Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Probleemoplossing - Rapportage in tabelvorm

In dit Help-onderwerp wordt getoond hoe u algemene fouten kunt oplossen die kunnen optreden tijdens het werken met rapportage in tabelvorm in Qlik Cloud Analyse.

App-ladingen mislukken bij het uploaden van het distributielijstbestand

Mogelijke oorzaak  

Dit kan te wijten zijn aan een aantal problemen met de manier waarop het einde van uw load-script is geformatteerd voordat u de distributielijst toevoegt.

Veelvoorkomende problemen:

 • Er bevindt zich een Exit script-instructie aan het einde van uw huidige load-script.

 • Er ontbreekt een puntkomma aan het einde van de laatste LOAD- of SELECT-instructie in het load-script.

Voorgestelde actie  

Op basis van de bovenstaande voorbeelden kunnen de volgende oplossingen werken:

 • Verplaats de nieuw toegevoegde scriptsectie Distribution List naar een nieuwe locatie boven de Exit script-instructie. U kunt ook de Exit script-instructie verwijderen als dit logisch is op basis van uw usecase en scriptcontext.

 • Voeg de ontbrekende puntkomma toe.

Rapportaak: "Verzenden naar enkele gebruikers is mislukt."

De rapporttaak wordt naar sommige gebruikers verzonden, maar niet naar andere.

Mogelijke oorzaak 1

Het e-mailadres van deze ontvangers is gewijzigd in de distributielijst. Bij het genereren van rapporten voor elke ontvanger die is toegevoegd aan de rapporttaak, zoekt Qlik Cloud naar het e-mailadres in de distributielijst. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kan er geen rapport voor de gebruiker worden gegenereerd.

Mogelijke oorzaak 2

Een of meer rapportfilters waarnaar in de distributielijst wordt verwezen, zijn niet gevonden in de app. Bijvoorbeeld:

 • De naam van een filter is gewijzigd in de app, maar niet bijgewerkt in de distributielijst.

 • Er is een filter verwijderd in de app, maar er wordt wel nog steeds naar verwezen in de distributielijst.

 • Een filter waarnaar wordt verwezen in de distributielijst is nog niet toegevoegd aan de app.

Voorgestelde actie 1

Een aanbevolen procedure is om groepen te gebruiken voor het toevoegen van gebruikers aan de rapporttaak. Groepen zijn verzamelingen met ontvangers. Als u het e-mailadres wijzigt van een ontvanger die is toegevoegd aan de taak als onderdeel van een groep, worden rapporten gegenereerd en geleverd aan het bijgewerkte e-mailadres.

In het geval u afzonderlijke ontvangers wilt toevoegen aan de rapportaak, verwijdert u de originele gebruiker van de rapporttaak en voegt u deze opnieuw toe met het bijgewerkte e-mailadres.

Ga voor meer informatie naar Maak een distributielijst voor uw rapport.

Voorgestelde actie 2

Werk filternamen bij zodat ze overeenkomen tussen de app en distributielijst. Voeg desgewenst filters toe. Verwijder de referentie in de distributielijst als een filter is verwijderd en niet langer beschikbaar is.

Rapporttaak: "Verzenden is mislukt: kan niet genereren"

Mogelijke oorzaak 1

Het sjabloon gebruikt Excel-functies die niet worden ondersteund in rapportage in tabelvorm.

Voorbeelden:

 • Visuele basis voor applicaties, macro's en scripts

 • Uitbreidingen van derden

Mogelijke oorzaak 2

Een of meer velden in de app zijn geconfigureerd met Altijd één geselecteerde waarde en er zijn geen rapportfilters toegepast op de rapporttaak om precies één waarde voor elk van deze waarden te selecteren.

Mogelijke oorzaak 3

Het volgende is gebeurd:

 • U hebt gegevens toegevoegd van een tabeldiagram uit de app aan het sjabloon, waarbij u een of meer kolomlabels hebt gebruikt.

 • In de app is bij een of meer van de tabelkolommen de instelling Kolom tonen als toegepast in de app.

 • Op het moment dat het rapport wordt gegenereerd, is er voor deze kolommen niet voldaan aan de voorwaarde Kolommen tonen als.

