Przeskocz do zawartości głównej

Ustalanie warunków alarmów

Podczas tworzenia alarmu dotyczącego danych możesz ustawić wiele warunków, które muszą zostać spełnione, aby wywołać alarm. Każdy warunek porównuje jedną z miar lub wymiarów w alarmie z wartością, miarą lub bieżącym zestawem. Możesz łączyć wiele warunków, używając AND i OR. Możesz także tworzyć warunki wielokrokowe, grupując warunki i stosując je po kolei.

Więcej informacji o alarmach zawiera temat Monitorowanie danych za pomocą alarmów.

W warunku możesz porównać wartość z następującymi elementami:

 • Inna wartość, którą można ustalić lub obliczyć za pomocą wyrażenia.

 • Inna miara.

 • Agregacja bieżącego zestawu danych.

 • Ostatnia ocena alertu.

Porównywać można przy użyciu przesunięcia, czyli wartości, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Więcej informacji zawiera temat Używanie przesunięcia podczas porównywania.

Porównanie z wartością

Wartość miary lub wymiaru można porównać z wartością, która może być stała lub obliczana za pomocą wyrażenia.

 • Wybierz Wartość w Porównaj z.

InformacjaWyrażenie jest obliczane na poziomie oceny alarmu. Oznacza to, że nie będzie obliczane na podstawie wymiaru użytego do podzielenia miary w opcji Pokaż według wymiaru.

Porównanie z inną miarą

Wartość miary lub wymiaru można porównywać z wartością innej miary użytej w alarmie.

 • Wybierz Miara w Porównaj z.

Możesz zdefiniować przesunięcie, czyli wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent. Więcej informacji zawiera temat Używanie przesunięcia podczas porównywania.

Porównywanie z obecnym zestawem

Wartość miary można porównać z agregacją bieżącego zestawu danych. Nie można porównać wymiaru z bieżącym zestawem.

 • Wybierz Ustaw (zaawansowane) w Porównaj z.

Dostępne są następujące agregacje:

 • Średnia

  Porównuje miarę ze średnią wartości w bieżącym zestawie danych.

  Możesz zdefiniować przesunięcie. Jest to wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

 • Min.

  Porównuje miarę z minimum wartości w bieżącym zestawie danych.

  Możesz zdefiniować przesunięcie. Jest to wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

 • Maks.

  Porównuje miarę z maksimum wartości w bieżącym zestawie danych.

  Możesz zdefiniować przesunięcie. Jest to wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

 • Percentyl

  Porównuje miarę z wartością wybranego percentyla w bieżącym zestawie danych.

  Na przykład, jeśli wybierzesz Operator: Większe niż i Percentyl: 90, porównanie polega na sprawdzeniu, czy miara jest większa niż wartość 90. percentyla zestawu miar.

 • Odchylenie standardowe

  Porównuje miarę z granicą wielokrotności odchyleń standardowych od średniej bieżącego zbioru danych. Użyj liczby dodatniej, aby porównać z górną granicą, a liczby ujemnej — aby porównać z dolną granicą.

  Na przykład, jeśli wybierzesz Operator: Większe niż i Odchylenie standardowe: 1,5, porównanie polega na sprawdzeniu, czy wartość miary jest większa niż wartość graniczna 1,5 odchylenia standardowego od średniej ze zbioru danych.

Możesz zdefiniować przesunięcie, czyli wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent. Więcej informacji zawiera temat Używanie przesunięcia podczas porównywania.

Porównanie z ostatnią oceną alertu

Możesz porównać wartość miary lub wymiar z tą samą wartością w ostatniej ocenie alarmu za pomocą opcji Ostatnia ocena w Porównaj z. Jeśli doprecyzowano alarm przy użyciu wymiaru, wartości dla każdego wymiaru są porównywane z tą samą wartością w ostatniej ocenie.

Aby znaleźć wartości, które uległy dużej zmianie od ostatniej oceny, możesz użyć przesunięcia. Przesunięcie może być liczbą lub procentem. Więcej informacji zawiera temat Używanie przesunięcia podczas porównywania.

InformacjaW przypadku alarmów dotyczących danych z warunkami ostatniej oceny historia oceny jest usuwana, gdy:
 • W konsoli zarządzania zmienia się własność alarmu.

 • Instrukcja Section Access zostanie dodana lub usunięta dla aplikacji w edytorze ładowania danych.

Przykład: Z wyłączeniem wartości, które się nie zmieniły

Jeśli masz ustawiony alarm dla sumy sprzedaży przekraczającej 100, alarm będzie nadal wyzwalany przy nadchodzących ocenach, nawet jeśli suma wartości sprzedaży nie uległa zmianie.

