Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aan de slag met analytische verbindingen

Maak een analytische verbinding om gegevens te laden en genereren van modellen die zijn geïmplementeerd vanuit Qlik Cloud of van uiteenlopende machine learning-tools van derden. Deze modellen maken over het algemeen REST-gebaseerde API-eindpunten beschikbaar. Voordat u de verbinding maakt en gebruikt, moet u de geweste machine learning-modellen maken en implementeren of hiertoe toegang krijgen.

Naast Qlik AutoML zijn er verschillende platformen van derden waar machine learning-modellen kunnen worden gemaakt, getraind en geïmplementeerd, zoals:

  • Azure ML

  • Amazon SageMaker

Een classificatiemodel met AutoML zonder code trainen in de Azure Machine Learning-studio

Aan de slag met Amazon SageMaker

Analytische verbindingen inschakelen voor machine learning-eindpunten.

Machine learning-eindpunten zijn standaard uitgeschakeld.

Tenantbeheerders kunnen machine learning-eindpunten inschakelen in de Beheerconsole onder Functiebeheer in het venster Instellingen.

Analytische verbindingen en SSE-syntax gebruiken

Analytische verbindingen kunnen gegevens ter berekening verzenden naar Qlik AutoML of extern weergegeven machine learning-eindpunten. Gegevens die van deze verbindingen worden geretourneerd kunnen in een Qlik Sense-app worden geladen.

Load-scripts voor gegevens en diagramuitdrukkingen zijn twee manieren waarmee analytische verbindingen kunnen worden toegevoegd aan een Qlik Sense-app. Server-side extension (SSE) functies en parameters worden verwerkt in Qlik Sense en dan geconverteerd naar REST-verzoeken die naar machine learning-modellen worden verzonden. SSE-load-scripts en diagramuitbreidingen moeten de SSE-syntax gebruiken. Zie: SSE-syntax.

Load-script voor gegevens

  • U kunt een tabel van de SSE-oproep retourneren en gegevens van analytische verbindingen laden met de statement LOAD ... EXTENSION in het load-script voor gegevens van Qlik Sense. U kunt één tabel naar het model verzenden, waarop één gegevenstabel wordt geretourneerd.

  • ALs u een SSE-functie gebruikt in het load-script voor gegevens van Qlik Sense (de instructie LOAD ... EXTENSION uitgezonderd), wordt de kardinaliteit behouden en wordt een enkele kolom geretourneerd.

  • SSE-functie roept aan vanuit enige andere LOAD-instructies, bijvoorbeeld Load ... From ..., en ondersteunt alleen schaalfunctie- en aggregatiefunctietypen. Dit impliceert dat gegevens die n rijen bevatten, resulteren in n aanroepen naar het model, behalve als u de resulterende gegevens aggregeert in één aanroep.nn

  • Gegevenssoorten in analytische verbindingen worden automatisch gedetecteerd. Als de gegevens geen getalswaarden bevatten en ten minste één teksttekenreeks die niet leeg is, wordt het veld als tekstveld beschouwd. In alle andere gevallen wordt het veld als getalsveld beschouwd. U kunt de gegevenssoort afdwingen door een veldnaam op te nemen met String() of Mixed() voor gemengd. Met String() maakt u het veld een tekstveld. Als het veld numeriek is, wordt het tekstgedeelte van de dubbele waarde geëxtraheerd. Er wordt niet geconverteerd. Met Mixed() maakt u het veld een duaal veld.

Diagramuitdrukkingen

  • Diagramuitdrukkingen kunnen geen tabel benutten die is geretourneerd door de SSE-functieaanroep. Als u een SSE-functie gebruikt in een diagramuitdrukking, wordt de kardinaliteit behouden en wordt alleen de eerst geretourneerde kolom gebruikt door Qlik Sense.

