Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Problemen oplossen - Gegevens laden

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het laden en modelleren van gegevens in Qlik Cloud Analyse en Qlik Sense.

Een bestand bijvoegen door neerzetten in Gegevens toevoegen werkt niet

U probeert een bestand bij te voegen door dit te slepen en neer te zetten op het dialoogvenster Gegevens toevoegen/Gegevensbestanden, maar het bestand wordt niet geüpload.

Mogelijke oorzaak  

Het bestand is opgeslagen in een ZIP-archief. Het is niet mogelijk om afzonderlijke bestanden bij te voegen vanuit een ZIP-archief.

Voorgestelde actie  

Pak het ZIP-archief uit voordat u de bestanden bijvoegt.

Tekensetproblemen met gegevens die niet in ANSI zijn gecodeerd

Mogelijk ervaart u problemen met tekencodering in gegevensbestanden die niet in ANSI zijn gecodeerd bij gebruik van een ODBC-gegevensverbinding.

Mogelijke oorzaak  

ODBC-gegevensverbindingen bieden geen volledige capaciteiten voor tekensetcodering.

Voorgestelde actie  

 • Importeer de gegevensbestanden zo mogelijk via een mapgegevensverbinding, die meer opties voor het verwerken van tekencodes ondersteunt. Dit is waarschijnlijk de beste optie als u een Microsoft Excel-spreadsheet of een tekstgegevensbestand laadt.

Waarschuwing over cirkelreferenties bij het laden van gegevens

Mogelijke oorzaak  

Als u meer dan twee tabellen hebt geladen, kunnen de tabellen op dusdanige wijze worden geassocieerd dat er meer dan één associatiepad is tussen twee velden, waardoor een lus in de gegevensstructuur ontstaat.

Voorgestelde actie  

Ga voor meer informatie naar Cirkelreferenties begrijpen en oplossen.

Kolommen worden niet op de verwachte wijze uitgelijnd bij het selecteren van gegevens in een bestand met vaste recordlengte

Mogelijke oorzaak  

Het bestand maakt gebruik van tabtekens om de kolommen uit te vullen. Gewoonlijk worden de veldkoppen niet correct uitgelijnd met de verwachte gegevens als u Veldafbrekingen selecteert in het selectievenster.

In dat geval is het tabbladteken gewoonlijk equivalent aan een aantal tekens.

Voorgestelde actie  

 1. Selecteer Geen veldnamen in Veldnamen.
 2. Selecteer Veldafbrekingen.
 3. Verhoog de instelling van Tabbladgrootte totdat de kolommen zijn uitgelijnd met de koptekst.
 4. Voeg veldafbrekingen in door op de passende kolomposities te klikken.
 5. Selecteer Voorbeeldweergave.
 6. Selecteer Ingesloten veldnamen in Veldnamen.

De kolommen zijn nu correct uitgelijnd en elk veld zou de juiste veldnaam moeten hebben.

Gegevensverbinding werkt niet meer nadat SQL Server opnieuw is opgestart

Mogelijke oorzaak  

Als u een gegevensverbinding met een SQL Server maakt en vervolgens de SQL Server opnieuw opstart, werkt de gegevensverbinding mogelijk niet langer en kunt u geen gegevens selecteren. Qlik Sense heeft verbinding met de SQL Server verloren en kon niet opnieuw verbinding maken.

Voorgestelde actie  

 • Sluit de app en open deze opnieuw vanuit de hub.

Editor voor laden van gegevens geeft het script niet weer

Wanneer Editor voor laden van gegevens wordt geopend, is de inhoud van de editor leeg en kan het script niet worden bewerkt.

Mogelijke oorzaak  

Het script bevat zeer complexe constructies, bijvoorbeeld een groot aantal geneste als-instructies.

Voorgestelde actie  

Open de editor voor laden van gegevens in veilige modus door het toevoegen van /debug/dle_safe_mode aan de URL. Hiermee worden syntaxisaccentuering en functies voor het automatisch aanvullen uitgeschakeld, maar u moet in staat zijn het script te bewerken en op te slaan.

TipOverweeg om de complexe delen van het script naar een apart tekstbestand te verplaatsen, en gebruik de variabele include (opnemen) om deze tijdens de looptijd in het script te injecteren.Ga voor meer informatie naar Include.

