Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Uppgradera Qlik Data Gateway – direktåtkomst

Det här avsnittet listar de nya funktionerna för varje version av Direct Access-gateway och förklarar hur du uppgraderar din installation.

Qlik Data Gateway – direktåtkomst versionshistorik

Version

Utgivningsdatum

Viktiga ändringar

Support upphör

1.6.4 7 mars 2024
 • I den här versionen finns det möjlighet att visa Gateway med direktåtkomst-loggfiler i Hanteringskonsol och vid behov dela dem med Qlik-supporten. Normalt finns det ingen anledning att visa loggfiler men om återkommande fel eller andra problem inträffar kan loggfilerna ofta hjälpa till att identifiera orsaken.

  Se även: Visa och ladda ner loggfiler

 • Kunder kan nu installera Gateway med direktåtkomst tyst, vilket är praktiskt om du behöver installera Gateway med direktåtkomst på flera maskiner i din organisation.

  Se även: Tyst installation av Gateway med direktåtkomst

 • När en laddningssession löper ut inträffade ibland ett DirectAccess-1012-fel. Nu försöker Gateway med direktåtkomst att hålla laddningssessionen igång genom att pinga Qlik Cloud oftare.

I Direct Access gateway 1.6.4 har följande problem lösts:

 • Vid en ny installation av Gateway med direktåtkomst kallades parameternamnet EXTEND_FIRST_REQUEST_TIMEOUT i filen configuration.properties felaktigt FIRST_REQUEST_TIME_EXTENSION.

 • När flera laddningar delade samma laddnings-ID uppnådde antalet laddningspoddar i QCS sitt maximum.

Konstateras när nästa stora huvudversion publiceras
1.6.3 30 januari 2024

Gateway med direktåtkomst 1.6.3 inkluderar följande förbättringar och felrättningar:

 • Förhindra dataförlust

  I föregående versioner återanslöt inte Direct Access gateway automatiskt till datakällan under en laddning för att förhindra eventuella dataförluster. Från och med den här versionen kommer Direct Access gateway nu automatiskt att återansluta till datakällan vid behov. För att förhindra dataförlust kommer sammanfattningen av den slutförda laddningen att verifieras före återanslutning. Om dataförlust upptäcks kommer laddningen att misslyckas.

 • Överskriden tidsgräns för laddningssessioner

  I sällsynta scenarier skulle laddningssessionen kunna vara igång oändligt länge. För att förhindra att det inträffar införs en tidsgräns på tre timmar för laddningssessioner i den här versionen.

 • Förlängd tidsgräns för laddningsbegäran

  Laddningar misslyckades ibland med följande fel:

  Connector error: The session does not exist (DirectAccess-1509)

  Connector error: The stream session expired for the load data request (DirectAccess-1012)

  För att minimera det här problemet har en EXTEND_FIRST_REQUEST_TIMEOUT-parameter (för att förlänga tidsgränsen för laddningsbegäran) lagts till i filen configuration.properties. Standardvärdet är "0". Kunder som ofta stöter på dessa fel bör testa att ställa in tidsgränsen till 5–10 minuter.

 • Stöd för detaljerade kopplingsfelmeddelanden.

  Stöd har lagt till för att visa detaljerade anslutningsfelmeddelanden när ODBC-baserade kopplingar via Direct Access gateway. Kunder kan nu ställa in ShowErrorDetailMessage -parametern i de Avancerade kopplingsinställningarna till "true" för att se det fullständiga felet som returneras av ODBC-drivenheten. Det detaljerade felmeddelandet visas i Skriptredigeraren.

  Anteckning om informationFelmeddelandet tillhandahålls i sin helhet via den datakälla du använder. Qlik lägger inte till någon ytterligare information i felmeddelandet och redigerar det inte på något sätt.
 • Hantering av flera laddningar med samma laddnings-ID

  Från och med den här versionen används motorsessions-ID för att skilja mellan flera laddningar med samma laddnings-ID. På så sätt förhindras potentiella konflikter som leder till att laddningar misslyckas med följande fel:

  Connector error: data loading error (DirectAccess-4008

Konstateras när nästa stora huvudversion publiceras
1.6.2 9 januari 2024

I Gateway med direktåtkomst 1.6.2 har ett problem åtgärdats som ibland ledde till att kopplingsagenten kraschade vid arbete i processisoleringsläget.

