Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tabela prosta

W tabeli prostej wyświetlanych jest kilka pól naraz, a każdy wiersz zawiera dane powiązane logicznie. Tabela może składać się z dowolnej potrzebnej liczby wymiarów i miar. Tabela prosta jest zawarta w pakiecie Visualization bundle, dostępnym w Opcjach zaawansowanych.

Twórcy aplikacji mogą jednocześnie dodawać wiele pól, dostosowywać tabelę na poziomie kolumn, dodawać alternatywne wymiary i miary, ustawiać szerokość kolumn, stosować paginację i włączać eksplorację wykresów.

Eksploracja wykresu umożliwia użytkownikom, którzy nie mają uprawnień do edycji, dostosowywanie oryginalnej tabeli prostej w trybie analizy. Ci użytkownicy mogą dodawać lub usuwać kolumny, zmieniać porządek sortowania, przemieszczać kolumny i dokonywać wyborów. Następnie mogą udostępniać, pobierać, subskrybować lub dodawać do zakładek nowy układ tabeli. Zmiany wprowadzone w trybie eksploracji wykresu przez użytkownika nie są widoczne dla innych użytkowników analizujących ten sam arkusz.

InformacjaTa strona dotyczy tabeli prostej z pakietu Visualization bundle. Informacje o natywnym obiekcie tabeli zawiera temat Tabela.

Kiedy używać

Tabel prostych należy używać, gdy wymagane jest wyświetlenie szczegółowych danych i dokładnych wartości, a nie wizualizacji wartości. Tabele dobrze sprawdzają się, gdy wymagane jest porównywanie poszczególnych wartości. W tabelach bardzo wydajnie działają wymiary grup hierarchicznych. Na ograniczonej przestrzeni można drążyć do następnego poziomu szczegółów i analizować zaktualizowane wartości miary. Użyj tej tabeli, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli tworzyć niestandardowe tabele w trybie analizy.

Zalety

Tabele można filtrować i sortować na różne sposoby. W tabeli można uwzględnić wiele wartości, a drążenie w tabeli to dobry sposób na wykorzystanie ograniczonej ilości miejsca w arkuszu. Tabela jest idealna, gdy wymagane jest wyświetlenie konkretnych wartości, a nie trendów lub wzorców. Tabele to prosty sposób eksportowania danych do innych programów.

Wady

Jeśli tabela prosta zawiera wiele wartości, trudno jest uzyskać przegląd ich powiązań. Utrudnione jest także identyfikowanie nieprawidłowości w tabeli.

Najlepsze praktyki optymalizacji tabel

Jeśli tabela ma zbyt wiele wymiarów i miar, może się ładować wolno. Najlepsza praktyka polega na dodaniu większości pól i wyrażeń jako kolumn alternatywnych. To zachęca użytkowników do dodawania tylko potrzebnych pól w ramach eksploracji wykresów.

Możesz także zwiększyć wydajność, ograniczając liczbę kolumn tabeli do maksymalnie 10.

Tabele wyodrębniające pola z jednego źródła danych będą działać lepiej niż tabele zawierające pola z różnych źródeł danych.

Tworzenie tabeli prostej

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć tabelę prostą.

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Qlik Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Tabela prosta.
 2. Kliknij Dodaj kolumny, aby dodać elementy do tabeli. Otworzy się menu rozwijane:
  • Pola i elementy główne: otwiera okno dialogowe z możliwością wyszukiwania, w którym wyświetlane jest każde pole i element główny. Możesz dodać dowolny element jako wymiar lub miarę.
  • Wyrażenie niestandardowe: otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać wyrażenie lub otworzyć edytor wyrażeń .
 3. W panelu właściwości, w obszarze Dane kliknij , aby dodać do tabeli więcej wymiarów lub miar.

Po utworzeniu tabeli konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Wybór stylu tabeli prostej.

WskazówkaSzerokości kolumn są domyślnie ustawione na jedną wartość, tak aby ich suma była równa szerokości wykresu. Szerokość kolumny można dostosować, przeciągając linię podziału nagłówka. Aby przywrócić szerokość domyślną, kliknij dwukrotnie linię podziału nagłówka.

Praca z elementami tabeli

 1. W obszarze Kolumny i Kolumny alternatywne kliknij pole wyboru obok dowolnego elementu, a następnie , aby wykonać takie czynności jak wycinanie, wklejanie i usuwanie. Kliknij pole wyboru obok opcji Kolumny lub Kolumny alternatywne, aby wybrać wszystkie elementy z listy. Użyj ikon strzałek, aby przenosić elementy między poszczególnymi sekcjami.

