Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en analys av de viktigaste drivkrafterna i Qlik Sense

Analys av de viktigaste drivkrafterna är tillgänglig i en Qlik Sense-app. Du kan skapa analyser av de viktigaste drivkrafterna i analys- eller redigeringsläget i arkvyn. Hantera analyser och visa analysresultat i analysläge i arkvyn.

Du kan skapa analyser av de viktigaste drivkrafterna som apputvecklare eller appanvändare. Om du har Kan visa-åtkomst till en app i ett delat utrymme kan du skapa analyser av de viktigate drivkrafterna och börja undersöka vad sm driver de datatrender du är intresserad av.  Mer information om nödvändiga behörigheter och rättigheter finns i Behörigheter.

Utvidga panelen Tillgångar från analysläget i ett ark och klicka på Analys av de viktigaste drivkrafterna Viktigaste drivkrafter. Härifrån kan du skapa , visa och hantera analyser.

Analyser av de viktigaste drivkrafterna kan skapas direkt från en visualisering eller från resurspanelen i arkvyn.

Analysläget i arkvyn i en app som visar popouten med den utökade resurspanelen och panelen med de viktigaste drivkrafterna, där du skapar och hanterar dina analyser

Skapa en ny analys och konfigurera den så att den inkluderar de fält du vill analysera. När analysen har körts kan du öppna den för att visa och tolka resultaten.

Aktivera analys av de viktigaste drivkrafterna i appen

Analysen av de viktigaste drivkrafterna måste vara aktiverad i appen för att du ska kunna skapa en. Den är aktiverad som standard i appar. Information om att aktivera eller inaktivera den finns i Stänga av analys av de viktigaste drivkrafterna.

Vem kan se en analys av de viktigaste drivkrafterna?

Analyser av de viktigaste drivkrafterna som du skapar i appen är bara synliga för dig.

Skapa och konfigurera en analys av de viktigaste drivkrafterna

Du kan skapa en analys av de viktigaste drivkrafterna med någon av följande metoder.

Skapa en analys av de viktigaste drivkrafterna i resurspanelen

Du kan skapa analyser av de viktigaste drivkrafterna i arkvyn när arket är i analys- (visnings-) läget.

 1. I analysläget i arkvyn i en app expanderar du resurspanelen om den inte redan är expanderad.

 2. I resurspanelen klickar du på Viktigaste drivkrafter i Analys av de viktigaste drivkrafterna.

 3. I panelen Alla analyser som öppnas klickar du på Skapa ny analys.

Skapa en analys av de viktigaste drivkrafterna från en visualisering

Du kan också skapa analyser av de viktigaste drivkrafterna genom att interagera med en visualisering i arket eller Insikter. När du skapar en analys från en visualisering på ett ark kan du antingen vara i analys- (visnings-) läge eller i redigeringsläge.

 1. Leta upp en visualisering från arkvyn eller Insikter.

 2. Högerklicka i visualiseringen eller använd Trepunktsmeny-knappen för att öppna dess kontextmenyn.

 3. Klicka på Analys av de viktigaste drivkrafternaAnalys av de viktigaste drivkrafterna.

Konfigurera analys av de viktigaste drivkrafterna

När du har använt någon av de två metoderna ovan för att skapa analysen behöver du konfigurera den genom att välja målet och funktionerna.

Välja ett mål och funktioner för analyskonfigurationen

Konfigurera en analys av de viktigaste drivkrafterna genom att välja ett mål och funktioner

Innan du börjar är det viktigt att ha en förståelse för vad var och en v konfigurationsparametrarna betyder. Mer information finns i Hur det fungerar.

 1. Skapa en ny analys av de viktigaste drivkrafterna med någon av procedurerna ovan.

  Dialogrutan för analyskonfiguration öppnas.

 2. Välj målkolumnen under Mål. Det här är det fält i din app som du vill analysera de viktigaste drivkrafterna för.

 3. Bekräfta aggregeringen som ska användas på målet. Använd rullgardinslistan för att välja en standardaggregering.

  Du kan skapa mer avancerade uttryck genom att skapa ett originalobjekt och välja det direkt från listan.

