Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Rapportage in tabelvorm met Qlik Cloud Analyse

Maak dynamische rapporten in tabelvorm door de Qlik-add-in voor Microsoft Excel te combineren met voorbereidingsfuncties voor rapporten die beschikbaar zijn in een Qlik Sense-app. Lever rapportuitvoer via e-mail en naar mappen die zijn gedefinieerd in Microsoft SharePoint-verbindingen. Rapporten kunnen een .xlsx- of PDF-indeling hebben.

Rapporten in tabelvorm gegenereerd vanuit Qlik Cloud Analyse

Rapport in tabelvorm (.xlsx-bestand) dat is gegeneerd vanuit een Qlik Sense-app in Qlik Cloud Analyse

In Qlik Cloud Analyse beheert u uw rapporten in tabelvorm in de sectie Rapportage op het tabblad Voorbereiden in de Qlik Sense-app.

Rapporttaken worden gemaakt en beheerd via rapporttaken. Gegevensreductie wordt geregeld met rapportfilters. Ontvangers en de bijbehorende groepen met meerdere ontvangers zijn beschikbaar in een distributielijst.

Rapporten in tabelvorm genereren is doorgaans een centraal beheerde activiteit die wordt uitgevoerd door rapportontwikkelaars. Rapporten in tabelvorm in Qlik Cloud Analyse worden geleverd vanuit de waardetoevoegende functie van Qlik Rapportageservice. Vraag uw service-accounteigenaar over welke functies er in uw Qlik Cloud-abonnement zijn inbegrepen. Zie Rapporten maken vanuit Qlik Cloud Analyse voor meer informatie over gecentraliseerde rapportontwikkeling en -levering.

Bedrijfsrapporten maken en configureren vanuit de sectie Rapportage in uw Qlik Sense-app

De Qlik Sense-appwerkbalk met de sectie Rapportage op het tabblad Voorbereiden van een app. Dit is de plek waar u rapportuitvoer kunt maken en configureren.

Complete workflow

Voer de volgende stappen uit op een hoog niveau om een rapport in tabelvorm te maken:

 1. Bereid uw rapportsjabloon voor met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel. De sjabloon definieert de gegevens die in het rapport komen te staan wanneer het wordt gegenereerd.

  Zie Rapportsjablonen bouwen met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel voor meer informatie om aan de slag te gaan met de add-in.

  De Qlik-add-in voor Microsoft Excel gebruiken om een sjabloon te maken voor uw rapport

  Lintbalk in Microsoft Excel toont de knop Qlik-add-in
 2. Definieer de distributielijst van de app in de Qlik Sense-app vanwaaruit u het rapport genereert. Dit is de lijst met alle ontvangers en groepen ontvangers die als ontvangers van de rapportuitvoer kunnen worden toegevoegd. Zie: Maak een distributielijst voor uw rapport.

 3. Upload het sjabloonbestand in uw Qlik Sense-app. Zie Werken met rapportsjablonen in de Qlik Sense-app voor informatie over het beheer van uw sjablonen.

 4. Maak een rapporttaak in de app om de levering van het rapport te configureren. Zie: Werken met rapporttaken.

Tijdens de ontwikkeling van uw rapportsjabloon kunt u de uitvoer van het rapport zo nodig testen met de voorbeeldfunctie in de add-in. Zie: Voorbeeld weergeven van het rapport.

Gebruik de volgende functies om alle mogelijkheden van rapportage in Qlik Cloud Analyse te benutten:

 • Gebruik rapportfilters om de gegevens uit de app die worden weergegeven in rapporten verder te verfijnen. Filters maken bursting van rapportcontent mogelijk wat betekent dat één rapporttaak geïndividualiseerde uitvoer kan genereren die verschilt per ontvanger of groep. Filters kunnen worden algemeen gedefinieerd (op het niveau van een rapporttaak), op het ontvangersniveau of op beide niveaus. Zie: Werken met rapportfilters.

 • Regel dat de rapportuitvoer naar een externe distributiemap wordt gedistribueerd. De distributiemap wordt gedefinieerd door een Microsoft SharePoint-gegevensverbinding. Distributiemappen kunnen naast distributie via e-mail worden gebruikt, of als alternatief. Zie: Rapporten in tabelvorm aan een distributiemap leveren.

Vereisten

Houd rekening met de volgende algemene vereisten:

 • Of u rapporten in tabelvorm kunt gebruiken in Qlik Cloud Analyse, wordt bepaald door uw Qlik Cloud-abonnement. Voordat u deze functies gebruikt, dient u bij uw service-accounteigenaar na te vragen wat de capaciteiten en beperkingen van uw tenant zijn.

 • Raadpleeg Vereisten voor het gebruik van de add-in voor de vereisten voor werken met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

 • Om uw rapportuitvoer via e-mail te distribueren, moet er een SMTP-server worden geconfigureerd voor de tenant. Ga voor meer informatie naar E-mailondersteuning configureren en Werken met rapporttaken.

Machtigingen

Als de app zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u minimaal de ruimterol Kan bewerken nodig en moet u de sectie Rapportage in een app gebruiken. Als de app zich in een beheerde ruimte bevindt, hebt u een van de volgende rollen nodig om Rapportage in een app te gebruiken en weer te geven:

 • Eigenaar

 • Kan beheren

 • Kan uitvoeren (alleen Recht professioneel of volledige gebruiker)

Als u dit toegangsrecht hebt en de sectie Rapportage in de app op het tabblad Voorbereiden niet ziet, heeft uw beheerder de rapportagefunctie voor de tenant niet ingeschakeld. Als dit het geval is, kunt u geen rapporten in tabelvorm configureren met de app.

