Ga naar hoofdinhoud

inmonthstodate - script- en grafiekfunctie

Deze functie bepaalt of een tijdstempel binnen het gedeelte van een periode van de maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar tot en met de laatste milliseconde van base_date valt. Het is tevens mogelijk om te bepalen of de tijdstempel binnen een voorafgaande of volgende tijdsperiode valt.

Syntaxis:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InMonthsToDate
Argument Beschrijving
n_months

Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal uit uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).

timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de periode wordt geëvalueerd.
period_no

De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.

first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

inmonthstodate(4, '25/01/2013', '25/04/2013', 0)

Retourneert True. Omdat de waarde van timestamp, 25/01/2013, binnen de periode van vier maanden van 01/01/2013 tot aan het einde van 25/04/2013 ligt, waarin de waarde van base_date, 25/04/2013 ligt.

Voorbeeld 2:  

inmonthstodate(4, '26/04/2013', '25/04/2006', 0)

Retourneert False. Omdat 26/04/2013 buiten dezelfde periode als het voorafgaande voorbeeld ligt.

Voorbeeld 3:  

inmonthstodate(4, '25/09/2005', '01/02/2006', -1)

Retourneert True. Omdat de waarde van period_no, -1, de zoekperiode één periode van vier maanden (de waarde van n-months) terugschuift, waardoor de zoekperiode valt van 01/09/2005 t/m 01/02/2006.

Voorbeeld 4:  

inmonthstodate(4, '25/04/2006', '01/06/2006', 0, 3)

Retourneert True. Omdat de waarde van first_month_of_year is ingesteld op 3, waardoor de zoekperiode valt van 01/03/2006 t/m 01/06/2006 en niet van 01/05/2006 t/m 01/06/2006.

Voorbeeld 5:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of de factuurdatum in de tabel in het gedeelte van de periode van twee maanden valt tot en met de base_date die met vier perioden van twee maanden vooruit is geschoven (door 4 op te geven bij period_no).

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InMonthsToDate(2, InvDate, '15/02/2013', 4) AS InMths2DPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie InMonths().

De zoekperiode is 01/09/2013 t/m 15/10/2013, omdat de waarde van base_date acht maanden vooruit wordt geschoven vanaf de waarde in de functie (15/02/2013).

Resultaten voorbeeld 5
InvDate InMths2DPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 -1 (True)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com