Przeskocz do zawartości głównej

Aplikacje QlikView w Qlik Sense

Aplikacje QlikView można przesyłać i uzyskiwać do nich dostęp w hubie w chmurze Qlik Sense. Aplikacje QlikView można również udostępniać innym użytkownikom, publikując je w przestrzeniach.

Aplikacje QlikView są kompatybilne z Qlik Sense Enterprise SaaS. Użytkownicy QlikView, którzy chcą korzystać z aplikacji QlikView w środowisku w chmurze, muszą dysponować jednolitą licencją. Licencja jednolita stała się dostępna od wydań April 2019 QlikView i Qlik Sense.

Więcej informacji na temat licencjonowania QlikView zawarto w temacie Licencjonowanie QlikView (tylko w języku angielskim).

Aplikacje QlikView można dodawać do huba w chmurze na następujące sposoby:

Uwaga: W Qlik Sense Business można przesyłać tylko dokumenty QlikView.

Publikowanie aplikacji i łączy QlikView

Aplikacje QlikView działają tak samo jak aplikacje Qlik Sense, ale ich interfejs jest inny i zapewniają dostęp do innych funkcji. W środowisku w chmurze aplikacje QlikView są przeznaczone tylko do przeglądania. Użytkownicy mogą przeglądać wizualizacje w aplikacji, ale nie mogą edytować aplikacji ani dodawać do niej własnych arkuszy. Aplikacje QlikView można udostępniać innym użytkownikom, dodając je do przestrzeni zarządzanych i udostępnionych.

Członkowie huba w chmurze z uprawnieniami administratorów w środowisku QlikView Server mogą dystrybuować dokumenty QlikView i łącza do dokumentów do huba w chmurze. Dokumenty QlikView otwierają się bezpośrednio w hubie w chmurze.

Dokumenty i linki można publikować w Qlik Sense Enterprise SaaS.

Łącza, które są publikowane w hubie w chmurze, przekierowują poza środowisko chmury, do QlikView AccessPoint, gdzie dokument QlikView jest otwarty. Użytkownik musi mieć możliwość dostępu do QlikView Server.

Publikowanie dokumentów QlikView i łączy w hubie w chmurze Qlik Sense (tylko w języku angielskim)

Członkowie huba w chmurze mogą także przesyłać aplikacje QlikView do przestrzeni osobistej w hubie w chmurze i publikować je w przestrzeniach zarządzanych lub udostępnionych. Informacje o przesyłaniu aplikacji QlikView do hubu w chmurze zawarto w temaciePrzesyłanie i udostępnianie aplikacji QlikView w hubie w chmurze Qlik Sense.

Aplikacje QlikView i dokumenty QlikView

W środowisku QlikView pliki QlikView są nazywane dokumentami i są przechowywane w formacie .qvw. W środowisku w chmurze pliki QlikView są nazywane aplikacjami i są przechowywane w formacie .qvf. Dokument QlikView przesyłany do huba w chmurze jest automatycznie konwertowany z formatu .qvw do .qvf, aby zapewnić jego zgodność ze środowiskiem w chmurze. Dokumentów przekonwertowanych z formatu .qvw do .qvf nie można przekonwertować z powrotem.

Przekonwertowanie dokumentu QlikView do postaci aplikacji QlikView pozwala członkom hubu w chmurze na otwieranie i obsługę treści QlikView w środowisku w chmurze. Konwersja jednak wymusza pewne ograniczenia funkcjonalne. Więcej informacji o obsługiwanych i nieobsługiwanych funkcjach aplikacji QlikView zawarto w temacie: Praca z aplikacjami QlikView w hubie w chmurze

Przesyłanie i udostępnianie aplikacji QlikView w hubie w chmurze Qlik Sense

Plik QlikView (.qvw) można ręcznie przesłać do hubu w chmurze Qlik Sense z folderu publikacji QlikView lub z dowolnej innej preferowanej lokalizacji w środowisku Windows. Po przesłaniu aplikacja znajduje się w przestrzeni prywatnej użytkownika. Następnie można współdzielić ją w przestrzeniach współdzielonych i opublikować w przestrzeniach zarządzanych, w których użytkownik dysponuje uprawnieniami Może publikować.