Load-script voor gegevens wordt zonder fout uitgevoerd, maar gegevens worden niet geladen

Het script wordt uitgevoerd zonder syntaxis- of laadfouten, maar de gegevens worden niet geladen zoals verwacht. Een algemene aanbeveling is het activeren van foutopsporing om stap voor stap het script te doorlopen en uitvoeringsresultaten te bekijken, maar hier volgen enkele veelvoorkomende oorzaken van fouten.

Ga voor meer informatie naar Fouten in het load-script voor gegevens opsporen.

Een instructie is niet afgesloten met een puntkomma

Mogelijke oorzaak  

U bent vergeten een instructie af te sluiten met een puntkomma.

Voorgestelde actie  

 • Sluit alle instructies af met een puntkomma.

Enkele aanhalingstekens binnen een tekenreeks

Mogelijke oorzaak  

Een tekenreeks bevat een enkel aanhalingsteken in, bijvoorbeeld, een instructie voor een SET-variabele.

Voorgestelde actie  

 • Als een tekenreeks een enkel aanhalingsteken bevat, moet een extra enkel aanhalingsteken als escape-teken worden gebruikt.

Ga voor meer informatie naar Gebruik van aanhalingstekens in het script.

In Gegevensbeheer worden geen tabellen getoond in app die gegevens bevat

Wanneer u een app opent die in een versie van Qlik Sense is gemaakt die ouder is dan 3.0, worden in Gegevensbeheer geen tabellen getoond en er verschijnt een bericht met de melding dat de app geen gegevens bevat.

Mogelijke oorzaak  

Voor het verbeterde gegevensmodel in Qlik Sense 3.0 en hoger dienen gegevens opnieuw te worden geladen om de gegevensprofilering en -voorbereiding te voltooien.

Voorgestelde actie  

Klik in Gegevensbeheer op Gegevens laden. Hiervoor is het vereist dat de app toegang heeft tot gegevensbronnen die in de app worden gebruikt.

Datumvelden worden niet herkend als datumvelden in de werkbladweergave

U hebt velden die datum- en tijdstempelgegevens bevatten, maar deze worden niet als datumvelden herkend in de werkbladweergave. Met andere woorden, zij worden niet aangeduid met Datum en tijd in het bedrijfsmiddelenvenster en andere lijsten met velden.

Gegevensprofilering was uitgeschakeld toen de tabel werd toegevoegd.

Mogelijke oorzaak  

Toen u de tabellen toevoegde, schakelde u gegevensprofilering uit van Meer naast de knop Gegevens toevoegen.

Met deze optie werken datum- en tijdstempelopties die worden herkend op correcte wijze, maar worden zij niet aangeduid met Datum en tijd in het bedrijfsmiddelenvenster en andere lijsten met velden en zijn uitgevouwen eigenschapsvelden niet beschikbaar.

Voorgestelde actie  

Open Gegevensbeheer en klik op Gegevens laden.

Nu zouden alle datum- en tijdstempelvelden moeten worden aangeduid met Datum en tijd in het bedrijfsmiddelenvenster van de werkbladweergave. Als zij nog steeds niet worden aangeduid met Datum en tijd, maken de veldgegevens vermoedelijk gebruik van een indeling die niet als datum wordt herkend.

Datumindeling is niet herkend

Mogelijke oorzaak  

De invoerindeling van het datumveld is niet herkend bij het laden van de tabel. Gewoonlijk herkent Qlik Sense datumvelden automatisch, op basis van landinstellingen en gemeenschappelijke datumindelingen, maar in sommige gevallen moet u de invoerindeling opgeven.

Voorgestelde actie  

Open Gegevensbeheer en bewerk de tabel die het veld bevat dat niet is herkend als datum. Het veld wordt waarschijnlijk aangeduid met veldtype als een algemeen veld. Wijzig het veldtype in Datum of Tijdstempel, met een invoerindeling die overeenkomt met de veldgegevens.

Ga voor meer informatie naar Ervoor zorgen dat een veld met datum of tijdstempel correct wordt herkend.

