Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres sieciowy

Wykres sieciowy (Network chart) umożliwia rysowanie sieci połączonych węzłów i krawędzi od zestawu danych do arkusza. Wykres sieciowy pokazuje przepływy informacji, interakcje między komponentami, a także miejsca, w których komponenty znajdują się w sieci. Rozszerzenie Network chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Wykres sieciowy może udostępniać szeroki przegląd lub może być bardzo szczegółowy. Węzły reprezentują komponenty systemu, a krawędzie pokazują ruch informacji między komponentami. Węzły sieci są połączone z tymi węzłami, z którymi mają najwięcej interakcji. W tej wizualizacji używane są różne style, kolory, rozmiary i obrazy, aby reprezentować różne poziomy sieci.

Zawartość

Należy zdefiniować trzy wymiary, a czwarty wymiar jest opcjonalny:

 • Node identifier (Identyfikator węzła): Ten wymiar określa, które węzły są przedstawiane na wykresie.
 • Node label (Etykieta węzła): Ten wymiar służy do określania etykiet dla każdego z węzłów.
 • Node parent (Węzeł nadrzędny węzła): Ten wymiar pozwala ustawić węzeł nadrzędny danego węzła, a także określa relacje między poszczególnymi węzłami. Musi zawierać wartość identyfikatora węzła nadrzędnego, z którym dany węzeł ma być połączony.
 • Node group (Grupa węzła) (opcjonalnie): Tego wymiaru można użyć do grupowania węzłów. Wszystkie węzły znajdujące się w tej samej grupie będą miały taki sam kolor.

W celu ulepszenia wykresu można użyć maksymalnie trzech miar. Wszystkie miary są opcjonalne, ale należy dodawać je w następującej kolejności:

 1. Tooltip (Etykietka): Pozwala określić wartość miary, która będzie wyświetlana w etykietce po aktywowaniu węzła.
 2. Node size (Rozmiar węzła): Pozwala określić rozmiar węzła odpowiednio do miary.
 3. Edge size (Rozmiar krawędzi): Pozwala określić szerokość linii między węzłami zgodnie z miarą.
InformacjaZanim będzie można ustawić rozmiar węzła, konieczne jest dodanie etykietki. Rozmiar krawędzi można ustawić dopiero po dodaniu etykietki oraz rozmiaru węzła.

Kiedy używać

Diagramy wykresów sieciowych mogą ilustrować sieci komputerowe lub telekomunikacyjne. Pokazują komponenty sieci, a także interakcje między nimi. Na przykład grupa połączonych komputerów, drukarek, modemów, hubów i routerów. Wykres tego typu jest pomocny podczas:

 • planowania struktury sieci;
 • koordynowania aktualizacji istniejącej sieci;
 • raportowania i rozwiązywania problemów z siecią;
 • śledzenia komponentów;
 • tworzenia szczegółowej dokumentacji sieci.

Formatowanie danych

Wykres sieciowy wymaga danych o spójnej strukturze zgodnej z sieciowym modelem danych, w której każdy rekord może mieć wiele elementów nadrzędnych i podrzędnych. Każdy rekord musi zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • Pole określające węzeł — identyfikator węzła. Wartości identyfikatorów węzłów muszą być kolejnymi liczbami całkowitymi, zaczynając od 0.
 • Pole z nazwą węzła.
 • Pole, które określa węzeł nadrzędny. Ta wartość musi być identyfikatorem innego węzła. Jeśli to pole będzie puste, a żaden inny rekord nie będzie odwoływał się do tego węzła, zostanie utworzony węzeł odłączony.
WskazówkaIstnieje także możliwość użycia hierarchicznego modelu danych, w którym każdy węzeł ma dokładnie jeden element nadrzędny. W ten sposób zostanie utworzony wykres w kształcie drzewa.

Poniżej przedstawiono dane przykładowe, które można zapisać w edytorze tekstu i załadować do nowej aplikacji. Należy załadować oba pliki przykładowe. W tym przykładzie przedstawiono przepływy pasażerskie między różnymi lotniskami.

 • ID jest identyfikatorem węzła lotniska.
 • Name jest nazwą węzła lotniska. Służy jako etykieta danego węzła.
 • LinkTo zawiera identyfikator węzła nadrzędnego.
 • Group określa grupę węzła. Może służyć do kolorowania węzłów w zależności od grupy, do której należą.
 • Volume jest wartością przepływu pasażerskiego między ID a LinkTo. Może służyć jako miara w rozmiarze krawędzi.
 • NodeVolume jest wartością łącznego przepływu pasażerskiego dla węzła. Ta wartość jest ładowana w osobnej tabeli, ponieważ wykres nie może automatycznie agregować wartości.

Przykład 1: Airports1.csv

ID;Name;LinkTo;Group;Volume 0;Frankfurt;;0; 1;London;0;1;5 2;Madrid;0;1;4 2;Madrid;1;1;8 3;Warsaw;0;1;7 4;Arlanda;0;1;1 3;Warsaw;1;1;5 4;Arlanda;1;1;6 5;Tunis;0;2;8 5;Tunis;2;2;4 6;Berlin;0;1;6 6;Berlin;4;1;4 7;Rome;0;1;6 7;Rome;6;1;3 8;San Francisco;0;3;2 9;New York;0;3;9

Przykład 2: Airports2.csv

ID,NodeVolume 0,48 1,24 2,16 3,12 4,11 5,12 6,13 7,9 8,2 9,9

Tworzenie wykresu sieciowego

Przykład wykresu sieciowego pokazuje połączenia różnych lotnisk na całym świecie na podstawie podstawowego zestawu danych. Wykorzystuje on przykładowy zestaw danych z tematu Formatowanie danych. W ramach przygotowania zapisz przykładowy zestaw danych w pliku tekstowym, utwórz nową aplikację i załaduj przykładowy zestaw danych.

