Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tabela przestawna

W tabeli przestawnej (Pivot) wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Tabela przestawna z rozszerzeniami

Obiekt przestawny prezentujący Sales, Quantity i Margin % jako miary dla Customers.

Kiedy używać

Tabele przestawne są użyteczne, gdy wymagane jest uwzględnienie kilku wymiarów lub miar w pojedynczej tabeli, a następnie zmiana organizacji w celu wyświetlenia różnych sum częściowych. Tabela przestawna Qlik Visualization bundle oferuje kilka opcji układu i stylu innych niż wizualizacja tabeli przestawnej, w tym:

 • Nagłówki dla wszystkich wymiarów

 • Opcje menu nagłówka dla wszystkich wymiarów

 • Niestandardowa reprezentacja wartości null

 • Konfigurowalne szerokości kolumn według pikseli lub wartości procentowych

 • Dostosowywanie szerokości kolumn za pomocą myszy

 • Sumy na górze lub na dole

Tworzenie tabel przestawnych

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Qlik Visualization bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Pivot.
 2. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub wymiar główny jako wymiar wiersza.

  Opcjonalnie dodaj więcej wymiarów jako wiersze. Tabela przestawna drąży wiersze w kolejności ich dodawania. Możesz kliknąć i przeciągnąć wymiary, aby zmienić ich kolejność.

 3. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub miarę główną jako miarę.

  Opcjonalnie dodaj więcej miar.

Wygląd i inne ustawienia można dostosować na panelu właściwości.

Przestawianie danych na panelu właściwości

Na panelu właściwości można dodawać miary i wymiary do tabeli przestawnej, a także wiersze lub kolumny przestawne.

Dane

Na panelu danych można dodawać wymiary i miary. Między wierszami i kolumnami można przenosić elementy. Można także zmienić kolejność elementów w wierszach lub kolumnach. W przypadku używania więcej niż jednej miary, są one grupowane i tworzony jest element Wartości.

Panel Właściwości, sekcja Dane

Sortowanie

W okienku sortowania we właściwościach zaawansowanych można zmienić wewnętrzną kolejność wymiarów i miar.

Panel właściwości, okienko sortowania.

InformacjaPodczas sortowania tabel przestawnych jako pierwsze wyświetlane są zawsze wartości NULL.

Sortowanie według pierwszej miary

W przypadku więcej niż jednej miary, tworzona jest grupa miar. Użycie polecenia Sortuj według pierwszej miary spowoduje posortowanie wartości wymiarów według wartości liczbowej pierwszej miary. Ta kolejność sortowania wpłynie na wszystkie wymiary i będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną kolejnością sortowania zdefiniowaną dla wymiarów.

Jeśli na przykład istnieją dwie miary: Quantity oraz Sales. W okienku właściwości w obszarze Dane> Miary najpierw widnieje Quantity. Jeśli posortujesz według pierwszej miary w kolejności malejącej, Twoja tabela zostanie posortowana począwszy od wymiaru o najwyższej Quantity.

Tabela przestawna w trybie edycji. Sortowanie według pierwszej miary zostało włączone.

Obiekt przestawny z sortowaniem według pierwszej miary.

Sortuj wg wyrażenia

Podczas sortowania według wyrażenia wyrażenie jest stosowane tylko do pierwszego wymiaru tabeli przestawnej. Kolejne wymiary są sortowane w tej samej kolejności co pierwszy wymiar.

Formatowanie kolumn wymiarów i miar

Za pomocą dodatkowych opcji można formatować kolumny wymiarów i miar. Możesz wykonywać następujące czynności:

 • Ograniczenie wyświetlanych wymiarów

 • Formatowanie reprezentacji wymiaru

 • Formatowanie liczb miary

 • Tworzenie kolumn warunkowych

 • Ustawianie koloru tła komórek za pomocą wyrażeń

 • Ustaw koloru tekstu za pomocą wyrażeń

 • Ustawianie szerokości kolumny

Ograniczenie wyświetlanych miar

Ogranicz liczbę wyświetlanych wartości wymiaru. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar i rozwiń właściwości.

 2. W obszarze Ograniczenie wybierz jedno z następujących ograniczeń:

  • Brak ograniczenia — wartość domyślna.

