Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres Sankeya

Wykres Sankeya (Sankey chart) umożliwia dodanie konkretnego typu wykresu przepływu do edytowanego arkusza. Wykres wizualnie wyróżnia główne transfery lub przepływy w zdefiniowanych granicach systemu. Szerokość strzałek na wykresie jest proporcjonalna do ilości przepływów. Rozszerzenie Sankey chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

 • Wymagane są co najmniej dwa wymiary i jedna miara. Można użyć do pięciu wymiarów, ale tylko jednej miary.
 • Wymiary nie muszą być równej wielkości po obu stronach diagramu.

 • Wartości wymiarów można użyć do ustawienia koloru przepływów na wykresie.
 • Kolory łączy mogą być oparte na zakotwiczeniu źródłowym lub docelowym.

Wykres z wymiarem źródłowym (Quarter) i wymiarem docelowym (Year).

Wykres Sankeya z wymiarem źródłowym i docelowym

Kiedy używać

Wykres Sankeya jest użyteczny, gdy wymagane jest znalezienie udziałów najważniejszych dla ogólnego przepływu. Taki wykres jest również użyteczny, gdy zachodzi konieczność pokazania konkretnych ilości utrzymywanych w ustawionych granicach systemu.

Tworzenie diagramu wykresu Sankeya

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres Sankeya.

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe> Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Wykres Sankeya.
 2. Kliknij górny przycisk Dodaj wymiar i wybierz wymiar źródłowy dla przepływu wykresu (pojawi się po lewej stronie).
 3. Kliknij drugi przycisk Dodaj wymiar, aby wybrać wymiar docelowy dla przepływu wykresu (pojawi się po prawej stronie).
 4. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiarów i miary diagram wykresu Sankeya zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.

Dodawanie dodatkowych wymiarów

W panelu właściwości dostępnym po wybraniu opcji Dane > Wymiary można dodać maksymalnie pięć wymiarów. Wykres zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia dodanych wymiarów. Wymiary są wyświetlane od lewej do prawej strony, przy czym pierwszy wprowadzony wymiar jest zawsze wymiarem źródłowym. Wymiar docelowy jest zawsze wyświetlany po prawej stronie. W przypadku dodania kolejnych wymiarów wymiary są dodawane po prawej stronie w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone.

Wykres z trzema wymiarami: wymiarem źródłowym (Origin), wymiarem docelowym (Decision) i jednym wymiarem dodatkowym (Destination).

Wykres Sankeya z trzema wymiarami.

Sortowanie

Elementy wykresu Sankeya są automatycznie sortowane od największego przepływu do najmniejszego. Możesz zmienić kolejność sortowania w panelu właściwości.

 1. W panelu właściwości kliknij opcję Sortowanie w obszarze Wygląd.
 2. Przełącz opcję Sortowanie z Automatycznego na Niestandardowe.
 3. Możesz przełączyć Sortuj liczbowo:
  • Włącz: Sortuj liczbowo według Rosnącychlub Malejących.
  • Wyłącz: Przeciągnij swoje wymiary i pomiary do żądanej kolejności.

Zmiana stylu i wyglądu

Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji. Wykres jest aktualizowany automatycznie.

Kolory łączy

Kolory łączy wykresu są oparte na zakotwiczeniach źródłowych lub docelowych. Aby zastosować kolor zakotwiczenia źródłowego lub docelowego do łączy wykresu, należy użyć ciągu ='SOURCE' lub ='TARGET'. Można również wybrać osobny kolor, wprowadzając ciąg kodu koloru. Kolor powinien być poprawnym kolorem stylów CSS.

 1. W panelu właściwości kliknij opcję Prezentacja w obszarze Wygląd.
 2. W obszarze Kolor łącza wprowadź odpowiedni ciąg.
 3. Naciśnij klawisz Enter, a wykres zostanie zaktualizowany.

Kolory łączy można również zmieniać, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Wyrażenie). Istnieje również możliwość pokolorowania łącza, którego intensywność jest oparta na Margin % wartości wymiaru, które łącze reprezentuje.

Przykład:  

Wprowadź ciąg =rgb(round(Avg ([Margin %])*255), 100, 100), gdzie Margin % jest wartością z zakresu od 0 do 1, a łącze zostanie wyświetlone jako czerwone na wykresie.

Nieprzezroczystość łącza

Nieprzezroczystość łącza można dostosowywać, przesuwając przycisk przesuwny suwaka nieprzezroczystości łącza w obszarze Wygląd > Nieprzezroczystość łącza w panelu właściwości. Dodatkowo ustawienie nieprzezroczystości na 1 (skrajnie po prawej stronie) umożliwia wybranie ustawienia, które rzutuje cień, dzięki czemu łącza mają bardziej wyróżniający wygląd.

Kolory węzłów

Istnieje możliwość zmiany kolorów węzłów każdego wymiaru. Kolor powinien być poprawnym kolorem stylów CSS.

 1. Wybierz odpowiedni wymiar w obszarze Dane > Wymiary w panelu właściwości.
 2. Wprowadź ciąg kodu koloru do pola Kolor węzła i naciśnij klawisz Enter. Wykres zostanie zaktualizowany.

  Na przykład: Aby użyć koloru Aqua (#00ffff), ustaw łańcuch kodu koloru na ='#00ffff'. Kolory węzłów można również ustawiać, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Wyrażenie).

  Wartości wymiaru regionu pokolorowane przez wyrażenie.

Dopełnienie węzłów i szerokość węzłów

Można ustawić zarówno odległość w pionie między węzłami („dopełnienie węzłów”), jak i szerokość węzłów wykresu w poziomie („szerokość węzła”).

 1. W panelu właściwości kliknij opcję Prezentacja w obszarze Wygląd.
 2. Przesuń odpowiedni przycisk przesuwny suwaka dopełnienia węzłów i (lub) szerokości węzłów, aby dostosować ustawienia węzłów.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

Po włączeniu Opcji zaawansowanych dostępnych jest wiele opcji stylu w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 5. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł węzła: Nadaj styl nagłówkowi każdego węzła na wykresie.

  • Node label (Etykieta węzła): Nadaj styl tekstowi etykiet wyświetlających poszczególne wartości węzłów.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 5. Wybierz kolor obramowania.

 6. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 7. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!