  InformacjaKolumny alternatywne to kolumny, które użytkownicy mogą dodawać do tabeli podczas korzystania z funkcji Używanie Eksploracji wykresu.
 2. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij obok pola lub wyrażenia i przeciągnij dany element.

 3. Kliknij nazwę elementu, aby otworzyć jego indywidualne właściwości. Tutaj możesz zmienić etykietę, ustawić kolor tła kolumny, kontrolować wyrównanie tekstu, ustawić szerokość kolumny i wykonywać inne czynności.

  InformacjaJeśli opcja Wyrównanie tekstu ma wartość Autom., dane w kolumnach są wyrównywane odpowiednio do typu: wartości tekstowe są wyrównywane do lewej, a wartości liczbowe (w tym daty) — do prawej. Po ustawieniu wartości Niestandardowe można wyrównać dane do lewej, do środka lub do prawej.

Karta Dane w panelu właściwości, gdy wybrana jest tabela prosta. Zostało kliknięte pole Customer, więc po lewej stronie są wyświetlane powiązane właściwości wymiaru.

Panel właściwości po wybraniu tabeli prostej.

Formatowanie reprezentacji wymiaru

Możesz formatować kolumny wymiarów, aby wyświetlać wartości, łącza lub obrazy, korzystając z opcji Reprezentacja w panelu właściwości. Wybierać można następujące reprezentacje: 

 • Tekst: wyświetla wartości wymiarów jako tekst. Jest to wartość domyślna.
 • Łącze: wyświetla wartości jako klikalne łącza. Używana jest albo wartość wymiaru, albo adres URL. Można też dodać inne adresy URL do wyświetlanych wartości wymiaru.

Formatowanie łączy

Informacja

Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar i otwórz Prezentację we właściwościach.

 2. W obszarze Reprezentacja wybierz Łącze.

 3. W obszarze Ustawienia łącza wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj etykietę: wymiar zawiera docelowy adres URL w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza są wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia docelowego adresu URL.

   W polu Etykieta łącza wpisz opisową etykietę tekstową docelowego adresu URL. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Dodaj adres URL: wartości wymiarów stają się wybieralnymi łączami tekstowymi, które są etykietami adresów URL.

   W obszarze Adres URL łącza wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Formatowanie grafik

Ostrzeżenie

Grafiki w tabelach prostych są dostępne tylko z serwerów i domen, które zostały umieszczone na liście bezpiecznych. Administratorzy udostępniają te zasoby w Konsoli zarządzania, dodając zasady bezpieczeństwa zawartości (CSP) dla każdego serwera lub domeny. CSP pomaga zapobiegać atakom cross-site scripting, kontrolując to, jakich zasobów przeglądarka może żądać od serwera.

Informacja

Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar i otwórz Prezentację we właściwościach.

 2. W obszarze Reprezentacja wybierz Grafika.

 3. W obszarze Ustawienie grafiki wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj etykietę: wymiar zawiera bezwzględny adres URL grafiki w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza są wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia URL.

   W obszarze Etykieta obrazu wprowadź opisową etykietę tekstową grafiki, która będzie wyświetlana jako tekst alternatywny po wskazaniu grafiki kursorem. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Dodaj adres URL: wartości wymiarów stają się etykietami alternatywnego tekstu wyświetlanego po wskazaniu grafiki kursorem.

   W obszarze Adres URL grafiki wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

 4. W obszarze Wymiarowanie wybierz jedną z następujących opcji wymiarowania:

  • Zawsze dopasowuj

  • Dopasuj na szerokość

  • Dopasuj na wysokość

  • Rozciągnij, aby dopasować

  • Oryginalny rozmiar

 5. W obszarze Pozycja wybierz położenie obrazu w komórce.

Sortowanie tabeli

Sortowanie tabeli można zmieniać na kilka sposobów:

 • Sortowanie kolumn: kolejność wymiarów i miar można zmieniać od strony lewej do prawej.
 • Sortowanie wierszy: zmiana priorytetu sortowania wierszy.
 • Sortowanie wewnętrzne: stosowanie wewnętrznej kolejności sortowania wymiarów i miar.
 • Sortowanie interaktywne: podczas analizy można kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować tabelę.

Sortowanie kolumn

Domyślna kolejność sortowania kolumn odpowiada kolejności dodawania wymiarów i miar do tabeli. Jeśli na przykład miara Sales zostanie dodana jako pierwsza, będzie wyświetlana jako pierwsza w tabeli (pierwsza od lewej). Kolejny dodany wymiar (lub miara) będzie wyświetlany w drugiej kolumnie i tak dalej. Kolejność sortowania kolumn można zmieniać w panelu właściwości zaawansowanych, w sekcji Kolumny.