  • Stała liczba — należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Wyrażenie, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Dokładna wartość — należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Wyrażenie, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Wartość względna — należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij Wyrażenie, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Formatowanie reprezentacji wymiaru

Możesz formatować kolumny wymiarów, aby wyświetlać wartości, łącza lub obrazy, korzystając z opcji Reprezentacja w panelu właściwości. Wybierać można następujące reprezentacje: 

 • Tekst: wyświetla wartości wymiarów jako tekst. Jest to wartość domyślna.
 • Łącze: wyświetla wartości jako klikalne łącza. Używana jest albo wartość wymiaru, albo adres URL. Można też dodać inne adresy URL do wyświetlanych wartości wymiaru.

 • Grafika: wyświetla wartości zawierające bezwzględny adres URL grafiki jako grafikę.

Formatowanie łączy

Informacja

Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar i rozwiń właściwości.

 2. W obszarze Reprezentacja wybierz Łącze.

 3. W obszarze Ustawienia łącza wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj etykietę: wymiar zawiera docelowy adres URL w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza są wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia docelowego adresu URL.

   W polu Etykieta łącza wpisz opisową etykietę tekstową docelowego adresu URL. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Dodaj adres URL: wartości wymiarów stają się wybieralnymi łączami tekstowymi, które są etykietami adresów URL.

   W obszarze Adres URL łącza wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Formatowanie grafik

Ostrzeżenie

Grafiki w tabelach przestawnych są dostępne tylko z serwerów i domen, które zostały umieszczone na liście bezpiecznych. Administratorzy udostępniają te zasoby w Konsoli zarządzania, dodając zasady bezpieczeństwa zawartości (CSP) dla każdego serwera lub domeny. CSP pomaga zapobiegać atakom cross-site scripting, kontrolując to, jakich zasobów przeglądarka może żądać od serwera.

Informacja

Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar i rozwiń właściwości.

 2. W obszarze Reprezentacja wybierz Grafika.

 3. W obszarze Ustawienie grafiki wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj etykietę: wymiar zawiera bezwzględny adres URL grafiki w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza są wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia URL.

   W obszarze Etykieta obrazu wprowadź opisową etykietę tekstową grafiki, która będzie wyświetlana jako tekst alternatywny po wskazaniu grafiki kursorem. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Dodaj adres URL: wartości wymiarów stają się etykietami alternatywnego tekstu wyświetlanego po wskazaniu grafiki kursorem.

   W obszarze Adres URL grafiki wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń, aby otworzyć edytor wyrażeń.

 4. W obszarze Wymiarowanie wybierz jedną z następujących opcji wymiarowania:

  • Zawsze dopasowuj

  • Dopasuj na szerokość

  • Dopasuj na wysokość

  • Rozciągnij, aby dopasować

  • Oryginalny rozmiar

 5. W obszarze Pozycja wybierz położenie obrazu w komórce.

Formatowanie liczb miary

Liczby miary można formatować w obszarze Formatowanie liczb na panelu właściwości.

Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych w ramach instrukcji SET na początku skryptu w edytorze ładowania danych.

 1. W obszarze Dane wybierz miarę i rozwiń właściwości.

 2. W obszarze Formatowanie liczb wybierz format:

  • Autom.: Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.

   W celu reprezentowania skrótów liczbowych stosowane są międzynarodowe jednostki SI, takie jak k (tysiąc), M (milion) i G (miliard).

  • Liczba: domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Zmień na Niestandardowe i wprowadź wzorzec formatu w polu Wzorzec formatu.

   Przykłady:  

   • # ##0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „ ” jest używany jako separator tysięcy.
   • ###0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.
   • 0000 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.
   • 0.000 przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

   Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

  • Waluta: wzorzec formatu używany dla pieniędzy jest domyślnie ustawiany na podstawie preferowanych ustawień regionalnych w profilu. Użyj pozycji Wzorzec formatu, aby zmienić wzorzec formatu.
  • Data: domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Zmień na Niestandardowe i wprowadź wzorzec formatu w polu Wzorzec formatu.
  • Czas trwania: wzorzec formatu używany dla czasu trwania jest domyślnie ustawiany na podstawie preferowanych ustawień regionalnych w profilu. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Użyj pozycji Wzorzec formatu, aby zmienić wzorzec formatu.
  • Niestandardowy: wzorzec formatu używany dla opcji Niestandardowy jest domyślnie ustawiany na podstawie preferowanych ustawień regionalnych w profilu. Użyj pozycji Wzorzec formatu, aby zmienić wzorzec formatu.

