Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Rapportage in tabelvorm in beheerde ruimten

U kunt rapporten in tabelvorm genereren voor apps waarvoor strikt gegevensbeheer is vereist. Op basis van dezelfde principes die u gebruikt voor het ontwikkelen van app-gegevensmodellen voor gebruik in beheerde ruimten, kunt u uw app voorbereiden voor in-app rapportagefuncties. Dit bereikt u door ruimtebewuste syntaxis in het load-script te gebruiken.

Houd rekening met het volgende bij het ontwikkelen van een app als voorbereiding op het publiceren in een beheerde ruimte.

  • Het sjabloon kan voorafgaand of na het publiceren van de app worden gemaakt. Als u het sjabloon maakt voorafgaand aan de publicatie, gebruik dan de add-in om de app-id van de verbonden app te wijzigen na de publicatie.

  • Een distributielijst moet voorafgaand aan de publicatie van de app worden toegevoegd. Tijdens de ontwikkeling kan deze bestaan uit dummy-gegevensbronnen in plaats van de werkelijke gegevensbronnen. Er wordt in het load-script verwezen naar de bronnen in de distributielijst, daarom moet het script worden geschreven op basis van ruimtebewuste syntaxis voorafgaand aan de publicatie. Deze syntaxis wordt automatisch standaard gebruikt als u een distributielijst uploadt als een bronbestand.

  • Na de publicatie, kunnen de rapportagemiddelen – sjabloon, filters en rapporttaken – indien gewenst opnieuw worden gemaakt op basis van de rapportage-usecase voor de gepubliceerde app.

Bestaande configuraties voor rapportages in tabelvorm

Als u vóór 26 maart 2024 een rapportageconfiguratie en distributielijst hebt gemaakt, moet u rekening houden met wijzigingen van het uploadproces van bestanden voor distributielijsten.

Voor apps die zijn gemaakt vóór 26 maart 2024, kreeg een bronbestand van een distributielijst dat is geüpload in de sectie Rapportage automatisch een andere naam en werd toegevoegd aan de ruimte. De verwijzing naar dit hernoemde bestand werd vervolgens automatisch toegevoegd aan het load-script. Het geüploade bestand wordt niet langer hernoemd nadat het aan de ruimte is toegevoegd.

Volg de onderstaande sectie, afhankelijk de bronnen van uw distributielijst, om door te gaan met gebruik van bestaande rapportconfiguraties bij het publiceren van deze apps. U kunt er eventueel ook voor kiezen om uw rapportageconfiguraties compleet opnieuw te maken met behulp van de handleidingen die later op deze pagina staan vermeld.

Als u een bronbestand hebt geüpload

Open Editor voor laden van gegevens en kijk naar de verwijzingen van de bestandsnaam in de scriptsectie Distributielijst. Wijzig de syntaxis zodat er een ruimtebewuste verwijzing naar de huidige ruimte wordt gebruikt, in plaats van naar een specifieke ruimte. Een bestandsverwijzing ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

FROM "lib://DataFiles/reporting_source_your_app_ID.xlsx"

Dit wijzigen in:

FROM "lib://:DataFiles/reporting_source_your_app_ID.xlsx"

U ziet dat de app-id van de bron-app is opgenomen in de bestandsnaam. Als u wilt dat dit specifieke script wordt uitgevoerd bij het publiceren van de app, moet u uw werkelijke distributielijstbestand met deze specifieke naam toevoegen aan de beheerde ruimte.

U kunt eventueel ook de naam van het bronbestand in de ontwikkelingsruimte wijzigen, het load-script bijwerken en vervolgens publiceren. Voeg tot slot het werkelijke distributiebestand met de bijgewerkte naam toe.

Als u externe gegevensbronnen handmatig in het script hebt gebruikt

Maar als u het load-script handmatig hebt geconfigureerd om te vertrouwen op andere gegevensbronnen voor de distributielijst, moet u het load-script aanpassen zodat het relatieve, ruimtebewuste verwijzingen naar de gegevensbronnen bevat (indien dit nog niet het geval was).

Voor meer informatie en voorbeelden raadpleegt u Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimten.

Workflow

Volg de onderstaande stappen voor het werken met rapportages in tabelvorm in een beheerde ruimte.

App-ontwikkeling

Ontwikkel de app in uw ontwikkelruimte (persoonlijke of gedeelde ruimte) zoals u normaal gesproken zou doen, ter voorbereiding op de publicatie in de beheerde ruimte.

Het sjabloon en de filters maken

Indien gewenst kunt het rapportsjabloon en de filters maken voordat u de app publiceert. Dit kan handig zijn als stap binnen de app-ontwikkeling, maar sjablonen en filters die zijn toegevoegd aan de bron-app worden niet behouden in de gepubliceerde kopie.

Als u het sjabloon maakt voorafgaand aan de publicatie en dit wilt gebruiken voor de gepubliceerde app, gebruik dan de functie Sjabloonverbinding wijzigen in de add-in om de app-id van de verbonden app te wijzigen. Zie D sjabloonverbinding wijzigen.

De verwijzing naar de distributielijst voorbereiden

Het load-script van de app wordt gewijzigd als u een distributielijst toevoegt aan een app. Het load-script van een app is niet toegankelijk in een gepubliceerde app. Daarom moet u een distributielijst toevoegen aan de app voordat u deze publiceert.