Sortowanie wierszy

Wiersze są domyślnie sortowane według najwcześniej dodanego wymiaru lub miary: rosnąco w przypadku wartości liczbowych, a malejąco w przypadku tekstowych. Mała strzałka pod nagłówkiem kolumny wskazuje kolumnę, według której sortowana jest tabela.

Kolejność sortowania wierszy można zmienić w panelu właściwości, w sekcji Sortowanie. Aby ustawić priorytet sortowania, przeciągnij wymiary i miary na odpowiednie pozycje. W wielu przypadkach sposób sortowania zależy nie tylko od wymiaru lub miary na pierwszej pozycji w sekcji Sortowanie, ale również od pól na kolejnych pozycjach.

Przykład:  

Poniższy zrzut ekranu ilustruje sortowanie wierszy najpierw według pola Customer, potem pola Month, a na koniec pola Product Type. Widać tu kilka wierszy o takich samych wartościach w kolumnach Customer (A-2-Z Solutions) i Month (wartość miesiąca w polu Month). Wiersze w kolumnie Product Type są posortowane alfabetycznie, ale w tej chwili widać tylko pozycje sprzedaży do klienta A-2-Z Solutions w styczniu.

Tabela z kolejnością sortowania: Customer, Month, Product type.

Można zmienić kolejność sortowania, aby sortowanie drugiego rzędu odbywało się najpierw według kolumny Product Type, a potem według kolumny Month. Teraz wszystkie pozycje sprzedaży do klienta A-2-Z Solutions są sortowane alfabetycznie według kolumny Product Type, a w kolumnie Month wyświetlany jest miesiąc sprzedaży.

Tabela z kolejnością sortowania: Customer, Product type, Month.

Sortowanie wewnętrzne

Wszystkie wymiary i miary mają domyślną kolejność sortowania wewnętrznego (przy ustawieniu Autom.), którą można zmieniać. W sekcji Sortowanie kliknij element, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk, aby zmienić ustawienie sortowania na Niestandardowe. Zmodyfikowana kolejność sortowania wewnętrznego może nie mieć żadnego wpływu na faktyczny wynik sortowania, jeśli inny element ma wyższy priorytet.

Sortowanie interaktywne

Podczas analizy można ustawić sortowanie według konkretnej kolumny, klikając jej nagłówek. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie tabeli według domyślnego sortowania dla wybranego elementu. Drugie kliknięcie odwraca tę kolejność. Ustawienia sortowania interaktywnego obowiązują tylko na poziomie sesji i nie są zapisywane. Aby zmiany kolejności sortowania miały charakter trwały, należy je wprowadzić w panelu właściwości.

Użytkownicy z uprawnieniami Może edytować mogą sortować interaktywnie, używając eksploracji wykresu, klikać Edytuj arkusz i zapisywać te zmiany w oryginalnej tabeli.

Praca z dodatkami

Tabele proste mają następujące opcje w sekcji Dodatki w panelu właściwości:

Sposób obsługi danych

 • Uwzględnij wartości zerowe: Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.
 • Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

  Warunek obliczenia przydaje się, gdy wykres lub tabela wolno reagują z powodu dużej ilości danych. Możesz użyć warunku obliczenia do ukrycia obiektu, dopóki użytkownik nie odfiltruje danych do łatwiejszego w obsłudze poziomu przez zastosowanie wyborów. Użyj właściwości Wyświetlany komunikat, aby przeprowadzić użytkownika przez filtrowanie danych.

  Używanie warunków obliczenia

Wybór stylu tabeli prostej

Po włączeniu Opcji zaawansowanych dostępnych jest wiele opcji stylu w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 5. Na karcie Wykres ustaw rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Nagłówek: Nadaj styl tekstowi nagłówków kolumn.
  • Zawartość: Nadaj styl tekstowi zawartości tabeli. Jeśli wybrano wyświetlanie wiersza Sumy, będzie on miał styl zgodny z tymi ustawieniami, ale jego tekst będzie pogrubiony.

Ponadto możesz dostosować wygląd tekstu wiersza aktywowanego kursorem. Zob. Dostosowywanie działania po aktywacji kursorem.

Dostosowywanie działania po aktywacji kursorem

Możesz ustawić opcje wyświetlania, gdy użytkownik aktywuje kursorem wiersz w tabeli.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Wykres panelu stylów, w sekcji Aktywacja wiersza dostosuj następujące ustawienia:

  • Aby wyróżniać wiersze w tabeli, gdy użytkownik aktywuje je kursorem, ustaw przełącznik w pozycji Wł. W zależności od preferencji możesz wyłączyć to działanie.

  • Kolor najechania na wiersz: Ustaw kolor wyróżniania wiersza, gdy użytkownik aktywuje go kursorem.