 1. Wybierz QlikViewplik (.qvw), który chcesz przesłać do hubu w chmurze Qlik Sense.
 2. Porada: Pliki QlikView można przesłać z dowolnej lokalizacji lokalnej lub zdalnej. Jeśli przesyłasz plik QlikView z folderu publikacji do środowiska QlikView Server, warto najpierw ponownie przesłać plik z QlikView Management Console, aby upewnić się, że jest on zaktualizowany do najnowszej wersji.
 3. W hubie w chmurze prześlij plik QlikView do swojej przestrzeni prywatnej. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj nowe, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Prześlij aplikację.

 4. Aplikację QlikView można udostępnić innym członkom hubu w chmurze, publikując ją w przestrzeniach zarządzanych lub udostępniając ją w przestrzeniach udostępnionych.
  • Wybierz co najmniej jedną przestrzeń zarządzaną, w której chcesz opublikować aplikację QlikView. Przestrzenie zarządzane są tworzone przez administratora dzierżawy.
   Szczegółowa dokumentacja znajduje się w temacie Praca w przestrzeniach zarządzanych.
  • Wybierz przestrzeń współdzieloną, w której chcesz udostępnić aplikację QlikView. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Praca w przestrzeniach udostępnionych.

Praca z aplikacjami QlikView w hubie w chmurze

W hubie w chmurze można obsługiwać aplikacje QlikView w taki sam sposób, jak aplikacje Qlik Sense. Aplikacje QlikView można dodawać do kolekcji. W odróżnieniu od aplikacji Qlik Sense, aplikacje QlikView hubie w chmurze są przeznaczone tylko do wyświetlania. Aplikacje QlikView można udostępniać innym użytkownikom przy użyciu przestrzeni udostępnionych. Treści udostępnione ani społecznościowe nie mogą być dodawane do nich przez innych użytkowników.

W każdej aplikacji w hubie w chmurze wyświetlana jest jej nazwa, opis, nazwa właściciela oraz data modyfikacji. Możesz kliknąć aplikację, aby ją otworzyć. Po kliknięciu Więcej można wyświetlić więcej opcji dotyczących aplikacji, w tym:

 • Szczegóły

  Wybranie opcji Szczegóły powoduje wyświetlenie przeglądu informacji o aplikacji. Podgląd zawiera daty utworzenia aplikacji i ostatniej modyfikacji. W sekcji Szczegóły widoczne są również znaczniki zastosowane w aplikacji i osoby dysponujące do niej dostępem. Można również przeglądać przestrzenie zarządzane, w których aplikacja została opublikowana.

 • Opublikuj

  Aplikacje można publikować z poziomu przestrzeni prywatnej lub udostępnionej. W celu publikowania do przestrzeni zarządzanych użytkownik musi posiadać w tych przestrzeniach uprawnienie Może publikować.

  Publikowanie aplikacji

 • Edytuj

  Możesz zmienić nazwę aplikacji, jej opis, znaczniki oraz przestrzeń.

  Edytowanie szczegółowych danych aplikacji

 • Usuń

  Aplikację, której jesteś właścicielem, możesz usunąć w hubie w chmurze. Jeśli masz uprawnienie w przestrzeni, możesz także usunąć aplikację z przestrzeni.

  Usuwanie aplikacji

 • Otwieranie aplikacji w dodatku do przeglądarki IE

  Funkcja dostępna tylko w przeglądarce Microsoft Edge w trybie IE

  Plik instalacyjny wtyczki IE Plug-in QlikViewmożna pobrać z witryny Qlik Download Site, patrz Pliki do pobrania.

  Dodatek do IE QlikView to aplikacja zainstalowana w przeglądarce Microsoft Edge użytkownika lokalnego. Jeżeli dodatek został zainstalowany, aplikacja jest otwierana w dodatku, a zawartość aplikacji QlikView jest wyświetlana w formacie możliwie zbliżonym do oryginalnego pliku qvw.

  Adres URL dzierżawy musi być dodany jako zaufana witryna w programie Microsoft Edge (Opcje internetowe > Bezpieczeństwo). Można pominąć fragment https:// adresu URL i włączyć opcję Wyświetlaj zawartość mieszaną dostępną w ustawieniach Poziom niestandardowy... w karcie Zaufane witryny.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł pomocy QlikView on Qlik Cloud Services: open documents using the IE-plugin via Edge Chromium.

Aplikacji QlikView nie można załadować ponownie w hubie w chmurze. Aplikacje, które zostały przesłane ręcznie do hubu w chmurze, można przekazać ponownie ze zaktualizowanymi danymi.