In deze stap heeft de distributielijst simpelweg een plaatshouder nodig voor het werkelijke bestand of andere bronnen die u gebruikt voor de distributielijst in de beheerde ruimte.

De procedure verloopt mogelijk net anders, afhankelijk van het feit of uw distributielijst een bronbestand of een externe gegevensbron is die handmatig aan het script is toegevoegd. De onderliggende concepten zijn echter hetzelfde. Voor een volledige handleiding over het gebruik van ruimtebewuste syntaxis in het load-script gaat u naar Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimten.

Optie 1: bronbestand direct uploaden

Volg de algemene procedure voor het uploaden van een bronbestand als de distributielijst: De distributielijst toevoegen door een bronbestand te uploadenzijn.

U kunt elke gewenste plaatshouder invoegen in plaats van de voltooide details van de ontvanger toe te voegen. Het belangrijkste hier is dat u een bestand uploadt en dat dit bestand vervolgens automatisch wordt toegevoegd aan de ontwikkelruimte en dat er in het script naar wordt verwezen.

U kunt controleren of de sectie Distribution List in het load-script een ruimtebewuste verwijzing naar het bestand bevat en niet direct verwijst naar een specifieke ruimte. Dit gebeurt automatisch als u een bronbestand uploadt als een distributielijst in de sectie Rapportage van de app. Het zou er als volgt uit moeten zien:

FROM "lib://:DataFiles/My_App_Distribution_List.xlsx"

Dit voorbeeld is een ruimtebewuste verwijzing naar de huidige ruimte waarin de app zich bevindt. De extra puntkomma vóór DataFiles zorgt voor de vereiste relatieve verwijzing.

Nadat u de app naar de beheerde ruimte hebt gepubliceerd, uploadt u het werkelijke distributielijstbestand naar de beheerde ruimte. De werkelijke distributielijst moet dezelfde bestandsnaam hebben als het bestand waarnaar in het script wordt verwezen.

Optie 2: handmatige verwijzing naar gegevensbronnen in het script

Volg de algemene procedure voor het handmatig maken van een verbinding met externe distributielijstbronnen: De distributielijst handmatig definiëren in het load-scriptzijn.

U kunt dummy-verwijzingen naar de bestanden en verbindingen gebruiken bij het schrijven van een script voor de verbinding met de vereiste gegevensbronnen voor uw distributielijst. In uw script moeten de gegevensbronnen dezelfde namen hebben als in de beheerde ruimte en de verwijzingen naar deze bronnen moeten relatieve, ruimtebewuste syntaxis gebruiken.

De app publiceren

Nadat u het load-script en de distributielijst hebt voorbereid, is de app gereed voor publicatie in de beheerde ruimte Zie Apps publiceren voor meer informatie over het publiceren van een app.

D sjabloonverbinding wijzigen

U moet het sjabloon bijwerken om te verwijzen naar de juiste app-id als u een rapportsjabloon hebt gemaakt voordat u de app hebt gepubliceerd. Een gepubliceerde kopie van een app heeft een andere app-id dan de bron-app.

Dit proces is voltooid in de Qlik add-in voor Microsoft Excel. Voordat u start, kunt u een afzonderlijke kopie van het sjabloon maken om deze te onderscheiden van het sjabloon voor de bron-app.

Zie De verbondenQlik Sense-app wijzigen voor volledige instructies.

Als u de app hebt gepubliceerd voordat u het sjaboon hebt gemaakt, kunt u een nieuw sjabloon maken en deze verbinden met de app in de beheerde ruimte.

De werkelijke distributielijstbronnen toevoegen

In de beheerde ruimte maakt u de bestanden en verbindingen die u nodig hebt om uw distributielijst te laden, waarnaar wordt verwezen in het load-script. Deze stap kunt u op elk moment voltooien.

De gegevensbronnen die de distributielijst ter beschikking stellen moeten dezelfde parameternamen (namen van verbindingen, bestanden en velden) bevatten als de distributielijstbronnen die gebruikt worden in het load-script van de bron-app.

Nadat de verbonden bronnen zijn toegevoegd aan de ruimte, zou u in staat moet zijn om de app opnieuw te laden.

De nieuwe rapportagemiddelen maken

U kunt nu rapportagemiddelen toevoegen aan de app. Deze bestaan uit het sjabloon, filters en rapporttaken.

Machtigingen

Gebruikers met een van de volgende rollen in de beheerde ruimte kunnen werken met rapportages in tabelvorm voor de app:

  • Eigenaar

  • Kan beheren

  • Kan uitvoeren (alleen Professional- of Full User-recht)

Ga voor meer informatie naar Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Beperkingen

Rapportage in tabelvorm is niet beschikbaar voor apps die zijn gepubliceerd of gedistribueerd vanuit Client-Managed Qlik Sense (inclusief multi-cloud implementaties) naar Qlik Cloud. Om rapportage in tabelvorm met deze apps te gebruiken, migreert u de app naar Qlik Cloud met behulp van de migratiehulpmiddelen (zie De Qlik Cloud-migratiehulpmiddelen instellen) of exporteert u de app handmatig en uploadt u deze opnieuw in Qlik Cloud.

Ga voor meer informatie naar Rapportage in tabelvorm met geëxporteerde of gemigreerde apps.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!