De specifieke vereisten voor machtigingen worden hieronder ook onderverdeeld op ruimtetype.

Vereisten voor apps in gedeelde ruimten

De volgende vereisten zijn van toepassing op apps in gedeelde ruimten:

 • Om de sectie Rapportage in een app te kunnen weergeven en gebruiken, hebt u het toegangsrecht Kan bewerken nodig voor de ruimte waarin de app staat.

 • Om een distributielijst te laden voor gebruik in rapporttaken, moet u de app-eigenaar zijn of hebt u het toegangsrecht Kan gegevens bewerken in apps in de gedeelde ruimte nodig. Voor meer informatie over hoe u een distributielijst aan uw app kunt toevoegen, raadpleegt u Maak een distributielijst voor uw rapport.

Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn voor het beheer van alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw app raadpleegt u Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.

Vereisten voor apps in beheerde ruimten

U hebt een van de volgende ruimterollen nodig in de apps waarin de app staat om de sectie Rapportage van een app te tonen en te gebruiken:

 • Eigenaar

 • Kan beheren

 • Kan uitvoeren (alleen Recht professioneel of volledige gebruiker)

Voor meer informatie over de rollen die vereist zijn voor het beheer van alle aspecten van de rapportagemogelijkheden van uw app raadpleegt u Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Vereisten voor een app in uw persoonlijke ruimte

U moet de Private Analytics Content Creator-gebruikersrol in de tenant hebben voor volledige controle over rapporttaken, distributielijsten, filters en sjablonen.

Wie kan rapporten in tabelvorm ontvangen?

In Qlik Cloud Analyse kunt u Excel-rapporten via e-mail versturen naar zowel interne als externe ontvangers. De volgende tabel beschrijft elk type ontvanger en wat zij in hun rapporten kunnen zien.

Mogelijke ontvangers die uitvoer via e-mail uit rapporttaken van een app kunnen versturen
Type ontvangerBeschrijvingGedrag
Intern

Een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant.

Om te leren hoe u een gebruiker aan de Qlik Cloud-tenant kunt toevoegen, raadpleegt u Gebruikers toevoegen aan Qlik Cloud of Gebruikers toevoegen aan Qlik Cloud, afhankelijk van het type abonnement.

Tenzij de app gebruikmaakt van sectietoegang, worden de gegevens in het rapport van deze ontvanger gebaseerd op het type toegang dat de rapporttaakeigenaar tot de app heeft.

Voor informatie over het gedrag van sectietoegang raadpleegt u Rapporten tabelvorm en sectietoegang.

ExternEen gebruiker die niet in de Qlik Cloud-tenant zit.Gegevens in het rapport worden altijd gebaseerd op de toegangsrechten van de eigenaar van de rapporttaak.

Als de Qlik Sense-app gebruikmaakt van sectietoegang is het belangrijk te snappen welke invloed dit heeft op wie de rapporten ontvangt. Zie: Rapporten tabelvorm en sectietoegang.

Als u daarentegen rapporten verstuurt middels een distributiemap (Microsoft SharePoint), kan iedereen met toegang tot de in de bijbehorende verbinding opgegeven locatie de rapporten openen.

Rapporten tabelvorm en sectietoegang

De gegevensreductie die wordt toegepast op een rapport is afhankelijk van of de bronapp gebruikmaakt van sectietoegang.

Alle ontvangers van interne rapporten (gebruikers in deQlik Cloud-tenant) moeten toegang hebben tot de app en moeten worden toegevoegd aan de sectietoegangtabel voor het rapport om het te kunnen genereren en het naar deze ontvangers toe te sturen. De gegevens in de rapportuitvoer ook gefilterd op basis van de beperkingen voor gegevenstoegang die zijn ingesteld voor die gebruiker in het sectietoegangsscript.

Gegevensbeveiliging beheren met Section Access

Rapporttaken en sectietoegang

Het is belangrijk om te weten dat werken met rapporttaken anders is als de app gebruikmaakt van sectietoegang:

 • Als een sectietoegangtabel wordt toegevoegd aan of verwijderd uit de app, wordt de rapporttaak automatisch uitgeschakeld. Deze kan handmatig opnieuw worden ingeschakeld. Hiermee kan de rapportontwikkelaar evalueren of hij/zij wil doorgaan met rapportleveringen op basis van de definities van de ontvangers in de distributielijst.

 • Als de app sectietoegang heeft en een tenantbeheerder het eigendom van de rapporttaak in de Beheerconsole wijzigt, wordt de rapporttaak automatisch uitgeschakeld. Hierna kan alleen de nieuwe rapporttaakeigenaar de rapporttaak opnieuw inschakelen.

 • Rapportlevering via de Microsoft SharePoint-distributiemap is niet beschikbaar als de app sectietoegang gebruikt.

Vereisten voor beheerders

Qlik Cloud-tenantbeheerders kunnen rapportagefuncties in de Beheerconsole in- of uitschakelen. Ga voor meer informatie naar Beschikbaarheid van rapporten, abonnementen en delen beheren.

Als u alle vereiste machtigingen hebt en de functies voor rapporten in tabelvorm nog altijd niet kunt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw tenantbeheerder.

Beperkingen

Voor een lijst van de specifieke beperkingen raapleegt u Specificaties en beperkingen van Qlik Rapportageservice.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!