  • Kolor czcionki najechania na wiersz: Ustaw kolor tekstu w wyróżnionym wierszu, gdy użytkownik wskaże go kursorem.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 5. Wybierz kolor obramowania.

 6. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 7. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Używanie Eksploracji wykresu

Eksploracja wykresu umożliwia użytkownikom aplikacji i innym użytkownikom, którzy nie mają uprawnień do edycji, dostosowywanie oryginalnej tabeli prostej w trybie analizy. Jest ona dostępna w menu jako Eksploracja wykresu.

Użytkownicy aplikacji i przeglądający mogą korzystać z eksploracji wykresu, aby dodawać lub usuwać kolumny z tabeli, zmieniać sortowanie i szerokość kolumn oraz stosować wybory. W trybie eksploracji wykresu nie można zmienić rozmiaru ani układu całej tabeli na arkuszu.

Tryb eksploracji wykresu to świetny sposób na szybkie usuwanie lub dodawanie danych, a następnie udostępnianie ich, pobieranie lub tworzenie zakładek do nowego stanu tabeli. Jest to bardzo pomocne w aplikacjach, które mają wielu przeglądających o różnych potrzebach. Panel eksploracji wykresu nie jest wyświetlany w udostępnionej ani pobranej tabeli wynikowej.

Jeśli dostosujesz tabelę w trybie eksploracji wykresu, inni użytkownicy nie będą mogli zobaczyć Twoich zmian, chyba że zapiszesz je jako publiczną zakładkę. Oznacza to, że kilku użytkowników może zmieniać tę samą tabelę jednocześnie. Twoje zmiany pozostaną dla Ciebie widoczne, jeśli odświeżysz stronę przeglądarki, ale utracisz je, jeśli się wylogujesz lub przekroczysz limit czasu sesji. W takim przypadku tabela powróci do stanu domyślnego, ustawionego przez osobę, która utworzyła tabelę prostą. Jeśli chcesz zapisać układ tabeli, utwórz zakładkę. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie zakładek.

Użytkownicy z uprawnieniami Może edytować mogą wprowadzać zmiany w tabeli za pomocą eksploracji wykresu, klikać Edytuj arkusz i zapisywać te zmiany w oryginalnej tabeli.

Twórcy aplikacji mogą włączyć eksplorację wykresu w panelu właściwości:

 • Włącz eksplorację wykresu: włącz tę opcję, aby umożliwić eksplorację wykresu.

 • Opcja widoczności:

  • Automatycznie: panel eksploracji wykresu jest widoczny, gdy użytkownicy otwierają arkusz.

  • Zminimalizowana: eksploracja wykresu jest włączona, ale niewidoczna, gdy użytkownicy otwierają arkusz. Użytkownicy mogą ją otworzyć w menu aktywowanym po wskazaniu kursorem, klikając , a następnie Eksploracja wykresu.

Aby element tabeli był dostępny w trybie eksploracji wykresu, twórca tabeli (lub użytkownik z uprawnieniami Może edytować) musi dodać dane pola, elementy główne lub wyrażenia do tabeli jako kolumny lub kolumny alternatywne. Więcej informacji zawiera temat Praca z elementami tabeli.

Eksploracja wykresu w tabeli prostej. Tabela ma trzy kolumny: Customer, Region, City.

Tabela prosta w trybie przeglądania z włączoną eksploracją wykresów.

Eksploracja wykresu tej samej tabeli co powyżej, ale z dwiema miarami dodanymi do tabeli: Sales i Cost. Kolory tła są wynikiem wyrażenia.

Tabela prosta w trybie przeglądania z włączoną eksploracją wykresu.

Ograniczenia

Eksploracja wykresu jest niedostępna, jeśli tabela jest osadzona

Eksploracja wykresów nie będzie działać, jeśli tabela zostanie osadzona w innym obiekcie, takim jak Kontener.

Liczba wyświetlanych wierszy

Jeśli paginacja jest włączona, możesz wyświetlać tylko 100 wierszy naraz. Jeśli paginacja jest wyłączona, możesz wyświetlić do 250 000 wierszy jednocześnie. Jeśli tabela ma więcej niż 250 000 wierszy, zostanie zastosowana paginacja.

Bardzo duże tabele są niewygodne i nieczytelne, więc rzeczywiście użyteczne rozmiary tabeli są znacznie mniejsze od teoretycznie możliwych. Zwykle wskazane jest, by wszystkie kolumny były widoczne bez konieczności przewijania poziomego.

Ułatwienia dostępu

Tabela prosta jest w pełni dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest paginacja. Więcej informacji na temat nawigacji za pomocą klawiatury zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!