagram pokazujący sposób użycia funkcji monthsend do identyfikacji najpóźniejszego znacznika czasu wybranego okresu.
Argumenty
Argument Opis
n_months Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.
first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Funkcja monthsend() dzieli rok na segmenty na podstawie przekazanego argumentu n_months. Następnie sprawdza, do którego segmentu należy każda z przekazanych dat, i zwraca ostatnią milisekundę, w formacie daty, tego segmentu. Funkcja może zwrócić końcowy znacznik czasu z poprzednich lub następnych segmentów, jak również może przedefiniować pierwszy miesiąc roku.

Następujące segmenty roku są dostępne w funkcji jako argumenty n_month:

Argumenty funkcji n_month
Okres Liczba miesięcy
miesiąc 1
dwa miesiące 2
kwartał 3
cztery miesiące 4
pół roku 6

Funkcja monthsend() jest zwykle jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka miesiąca, który upłynął do tej pory. Użytkownik może, przy użyciu zmiennej, wybrać dowolny okres. Na przykład, funkcja monthsend() może dostarczyć zmienną wejściową umożliwiającą użytkownikowi obliczenie sumy odsetek jeszcze nie zapłaconych w miesiącu, kwartale lub półroczu.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykłady funkcji
PrzykładWynik
monthsend(4, '07/19/2013')Zwraca wartość 08/31/2013.
monthsend(4, '10/19/2013', -1)Zwraca wartość 08/31/2013.
monthsend(4, '10/19/2013', 0, 2)Zwraca wartość 01/31/2014.
Ponieważ początkiem roku staje się miesiąc 2.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_month_of_year

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!