Obsługiwane funkcje

Oto lista obsługiwanych działań podczas otwierania aplikacji QlikView w hubie w chmurze. Obsługiwane jest standardowe użycie wszystkich obiektów i wszystkich wyrażeń.

 • Wybór, wybór możliwych, wybór wykluczonych, wybór wszystkich
 • Dostęp do sekcji
 • Działania i wyzwalacze
 • Do tyłu, do przodu
 • Przestawienie
 • Sortowanie
 • Hierarchiczność
 • Wyszukiwanie
 • Blokowanie
 • Przełączanie arkuszy
 • Odłączanie, dołączanie
 • Minimalizacja, maksymalizacja
 • Wyczyszczenie, wyczyszczenie wszystkich, wyczyszczenie pozostałych pól
 • Ustawienie odwołania
 • Stany alternatywne
 • Analiza zestawów
 • Łączenie łańcuchowe dokumentów

 • Zakładki do dokumentów
 • Zakładki serwera (tworzenie, usuwanie, udostępnianie, wysyłanie w wiadomości e-mail jako łącze)

  Uprawnienia do używania zakładek serwera w aplikacjach QlikView w przestrzeniach są takie same jak dla prywatnych zakładek Qlik Sense.

  Więcej informacji na temat uprawnień można znaleźć w sekcji Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych oraz Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

 • Repozytorium (tylko do odczytu)

  Obsługiwane tylko w przypadku zakładek.

 • Dostępność i rozszerzenia GeoAnalytics
 • Drukowanie (HTML)
 • Funkcja eksportu danych jest obsługiwana za pomocą opcji Pobierz.

  Wyniki mogą różnić się od wyników tradycyjnego polecenia QlikView Wyślij do pliku Excel.

Nieobsługiwane funkcje

Poniżej znajduje się lista aktualnie nieobsługiwanych działań:

 • Dostępem do aplikacji QlikView w środowisku w chmurze zapewniają tylko licencje Analyzer i Professional.
 • Funkcje oparte na trwałości współdziel. pliku w Windows nie są obsługiwane. Na przykład: Obiekty serwerowe, utwórz nową aplikację, dodaj arkusz, nowe obiekty arkusza. Zakładki serwera można migrować z lokalnej instalacji QlikView do aplikacji QlikView w hubie w chmurze.
 • Nie można pobierać aplikacji QlikView z hubu w chmurze.
 • Aplikacji QlikView nie można załadować ponownie w hubie w chmurze.
 • Nie można pobierać danych z dokumentów QlikView za pomocą wyzwalaczy.

 • Aplikacje QlikView w środowisku w chmurze służą tylko do odczytu. Funkcje skryptów nie są dostępne.
 • Klient AJAX i wtyczka IE są obsługiwane, ale poniższe już nie: Otwórz na serwerze i Wersja dla małych urządzeń (klienci mobilni – małe urządzenie i aplikacja mobilna).

 • Nie można zastąpić istniejącej aplikacji nową aplikacją. Z każdym nowym przesłaniem dodawana jest nowa kopia aplikacji, a poprzednia kopia nie jest usuwana, nawet jeśli obie aplikacje mają tę samą nazwę.
 • Uwagi
 • Pola wejściowe
 • Ostatni stan dokumentu
 • Współpraca w sesji
 • Makra
 • Alarmy
 • Raporty (PDF) i drukowanie na żądanie (Qlik NPrinting) nie są obsługiwane.
 • Kopiowanie działa tylko we wtyczce IE.

 • Udostępnianie obiektu
 • Ponowne przesyłanie; pełne i częściowe
 • Repozytorium (tylko do odczytu)

  Obsługiwane tylko w przypadku zakładek.

 • Właściwości (tylko do odczytu)
 • Zaawansowana analiza (rozszerzenia po stronie serwera)
 • Direct Discovery
 • Dynamiczna aktualizacja
 • Eksportowanie, wysyłanie do programu Excel
 • Rozszerzenia Accessibility i GeoAnalytics są obsługiwane, ale nie ma innych rozszerzeń po stronie klienta (rozszerzenia strony trzeciej)

 • Łączenie w pakiety (najczęściej używane w przypadku zdjęć)
 • Obsługiwanych jest wiele języków, ale zarządzanie językami różni się od zarządzania językami w przypadku QlikView AccessPoint, patrz Zmiana języka w Qlik Sense.