Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres lejkowy

Wykres lejkowy (Funnel chart) umożliwia dodawanie wykresu sekwencyjnego, który pokazuje połączone etapy procesu. Każdy etap ulega zmniejszeniu i powinien zawierać podzbiór poprzedniego etapu. Zmniejszanie jest stopniowe, co powoduje, że lejek wykresu staje się coraz węższy.

Wykres lejkowy, na którym przedstawione są stopnie konwersji potencjalnych klientów w klientów w procesie sprzedaży.

Wykres lejkowy, na którym przedstawione są stopnie konwersji potencjalnych klientów w klientów w procesie sprzedaży.

Wykres lejkowy pokazuje wartości z wielu etapów procesu. Te wartości mogą reprezentować cokolwiek, co ulega zmniejszeniu. Wykres lejkowy pokazuje proces, który zaczyna się od 100%, a kończy na niższym procencie. Każdy segment wykresu reprezentuje wartość konkretnego elementu i może wpływać na rozmiar innych segmentów. Rozszerzenie Wykres lejkowy jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

 • Wykres wymaga jednego wymiaru i jednej miary.
 • Segmenty wykresu lejkowego, w przeciwieństwie do wykresów słupkowych, są wyśrodkowane w taki sposób, że tworzą kształt lejka.
 • Wykres z etapami, które zamiast zmniejszać się, zwiększają się, jest wykresem ostrosłupowym.

Kiedy używać

Wykres lejkowy jest użyteczny podczas ilustrowania etapów procesu i ogólnego zmniejszania poszczególnych etapów, na przykład:

 • Reprezentacja procesu sprzedaży pokazująca kwotę potencjalnych przychodów na poszczególnych etapach.
 • Przedstawienie liczby potencjalnych nabywców na poszczególnych etapach w prognozie sprzedaży, tj. proces od potencjalnego klienta do dokonanego zakupu.
 • Rozpoznanie potencjalnych obszarów problemu i wąskich gardeł procesu sprzedaży.
 • Wyjaśnianie procesu sprzedaży nowym członkom zespołu i dostawcom.
 • Ilustrowanie trendu odwiedzin strony internetowej — z uwzględnieniem liczby trafień ze strony głównej do innych obszarów, na przykład sekcji pobierania itp.
 • Pokazanie realizacji zamówień w następujący sposób: zamówienia zainicjowane u góry, po których następują na przykład zamówienia w dostawie, dostarczone, anulowane i zwrócone.
 • Pokazanie przepływu informacji od ściśle tajnych do niesklasyfikowanych.
 • Reprezentowanie obszarów wiedzy — od wiedzy ogólnej aż po wiedzę specjalistyczną.

Tworzenie wykresu lejkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres lejkowy.

 • Wymiar decyduje o tym, jak powinien być pogrupowany w segmenty. Domyślnie wartości wymiarów są wyświetlane w porządku malejącym według wartości miary.
 • Miarą tą jest wartość, która decyduje o rozmiarze każdego segmentu.
 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Grid chart.
 2. Kliknij górny przycisk Dodaj wymiar i wybierz wymiar docelowy (zwykle rynek docelowy) wykresu.
 3. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę (co będzie mierzone) wykresu. Po wybraniu wymiarów (etykieta wymiaru) i miary (etykieta wartości) wykres lejkowy zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do głównego pola wyświetlania.
 5. Kliknij odpowiedni region w obszarze Region. Pole wykresu zostanie zaktualizowane i pojawią się wybrane parametry oraz szczegóły.

Szczegóły, takie jak wymiar, miara i region, będą nadal wyświetlane w polu wykresu nawet po powrocie do trybu Edytuj.

Zmiana wyglądu wykresu

Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Tryb lejka

Kształt lejka można ustawić za pomocą opcji Wygląd > Prezentacja > Tryb lejka.

Obszar

Obszar każdego elementu jest proporcjonalny do danej miary. Wpływ jest wywierany tylko na wysokość pojedynczego segmentu, a nie na cały wykres i nie na zawartość.

Wykres lejkowy ukształtowany w domyślnym trybie lejka.

Wysokość

Wysokość każdego elementu jest proporcjonalna do danej miary. Wpływ jest wywierany tylko na wysokość pojedynczego segmentu, a nie na cały wykres i nie na zawartość.

Wykres lejkowy ukształtowany według wysokości miary.

Szerokość

Szerokość górnej krawędzi jest proporcjonalna do maksymalnej wartości miary. Górny segment to zawsze 100%, a rozmiar kolejnych segmentów jest określany względem pierwszego. Najniższy segment jest prostokątny. To wpływa na kształt lejka, a każdy segment ma osobne nachylenie.