Als u kolomlabels toevoegt die zijn gekoppeld aan de voorwaarde Kolom tonen als die is ingesteld voor een tabeldiagram, moet aan de voorwaarde zijn voldaan als een rapporttaak wordt uitgevoerd die dit sjabloon gebruikt. Anders mislukt de rapporttaak.

Voorgestelde actie 1

Maak een sjabloon dat geen niet-ondersteunde Excel-functies gebruikt.

Voor een lijst van de beperkingen voor de Qlik add-in voor Microsoft Excel raadpleegt u Specificaties en beperkingen van Qlik Rapportageservice.

Voorgestelde actie 2

Als een app één of meer velden bevat die zijn geconfigureerd met het kenmerk Altijd één waarde geselecteerd moet u uw rapportfilters configureren zodat de filters precies één waarde voor elk van deze velden selecteert. Deze rapportfilters moeten op de rapportaak worden toegepast.

Als een filter geen waarde voor deze velden bevat, of als er helemaal geen filters zijn gekoppeld aan de taak, mislukt de rapporttaak.

Voorgestelde actie 3

Verwijder de kolomlabels en voeg de gegevens van de tabeldiagram als kolomlabel terug aan het sjabloon. Rapporttaken die dit sjabloon gebruiken worden uitgevoerd, zelfs als er niet aan de voorwaarde is voldaan.

Mijn rapport bevat niet de gegevens die ik verwacht

Mogelijke oorzaak 1

Het load-script bevat een Star-instructie en er is ingesteld dat het rapport filters gebruikt.

Mogelijke oorzaak 2

Het rapport is gemigreerd vanuit een Qlik NPrinting.-sjabloon dat objectfilters gebruikt.

Voorgestelde actie 1

Wijzig het load-script zodat het werkt als bedoeld en gebruik geen Star-instructies.

Voorgestelde actie 2

Objectfilters worden niet ondersteund voor gebruik met Qlik Cloud rapportage in tabelvorm. Wijzig het sjabloon zodat het gewenste resultaat wordt bereikt zonder gebruik van objectfilters.

Voor meer informatie gaat u naar Excel-rapportsjablonen exporteren van Qlik NPrinting. naar Qlik Cloud.

Rapporttaak is uitgeschakeld

Mogelijke oorzaak 1

Een tabel voor sectietoegang is toegevoegd aan of verwijderd uit de app.

Mogelijke oorzaak 2

De app heeft sectietoegang en een tenantbeheerder heeft de eigenaar van de rapporttaak gewijzigd. Hierdoor wordt automatisch de rapporttaak uitgeschakeld. In deze situatie kan de nieuwe eigenaar van de rapporttaak de taak opnieuw inschakelen.

Voorgestelde actie 1

Evalueer of de beperkingen voor gegevensbeveiliging die zijn gedefinieerd in de tabellen van sectietoegang acceptabel zijn voor de usecase van de rapporttaak. Als ze acceptabel zijn, kunt u de rapporttaak opnieuw inschakelen.

Voorgestelde actie 2

Het wijzigen van de eigenaar van de rapporttaak kan van invloed zijn op de gegevensreductie die is toegepast op afzonderlijke ontvangers van de taak. Als de rapporttaak is geconfigureerd om rapporten te verzenden naar personen die geen gebruikers van de Qlik Cloud-tenant zijn, ontvangen zij dezelfde gegevens die de nieuwe eigenaar van de rapporttaak zou ontvangen.

De nieuwe eigenaar van de raporttaak kan de raporttaak opnieuw inschakelen als de configuratie is geëvalueerd en de benodigde wijzigingen zijn uitgevoerd.

Ga voor meer informatie naar Rapporten in tabelvorm en sectietoegang.

Microsoft Excel: leeg dialoogvenster wordt getoond tijdens de authenticatie na de implementatie van de Qlik add-in

Als een gebruiker probeert te verifiëren naar de add-in, is het pop-upvenster van de authenticatie mogelijk leeg. In plaats daarvan wordt er mogelijk een fout in het dialoogvenster getoond (met name 12006).