Tworzenie kolumn warunkowych

Kolumny mogą być warunkowe, aby były widoczne tylko po spełnieniu określonych warunków.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.

 2. Kliknij Wyrażenie w obszarze Pokaż kolumnę, jeśli, aby otworzyć edytor wyrażeń.

 3. Wprowadź wymiar, aby określić warunki wyświetlenia kolumny.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawianie koloru tła za pomocą wyrażeń

Kolor tła kolumny można zdefiniować za pomocą wyrażeń. Na przykład komórki w kolumnie mogą zmieniać kolor tła w zależności od wartości w danej komórce. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.

 2. Kliknij Wyrażenie w obszarze Wyrażenie koloru tła, aby otworzyć edytor wyrażeń.

 3. Wprowadź wymiar, aby określić warunki wyświetlenia kolumny.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawianie koloru tekstu za pomocą wyrażeń

Kolor tekstu w kolumnie można zdefiniować za pomocą wyrażeń. Na przykład komórki w kolumnie mogą zmieniać kolor tekstu w zależności od wartości w danej komórce.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.

 2. Kliknij Wyrażenie w obszarze Wyrażenie koloru tekstu, aby otworzyć edytor wyrażeń.

 3. Wprowadź wymiar, aby określić warunki wyświetlenia kolumny.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawianie szerokości kolumny

Szerokość kolumny jest domyślnie ustawiana automatycznie. Szerokość kolumny można ustawić ręcznie na podstawie następujących kryteriów:

 • Zawartość

 • Piksele

 • Wartość procentowa

Możesz także ręcznie zmienić rozmiar kolumn, przeciągając krawędzie nagłówka.

 1. W obszarze Dane wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.

 2. W obszarze Szerokość kolumny wybierz sposób ustawiania szerokości kolumny:

  • Dopasuj do zawartości: rozmiar kolumn jest dopasowywany do szerokości zawartości kolumny.

  • Piksele: ustaw szerokość kolumny w pikselach.

  • Wartość procentowa: ustaw szerokość kolumny w procentach.

  • Automatycznie: automatycznie ustawia szerokość kolumny przy użyciu Qlik Sense.

Dopasowywanie stylu

Po włączeniu Opcji zaawansowanych dostępnych jest wiele opcji stylu w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Nagłówek: nadaj styl tekstowi nagłówków wszystkich wymiarów.
  • Wartości wymiarów: nadaj styl wartościom wymiarów tekstu.
  • Wartości miar: nadaj styl tekstowi wartości miar.
  • Etykiety miar: nadaj styl tekstowi nagłówków miar.
  • Łączne wartości: nadaj styl tekstowi wartości sum.
  • Wartości null: nadaj styl tekstowi wartości null.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Można także pokolorować poszczególne wymiary lub miary według wyrażeń.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

 4. Na karcie Wykres dostosuj kolor tła następujących elementów tekstowych:

  • Nagłówek
  • Wartości wymiarów
  • Wartości miar
  • Etykiety miar
  • Łączne wartości
  • Wartości Null

Dostosowywanie siatki

Siatkę tabeli przestawnej można dostosować.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Wykres dostosuj siatkę przy użyciu następujących elementów:

  • Wysokość wiersza: ustaw wysokość wierszy w liniach.

  • Obramowanie: ustaw kolor obramowania komórek.

  • Znak oddzielający: ustaw kolor separatora między wymiarami i miarami, a także nagłówkiem i wierszami.

  • Tło: ustaw kolor pustego obszaru utworzonego, gdy masz wymiary w Kolumnie.

Dostosowywanie wartości null

Sposób przedstawiania wartości null w tabeli przestawnej można zmienić.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Prezentacja.

 2. W obszarze Tekst wartości null wprowadź tekst, którym chcesz zastępować wartości null.

Pełne rozwijanie tabeli przestawnej

Tabelę przestawną można ustawić tak, aby była zawsze w pełni rozwinięta.

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Prezentacja.

 2. Wybierz W pełni rozszerzone.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 5. Wybierz kolor obramowania.

 6. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 7. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Tabele przestawne mają następujące ograniczenia:

 • Tabelę przestawną można pobrać tylko jako dane.

 • Nie można przestawiać danych w tabeli przestawnej z Visualization bundle, gdy arkusz jest w trybie analizy, tak jak jest to możliwe w przypadku tabeli przestawnej wizualizacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!