Wykres lejkowy ukształtowany według szerokości miary.

Określanie kolejności

Miara określa tylko kolejność segmentów z największymi wartościami u góry. Kolejność jest ustalona w taki sposób, że nie wpływa na kształt lejka.

Wykres lejkowy ukształtowany z największą wartością u góry.

Kolory

Możesz wybrać sposób kolorowania wykresu lejkowego poprzez zmianę ustawienia Wygląd > Kolory z Auto na Custom.

Pojedynczy kolor

Możesz użyć jednego koloru dla całego wykresu lejkowego, wybierając opcję Pojedynczy kolor w ustawieniu Kolory.

Wykres lejkowy z jednym kolorem.

Kolorowanie według wymiaru

Możesz również pokolorować cały wykres lejkowy według wymiaru, wybierając opcję Według wymiaru w ustawieniu Kolory. Dostępne są dwa gradientowe schematy kolorystyczne:

 • 12 kolorów
 • 100 kolorów

Możesz również wybrać zachowanie trwałych kolorów za pomocą opcji Trwałe kolory.

Kolorowanie według miary

Możesz pokolorować wykres lejkowy według miary, wybierając opcję Według miary w ustawieniu Kolory. Miara wykresu jest wybrana jako domyślna, ale można ją zmienić w opcji Wybierz miarę. Zanim możliwe będzie wybranie nowej miary, aktualnie wybraną miarę należy odłączyć. Miarę można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażeń (Wyrażenie).

Możesz wybrać jeden z czterech schematów kolorystycznych. Możliwe jest również odwrócenie kolorów.

 • Gradient sekwencyjny
 • Klasy sekwencyjne
 • Gradient rozbieżny
 • Klasy rozbieżne

Możesz również ustawić zakres kolorów dla wykresu w oparciu o miarę, ustawiając Zakres naNiestandardowy. Ustaw zakres w opcji Zakres > Min. oraz Zakres > Maks.. Możesz użyć liczby lub wyrażenia wyliczanego jako liczba.

Kolorowanie według wyrażenia

Możesz pokolorować wykres lejkowy według miary, wybierając opcję Według wyrażenia w ustawieniu Kolory. Można go pokolorować na dwa sposoby.

 • W celu pokolorowania wykresu wyrażenie wyliczane jest jako poprawny kolor CSS. Opcja Wyrażenie jest kodem koloru powinna być zaznaczona.
 • Wykres jest kolorowany wartością wyrażenia według schematu kolorystycznego. Opcja Wyrażenie jest kodem koloru powinna być odznaczona.

  Można również ustawić zakres kolorów.

Sortowanie

Elementy wykresu lejkowego są automatycznie sortowane od największego do najmniejszego. Możesz zmienić kolejność sortowania w panelu właściwości. Przejdź do opcji Sortowanie i przeciągnij swoje wymiary i pomiary do żądanej kolejności.

Stosowanie stylu i formatowanie

Pozycję, a także kolejność etykiet dla wartości wymiarów i miar, można wyświetlać na różne sposoby. Można na przykład ukryć wartość wymiaru albo wyświetlić miary jako wartości lub jako procent.

Ponadto można skonfigurować etykietę tytułową, która będzie wyświetlana dla wymiaru w obszarze Dane w panelu właściwości. Zmień styl tych elementów tekstowych w panelu stylu. Zob. Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu.

Etykieta wymiaru

Za pomocą opcji Wygląd > Prezentacja > Tytuł wymiaru można określić, czy etykieta tytułu wymiaru ma być widoczna, czy nie.

Etykiety wartości

Możesz wybrać sposób wyświetlania etykiet wartości dla każdego segmentu, zmieniając ustawienie opcji Wygląd > Prezentacja > Etykiety wartości na Niestandardowe.

 • Opcja Brak powoduje ukrycie etykiet wartości.
 • Opcja Udostępnij wyświetla wartości w procentach.
 • Opcja Wartości wyświetla rzeczywiste wartości miar.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

Po włączeniu Opcji zaawansowanych dostępnych jest wiele opcji stylu w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 5. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł wymiaru: Nadaj styl tekstowi tytułu wymiaru wyświetlanemu nad wizualizacją.

  • Etykieta wartości wymiaru: Nadaj styl tekstowi etykiet wyświetlających poszczególne wartości wymiarów.

  • Etykieta wartości: Nadaj styl tekstowi etykiet wartości miar.

   Użyj ustawienia Automatyczny kolor kontrastowy, aby automatycznie zastąpić wybrany kolor etykiety wartości kolorem, który lepiej kontrastuje z kolorami lejka.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 5. Wybierz kolor obramowania.

 6. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 7. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!