Przeskocz do zawartości głównej

Ustalanie warunków alarmów

Podczas tworzenia alarmu dotyczącego danych możesz ustawić wiele warunków, które muszą zostać spełnione, aby wywołać alarm. Każdy warunek porównuje jedną z miar lub wymiarów w alarmie z wartością, miarą lub bieżącym zestawem. Możesz łączyć wiele warunków, używając AND i OR. Możesz także tworzyć warunki wielokrokowe, grupując warunki i stosując je po kolei.

Więcej informacji o alarmach zawiera temat Monitorowanie danych za pomocą alarmów.

W warunku możesz porównać wartość z następującymi elementami:

 • Inna wartość, którą można ustalić lub obliczyć za pomocą wyrażenia.

 • Inna miara.

 • Agregacja bieżącego zestawu danych.

Porównywać można przy użyciu przesunięcia, czyli wartości, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość.

Porównanie z wartością

Wartość miary lub wymiaru można porównać z wartością, która może być stała lub obliczana za pomocą wyrażenia.

 • Wybierz Wartość w Porównaj z.

Uwaga: Wyrażenie jest obliczane na poziomie oceny alarmu. Oznacza to, że nie będzie obliczane na podstawie wymiaru użytego do podzielenia miary w opcji Udoskonal swoje dane > Pokaż według wymiaru.

Porównanie z inną miarą

Wartość miary lub wymiaru można porównywać z wartością innej miary użytej w alarmie.

 • Wybierz Miara w Porównaj z.

Możesz zdefiniować przesunięcie, czyli wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

Porównywanie z obecnym zestawem

Wartość miary można porównać z agregacją bieżącego zestawu danych. Nie można porównać wymiaru z bieżącym zestawem.

 • Wybierz Ustaw (zaawansowane) w Porównaj z.

Dostępne są następujące agregacje:

 • Średnia

  Porównuje miarę ze średnią wartości w bieżącym zestawie danych.

  Możesz zdefiniować przesunięcie. Jest to wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

 • Min.

  Porównuje miarę z minimum wartości w bieżącym zestawie danych.

  Możesz zdefiniować przesunięcie. Jest to wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

 • Maks.

  Porównuje miarę z maksimum wartości w bieżącym zestawie danych.

  Możesz zdefiniować przesunięcie. Jest to wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

 • Percentyl

  Porównuje miarę z wartością wybranego percentyla w bieżącym zestawie danych.

  Na przykład, jeśli wybierzesz Operator: Większe niż i Percentyl: 90, porównanie polega na sprawdzeniu, czy miara jest większa niż wartość 90. percentyla zestawu miar.

 • Odchylenie standardowe

  Porównuje miarę z granicą wielokrotności odchyleń standardowych od średniej bieżącego zbioru danych. Użyj liczby dodatniej, aby porównać z górną granicą, a liczby ujemnej — aby porównać z dolną granicą.

  Na przykład, jeśli wybierzesz Operator: Większe niż i Odchylenie standardowe: 1,5, porównanie polega na sprawdzeniu, czy wartość miary jest większa niż wartość graniczna 1,5 odchylenia standardowego od średniej ze zbioru danych.

Możesz zdefiniować przesunięcie, czyli wartość, o którą chcesz zmienić zwracaną wartość. Może to być liczba lub procent.

Używanie przesunięcia podczas porównywania

Możesz zdefiniować przesunięcie. Przesunięcie to wartość, o którą chcesz przesunąć zwracaną wartość podczas porównywania z miarą lub bieżącym zestawem. Może to być wartość bezwzględna, obliczana lub procentowa. Możesz jej użyć do ustawienia progu wyzwalania alarmu.

Example:  

Możesz wybrać próg 10% do porównywania swojej sprzedaży ze średnią sprzedażą bieżącego zestawu. Alarm powinien być uruchamiany tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie o 10% większa od średniej. W takim przypadku użyjesz następujących ustawień w warunku:

 • Operator: Większe niż
 • Porównaj z: Bieżący zestaw
 • Agregacja: Średnia
 • Przesunięcie: 10
 • Przesunięcie jako wartość procentowa: Zaznaczone

Warunki wielokrokowe

Warunki można grupować i kolejno stosować każdą grupę warunków. Umożliwia to filtrowanie według wartości miary przed wyszukaniem wartości odstających.

 • Użyj przycisku Rozgrupuj (), aby podzielić warunki na dwie grupy.

 • Użyj przycisku Grupuj (), aby scalić dwie grupy w jedną grupę.

 • Użyj Następnie, aby określić, że następna grupa warunków jest oceniana tylko dla wartości, które są prawdziwe w pierwszej grupie warunków. Potrzebne są co najmniej dwie grupy Następnie.

Example:  

Masz wizualizację pokazującą sprzedaż i marżę brutto dla większej liczby sklepów. Chcesz zobaczyć 10% sklepów mających najgorsze wyniki pod względem % marży brutto. Ponadto chcesz zobaczyć tylko wyniki ze sklepów ze sprzedażą powyżej 50 000 USD.

 1. Utwórz alarm i dodaj miary sprzedaży oraz marży brutto.
 2. Utwórz warunek za pomocą miary sprzedaży.

  • Operator: Większe niż
  • Porównaj z: Wartość

  • Wartość: 50000

 3. Utwórz inny warunek za pomocą miary marży brutto. Powinien zostać umieszczony po utworzonym już warunku.

  • Operator: Mniejsze niż
  • Porównaj z: Bieżący zestaw
  • Agregacja: Percentyl
  • Percentyl: 10
 4. Kliknij przycisk między oboma warunkami.

  Warunki są teraz w oddzielnych grupach.

 5. Wybierz Następnie.

Alarm będzie teraz w pierwszej kolejności znajdować sklepy ze sprzedażą przekraczającą 50 000 USD. Następnie dokona oceny, aby znaleźć 10% tych sklepów z najniższą marżą brutto.

Obsługiwane operatory

Podczas porównywania wartości możesz użyć następujących operatorów:

 • Większe niż (wartość liczbowa)
 • Mniejsze niż (wartość liczbowa)
 • Równe (wartość liczbowa i tekst)
 • Nie równe (wartość liczbowa i tekst)
 • Zawiera (tekst)
 • Zaczyna się od (tekst)
 • Kończy się na (tekst)