Gå till huvudinnehåll

Ange villkor för aviseringar

När du skapar en dataavisering kan du ange flera villkor som måste uppfyllas innan aviseringen löses ut. Varje villkor jämför ett av måtten eller dimensionerna i aviseringen med ett värde, ett mått eller den aktuella uppsättningen. Med AND och OR kan du kombinera flera villkor. Du kan även skapa flerstegsvillkor genom att gruppera villkor och använda dem i en viss ordning.

Mer information om aviseringar finns i Övervaka data med aviseringar.

I villkoret kan du jämföra värdet med:

 • Ett annat värde som kan vara fast eller beräknas med ett uttryck.

 • Ett annat mått.

 • En aggregering av den aktuella datauppsättningen.

 • Den senaste utvärderingen av aviseringen.

När du jämför kan du använda en förskjutning, ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med. Mer information finns i Använda en förskjutning vid jämförelse.

Jämföra med ett värde

Du kan jämföra ett mätvärde eller dimensionsvärde med ett värde som kan vara fast eller beräknas med ett uttryck.

 • Välj Värde i Jämför med.

Anteckning om informationUttrycket beräknas på aviseringsutvärderingsnivån. Det innebär att det inte beräknas efter den dimension du använde för att dela upp måttet i Visa per dimension.

Jämföra med ett annat mått

Du kan jämföra ett mätvärde eller dimensionsvärde med värdet för ett annat mått som används i aviseringen.

 • Välj Mått i Jämför med.

Du kan definiera en förskjutning, ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med. Detta kan vara ett tal eller en procentsats. Mer information finns här Använda en förskjutning vid jämförelse.

Jämföra med aktuell uppsättning

Du kan jämföra ett mätvärde med en aggregering av den aktuella datauppsättningen. Du kan inte jämföra en dimension med den aktuella uppsättningen.

 • Välj Uppsättning (avancerad) i Jämför med.

Följande aggregeringar är tillgängliga:

 • Medel

  Måttet jämförs med medelvärdet för värdena i den aktuella datauppsättningen.

  Du kan definiera en förskjutning. Det är ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med. Detta kan vara ett tal eller en procentsats.

 • Min

  Måttet jämförs med minimivärdet för värdena i den aktuella datauppsättningen.

  Du kan definiera en förskjutning. Det är ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med. Detta kan vara ett tal eller en procentsats.

 • Maximalt

  Måttet jämförs med maxvärdet för värdena i den aktuella datauppsättningen.

  Du kan definiera en förskjutning. Det är ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med. Detta kan vara ett tal eller en procentsats.

 • Percentil

  Måttet jämförs med värdet för ett valt percentilvärde i den aktuella datauppsättningen.

  Exempel: Om du väljer Operator: Större än och Percentil: 90, jämför om måttet är större än värdet för den 90:e percentilen i måttuppsättningen.

 • Standardavvikelse

  Måttet jämförs med gränsen för flera standardavvikelser från medelvärdet för den aktuella datauppsättningen. Använd ett positivt tal om du vill jämföra med den övre gränsen och ett negativt tal om du vill jämföra med den nedre gränsen.

  Exempel: Om du väljer Operator: Större än och Standardavvikelse: 1,5, jämförs om måttvärdet är större än gränsvärdet för 1,5 standardavvikelser från datauppsättningens medelvärde.

Du kan definiera en förskjutning, ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med. Detta kan vara ett tal eller en procentsats. Mer information finns i Använda en förskjutning vid jämförelse.

Jämföra med den senaste utvärderingen av aviseringen

Du kan jämföra ett mätvärde eller en dimension med samma värde i den senaste utvärderingen av aviseringen med Senaste utvärderingen i Jämför med. Om du förfinade aviseringen med en dimension jämförs värdena för varje dimension med samma värde för den senaste utvärderingen.

Du kan använda en förskjutning till att hitta värden som förändrats mycket sedan den senaste utvärderingen. Det kan vara ett tal eller en procentsats. Mer information finns här Använda en förskjutning vid jämförelse.

Anteckning om informationFör dataaviseringar med villkor för senaste utvärdering raderas utvärderingshistoriken när:
 • Aviseringens ägare ändras i hanteringskonsolen.

 • Section Access läggs till eller tas bort för appen i Skriptredigeraren.