Foutmelding 'Ongeldig pad' bij het toevoegen van een bestand

Mogelijke oorzaak  

De bestandsnaam is te lang. Qlik Sense ondersteunt alleen bestandsnamen met een lengte tot 171 tekens.

Voorgestelde actie  

Wijzig de naam van het bestand in een naam die korter is dan 172 tekens.

Er worden niet-ondersteunde functies of instructies gebruikt in het script

Mogelijke oorzaak  

Als u een syntaxisfout krijgt bij het uitvoeren van het script in de editor voor het laden van gegevens, heeft deze mogelijk betrekking op het gebruik van QlikView 12-scriptinstructies of -functies die niet worden ondersteund in Qlik Sense.

Voorgestelde actie  

 • Verwijder de ongeldige instructie of vervang deze door een geldige instructie.

Ga voor meer informatie naar QlikView 12-functies en -opdrachten die niet worden ondersteund in Qlik Sense.

Microsoft Excel: Het lukt niet om gegevens te laden uit bestanden die zich in gegevensbeheer of in de editor voor het laden van gegevens bevinden

Mogelijke oorzaak  

Bij het Excel-spreadsheet is Deelvensters vastzetten of Scherm splitsen actief en er zijn lege cellen in een tabel.

Voorgestelde actie  

Schakel Deelvensters vastzetten of Scherm splitsen uit, of schoon het spreadsheet op. Laad de gegevens daarna opnieuw.

Het laden mislukt bij connectors met voor een gebruiker gedefinieerde referenties

Het laden van de app mislukt bij het gebruik van connectors voor het verifiëren van voor een gebruiker gedefinieerde referenties.

Mogelijke oorzaak  

U hebt geen referenties die gekoppeld zijn aan de verbindingen die in de app worden gebruikt of de referenties die u aan de verbindingen hebt toegewezen zijn ongeldig.

Voorgestelde actie  

U moet referenties toewijzen aan de verbindingen die in de app worden gebruikt.

 1. Vanuit de hub klikt u met de rechtermuisknop op de verbinding van de pagina Gegevensbronnen van de ruimte waarin de verbinding zich bevindt.

 2. Selecteer Referenties bewerken.

 3. Voer nieuwe referenties in of selecteer de bestaande referenties in de lijst.

Waarschuwing over synthetische sleutels bij het laden van gegevens

Als u meerdere bestanden hebt geladen, ontvangt u mogelijk een waarschuwing dat synthetische sleutels zijn gemaakt na het laden van de gegevens.

Mogelijke oorzaak  

Als twee tabellen meer dan één gemeenschappelijk veld bevatten, wordt in Qlik Sense een synthetische sleutel gemaakt om de onjuiste koppeling op te lossen.

Ga voor meer informatie naar Synthetische sleutels.

Voorgestelde actie  

In veel gevallen hoeft u niets te doen aan synthetische sleutels als de koppeling relevant is, maar het is een goed idee om de gegevensstructuur te controleren in de gegevensmodelviewer.

Tabellen met gemeenschappelijke velden worden niet automatisch gekoppeld op basis van veldnaam

U hebt twee of meer tabellen toegevoegd via Gegevens toevoegen. De tabellen hebben velden met een gemeenschappelijke veldnaam, maar deze worden niet automatisch gekoppeld.

Mogelijke oorzaak  

Toen u de tabellen toevoegde, hebt u de standaardoptie behouden om gegevensprofilering in te schakelen in het dialoogvenster Gegevens toevoegen. Met deze optie worden alle gemeenschappelijke veldnamen tussen tabellen automatisch gekwalificeerd. Als u bijvoorbeeld tabel A en tabel B met een gemeenschappelijk veld F1 toevoegt via deze optie, krijgt het veld de naam F1 in tabel A en B.F1 in tabel B. Dit betekent dat de tabellen niet automatisch worden gekoppeld.

Voorgestelde actie  

Open Gegevensbeheer en selecteer de weergave Koppelingen. Nu kunt u de tabellen koppelen op basis van aanbevelingen voor gegevensprofilering.

Als u de tabellen hebt gekoppeld, klikt u op Gegevens laden.

Ga voor meer informatie naar Gegevenskoppelingen beheren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!