Anteckning om varning Kunder som arbetar med Gateway med direktåtkomst 1.6.1 i processisoleringsläget rekommenderas starkt att uppgradera till den här versionen.
Konstateras när nästa stora huvudversion publiceras
1.6.1 12 december 2023

I Direct Access gateway 1.6.1 introduceras flera viktiga funktioner och förbättringar som förbättrar den övergripande stabiliteten och prestandan.

 • Kopplingsprocessisolering har lagts till i Direct Access gateway. Den här funktionen måste väljas aktivt och är därför avstängd som standard. Med processisolering kan administratörer med direkt åtkomst till gateway-serverns operativsystem styra hur många processer som är tillgängliga för laddningar per kopplingstyp. Att fördela laddningar på flera olika kopplingsprocesser ökar graden av isolering genom att minska antalet laddningar som körs samtidigt på varje kopplingsprocess. Detta kan i sin tur förbättra den övergripande stabiliteten för Gateway med direktåtkomst i sådana fall där krascher har inträffat.

  Se även: Minska antalet kopplingskrascher under laddning

 • I den här versionen introduceras programparametern BEX_ONE_CHUNK för SAP BW-kopplingen (via Direct Access gateway). Vid åtkomst till SAP BW direkt från Qlik Cloud (d.v.s. inte via Direct Access gateway) delas resultatuppsättningen av prestandaskäl upp i segment i SAP-backenden och läses som separata trådar. Men vid åtkomst till SAP BW via Direct gateway finns det egentligen ingen fördel med att dela upp resultatuppsättningen i segment. Tvärtom förbrukas mer av det delade minnet i SAP eftersom ytterligare en temp-tabell måste skapas under tiden som dataöverföringen pågår. Det är möjligt (men inte obligatoriskt) att börja segmentera genom att ställa in BEX_ONE_CHUNK:false i filen appsettings.json som finns i mappen med SAP-kopplingens binärfiler.

 • För SAP BW (via Direct Access gateway) och SAP SQL (via Direct Access gateway) har ett suffix _port lagts till före loggfilnamnets filtillägg och meddelandet ProcessID=### har lagts till i kopplingens loggfiler för att göra det möjligt att skilja mellan händelser från nya instanser av kopplingen som lyssnar på samma port.

 • Återanslutningsmekanismen under laddning har förbättrats, så att Direct Access gateway inte längre behöver ansluta till den pod som startade laddningen (som det var tidigare). Nu kommer den, i stället för att försöka ansluta till den pod som startade laddningen (vilket ofta ledde till misslyckade laddningar), att ansluta till den första tillgängliga podden.

I Direct Access gateway 1.6.0 har följande problem lösts:

 • När laddningar utfördes från olika datakällor hamnade processer från en datakälla felaktigt i loggen för en annan datakälla.

 • Filen configuration.properties kopierades inte under installationen av Direct Access gateway.

 • Resursskalning av Qlik Cloud ledde ibland till ett DirectAccess-1006-fel. En förbättring gjordes för att förbättra hanteringen av vissa resursskalningsscenarion i Qlik Cloud som inträffar under laddning av program via Direct Access gateway.

 • Anslutning till Snowflake via ODBC-kopplingen (via Direct Access gateway) misslyckades.

 • Felsökning av programskript i skriptredigeraren (DLE) med alternativet Begränsa resultat aktiverat misslyckades ibland med följande fel.

  Connector error: Invalid load request (DirectAccess-1006).

Konstateras när nästa stora huvudversion publiceras
1.5.3 23 september 2023
 • ODBC (via Direct Access gateway) -koppling: Kopplingen kraschade ibland vid laddning av stora tabeller. En förbättring har gjorts för att förhindra att det sker.
 • Microsoft SQL Server (via Direct Access gateway) -koppling: Vid försök att upprätta en anslutning till en SQL Server som är installerad på äldre Windows Server-versioner misslyckades anslutningen på grund av ett TLS-kompatibilitetsproblem och följande fel returnerades:

  Please check the values for Username‚ Password‚ Host and other properties. Description: Client unable to establish connection - ERROR [08001] [Qlik][SqlServer] Problem establishing connection to the server.