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Wykres sieciowy.
 2. Kliknij górny przycisk Dodaj wymiar i wybierz ID (Identyfikator) jako identyfikator węzła.
 3. Kliknij drugi przycisk Dodaj wymiar i wybierz Name (Nazwa) jako etykietę węzła.
 4. Kliknij trzeci przycisk Dodaj wymiar i wybierz LinkTo (Łącze do) jako węzeł nadrzędny.
 5. Na panelu właściwości kliknij opcję Dane. Kliknij przycisk Dodaj pod opcją Node group (Grupa węzła) i wybierz Group (Grupa) jako wymiar grupy.
 6. W obszarze Miara kliknij przycisk Dodaj pod opcją Tooltip (Etykietka) i wybierz Volume > Sum(NodeVolume).
 7. Kliknij przycisk Dodaj pod opcją Node size (Rozmiar węzła) i wybierz Volume > Sum(NodeVolume).
 8. Kliknij przycisk Dodaj pod opcją Edge size (Rozmiar krawędzi) i wybierz Volume > Sum(Volume).

  Wykres zostanie wyświetlony:

  Wykres z czterema wymiarami i trzema miarami, krawędziami typu dynamicznego, węzłami w postaci kropek i widocznymi wartościami krzywych.

Zmiana wyglądu wykresu

Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Konfigurowanie typu krawędzi

Kształt krzywej między węzłami wykresu można skonfigurować, wybierając opcje Ustawienia > Typ krawędzi w panelu właściwości. Wybierz opcję kształtu krzywych wykresu z menu.

Przykłady:  

Widok z krawędziami typu dynamicznego (krzywymi).

Wykres z krawędziami typu dynamicznego (krzywymi).

Ten sam wykres z zakrzywionymi krawędziami CW.

Ten sam wykres z zakrzywionymi krawędziami CW.

Przełączanie wartości krawędzi

Wartość krawędzi reprezentuje wartość krzywych między węzłami wykresu, a także ich szerokość. Użycie tej opcji powoduje ukrycie wartości liczbowej każdej krzywej. Aby ukryć wartość, przesuń przycisk przesuwny w obszarze Ustawienia > Wyświetl wartość krawędzi (w panelu właściwości) w lewo, co spowoduje wyłączenie tej opcji.

Konfigurowanie etykiety krawędzi

Wartość etykiety krawędzi jest liczbową wartością każdej krzywej wykresu. Można zmienić pozycje etykiet lub ukryć je.

 • Ukryj wartość etykiety krawędzi: ta opcja powoduje ukrycie etykiety krawędzi wykresu sieciowego. W tym celu należy przełączyć przycisk przesuwny w obszarze Ustawienia > Wyświetl wartość krawędzi w panelu właściwości.

 • Pozycja etykiety krawędzi: ta opcja decyduje o miejscu wyświetlania wartości krawędzi na każdej krzywej wykresu: nad krzywą, czy pod krzywą. Wybierz odpowiednią opcję z menu.

Konfigurowanie kształtu węzła

Kształt węzłów można dostosować, wybierając spośród następujących: kropka, kwadrat, romb i trójkąt. W panelu właściwości wybierz opcje Ustawienia > Kształt węzła i wybierz kształt węzła z menu.

Przełączanie opcji cieniowania

Ta opcja umożliwia wyłączenie efektów cieniowania za krzywymi i węzłami wykresu (służy do podświetlania tła). W tym celu należy przełączyć przycisk przesuwny w obszarze Ustawienia > Wyświetlaj cień w panelu właściwości.

Sortowanie

Sortowanie jest ustawione na wartość Autom., a system wybiera porządek sortowania jako domyślny (w obszarze Sortowanie > wymiar wybrany lub miara wybrana w panelu właściwości) dla wszystkich wymiarów i miar. Można je zmieniać osobno za pomocą wyrażenia.

 1. Otwórz menu wymiaru lub miary w obszarze Sortowanie w panelu właściwości.
 2. Przesuń przycisk przesuwny Sortowanie w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
 3. Kliknij pole wyboru Sortuj wg wyrażenia.
 4. Wprowadź ciąg porządku do pola Wyrażenie i naciśnij klawisz Enter. Kolor można również zmieniać, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Wyrażenie).
 5. Wybierz porządek początkowy, wybierając opcję Rosnąco lub Malejąco z menu poniżej.

Formatowanie liczb

Możliwe jest formatowanie wartości miary. Do tej samej wartości — na przykład dla waluty, daty, czasu trwania — można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Dane > Miary i kliknij wybraną miarę.
 2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu Formatowanie liczb.
 3. Wprowadź szczegóły w polach panelu. Te szczegóły będą wyświetlane podczas konfigurowania wykresu w przypadku wybrania opcji innej niż Autom.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Wizualizacje w postaci wykresu sieciowego nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.
 • Maksymalny rozmiar zestawu danych wyświetlanego na wykresie sieciowym to 1400 wierszy. Jeśli wybrany zestaw danych jest większy, węzły i łącza mogą zostać pominięte na wykresie.

  Użyj mniejszego zestawu danych lub użyj wyborów, aby ograniczyć zestaw danych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!