 4. Under Funktioner väljer du minst tre funktioner som de viktigaste drivkrafterna bakom analysen. Funktionerna är fält som du kan misstänka driver (eller inte driver) de resultat som visas i målkolumndata.

 5. Klicka på Starta analys.

Du får ett meddelande om ditt valda mål och funktioner inte tillhandahåller tillräckligt mycket data för att analysen ska kunna utföras eller om ett annat problem leder till att en analys inte slutförs.

Visa analysinformationen och hantera den i resurspanelen. Mer information finns här:

Hantera dina analyser av de viktigaste drivkrafterna

De analyser av de viktigaste drivkrafterna som du skapar hanteras i resurspanelen när du är i analysläget för ett ark. Klicka på Analys av de viktigaste drivkrafterna Analys av de viktigaste drivkrafterna för att öppna panelen Alla analyser.

I den här panelen kan du visa alla analyser och öppna dem, redigera dem, köra dem igen och ta bort dem. Se senare avsnitten på den här sidan för mer information om alla tillgängliga åtgärder.

Tillgängligheten för analysernas som visas i panelen bestäms av följande:

 • När en analys av de viktigaste drivkrafterna redigeras skapas en ny separat analys. Den ursprungliga analysen finns kvar i panelen Alla analyser och är fortfarande tillgänglig.

 • Om en analys av de viktigaste drivkrafterna körs igen skapas inte en ny analys. Resultaten av den föregående körningen av analysen skrivs över och kan inte längre visas.

Visa och tolka resultat

När din analys har körts färdigt kan du öppna den och visa resultaten.

 1. I analysläget i arkvyn i en app expanderar du resurspanelen om den inte redan är expanderad.

 2. I resurspanelen klickar du på Viktigaste drivkrafter i Analys av de viktigaste drivkrafterna.

 3. I panelen Alla analyser som öppnas klickar du på analysen för att visa resultatsidan.

När du öppnar resultatsidan ska du tolka innebörden av det som visas för att förbättra och lyfta din organisations datamedvetenhet och beslutsfattande. Du kan lära dig om att tolka resultaten i Visa och tolka resultaten av en analys av de viktigaste drivkrafterna.

Köra en analys av de viktigaste drivkrafterna på nytt

När data i din app förändras genom framtida laddningar kan du vilja köra en analys av de viktigaste drivkrafterna för att få den mest uppdaterade förståelsen av de krafter som påverkar målet. För att göra det kan du köra analysen igen. Då bevaras den befintliga konfigureringen och körs igen med aktuella data.

Om en analys av de viktigaste drivkrafterna körs igen skapas inte en ny analys. Resultaten av den föregående körningen av analysen skrivs över och kan inte längre visas.

 1. Öppna ett ark i analysläge.

 2. I resurspanelen klickar du på Viktigaste drivkrafter i Analys av de viktigaste drivkrafterna.

 3. I panelen Alla analyser som öppnas klickar du på Trepunktsmeny intill den analys du vill köra på nytt.

 4. Klicka på Kör analys på nytt.

Redigera en analys av de viktigaste drivkrafterna

Du kanske vill skapa en ny analys med en liknande men annorlunda konfiguration. För att göra det kan du redigera en befintlig analys av de viktigaste drivkrafterna.

När en analys av de viktigaste drivkrafterna redigeras skapas en ny separat analys. Den ursprungliga analysen finns kvar i panelen Alla analyser och förblir tillgänglig.

 1. Öppna ett ark i analysläge.

 2. I resurspanelen klickar du på Viktigaste drivkrafter i Analys av de viktigaste drivkrafterna.

 3. I panelen Alla analyser som öppnas klickar du på Trepunktsmeny intill den analys du vill redigera.

 4. Klicka på Redigera analys.

Ta bort analys av viktiga drivkrafter

 1. Öppna ett ark i analysläge.