Mogelijke oorzaak  

Als een gebruiker wil werken met de Qlik add-in voor Microsoft Excel, moet de authenticatiestroom u omleiden tussen uw tenant en de identiteitsprovider die wordt gehost in een ander domein. Uw identiteitsprovider stelt een Cross-Origin-Opener-Policy in met beperkte instellingen. Het interdomein-communicatiedeel van de authenticatiestroom is geblokkeerd om te voorkomen dat aanmeldgegevens correct teruggestuurd worden naar de add-in.

Voorgestelde actie  

De volgende resolutie moet worden uitgevoerd door een netwerkbeheerder die verantwoordelijk is voor het instellen van identiteitsproviders.

 • Stel de responsheader van uw IDP naar uw dialoogvenster in op:

  Cross-Origin-Opener-Policy: unsafe-none

Raadpleeg de officiële Microsoft-documentatie voor meer informatie: Office dialog API - Rules and gotchas

Microsoft Excel: statische afbeeldingen zijn niet zichtbaar in het sjabloon

Mogelijke oorzaak 1

Als gebruiker hebt u niet voldoende machtigingen in de Qlik Cloud-tenant om afbeeldingen van apps te downloaden.

Mogelijke oorzaak 2

Microsoft Excel ervaart enkele problemen bij het synchroniseren. Dit probleem ontstaat alleen bij webversies van Excel van Microsoft Outlook 365.

Voorgestelde actie 1

Neem contact op met uw tenantbeheerder als er aanvullende machtigingen aan u toegewezen moeten worden.

Als u een tenantbeheerder bent, raadpleeg dan de volgende onderwerpen:

Voorgestelde actie 2

Door het inschakelen van de weergave Bewerken/Weergeven in het Excel-lint, wordt de zichtbaarheid van afbeeldingen hersteld.

Microsoft Excel: sjabloon ziet er anders uit na het opslaan in macOS en opnieuw openen in Windows

U merkt met name dat de dimensies van statische afbeeldingen anders zijn. Het kan ook zijn dat het bestand andere lettertypen bevat.

Mogelijke oorzaak  

Er zijn enkele technische verschillen wat betreft de manier waarop macOS en Windows afbeeldingen weergeven in Excel-bestanden. Daarnaast kunnen de lettertypen in het bestand veranderen. De standaardlettertypen in macOS en Windows zijn niet gelijk en over het algemeen is de ondersteuning van lettertypen ook anders.

Voorgestelde actie  

Wissel niet steeds tussen besturingssystemen tijdens het ontwikkelen van uw sjabloon. Als dit niet onontkoombaar is (bijvoorbeeld als er samen aan een sjabloon wordt gewerkt), wijzig dan Lettertypen en Thema's in het Excel-werkblad. Deze instellingen vindt u onder Pagina-indeling.

Dimensiewijzigingen van afbeeldingen zijn moeilijk op te lossen. Overweeg bij rapporten die afbeeldingen bevatten om hetzelfde besturingssysteem te gebruiken tijdens het ontwikkelen van het volledige sjabloon.

Webversies van Microsoft Excel voor macOS: "De beveiligingsinstellingen van uw browser voorkomen het maken van een dialoogvenster."

Mogelijke oorzaak  

U ziet deze foutmelding als u de add-in gebruikt van een webversie van Excel op een computer met macOS.

Voorgestelde actie  

De volgende procedure wijkt mogelijk iets af afhankelijk van uw browser en versie.

 1. Druk in foutbericht op OK.

 2. Controleer in de URL-werkbalk of er een geblokkeerd pop-upbericht is.

 3. Druk in het werkblad van de browser op de knop om de geblokkeerde pop-up in een nieuw venster te openen.

  Er wordt een nieuw venster geopend.

 4. Als de pop-up in volledig scherm wordt geopend, wijzigt u het formaat van het venster. Sluit het venster vervolgens.

 5. Open de add-in opnieuw.

Als permanente oplossing kunt u de browserinstellingen voor pop-upvensters wijzigen zodat pop-ups in het vervolg worden toegestaan. In sommige gevallen kunt u andere pop-ups blokkeren, maar de Qlik add-in voor uw tenant wel toestaan.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!