Verwijzen naar de ruimte van de gegevensverbinding

Gebruik relatieve syntaxis als u de app of het script publiceert in een beheerde ruimte of als u wilt dat uw SSE-aanvragen verwijzen naar een verbinding in de huidige ruimte. Daarnaast kunt u de aanvraag configureren met een verwijzing naar een specifieke ruimtenaam. Deze concepten zijn belangrijk in zowel het load-script als diagramuitdrukkingen.

Voor meer informatie over ruimtebewuste syntaxis, raadpleegt u:

Voorbeeld 1: relatieve ruimte-syntaxis in een load-script

Het volgende voorbeeld bevat een deel van een verbinding naar een analytische verbinding De code is gewijzigd om te verwijzen naar een verbinding in de huidige ruimte van de app of het script. Dit gebeurt door het toevoegen van een dubbelepunt aan het begin van de verbindingsnaam (in dit geval ":Amazon_Titan_(Amazon_Bedrock)"). Zonder deze dubbelepunt wordt er verwezen naar een verbinding in de persoonlijke ruimte van de gebruiker die de lading uitvoert (of de eigenaar van het laadschema).

EXTENSION endpoints.ScriptEval('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":":Amazon_Titan_(Amazon_Bedrock)"}}', QuestionsTable{Question_ID,Question});

Deze ruimtebewuste syntaxis kunt u gebruiken voordat u de app of het script publiceert in een beheerde ruimte die ook de analytische verbinding bevat.

Voorbeeld 2: relatieve ruimtesyntaxis in een diagramuitdrukking

Het volgende voorbeeld bevat een diagramuitdrukking met een verwijzing naar een verbinding in de huidige ruimte. Dit gebeurt door het toevoegen van een dubbelepunt aan het begin van de verbindingsnaam (in dit geval ":Amazon_Titan_(Amazon_Bedrock)"). Zonder deze dubbelepunt wordt er verwezen naar een verbinding in de persoonlijke ruimte van de gebruiker die de lading uitvoert (of de eigenaar van het laadschema).

if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":":Amazon_Titan_(Amazon_Bedrock)","column":"outputText"}}',vQuestion))

Deze ruimtebewuste syntaxis kunt u gebruiken voordat u de app of het script publiceert in een beheerde ruimte die ook de analytische verbinding bevat.

Voorbeeld 3: in code vastgelegde ruimte-syntaxis in een load-script

Als u wilt dat de verwijzing naar de analytische verbinding alleen werkt in een specifieke ruimte, kunt u de uitdrukking in code vastleggen zodat deze een directe verwijzing naar de ruimte bevat. Neemt u de ruimtenaam niet op (en verwijdert u ook de dubbelepunt die is toegevoegd in voorbeeld 1 en 2), dan wordt de syntaxis in code vastgelegd om te verwijzen naar een verbinding in de persoonlijke ruimte van de gebruiker die de lading uitvoert (of de eigenaar van het laadschema).

Bij gebruik van de wizard Gegevens selecteren om de load-instructie toe te voegen, wordt deze syntaxis automatisch gebruikt.

EXTENSION endpoints.ScriptEval('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_Shared_Space:Amazon_Titan_(Amazon_Bedrock)"}}', QuestionsTable{Question_ID,Question});

In dit geval wordt er verwezen naar een verbinding met de naam My_Shared_Space.

Voorbeeld 4: in code vastgelegde ruimtesyntaxis in een diagramuitdrukking

Dit voorbeeld is vergelijkbaar met voorbeeld 3. Neemt u de ruimtenaam niet op (en verwijdert u ook de dubbelepunt die is toegevoegd in voorbeeld 1 en 2), dan wordt de syntaxis in code vastgelegd om te verwijzen naar een verbinding in de persoonlijke ruimte van de gebruiker die de lading uitvoert (of de eigenaar van het laadschema).

if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_Shared_Space:Amazon_Titan_(Amazon_Bedrock)","column":"outputText"}}',vQuestion))

In dit geval wordt er verwezen naar een verbinding met de naam My_Shared_Space.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!