Exempel: Utesluta värden som inte har förändrats

Om du har en avisering inställd på en försäljningssumma överstigande 100, fortsätter aviseringen att utlösas vid kommande utvärderingar även om summan av försäljningsvärdet inte har ändrats.

Om du endast vill få aviseringar när något har förändrats kan du lägga till ett andra villkor för aviseringen:

 • Mått eller dimension: Samma mått som du använde i villkoret som jämför värdet.
 • Jämför med: Senaste utvärderingen
 • Operator: Inte lika med

Aviseringen kommer att utlösas när försäljningssumman överstiger 100. Vid kommande utvärderingar utlöses den inte förrän värdet har ändrats till ett annat värde som överstiger 100.

Exempel: Betydligt ändrade värden sedan den senaste utvärderingen

Du vill skapa en avisering som utlöses när priset på en aktie stiger betydligt jämfört med den senaste utvärderingen.

 1. Skapa en avisering med aktiekursen som mått.

 2. Dela upp måttet med aktienamnet som en dimension. Du kan göra detta under Visa per dimension.

 3. Lägga till ett villkor med följande inställningar:

  • Mått eller dimension: Aktiekursen.
  • Jämför med: Senaste utvärderingen
  • Operator: Större än
  • Förskjutning: 10
  • Förskjutning uttryckt i procent: Markerad

Aviseringen kommer att utlösas när en eller flera aktier stiger i värde med över 10 % sedan den senaste utvärderingen och visa namn och kurs för dessa aktier.

Använda en förskjutning vid jämförelse

Du kan definiera en förskjutning. En förskjutning är ett värde som du vill förskjuta det returnerade värdet med när du jämför med ett mått eller den aktuella uppsättningen. Det kan vara ett absolut värde, ett beräknat värde eller en procentsats. Du kan använda det för att ange en tröskel för när aviseringen ska lösas ut.

Exempel:  

Du kanske vill använda en tröskel på 10 % när du jämför din försäljning med den genomsnittliga försäljningen i den aktuella uppsättningen. Aviseringen ska bara lösas ut om försäljningen är 10 % större än den genomsnittliga försäljningen. I exemplet skulle du använda följande inställningar i villkoret:

 • Operator: Större än
 • Jämför med: Aktuell uppsättning
 • Aggregering: Medel
 • Förskjutning: 10
 • Förskjutning uttryckt i procent: Markerad

Flerstegsvillkor

Du kan ordna villkor i grupper och tillämpa dessa i en viss ordning. På så sätt kan du filtrera efter ett måttvärde innan du söker efter outlier-värden.

 • Använd knappen Dela upp grupp () om du vill dela upp villkoren i två grupper.

 • Använd knappen Gruppera () om du vill slå ihop två grupper.

 • Använd Then för att ange att nästa grupp med villkor bara ska utvärderas utifrån värden som är sanna i den första gruppen med villkor. Du måste ha minst två grupper för att kunna använda Then.

Exempel:  

Du har en visualisering som visar försäljning och bruttomarginal för ett antal butiker. Du vill se de 10 % av butikerna som har sämst bruttomarginal uttryckt i procent. Dessutom vill du bara se resultat från butiker med en försäljning över 50 000 USD.

 1. Skapa en avisering och lägg till måtten för försäljning och bruttomarginal.
 2. Skapa ett villkor med försäljningsmåttet.

  • Operator: Större än
  • Jämför med: Värde

  • Värde: 50 000

 3. Skapa ett annat villkor med bruttomarginalsmåttet. Det ska placeras efter villkoret du redan har skapat.

  • Operator: Mindre än
  • Jämför med: Aktuell uppsättning
  • Aggregering: Percentil
  • Percentil: 10
 4. Klicka på knappen mellan de två villkoren.

  Nu är villkoren placerade i olika grupper.

 5. Välj Then.

Nu hittar aviseringen först butiker med en försäljning som är större än 50 000 USD. Sedan gör den en utvärdering för att hitta de 10 % av butikerna som har lägst bruttomarginal.

Operatorer som stöds

När du jämför värdena kan du använda följande operatorer:

 • Större än (numeriskt)
 • Mindre än (numeriskt)
 • Lika med (numeriskt och text)
 • Inte lika med (numeriskt och text)
 • Inkluderar (text)
 • Börjar med (text)
 • Slutar med (text)