Jeśli chcesz otrzymywać alarmy tylko o zmianach, możesz dodać do alarmu drugi warunek:

 • Miara lub wymiar: Ta sama miara, której używasz w warunku porównującym wartość.
 • Porównaj z: Ostatnia ocena
 • Operator: Nie równe

Alarm zostanie uruchomiony, gdy suma sprzedaży przekroczy 100. W nadchodzących ocenach nie uruchomi się, dopóki wartość nie zmieni się na inną, przekraczającą 100.

Przykład: Znacząco zmienione wartości od ostatniej oceny

Chcesz utworzyć alarm, który się uruchomi, gdy cena akcji znacznie wzrośnie w porównaniu z ostatnią oceną.

 1. Utwórz alarm, używając ceny akcji jako miary.

 2. Podziel miarę według nazwy akcji jako wymiaru. Operacje te można wykonać w Pokaż według wymiaru.

 3. Dodaj warunek z następującymi ustawieniami:

  • Miara lub wymiar: Cena akcji.
  • Porównaj z: Ostatnia ocena
  • Operator: Większe niż
  • Przesunięcie: 10
  • Przesunięcie jako wartość procentowa: Zaznaczone

Alarm zostanie uruchomiony, gdy cena co najmniej jednej akcji wzrośnie o więcej niż 10% od ostatniej oceny, i poda nazwę oraz cenę tych akcji.

Używanie przesunięcia podczas porównywania

Możesz zdefiniować przesunięcie. Przesunięcie to wartość, o którą chcesz przesunąć zwracaną wartość podczas porównywania z miarą lub bieżącym zestawem. Może to być wartość bezwzględna, obliczana lub procentowa. Możesz jej użyć do ustawienia progu wyzwalania alarmu.

Przykład:  

Możesz wybrać próg 10% do porównywania swojej sprzedaży ze średnią sprzedażą bieżącego zestawu. Alarm powinien być uruchamiany tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie o 10% większa od średniej. W takim przypadku użyjesz następujących ustawień w warunku:

 • Operator: Większe niż
 • Porównaj z: Bieżący zestaw
 • Agregacja: Średnia
 • Przesunięcie: 10
 • Przesunięcie jako wartość procentowa: Zaznaczone

Warunki wielokrokowe

Warunki można grupować i kolejno stosować każdą grupę warunków. Umożliwia to filtrowanie według wartości miary przed wyszukaniem wartości odstających.

 • Użyj przycisku Rozgrupuj (), aby podzielić warunki na dwie grupy.

 • Użyj przycisku Grupuj (), aby scalić dwie grupy w jedną grupę.

 • Użyj Następnie, aby określić, że następna grupa warunków jest oceniana tylko dla wartości, które są prawdziwe w pierwszej grupie warunków. Potrzebne są co najmniej dwie grupy Następnie.

Przykład:  

Masz wizualizację pokazującą sprzedaż i marżę brutto dla większej liczby sklepów. Chcesz zobaczyć 10% sklepów mających najgorsze wyniki pod względem % marży brutto. Ponadto chcesz zobaczyć tylko wyniki ze sklepów ze sprzedażą powyżej 50 000 USD.

 1. Utwórz alarm i dodaj miary sprzedaży oraz marży brutto.
 2. Utwórz warunek za pomocą miary sprzedaży.

  • Operator: Większe niż
  • Porównaj z: Wartość

  • Wartość: 50000

 3. Utwórz inny warunek za pomocą miary marży brutto. Powinien zostać umieszczony po utworzonym już warunku.

  • Operator: Mniejsze niż
  • Porównaj z: Bieżący zestaw
  • Agregacja: Percentyl
  • Percentyl: 10
 4. Kliknij przycisk między oboma warunkami.

  Warunki są teraz w oddzielnych grupach.

 5. Wybierz Następnie.

Alarm będzie teraz w pierwszej kolejności znajdować sklepy ze sprzedażą przekraczającą 50 000 USD. Następnie dokona oceny, aby znaleźć 10% tych sklepów z najniższą marżą brutto.

Obsługiwane operatory

Podczas porównywania wartości możesz użyć następujących operatorów:

 • Większe niż (wartość liczbowa)
 • Mniejsze niż (wartość liczbowa)
 • Równe (wartość liczbowa i tekst)
 • Nie równe (wartość liczbowa i tekst)
 • Zawiera (tekst)
 • Zaczyna się od (tekst)
 • Kończy się na (tekst)