  SQL Server-drivrutinen har uppdaterats för att åtgärda problemet.

 • SAP SQL (via Direct Access gateway) -koppling: Vid försök att förhandsgranska en tabell inträffade ibland följande fel:

  Exception of Type System.OutOfMemoryException

 • SAP SQL (via Direct Access gateway)-koppling: Vid försök att förhandsgranska en tabell överskreds ibland en tidsgräns efter några minuter med följande fel:

  Request could not be completed.

 • SAP SQL (via Direct Access gateway) - och SAP BW (via Direct Access gateway) -kopplingar: Lade till diagnostisk information i loggarna som stöd vid felsökning av flera samtidiga förfrågningar.

12 juni 2024

1.5.2 19 september 2023
 • Har stöd för nya ODBC-kopplingen (via Direct Access gateway) (endast på engelska).

 • Kolumnen Version i Hanteringskonsol visar nu Gateway med direktåtkomst-version i stället för RepAgent-version (en av dess underkomponenter).
 • Att uppgradera Gateway med direktåtkomst återställde avancerade loggningsinställningar för ODBC-kopplingen (som loggfilens kvarhållning och största storlek) till standardvärden.
 • I sällsynta fall kunde ODBC-kopplingen krascha och kunde inte startas om av Gateway med direktåtkomst-agenten.
 • När en koppling inte fungerade eller om SQL-frågan inte var giltig kunde ett generiskt fel, "Förskjutning och längd överskred gränserna …", returneras i stället för den faktiska felorsaken.
 • I sällsynta scenarier kunde hubbladdningar misslyckas med felet "DirectAccess-4008" för appar över 3 GB som hade förlängda fördröjningar eller bearbetningar efter den ursprungliga gateway-frågan. Ytterligare loggning har lagts till som hjälp för att identifiera eventuella relaterade problem.

12 juni 2024

1.4.2 13 juli 2023

Lösta problem:

 • Ändra värdet ODBC_LOG_LEVEL i filen C:\ProgramData\Qlik\Gateway\configuration.properties skulle inte ha någon effekt.

 • Inläsning kommer att misslyckas med följande fel om en aktiv Direct Access-gatewaykoppling inte har använts på flera minuter:

  Connector error: Invalid load request (DirectAccess-1006)

  Problemet löstes genom att inte "timing out" om sessionen fortfarande är i gång.

 • Läsa in tabeller med många kolumner från MySQL och PostgreSQL kan misslyckas ibland med följande fel:

  System.InvalidOperationException: Failed to HPACK encode the headers

 • När användare inte har privilegier för ett hanterat utrymme som innehåller Direct Access-gatewayen visas följande fel:

  Requested endpoint could not be provisioned due to failure to acquire a load slot: Object reference not set to an instance of an object.

  Felmeddelandet har förbättrats med en mer noggrann beskrivning av problemet.

 • Flera inläsningsförsök kan ibland misslyckas på grund av alltför stor minnesförbrukning.

19 februari 2024
1.4.1 20 juni 2023

Funktioner och förbättringar:

Gateway med direktåtkomst kontrollerar hälsan regelbundet. Från och med den här versionen kommer hälsokontrollen att starta om Gateway med direktåtkomst-tjänsten om den inte svarar på fem minuter.

Lösta problem:

 • När du inleder en laddning med en fråga som returnerar metadata omedelbart men det första dataelementet först flera minuter senare kan följande fel ibland inträffa:

  Connector error: data loading error (DirectAccess-4008)

 • i vissa scenarion återanslöt inte Gateway med direktåtkomst till Qlik Cloud när en laddning avbröts.

 • I sällsynta fall inträffade följande fall under laddningar:

  No connection could be made because the target machine actively refused it.

 • Vid anslutning till en SQL-server avkodades inte specialtecken korrekt, vilket ledde till följande fel:

  Command test connection returned non-success: Error message: Please check the values for Username‚ Password‚ Host and other properties. Description: Access credentials are not valid for this connection.

 • ODBC-kopplingen kraschade ibland när laddningsaktivitet från användargränssnittet avbröts samtidigt som frågan returnerade data.