 2. I resurspanelen klickar du på Viktigaste drivkrafter i Analys av de viktigaste drivkrafterna.

 3. I panelen Alla analyser som öppnas klickar du på Trepunktsmeny intill den analys du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort analys.

Felsökning

När du skapar en analyskonfiguration och senare kör kan det finnas olika skäl till att den inte kan slutföras. Du får ett meddelande och möjliga lösningar.

Vanliga problem

Ett vanligt problem är att datauppsättningen som skapas från analyskonfigurationen innehåller en delmängd av appdata snarare än hela datamodellen. Data i den genererade datauppsättningen beror på målet och funktionerna du väljer, och på urvalen som gjordes i appen vid tidpunkten för konfigureringen. Delar av data kan uteslutas eller se annorlunda ut än de hade gjort inom befintliga appvisualiseringar som beror på andra delmängder med data.

Här finns några vanliga fel som du kan stöta på när du konfigurerar och kör analysen.

 • Analysdatauppsättningen som ska skapas från målet, funktionerna och appurvalen innehåller inte tillräckligt mycket data för att de viktigaste drivkrafterna ska kunna analyseras på ett tillförlitligt sätt.  De data du inkluderar måste skapa en tabell med minst 400 celler.

 • Resultaten som erhålls från analysen blir irrelevanta och kan vara missvisande. Därför är de inte tillgängliga.

 • Det valda målet innehåller ett konstant värde i alla poster i datauppsättningen med de viktigaste drivkrafterna.

 • Målet baseras på kategorier snarare än rent numeriska data och minst en unik kategori i målet visas i mindre än 10 rader i den genererade datauppsättningen.

 • Datatypen i målet eller en eller flera funktioner klassificeras inte korrekt. Du kan exempelvis ha data som inte identifieras som numeriska data.

 • De inkluderade målen och funktionerna och eventuellt de aktuella appurvalen skapar en datauppsättning för analys som innehåller för mycket data.

Lösningar

Du kan åtgärda många vanliga problem med din analyskonfiguration med följande lösningar:

 • Konfigurera om analysen så att den innehåller olika funktioner.

 • Ändra målet för analysen.

 • Revidera de urval du gjorde i appen vid tidpunkten då analysen konfigurerades. Att öka eller minska tillgängliga data kan vara till hjälp vid volym- och klassificeringsproblem.

 • Återgå till datainsamling och -förberedelse för att säkerställa att dina data är korrekt införda och klassificerade. Du kan återgå till Datahanteraren, Skriptredigeraren eller Skriptredigeraren för att omvandla och samla data så att de uppfyller kraven på unika värden och kategorier.

Din analys kan också genomföras korrekt, men resultaten kan inte betraktas som tillförlitliga. Mer information om att identifiera problem i analysresultaten finns i Identifiera ogiltiga resultat.

Behörigheter

För att skapa och hantera analyser av de viktigaste drivkrafterna i en app måste du ha tilldelats en rättighet i den Qlik Cloud-klientorganisation där appen finns. Med följande rättigheter kan du använda analys av de viktigaste drivkrafterna så länge som du har de nödvändiga rollerna i utrymmet:

 • Professional

 • Analyzer

 • Full User

Om du tilldelas en rättighet måste du ha Kan visa eller högre behörigheter i det delade eller hanterade utrymmet där appen finns. Du kan inte använda analys av de viktigaste drivkrafterna om du bara har rollen Kan publicera, Har begränsad vy eller Kan använda data i ett hanterat utrymme.

Om en app har delats med dig utan motsvarande utrymmesbehörighet behöver du Kan visa-åtkomst till appen för att använda analys av de viktigaste drivkrafterna.

Mer information om behörigheter för hanterade och delade utrymmen finns i:

I delade och hanterade utrymmen kan inte huvud- och analysadministratörer skapa och hantera analyser av de viktigaste drivkrafterna i en app såvida inte de också har den utrymmes- eller appåtkomst som krävs.

Du kan använda analys av de viktigaste drivkrafterna i ditt personliga utrymme så länge som du har användarrollen Private Analytics Content Creator i klientorganisationen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!