 • I sällsynta fall i samband med tunga laddningar misslyckas laddningar i bland med följande fel:

  Connector error: Unknown reason:. Index was outside the bounds of the array. (DirectAccess-1500)

19 februari 2024
1.4.0 15 juni 2023

Uppdaterade de CA-certifikat som behövs för att autentisera Qlik Cloud-klientorganisationen.

19 februari 2024
1.3.2 30 maj, 2023

I den här versionen har följande problem lösts:

Qlik Data Gateway – direktåtkomst 1.3.1 kan komma att ha ovanligt hög CPU-användning i vissa scenarier. Version 1.3.2 löser detta problem och innehåller inga andra ändringar. För att förhindra CPU-relaterade fel uppmuntrar vi alla kunder att omedelbart uppgradera till version 1.3.2.

15 september 2023
1.3.1 9 maj 2023

Denna version innehåller CA-paketfilen för Qlik Cloud Government och åtgärdar flera problem.

CA-paketfilen autentiserar identiteten för klientorganisationen Qlik Cloud vilket säkerställer en betrodd koppling.

I tidigare versioner av Gateway med direktåtkomst tillhandahölls CA-paketfilen för Qlik Cloud Government-kunder av Qlik vid behov. Från denna version inkluderas CA-paketfilen i installationen.

I en standardkonfiguration är CA-paketfilen installerad på följande plats: C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\caBundle]qcg_ca_bundle.pem

 • En säkerhetsrisk identifierades där den HTTP-klient som användes för proxykoppling skulle följa en omdirigering.
 • Gateway med direktåtkomst-agenten kraschade ibland med följande fel:

  Unable to write data to the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine

 • Ett undantag inträffade ibland under initiering av loggning, vilket ledde till att Gateway med direktåtkomst hängde sig.
 • Hantering av laddningssessioner har förbättrats så att onödiga timeouts undviks.
 • Versionskolumnen för Gateway med direktåtkomst i Hanteringskonsol angav fel version.
 • Agenten fortsatte skicka data till gateway efter användaren stoppat uppgiften eller kvotgränsen var nådd.
 • Kryptering från början till slut för Data Gateway aktiverades inte som standard och styrdes av körningsflaggor.
15 september 2023
1.3.0 16 februari 2023

I den här versionen har följande problem lösts:

 • Version 1.2 av Qlik Data Gateway - direkt åtkomst kan förhindras från att installeras på grund av ett problem med dess digitala signatur.
 • Konfigurationsfiler skrevs över under uppgradering, vilket ledde till att ändringar förlorades
15 september 2023
1.2.0 24 januari 2023

Funktioner och förbättringar:

 • Lagt till stöd för SAP BW- och SAP SQL-källor. Information om att ställa in kopplingar till dessa källor finns i SAP NetWeaver (endast på engelska).

Lösta problem:

 • Förbättrad stabilitet och återställningsbarhet för Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten vilket eliminerar behovet att starta om tjänsten manuellt
 • Stöd för att skriva över standardinstallationen och standardkonfigurationsparametrarna för Gateway med direktåtkomst
16 maj 2023.
1.1.1 15 november 2022

Funktioner och förbättringar:

 • Stöd för Windows Server 2022 tillagt

Lösta problem:

 • Löste ett potentiellt stabilitetsproblem angående val av en anpassad sökväg under konfigurering
24 april 2023

1.1.0

18 oktober 2022

Funktioner och förbättringar:

 • Support för Oracle Wallets
 • Stöd för Google BigQuery
 • Förbättrade felmeddelanden

Lösta problem:

 • Förbättrad systemåterhämtning efter drivrutinkraschar
 • Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten stannade oväntat ibland

24 april 2023

1.0.0

23 augusti, 2022

Första utgivning

24 april 2023

Uppgraderingsproceduren

För att uppdatera gatewayen för direktåtkomst så måste du ladda ned konfigurationsfilen en gång till och köra konfigurationen på gatewayservern för direktåtkomst.

Du kan visa vilken installerad Qlik Data Gateway – direktåtkomst-version som används med följande metoder:

 • Gå till Data-gatewayer i Hanteringskonsol och kontrollera Version-kolumnen.
 • Gå till sidan Appar och funktioner i Inställningar i Windows på den dator där den är installerad.

   

  Versionsnummer för Qlik Data Gateway – direktåtkomst

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!